Biokomponent | Interpretacje podatkowe

Biokomponent | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to biokomponent. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Spółka przy obrocie biopaliw może korzystać z ulgi w podatku akcyzowym, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 b rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego?
Fragment:
(...) w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, przedmiotowe zwolnienie ma zastosowanie pod warunkiem, że podmiot nabywający paliwa ciekłe z zawartością biokomponentów lub biopaliwa ciekłe w celu ich odsprzedaży korzystający ze zwolnienia prowadzi ewidencję pozwalającą na wyodrębnienie wyrobów zwolnionych i wyrobów nieobjętych zwolnieniem. W związku z tym, iż Spółka XXXXXXXXXX nabywa w składzie podatkowym usługę polegającą na produkcji paliwa ciekłego z zawartością biokomponentów, w przypadku korzystania z ulgi w podatku akcyzowym, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 b rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, powinna spełniać wymóg, o którym mowa w § 12 ust. 3 pkt 2 ww. rozporządzenia. Mając powyższe na uwadze – postanawiam jak w sentencji. P o u c z e n i e Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia.Interpretacja nie jest wiążąca dla (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy nabywając wewnątrzwspólnotowo, w procedurze zawieszonej akcyzy, biopaliwo ciekłe z zawartością biokomponentów powyżej 20% może na terenie składu podatkowego zmieszać go z olejem napędowym (również sprowadzonym w procedurze zawieszonej akcyzy) a wyprowadzając ze składu podatkowego produkt w postaci oleju napędowego z zawartością 20% biokomponentów (o zawartość siarki do 0,001%) może korzystać ze zwolnienia w wysokości 2,20 zł od każdego litra biokomponentów dodanych do tych paliw, określonego w § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego(tekst jednolity - Dz. U. z 2006 roku Nr 72, poz. 500)?
Fragment:
(...) rozporządzenia. Odnosząc się do pytania drugiego w dotyczącego wykazania zawartości biokomponentów w biopaliwie należy stwierdzić, że pytanie to wykracza poza zakres prawa podatkowego. Obowiązek udzielania wiążącej interpretacji prawa podatkowego został ograniczony tematycznie i sprowadza się do wykładni przepisów prawa podatkowego. Jednocześnie informuję, że jeśli dokumenty wymienione przez podatnika będą zawierały dane z których będzie można wyliczyć zawartość biokomponentów w sprzedawanym biopaliwie a wyniki badań laboratoryjnych dot. składu chemicznego potwierdzą te dane to dla potrzeb organu podatkowego zostaną uznane za właściwe. W związku z powyższym postanowiłem jak w sentencji. (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy znajdujące się w składzie podatkowym paliwo, gdy zmienia właściciela po zawarciu umowy sprzedaży, nadal jest objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, a co za tym idzie obowiązek zapłaty akcyzy nie powstaje, jeżeli jest ono w dalszym ciągu magazynowane w składzie podatkowym?
Fragment:
(...) zezwolenia na prowadzenie tego składu znajduje się produkcja paliw silnikowych. Na terenie składu znajduje się specjalistyczna instalacja do produkcji paliw ciekłych z dodatkiem biokomponentów oraz paliw ciekłych, do której to skład posiada stosowny tytuł prawny. Wnioskodawca zleca w ramach umowy o dzieło podmiotowi prowadzącemu skład, produkcję z własnych materiałów zarówno paliw ciekłych z dodatkiem biokomponentów, jak i paliw ciekłych. Do oleju napędowego dodawane są biokomponenty uprawniające do ulgi przewidzianej w § 12 oraz § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Pytanie Spółki:1. Czy w przedstawionym przez podatnika stanie faktycznym, znajdujące się w składzie podatkowym paliwo, pomimo że zmienia właściciela nadal jest objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, a co za tym idzie obowiązek zapłaty akcyzy nie powstaje, jeżeli jest ono w dalszym ciągu magazynowane w (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy obowiązek podatkowy powstaje dopiero z chwilą wyprowadzenia towaru ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy?
Fragment:
(...) zezwolenia na prowadzenie tego składu znajduje się produkcja paliw silnikowych. Na terenie składu znajduje się specjalistyczna instalacja do produkcji paliw ciekłych z dodatkiem biokomponentów oraz paliw ciekłych, do której to skład posiada stosowny tytuł prawny. Wnioskodawca zleca w ramach umowy o dzieło podmiotowi prowadzącemu skład, produkcję z własnych materiałów zarówno paliw ciekłych z dodatkiem biokomponentów, jak i paliw ciekłych. Do oleju napędowego dodawane są biokomponenty uprawniające do ulgi przewidzianej w § 12 oraz § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Pytanie Spółki:Czy w przedstawionym przez podatnika stanie faktycznym, obowiązek podatkowy powstaje dopiero z chwilą wyprowadzenia towaru ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy? Stanowisko: Art. 4 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym stanowi, że opodatkowaniu akcyzą podlegają:1. produkcja (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy od sprzedaży towaru BIODIESEL 100% jako paliwo silnikowe wystąpi podatek należny, skoro jest to 100% biokomponent, a biokomponenty są zwolnione z podatku akcyzowego oraz czy jeżeli wystąpi podatek należny, to w jaki sposób powinno się naliczać wysokość podatku do zapłaty?
Fragment:
(...) w §12 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego obejmuje biokomponenty przeznaczone do paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (§12 ust. 1 pkt1) oraz paliwa ciekłe i biopaliwa ciekłe zawierające w swym składzie biokomponenty, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 2 wskazanego przepisu, przy jednoczesnym spełnieniu warunków określonych w § 12 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Przepis ten nie przewiduje zwolnienia z akcyzy dla biokomponentu oferowanego do sprzedaży jako samoistne paliwo silnikowe. W przypadku sprzedaży bikomponentów jako paliwa silnikowego, powstaje należne zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym, liczone według stawki określonej w poz. 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego. Niniejszej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku oraz stan prawny wynikający z (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy produkcja i sprzedaż estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych,spełniających wymagania jakościowe potwierdzone świadectwem jakości, jakobiokomponentu do produkcji paliw ciekłych i biopaliw ciekłych jest zwolniona z podatku akcyzowego.
Fragment:
(...) że ich produkcja będzie odbywać się w składzie podatkowym, w którym zostaną objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy, a wyprowadzenie ze składu podatkowego odbywać się będzie również w procedurze zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem Administracyjnego Dokumentu Towarzyszącego. W myśl wyżej wskazanych przepisów prawa, stwierdzić należy, iż zwolnione od podatku akcyzowego są biokomponenty przeznaczone do paliw ciekłych i biopaliw ciekłych w rozumieniu ustawy o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych, wyprodukowanych z surowców rolniczych, produktów ubocznych i odpadów, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, co w swoim piśmie zaznaczyła Strona. Jednakże, powyższe zwolnienie znajduje zastosowanie jedynie w przypadkach spełniających wymogi zawarte w §12 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Mając na uwadze powyższe, (...)
2011
1
maj

