Biomasa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to biomasa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie stawki VAT dla dostawy biomasy ze słomy i siana.

Fragment:

Województwo będzie dokonywało sprzedaży biomasy ze słomy i siana w stanie nieprzetworzonym. Zainteresowany zamierza rozliczać VAT należny z tytułu obrotów uzyskiwanych za pośrednictwem podległych jednostek, w związku ze sprzedażą biomasy ze słomy i siana. Wnioskodawca wskazał, że będzie dokonywał dostawy towarów mieszczących się w grupowaniu PKWiU 01.11.50.0 „ Słoma i plewy zbóż ” (biomasa ze słomy) oraz PKWiU 01.19.10.0 „ Rośliny pastewne ” (biomasa z siana). Zainteresowany podkreśla, że w dniu 13 lutego 2017 r. otrzymał odpowiedź Głównego Urzędu Statystycznego, w której potwierdzono prawidłowość dokonanej powyżej klasyfikacji statystycznej. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy sprzedaż biomasy ze słomy i siana będzie podlegała opodatkowaniu VAT według stawki obniżonej w wysokości 8%. Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony stan faktyczny wskazać należy, że sprzedawana przez Wnioskodawcę biomasa ze słomy i siana, mieszcząca się w grupowaniu PKWiU 01.11.50.0 „ Słoma i plewy zbóż ” (biomasa ze słomy) oraz PKWiU 01.19.10.0 „ Rośliny pastewne ” (biomasa z siana), nie będzie korzystać z preferencyjnej 5% stawki podatku VAT, jak wynika bowiem z poz 2 oraz 8 załącznika nr 10 do ustawy, towary te zostały wyłączone z opodatkowania stawką w wysokości 5%.

2016
13
sty

Istota:

1. Czy Wnioskodawca dokonując sprzedaży biomasy działa w charakterze podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, a czynności dokonywane przez niego uznawane są za opodatkowane i w związku z tym przysługuje mu prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony, w sytuacji, gdy jednocześnie działania Wnioskodawcy spełniają warunek otrzymania dotacji rolnośrodowiskowych, a otrzymane dotacje przewyższają kwoty uzyskane ze sprzedaży towarów?
2. Czy status podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług (przy spełnieniu innych przesłanek) uzależniony jest od zamiaru wykonywania wyłącznie czynności opodatkowanych, czy też wykonywanie tych samych czynności lecz z zamiarem pozyskania oprócz wynagrodzenia za dokonaną dostawę towarów innych płatności (w tym płatności obszarowe i rolnośrodowiskowe) nie wpływa na prawo podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 2 czerwca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży biomasy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z prowadzoną działalnością w zakresie upraw roślin wieloletnich, spełniającą jednocześnie warunek pozyskania dotacji rolnośrodowiskowych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca prowadzi działalność rolniczą w zakresie upraw roślin wieloletnich od 1992 r. Działalność ta polega na koszeniu, zbiorze, wywozie i sprzedaży pozyskiwanych traw (biomasy). Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest: uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt; uprawy roślinne inne niż wieloletnie; uprawy pozostałych roślin wieloletnich. Zakres wniosku o interpretację indywidualną obejmuje lata 2013, 2014 i do końca maja 2015 roku. Uzyskana biomasa sprzedawana jest podmiotom trzecim. Wnioskodawca w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dokonał stosownego zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Przy wykonywaniu wyżej wskazanej działalności Wnioskodawca dokonuje zakupu usług (polegających na skoszeniu użytków zielonych, dokonania zbioru skoszonych traw - biomasy, złożenia biomasy w stogi a następnie wywiezienie biomasy z miejsca wykonania usługi poza teren Parku Narodowego) od innego podmiotu, który świadcząc je wystawia jako podatnik VAT faktury w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zawierające kwotę podatku do zapłaty.

2015
31
gru

Istota:

Sprzedaż biomasy i status podatnika VAT.

Fragment:

Działalność ta polega na koszeniu, zbiorze, wywozie i sprzedaży pozyskiwanych traw (biomasy). Przedmiotem działalności Wnioskodawcy są: uprawy pozostałych roślin wieloletnich; uprawy roślinne inne niż wieloletnie; uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt. Zakres wniosku o interpretację indywidualną przedstawia stan faktyczny obejmujący lata 2011 r. do dnia złożenia wniosku. Pozyskana biomasa sprzedawana jest podmiotom trzecim. Wnioskodawca w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dokonał stosownego zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Przy wykonywaniu ww. działalności Wnioskodawca dokonuje zakupu usług (polegających na skoszeniu użytków zielonych, dokonania zbioru skoszonych traw - biomasy, złożenia biomasy w stogi a następnie wywiezienie biomasy z miejsca wykonania usługi poza teren Parku Narodowego) od innego podmiotu, który świadcząc je wystawia jako podatnik VAT faktury w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zawierające kwotę podatku do zapłaty. Oba podmioty łączy umowa z której wynika, że zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania usług na rzecz Wnioskodawcy polegających także na utrzymaniu terenów rolniczych w dobrym stanie ekologicznym poprzez przygotowanie faszyny w pęczki i jej ułożenie na gruncie (utwardzenie ciągów komunikacyjnych wikliną).

