Biogaz | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to biogaz. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
28
lis

Istota:

Określanie ilość zużytego biogazu

Fragment:

Wskazać należy, że w sytuacji gdy wyprodukowany biogaz będzie wykorzystywany do celów opałowych opodatkowanych akcyzą i nieobjętych zwolnieniem z akcyzy, określenie ilości zużytego biogazu podlegającego opodatkowaniu w oparciu o wyliczenie uwzględniające maksymalną moc kotła, sprawność kotła oraz wartość opałową biogazu, zgodnie z przedstawionym przez Wnioskodawcę wzorem – nie stoi w sprzeczności z przepisami ustawy o podatku akcyzowym. Tym samym wskazana metoda obliczeniowa może stanowić podstawę do określania wysokości podatku akcyzowego od zużytego biogazu na cele opałowe. Ważne jest aby wyliczenie na podstawie podanego wzoru odzwierciedlało możliwe rzeczywiste zużycie wyprodukowanego przez Wnioskodawcę biogazu w kotłowni nr 2. W interesie Wnioskodawcy jest prowadzenie w taki sposób dokumentacji, aby mógł on określić w sposób nie budzący wątpliwości ilość biogazu używanego przez niego do celów opałowych opodatkowanych pozytywną stawką akcyzy. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 należało uznać za prawidłowe. Odnośnie zaś określenia wartości opałowej wytworzonego i spalonego w kotłach gazowo-olejowych kotłowni nr 2 biogazu należy zauważyć, że (...)

2015
24
lut

Istota:

Czy biogaz który jest spalany w tzw. „pochodni” celem jego utylizacji podlega podatkowi Akcyzowemu? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Fragment:

Ze względu na brak zawartości propanu oraz wyższych węglowodorów biogaz jest gazem SUCHYM. Z przyczyn ekonomicznych i procesowo-technologicznych (mieszanina gazów różnych właściwościach fizykochemicznych) nie poddawany jest sprężaniu, a wskutek tego nie nadaje się do odprzedaży, a jedynie do spalania w specjalnie do tego przeznaczonych instalacjach. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy biogaz który jest spalany w tzw. „ pochodni ” celem jego utylizacji podlega podatkowi Akcyzowemu... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) Zdaniem Wnioskodawcy, w procesie produkcji energii elektrycznej ( produkcja biogazu stanowi jeden z elementów tego procesu ) powstają nadwyżki biogazu, które nie mogą zostać wykorzystane, w związku z tym istnieje konieczność jego utylizacji poprzez spalenie w tzw. „ pochodni ”. Odnośnie opodatkowania utylizacji biogazu trzeba zauważyć, że w sytuacji gdy celem spalenia biogazu nie jest wytworzenie ciepła, lecz jego utylizacja, która nie wiąże się w żaden sposób z ogrzaniem jakiegokolwiek nośnika ciepła, a wytworzona w tym procesie energia cieplna nie jest w żaden sposób wykorzystywana, to biogaz ten nie stanowi paliwa opałowego w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym.

2014
6
kwi

Istota:

Prowadzenie ewidencji zużytych wyrobów gazowych

Fragment:

Prowadzenie takiej dokumentacji jest szczególnie ważne dla Wnioskodawcy, w sytuacji gdy powstały u Wnioskodawcy biogaz nie będzie wykorzystywany w całości do celów opałowych lub gdy w pewnym zakresie biogaz będzie wykorzystywany do celów objętych zwolnieniem. Niemniej jednak w sytuacji gdy wyprodukowany biogaz będzie wykorzystywany do celów opałowych opodatkowanych akcyzą i nieobjętych zwolnieniem z akcyzy, prowadzenie przedstawionej przez Wnioskodawcę ewidencji wyprodukowanego biogazu na podstawie wskazań przepływomierza zamontowanego na tej instalacji w formie raportów dobowych - która to ewidencja będzie dla Wnioskodawcy podstawą określenia dla celów podatkowych ilości użytego biogazu podlegającego opodatkowaniu – nie stoi w sprzeczności z przepisami ustawy o podatku akcyzowym. Zaznaczyć jednak należy, że w powyższej sytuacji Wnioskodawca będzie narażony na opodatkowanie akcyzą całości wyprodukowanego biogazu. Tym samym to w interesie Wnioskodawcy jest prowadzenie w taki sposób dokumentacji, aby mógł on określić nie tylko ilość wyprodukowanego biogazu, ale także ilość biogazu używanego przez niego do celów opałowych opodatkowanych pozytywną stawką akcyzy. Mając powyższe na uwadze stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

2014
6
kwi

Istota:

Zużycie biogazu do podtrzymywania temperatury w procesie produkcyjnym

Fragment:

