Biokomponent | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to biokomponent. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy Spółka przy obrocie biopaliw może korzystać z ulgi w podatku akcyzowym, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 b rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego?

Fragment:

(...) w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, przedmiotowe zwolnienie ma zastosowanie pod warunkiem, że podmiot nabywający paliwa ciekłe z zawartością biokomponentów lub biopaliwa ciekłe w celu ich odsprzedaży korzystający ze zwolnienia prowadzi ewidencję pozwalającą na wyodrębnienie wyrobów zwolnionych i wyrobów nieobjętych zwolnieniem. W związku z tym, iż Spółka XXXXXXXXXX nabywa w składzie podatkowym usługę polegającą na produkcji paliwa ciekłego z zawartością biokomponentów, w przypadku korzystania z ulgi w podatku akcyzowym, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 b rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, powinna spełniać wymóg, o którym mowa w § 12 ust. 3 pkt 2 ww. rozporządzenia. Mając powyższe na uwadze – postanawiam jak w sentencji. P o u c z e n i e Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia.Interpretacja nie jest wiążąca dla (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy nabywając wewnątrzwspólnotowo, w procedurze zawieszonej akcyzy, biopaliwo ciekłe z zawartością biokomponentów powyżej 20% może na terenie składu podatkowego zmieszać go z olejem napędowym (również sprowadzonym w procedurze zawieszonej akcyzy) a wyprowadzając ze składu podatkowego produkt w postaci oleju napędowego z zawartością 20% biokomponentów (o zawartość siarki do 0,001%) może korzystać ze zwolnienia w wysokości 2,20 zł od każdego litra biokomponentów dodanych do tych paliw, określonego w § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego(tekst jednolity - Dz. U. z 2006 roku Nr 72, poz. 500)?

Fragment:

(...) rozporządzenia. Odnosząc się do pytania drugiego w dotyczącego wykazania zawartości biokomponentów w biopaliwie należy stwierdzić, że pytanie to wykracza poza zakres prawa podatkowego. Obowiązek udzielania wiążącej interpretacji prawa podatkowego został ograniczony tematycznie i sprowadza się do wykładni przepisów prawa podatkowego. Jednocześnie informuję, że jeśli dokumenty wymienione przez podatnika będą zawierały dane z których będzie można wyliczyć zawartość biokomponentów w sprzedawanym biopaliwie a wyniki badań laboratoryjnych dot. składu chemicznego potwierdzą te dane to dla potrzeb organu podatkowego zostaną uznane za właściwe. W związku z powyższym postanowiłem jak w sentencji. (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy znajdujące się w składzie podatkowym paliwo, gdy zmienia właściciela po zawarciu umowy sprzedaży, nadal jest objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, a co za tym idzie obowiązek zapłaty akcyzy nie powstaje, jeżeli jest ono w dalszym ciągu magazynowane w składzie podatkowym?

Fragment:

(...) zezwolenia na prowadzenie tego składu znajduje się produkcja paliw silnikowych. Na terenie składu znajduje się specjalistyczna instalacja do produkcji paliw ciekłych z dodatkiem biokomponentów oraz paliw ciekłych, do której to skład posiada stosowny tytuł prawny. Wnioskodawca zleca w ramach umowy o dzieło podmiotowi prowadzącemu skład, produkcję z własnych materiałów zarówno paliw ciekłych z dodatkiem biokomponentów, jak i paliw ciekłych. Do oleju napędowego dodawane są biokomponenty uprawniające do ulgi przewidzianej w § 12 oraz § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Pytanie Spółki:1. Czy w przedstawionym przez podatnika stanie faktycznym, znajdujące się w składzie podatkowym paliwo, pomimo że zmienia właściciela nadal jest objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, a co za tym idzie obowiązek zapłaty akcyzy nie powstaje, jeżeli jest ono w dalszym ciągu magazynowane w (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy obowiązek podatkowy powstaje dopiero z chwilą wyprowadzenia towaru ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy?

Fragment:

(...) zezwolenia na prowadzenie tego składu znajduje się produkcja paliw silnikowych. Na terenie składu znajduje się specjalistyczna instalacja do produkcji paliw ciekłych z dodatkiem biokomponentów oraz paliw ciekłych, do której to skład posiada stosowny tytuł prawny. Wnioskodawca zleca w ramach umowy o dzieło podmiotowi prowadzącemu skład, produkcję z własnych materiałów zarówno paliw ciekłych z dodatkiem biokomponentów, jak i paliw ciekłych. Do oleju napędowego dodawane są biokomponenty uprawniające do ulgi przewidzianej w § 12 oraz § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Pytanie Spółki:Czy w przedstawionym przez podatnika stanie faktycznym, obowiązek podatkowy powstaje dopiero z chwilą wyprowadzenia towaru ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy? Stanowisko: Art. 4 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym stanowi, że opodatkowaniu akcyzą podlegają:1. produkcja (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy od sprzedaży towaru BIODIESEL 100% jako paliwo silnikowe wystąpi podatek należny, skoro jest to 100% biokomponent, a biokomponenty są zwolnione z podatku akcyzowego oraz czy jeżeli wystąpi podatek należny, to w jaki sposób powinno się naliczać wysokość podatku do zapłaty?

