Biokomponenty | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to biokomponenty. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

1. Czy Spółka ma prawo do dokonania odliczenia o którym mowa w art. 19a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, od należnego podatku dochodowego za dany rok, w przypadku gdy minister właściwy do spraw gospodarki nie ogłosi w terminie do 31 marca wartości opałowej i średnich cen paliw?
2. Czy do obliczenia ulgi w podatku dochodowym w przypadku braku danych za rok poprzedni, podstawę stanowią ostatnie ogłoszone przez ministra gospodarki dane w zakresie wartości opałowej i średnich cen biokomponentów? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Fragment:

(...) art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm., określanej w dalszej części skrótem „updop”), podatnik, który uzyskał - zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym - zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego i który w tym składzie podatkowym wytwarza - zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199 ze zm.) - biokomponenty, wykorzystując w tym celu surowce pochodzące z własnej produkcji lub nabyte, w tym pochodzące z importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego, może za lata podatkowe 2007-2014 odliczać od podatku, o którym mowa w art. 19 ust. 1, kwotę stanowiącą 19 % nadwyżki kosztów wytworzenia biokomponentów nad kosztami wytworzenia paliw ciekłych o takiej samej wartości opałowej, jednak nie więcej niż 19 % nadwyżki wartości wytworzonych biokomponentów nad wartością (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy w związku z tym, że Komisja Europejska zatwierdziła program pomocy przewidujący wsparcie produkcji biopaliw w miesiącu październiku 2009 roku, Spółka ma prawo do zastosowania ulgi w podatku dochodowym o której mowa w art. 19a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2008 i dokonanie tego poprzez skorygowanie deklaracji CIT-8? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Fragment:

(...) art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm., określanej w dalszej części skrótem „updop”), podatnik, który uzyskał - zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym - zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego i który w tym składzie podatkowym wytwarza - zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199 ze zm.) - biokomponenty, wykorzystując w tym celu surowce pochodzące z własnej produkcji lub nabyte, w tym pochodzące z importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego, może za lata podatkowe 2007-2014 odliczać od podatku, o którym mowa w art. 19 ust. 1, kwotę stanowiącą 19 % nadwyżki kosztów wytworzenia biokomponentów nad kosztami wytworzenia paliw ciekłych o takiej samej wartości opałowej, jednak nie więcej niż 19 % nadwyżki wartości wytworzonych biokomponentów nad wartością (...)

2011
1
wrz

Istota:

Metoda określenia zawartości biokomponentów dodanych do paliw oraz warunki zwolnienia z akcyzy

Fragment:

(...) zm.) właściwy naczelnik urzędu celnego, wydając zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, zatwierdza przedłożony przez wnioskodawcę regulamin funkcjonowania składu podatkowego. Każda zmiana regulaminu funkcjonowania składu podatkowego wymaga zatwierdzenia przez właściwego naczelnika urzędu celnego. W związku z powyższym regulamin funkcjonowania składu podatkowego w oparciu, o który prowadzony jest skład podatkowy, w którym jedynie magazynowane są paliwa silnikowe i biokomponenty nie zawiera elementów niezbędnych do funkcjonowania składu podatkowego, w którym mogłaby być prowadzona działalność polegająca na produkcji paliw silnikowych z zawartością biokomponentów, tj. wykaz wyposażenia składu podatkowego niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie produkcji paliw z zawartością biokomponentów i sprawowania szczególnego nadzoru podatkowego nad czynnościami związanymi z tą produkcją, opis urządzeń służących do produkcji (...)

2011
1
lip

Istota:

Spółka nie ma obowiązku naliczania i uiszczania akcyzy od nabywanych ze składu podatkowego biokomponentów stanowiących samoistne paliwo, od których akcyza została zapłacona przez ich producenta.

Fragment:

(...) stanowiących samoistne paliwo ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy), to nie powstanie już obowiązek podatkowy z tytułu późniejszej sprzedaży tych biokomponentów przez podmiot, który nabył je ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Reasumując stwierdzić należy, że w przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji stanie faktycznym i prawnym, na Wnioskodawcy nabywającym ze składu podatkowego na terytorium kraju biokomponenty stanowiące samoistne paliwo, od których akcyza została zapłacona przez ich producenta (podmiot prowadzący skład podatkowy), nie ciąży obowiązek naliczenia i zapłaty akcyzy od tych biokomponentów. Zmieniona interpretacja dotyczy stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 19 czerwca 2008 r. i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienionej interpretacji. Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi (...)