2014
12
wrz

Istota:

Czy wysokość zapłaconych przez Spółkę kar z tytułu niewłaściwych parametrów jakościowych biomasy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

Niższe parametry jakościowe niż te wynikające z uregulowań umownych nie powodują, że biomasa staje się towarem niepełnowartościowym i w konsekwencji, nie skutkują brakiem jej użyteczności w działalności odbiorcy biomasy. Nie można ich tym samym utożsamiać z wadliwością biomasy, o której szerzej była mowa we wcześniejszej części niniejszego wniosku. Biomasa o parametrach odmiennych niż te wskazane w umowie w dalszym ciągu nadaje się do wykorzystania przez nabywcę, z tym że jej kaloryczność jest odpowiednio niższa. Ustalenie w umowach parametrów jakościowych wynika głównie z uwarunkowań dotyczących odbiorców biomasy (poszczególnych Oddziałów XX S.A.), tj. i) wymagań technologicznych kotła, ii) wysokich oczekiwań w stosunku do docelowych parametrów nabywanej biomasy w zakresie jej wartości opałowej oraz maksymalnej zawartości popiołu. W konsekwencji określone przez poszczególne Oddziały parametry jakościowe biomasy różnią się w sposób znaczący. Wnioskodawca w sposób stanowczy podkreśla, że przyjęte parametry jakościowe nie wynikają z konieczności zapewnienia braku wadliwości sprzedawanej biomasy. Mają one jedynie na celu wskazanie docelowych, optymalnych parametrów biomasy w zależności od posiadanych przez określony oddział instalacji do spalania/współspalania biomasy. W związku z powyższym, w przypadku biomasy, która miała inne parametry niż oczekiwane przez odbiorcę, trudno mówić o towarze niepełnowartościowym, nienadającym się do użytku.

2011
1
sie

Istota:

Czy Spółka może stosować stawkę podatku VAT 3% na brykiet wyprodukowany ze słomy sprzedawany w kraju do elektrociepłowni?

Fragment:

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi. Od 1 maja 2008 r., zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2008 r. Nr 74, poz. 444) obniżoną stawkę podatku 3% stosuje się przede wszystkim do dostaw towarów wymienionych w załączniku do ustawy. I tak, pod pozycją nr 1 załącznika wymieniającego towary opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 3% uwzględniono: ex 01.11: zboża, ziemniaki, rośliny przemysłowe i produkty roślinne rolnictwa pozostałe – z wyłączeniem: arachidów (orzeszków ziemnych) (PKWiU 01.11.32), bawełny odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.11.7), kauczuku naturalnego (PKWiU 01.11.80), ziół suszonych sortowanych całych, roślin dla przemysłu perfumeryjnego i farmacji itp. (PKWiU ex 01.11.9). Ponadto należy mieć na uwadze objaśnienia zamieszczone przez ustawodawcę pod ww. załącznikiem do ustawy o podatku od towarów i usług, z których m.in. wynika, że "ex" - dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania.

2011
1
cze

Istota:

Czy przychód z uprawy wierzby energetycznej jest przychodem z działalności gospodarczej?

Fragment:

Zdaniem wnioskodawcy, produkcja wierzby i jej przetworzenie na paliwo stałe jest dzia-łalnością gospodarczą w pojęciu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jako uprawa rolna niesklasyfikowana. W zakresie kosztów uzyskania przychodów we wniosku wskazano natomiast, iż: zakupiony grunt rolny należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych i nie amortyzować, nasadzenia wieloletnie, tj. koszt sadzonek, transportu, robocizny itp. należy zali-czyć do kosztów uzyskania przychodów w 4 roku, tj. roku w którym jak wniosko-dawca przewiduje zostanie uzyskany przychód, pomimo braku przychodu, należy na bieżąco zaliczać do kosztów uzyskania przy-chodów bieżące wydatki związane z pielęgnacją upraw (opryski, orka, kultywacja), zakupione maszyny: sadzarkę, kosiarkę, sieczkarkę należy wprowadzić do ewi-dencji środków trwałych i sezonowo lub ciągle amortyzować. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje: Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. Nr 14 poz. 176 ze zm.) przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Jednocześnie w art. 2 ust. 2 ww. ustawy - określono, iż (...)