Fragment:

(...) w §12 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego obejmuje biokomponenty przeznaczone do paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (§12 ust. 1 pkt1) oraz paliwa ciekłe i biopaliwa ciekłe zawierające w swym składzie biokomponenty, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2 wskazanego przepisu, przy jednoczesnym spełnieniu warunków określonych w § 12 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Przepis ten nie przewiduje zwolnienia z akcyzy dla biokomponentu oferowanego do sprzedaży jako samoistne paliwo silnikowe. W przypadku sprzedaży bikomponentów jako paliwa silnikowego, powstaje należne zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym, liczone według stawki określonej w poz. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego. Niniejszej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku oraz stan prawny wynikający z (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy produkcja i sprzedaż estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych,spełniających wymagania jakościowe potwierdzone świadectwem jakości, jakobiokomponentu do produkcji paliw ciekłych i biopaliw ciekłych jest zwolniona z podatku akcyzowego.

Fragment:

(...) że ich produkcja będzie odbywać się w składzie podatkowym, w którym zostaną objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, a wyprowadzenie ze składu podatkowego odbywać się będzie również w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem Administracyjnego Dokumentu Towarzyszącego. W myśl wyżej wskazanych przepisów prawa, stwierdzić należy, iż zwolnione od podatku akcyzowego są biokomponenty przeznaczone do paliw ciekłych i biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych, wyprodukowanych z surowców rolniczych, produktów ubocznych i odpadów, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, co w swoim piśmie zaznaczyła Strona. Jednakże, powyższe zwolnienie znajduje zastosowanie jedynie w przypadkach spełniających wymogi zawarte w §12 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Mając na uwadze powyższe, (...)

2011
1
maj

Istota:

„Czy nabycie wewnątrzwspólnotowe biopaliw o zawartości 30% estrów rzepakowych oraz 70% zawartości oleju napędowego uprawnia do zastosowania zwolnienia od podatku akcyzowego w wysokości określonej na podstawie § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego w wysokości 2,20zł od 300 litrów dodanych do tych paliw biokomponentów w odniesieniu do 1000 litrów gotowego wyrobu?

Fragment:

(...) w kraju, ponieważ przepis ust.3 pkt 2 tego paragrafu nie wskazuje, że jest to podmiot nabywający wewnątrzwspólnotowo. Tak więc, podmiotem uprawnionym do korzystania ze zwolnienia od akcyzy określonego w § 12 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, jest producent paliw ciekłych z zawartością biokomponentów po spełnieniu wymogu ust.3 pkt 1 tego paragrafu lub pośrednik, który dokonuje odsprzedaży paliw ciekłych z zawartością biokomponentów, pod warunkiem, że zakupi je ze składu podatkowego na terenie kraju oraz spełni wymogi ust.3 pkt 2 ww. paragrafu. Dyrektor Izby Celnej w Warszawie podziela stanowisko Naczelnika Urzędu Celnego II w Warszawie zawarte w postanowieniu, iż w stanie faktycznym przedstawionym przez Podatnika brak jest możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego na podstawie § 12 ust.1 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Dodatkowo Dyrektor Izby Celnej w (...)

2011
1
maj

Istota:

„Czy Spółka może dokonać przemieszczenia przedmiotowych biokomponentów z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy na podstawie art.26 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym ( Dz.U. Nr 29, poz. 257 z późn.zm.) bez spełnienia wymogów określonych w § 12 ust.2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego?"

Fragment:

(...) jest ograniczone jedynie do wyrobów akcyzowych zharmonizowanych tj. tych wyrobów, które w sposób jednolity zostały objęte opodatkowaniem podatkiem akcyzowym na terenie całej Wspólnoty. W konsekwencji przedmiotowa procedura nie ma zastosowania do wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych. Dyrektor Izby Celnej w Warszawie podziela stanowisko Naczelnika Urzędu Celnego w Pruszkowie, że w świetle obowiązujących przepisów Spółka nie może dokonać przemieszczenia przedmiotowych biokomponentów z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy na podstawie art.26 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, bez spełnienia wymogów określonych w § 12 ust.2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego gdyż wyroby, które Spółka zamierza zakupić nie są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi. Mając na uwadze stan faktyczny i prawny sprawy, Dyrektor Izby Celnej w Warszawie stwierdza, że Naczelnik Urzędu Celnego w Pruszkowie wydając (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy sprowadzenie z kraju Unii Europejskiej paliwa ciekłego z 20% dodatkiem biokomponentu pozwala na uzyskanie zwolnienia podatkowego, o którym mowa w §12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 72 poz. 500 z późn. zm.)?

Fragment:

(...) produkowane w składzie podatkowym lub wprowadzone na terytorium kraju z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy do składu podatkowego. Produkcja przedmiotowych wyrobów lub ich wprowadzanie na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia od akcyzy na podstawie § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Reasumując, Spółka nabywając wewnątrzwspólnotowo biopaliwo ciekłe z 20% zawartością biokomponentów może korzystać ze zwolnienia od akcyzy na podstawie § 12 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, po spełnieniu wymogu określonego w § 12 ust. 3 pkt 2 tego rozporządzenia, pod warunkiem jednakże, że przemieszczanie biopaliwa ciekłego z terytorium innego państwa członkowskiego na terytorium kraju odbywa się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy i przemieszczanie to musi odbywać się (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej z dnia 21.11.2006r. nr 301000-PA-9103-30/06WN w którym udzielono pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie "XXXXXXX" Sp. z o.o.

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14b §5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej: uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej z dnia 21.11.2006r. nr 301000-PA-9103-30/06WN w którym udzielono pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie "XXXXXXX" Sp. z o.o. UZASADNIENIE Pismem z dnia 19 października 2006r. firma "XXXXXX" Sp. z o.o. zwróciła sie do Naczelnika Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Strona przedstawiła następujący stan faktyczny. Firma XXXXXXX Sp. z o.o. zamierza prowadzić działalność gospodarczą polegającą na sprowadzaniu w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego biodiesla objętego kodem CN 3824909999, który jest mieszaniną olejów napędowych (...)