Biomasa | Interpretacje podatkowe

Biomasa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to biomasa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy Wnioskodawca dokonując sprzedaży biomasy działa w charakterze podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, a czynności dokonywane przez niego uznawane są za opodatkowane i w związku z tym przysługuje mu prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony, w sytuacji, gdy jednocześnie działania Wnioskodawcy spełniają warunek otrzymania dotacji rolnośrodowiskowych, a otrzymane dotacje przewyższają kwoty uzyskane ze sprzedaży towarów?
2. Czy status podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług (przy spełnieniu innych przesłanek) uzależniony jest od zamiaru wykonywania wyłącznie czynności opodatkowanych, czy też wykonywanie tych samych czynności lecz z zamiarem pozyskania oprócz wynagrodzenia za dokonaną dostawę towarów innych płatności (w tym płatności obszarowe i rolnośrodowiskowe) nie wpływa na prawo podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 2 czerwca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży biomasy oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z prowadzoną działalnością w zakresie upraw roślin wieloletnich, spełniającą jednocześnie warunek pozyskania dotacji rolnośrodowiskowych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca prowadzi działalność rolniczą w zakresie upraw roślin wieloletnich od 1992 r. Działalność ta polega na koszeniu, zbiorze, wywozie i sprzedaży pozyskiwanych traw (biomasy). Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest: uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt; uprawy roślinne inne niż wieloletnie; uprawy pozostałych roślin wieloletnich. Zakres wniosku o interpretację indywidualną obejmuje lata 2013, 2014 i do końca maja 2015 roku. Uzyskana biomasa sprzedawana jest podmiotom trzecim. Wnioskodawca w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dokonał stosownego zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Przy wykonywaniu wyżej wskazanej działalności Wnioskodawca dokonuje zakupu usług (polegających na skoszeniu użytków zielonych, dokonania zbioru skoszonych traw - biomasy, złożenia biomasy w stogi a następnie wywiezienie biomasy z miejsca wykonania usługi poza teren Parku Narodowego) od innego podmiotu, który świadcząc je wystawia jako podatnik VAT faktury w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zawierające kwotę podatku do zapłaty.
2016
13
sty

Istota:
Sprzedaż biomasy i status podatnika VAT.
Fragment:
Działalność ta polega na koszeniu, zbiorze, wywozie i sprzedaży pozyskiwanych traw (biomasy). Przedmiotem działalności Wnioskodawcy są: uprawy pozostałych roślin wieloletnich; uprawy roślinne inne niż wieloletnie; uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt. Zakres wniosku o interpretację indywidualną przedstawia stan faktyczny obejmujący lata 2011 r. do dnia złożenia wniosku. Pozyskana biomasa sprzedawana jest podmiotom trzecim. Wnioskodawca w zakresie prowadzonej działalności rolniczej dokonał stosownego zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. Przy wykonywaniu ww. działalności Wnioskodawca dokonuje zakupu usług (polegających na skoszeniu użytków zielonych, dokonania zbioru skoszonych traw - biomasy, złożenia biomasy w stogi a następnie wywiezienie biomasy z miejsca wykonania usługi poza teren Parku Narodowego) od innego podmiotu, który świadcząc je wystawia jako podatnik VAT faktury w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zawierające kwotę podatku do zapłaty. Oba podmioty łączy umowa z której wynika, że zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania usług na rzecz Wnioskodawcy polegających także na utrzymaniu terenów rolniczych w dobrym stanie ekologicznym poprzez przygotowanie faszyny w pęczki i jej ułożenie na gruncie (utwardzenie ciągów komunikacyjnych wikliną).
2015
31
gru