Istota:
„Czy nabycie wewnątrzwspólnotowe biopaliw o zawartości 30% estrów rzepakowych oraz 70% zawartości oleju napędowego uprawnia do zastosowania zwolnienia od podatku akcyzowego w wysokości określonej na podstawie § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego w wysokości 2,20zł od 300 litrów dodanych do tych paliw biokomponentów w odniesieniu do 1000 litrów gotowego wyrobu?
Fragment:
(...) w kraju, ponieważ przepis ust.3 pkt 2 tego paragrafu nie wskazuje, że jest to podmiot nabywający wewnątrzwspólnotowo. Tak więc, podmiotem uprawnionym do korzystania ze zwolnienia od akcyzy określonego w § 12 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, jest producent paliw ciekłych z zawartością biokomponentów po spełnieniu wymogu ust.3 pkt 1 tego paragrafu lub pośrednik, który dokonuje odsprzedaży paliw ciekłych z zawartością biokomponentów, pod warunkiem, że zakupi je ze składu podatkowego na terenie kraju oraz spełni wymogi ust.3 pkt 2 ww. paragrafu. Dyrektor Izby Celnej w Warszawie podziela stanowisko Naczelnika Urzędu Celnego II w Warszawie zawarte w postanowieniu, iż w stanie faktycznym przedstawionym przez Podatnika brak jest możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego na podstawie § 12 ust.1 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Dodatkowo Dyrektor Izby Celnej w (...)
2011
1
maj

Istota:
„Czy Spółka może dokonać przemieszczenia przedmiotowych biokomponentów z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy na podstawie art.26 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym ( Dz.U. Nr 29, poz. 257 z późn.zm.) bez spełnienia wymogów określonych w § 12 ust.2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego?"
Fragment:
(...) jest ograniczone jedynie do wyrobów akcyzowych zharmonizowanych tj. tych wyrobów, które w sposób jednolity zostały objęte opodatkowaniem podatkiem akcyzowym na terenie całej Wspólnoty. W konsekwencji przedmiotowa procedura nie ma zastosowania do wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych. Dyrektor Izby Celnej w Warszawie podziela stanowisko Naczelnika Urzędu Celnego w Pruszkowie, że w świetle obowiązujących przepisów Spółka nie może dokonać przemieszczenia przedmiotowych biokomponentów z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy na podstawie art.26 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, bez spełnienia wymogów określonych w § 12 ust.2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego gdyż wyroby, które Spółka zamierza zakupić nie są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi. Mając na uwadze stan faktyczny i prawny sprawy, Dyrektor Izby Celnej w Warszawie stwierdza, że Naczelnik Urzędu Celnego w Pruszkowie wydając (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy sprowadzenie z kraju Unii Europejskiej paliwa ciekłego z 20% dodatkiem biokomponentu pozwala na uzyskanie zwolnienia podatkowego, o którym mowa w §12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 72 poz. 500 z późn. zm.)?
Fragment:
(...) produkowane w składzie podatkowym lub wprowadzone na terytorium kraju z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy do składu podatkowego. Produkcja przedmiotowych wyrobów lub ich wprowadzanie na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia od akcyzy na podstawie § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Reasumując, Spółka nabywając wewnątrzwspólnotowo biopaliwo ciekłe z 20% zawartością biokomponentów może korzystać ze zwolnienia od akcyzy na podstawie § 12 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, po spełnieniu wymogu określonego w § 12 ust. 3 pkt 2 tego rozporządzenia, pod warunkiem jednakże, że przemieszczanie biopaliwa ciekłego z terytorium innego państwa członkowskiego na terytorium kraju odbywa się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy i przemieszczanie to musi odbywać się (...)
2011
1
maj

Istota:
Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej z dnia 21.11.2006r. nr 301000-PA-9103-30/06WN w którym udzielono pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie "XXXXXXX" Sp. z o.o.
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14b §5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej: uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej z dnia 21.11.2006r. nr 301000-PA-9103-30/06WN w którym udzielono pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie "XXXXXXX" Sp. z o.o. UZASADNIENIE Pismem z dnia 19 października 2006r. firma "XXXXXX" Sp. z o.o. zwróciła sie do Naczelnika Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Strona przedstawiła następujący stan faktyczny. Firma XXXXXXX Sp. z o.o. zamierza prowadzić działalność gospodarczą polegającą na sprowadzaniu w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego biodiesla objętego kodem CN 3824909999, który jest mieszaniną olejów napędowych (...)
2011
1
kwi
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Biokomponent
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.