2011
1
cze

Istota:

Prawidłowe dokumentownie zwolnienia od akcyzy przez właściciela wyrobów akcyzowych zharmonizowanych wyprowadzanych ze składu podatkowego.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku nr GT/294/08 z dnia 8 sierpnia 2008 r. (data wpływu 12 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczące podatku akcyzowego w zakresie prawidłowego dokumentowania zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w § 3 i § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 72 poz. 500 ze zm.) - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 12 sierpnia 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie (...)

2011
1
maj

Istota:

Mieszanie oleju napędowego z biokomponentem stanowiącym samoistne paliwo z uprzednio zapłaconą akcyzą stanowi produkcję paliw i musi odbywać się w składzie podatkowym.

Fragment:

(...) nabyte i wydawane z dystrybutora na stacji paliwo B100 zostanie wymieszane, przed wlaniem do standardowego zbiornika pojazdu samochodowego, z olejem napędowym nabytym (i wydanym z dystrybutora) na tej samej stacji paliwowej. Po wymieszaniu nabytych (i wydanych z dystrybutorów) na tej samej stacji paliwowej paliw uzyskana w opisany sposób mieszanka zostanie wlana do zbiornika pojazdu samochodowego. Spółka wezwana o sprecyzowanie wskazanego powyżej zdarzenia przyszłego stwierdziła, iż: biokomponenty stanowiące samoistne paliwo, które będzie sprzedawane przez Spółkę na stacjach paliwowych będzie korzystać ze zwolnienia od akcyzy na podstawie § 12 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, mieszanina powstała przez dodanie do biokomponentów oleju napędowego może być klasyfikowana (wg PKWiU) inaczej niż biokomponent stanowiący samoistne paliwo, sprzedawany uprzednio biokomponent stanowiący samoistne paliwo zostanie (...)

2011
1
maj

Istota:

Sposób prowadzenia dokumentacji technicznej, o której mowa w § 12 rozporządzeniu MF w sprawie zwolnienia od podatku akcyzowego oraz obliczenie kwoty zwolnionej.

Fragment:

(...) paliw w Spółce (np. warunki techniczne dla poszczególnych rodzajów paliw, atesty jakościowe, itp.) wraz z raportem z ewidencji przyjęć i wydań paliw oraz biokomponentów w bazie paliwowej, można uznać za dokumentację techniczną wskazującą na sposób wytworzenia paliwa z zawartością biokomponentów, warunkującą prawo do ulgi w podatku akcyzowym... W jaki sposób powinna być obliczona kwota przysługującego Spółce zwolnienia z tytułu sprzedaży paliw zawierających biokomponenty... Czy kwota ulgi powinna wynikać z ilości dodanych (zużytych) biokomponentów, czy też powinna być obliczona na podstawie informacji o procentowej zawartości biokomponentów w sprzedawanym paliwie... Zdaniem Spółki, przepis § 12 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego nakłada obowiązek posiadania całej dokumentacji technicznej wskazującej na sposób wytworzenia takich paliw ciekłych i zawartości w (...)

2011
1
maj

Istota:

Podstawą zwolnienia od akcyzy benzyn silnikowych nieetylizowanych jest ilość biokomponentów dodanych do benzyny

Fragment:

(...) ciekłe z zawartością biokomponentów lub biopaliwa ciekłe prowadzi dokumentację techniczną wskazującą na sposób wytworzenia takich paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych i zawartość w nich biokomponentów. W zakresie dotyczącym objaśnienia pojęcia biokomponent przepisy z zakresu podatku akcyzowego odsyłają do ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169 poz. 1199, ze zm.). Stosownie do postanowień art. 2 pkt 3 i 4 ww. ustawy: biokomponenty to: bioetanol, biometanol, ester, dimetyloeter, czysty olej roślinny oraz węglowodory syntetyczne, bioetanol to alkohol etylowy wytwarzany z biomasy, w tym bioetanol zawarty w eterze etylo-tert-butylowym lub eterze etylo-tert-amylowym. W świetle powyższego biokomponentem w rozumieniu przepisów ww. ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych nie jest zatem eter etylo-tert-butylowy, ale bioetanol w nim zawarty. Stosownie do postanowień art. 2 ust. 2 lit. f dyrektywy 2003/30/WE (...)