Istota:
Czy wysokość zapłaconych przez Spółkę kar z tytułu niewłaściwych parametrów jakościowych biomasy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
Fragment:
Niższe parametry jakościowe niż te wynikające z uregulowań umownych nie powodują, że biomasa staje się towarem niepełnowartościowym i w konsekwencji, nie skutkują brakiem jej użyteczności w działalności odbiorcy biomasy. Nie można ich tym samym utożsamiać z wadliwością biomasy, o której szerzej była mowa we wcześniejszej części niniejszego wniosku. Biomasa o parametrach odmiennych niż te wskazane w umowie w dalszym ciągu nadaje się do wykorzystania przez nabywcę, z tym że jej kaloryczność jest odpowiednio niższa. Ustalenie w umowach parametrów jakościowych wynika głównie z uwarunkowań dotyczących odbiorców biomasy (poszczególnych Oddziałów XX S.A.), tj. i) wymagań technologicznych kotła, ii) wysokich oczekiwań w stosunku do docelowych parametrów nabywanej biomasy w zakresie jej wartości opałowej oraz maksymalnej zawartości popiołu. W konsekwencji określone przez poszczególne Oddziały parametry jakościowe biomasy różnią się w sposób znaczący. Wnioskodawca w sposób stanowczy podkreśla, że przyjęte parametry jakościowe nie wynikają z konieczności zapewnienia braku wadliwości sprzedawanej biomasy. Mają one jedynie na celu wskazanie docelowych, optymalnych parametrów biomasy w zależności od posiadanych przez określony oddział instalacji do spalania/współspalania biomasy. W związku z powyższym, w przypadku biomasy, która miała inne parametry niż oczekiwane przez odbiorcę, trudno mówić o towarze niepełnowartościowym, nienadającym się do użytku.
2014
12
wrz

Istota:
Czy Spółka może stosować stawkę podatku VAT 3% na brykiet wyprodukowany ze słomy sprzedawany w kraju do elektrociepłowni?
Fragment:
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi. Od 1 maja 2008 r., zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2008 r. Nr 74, poz. 444) obniżoną stawkę podatku 3% stosuje się przede wszystkim do dostaw towarów wymienionych w załączniku do ustawy. I tak, pod pozycją nr 1 załącznika wymieniającego towary opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 3% uwzględniono: ex 01.11: zboża, ziemniaki, rośliny przemysłowe i produkty roślinne rolnictwa pozostałe – z wyłączeniem: arachidów (orzeszków ziemnych) (PKWiU 01.11.32), bawełny odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego (PKWiU ex 01.11.7), kauczuku naturalnego (PKWiU 01.11.80), ziół suszonych sortowanych całych, roślin dla przemysłu perfumeryjnego i farmacji itp. (PKWiU ex 01.11.9). Ponadto należy mieć na uwadze objaśnienia zamieszczone przez ustawodawcę pod ww. załącznikiem do ustawy o podatku od towarów i usług, z których m.in. wynika, że "ex" - dotyczy tylko danego wyrobu z danego grupowania.
2011
1
sie

Istota:
Czy przychód z uprawy wierzby energetycznej jest przychodem z działalności gospodarczej?
Fragment:
Zdaniem wnioskodawcy, produkcja wierzby i jej przetworzenie na paliwo stałe jest dzia-łalnością gospodarczą w pojęciu art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jako uprawa rolna niesklasyfikowana. W zakresie kosztów uzyskania przychodów we wniosku wskazano natomiast, iż: zakupiony grunt rolny należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych i nie amortyzować, nasadzenia wieloletnie, tj. koszt sadzonek, transportu, robocizny itp. należy zali-czyć do kosztów uzyskania przychodów w 4 roku, tj. roku w którym jak wniosko-dawca przewiduje zostanie uzyskany przychód, pomimo braku przychodu, należy na bieżąco zaliczać do kosztów uzyskania przy-chodów bieżące wydatki związane z pielęgnacją upraw (opryski, orka, kultywacja), zakupione maszyny: sadzarkę, kosiarkę, sieczkarkę należy wprowadzić do ewi-dencji środków trwałych i sezonowo lub ciągle amortyzować. Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje: Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. Nr 14 poz. 176 ze zm.) przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Jednocześnie w art. 2 ust. 2 ww. ustawy - określono, iż (...)
2011
1
cze
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Biomasa
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.