W trakcie tego procesu powstaje paliwo gazowe - biogaz (ok 61% CH4). Wyprodukowany biogaz spalany jest w kotłach gazowych w celu podtrzymania temperatury fermentacji osadów ściekowych dla wytworzenia biogazu (ok 40-60%), część wykorzystywana jest do ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej (właściwe cele opałowe), natomiast ewentualna nadwyżka wyprodukowanego biogazu spalana jest w pochodni. Wyprodukowana w ten sposób energia cieplna przeznaczona jest wyłącznie na potrzeby własne oczyszczalni ścieków. Projekt modernizacji oczyszczalni przewidywał jedynie zainstalowanie pomiaru wyprodukowanego biogazu. W związku z powyższym oczyszczalnia na dzień dzisiejszy nie ma możliwości pomiaru biogazu zużytego. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym oraz ustawa z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym nie określa w sposób jasny kodu CN dla biogazu. Spółka uważa, iż najbardziej odpowiednim kodem ze względu na skład chemiczny jest kod 2711 29 00. Zgodnie z ww. ustawą art. 2 ust. 1 pkt 1b wyroby energetyczne o wymienionym kodzie zostały objęte podatkiem akcyzowym ze stawką dla gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711 przeznaczonych do celów opałowych 1,28 zł/1 gigadżul (GJ).

2014
26
mar

Istota:

Użycie przez Wnioskodawcę powstałego w procesie oczyszczania ścieków biogazu do napędu stacjonarnych urządzeń służących do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej podlega zwolnieniu z podatku akcyzowego.

Fragment:

Nr 112, poz. 770, z późn.zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 16 grudnia 2013 r. (data wpływu 23 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie prawa do zwolnienia biogazu zużywanego do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie prawa do zwolnienia biogazu zużywanego do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny Spółka prowadzi oczyszczalnię ścieków komunalnych i jednym z produktów ubocznych procesów oczyszczania ścieków są osady ściekowe. W wyniku procesu fermentacji metanowej osadów ściekowych powstaje biogaz (kod CN 2711 29 00). Energia wyprodukowana z biogazu jest wykorzystywana wyłącznie na potrzeby własne oczyszczalni w zakresie częściowego pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło. Projektowo sposób zagospodarowania biogazu na oczyszczalni ścieków jest tradycyjny tzn. biogaz jest spalany w układzie kogeneracyjnym (CHP - Cornbined Heat and Power), w celu skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Głównymi elementami składowymi instalacji kogeneracji na oczyszczalni ścieków są: silnik spalinowy na paliwo gazowe, generator prądu, system wymienników ciepła oraz układ automatyki i sterowania.

2014
9
lut

Istota:

Opodatkowanie biogazu

Fragment:

W procesie technologicznym oczyszczania ścieków, w wyniku fermentacji osadów ściekowych, jako produkt uboczny powstaje biogaz o kodzie CN 2711 29 00. Wnioskodawca wykorzystuje biogaz do celów opałowych, natomiast część biogazu przekazuje osobie fizycznej, która na terenie oczyszczalni ścieków prowadzi działalność gospodarczą tj. eksploatuje siłownię zasilaną ww. biogazem. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a wymienionym podmiotem współpracującym Wnioskodawca zobowiązał się do udostępnienia powierzchni byłego składowiska opału, celem ustawienia siłowni na paliwo biogazowe, oraz do zapewnienia dostaw nadwyżki biogazu, a druga strona zobowiązała się do dostarczenia Wnioskodawcy wyprodukowanej z tego biogazu energii elektrycznej w całości oraz zwrotu niewykorzystanego ciepła w postaci gorącej wody. Podmiot wytwarzający energię elektryczną z biogazu sprzedaje ją w całości wyłącznie Wnioskodawcy, uiszczając z tego tytułu podatek akcyzowy. Wnioskodawca nie dokonuje sprzedaży biogazu podmiotowi, który wytwarza z niego energię elektryczną ponieważ celem umowy zawartej z tym podmiotem jest dostarczanie Wnioskodawcy energii elektrycznej wytworzonej z „ surowca ” odbiorcy tej energii, czyli Wnioskodawcy. Nadwyżka biogazu, która nie jest wykorzystywana w celach opałowych oraz nie jest przekazywana do siłowni, w celu wytworzenia energii elektrycznej, jest spalana bezużytecznie.

2012
6
kwi

Istota:

Zwolnienia od podatku biogazu używanego do celów opałowych i produkcji energii elektrycznej.

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy powstały biogaz, jako produkt uboczny procesu fermentacji - stabilizacji osadów ściekowych, zużywany do spalania w generatorach celem wytworzenia energii elektrycznej i cieplnej nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym... Zdaniem Wnioskodawcy zużyty przez przedsiębiorstwo do spalania biogaz nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, gdyż zgodnie z art. 164 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym objęty jest on zerową stawką akcyzy. Wytworzony w procesach technologicznych biogaz CN 2711 jest wyrobem energetycznym wymienionym w art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy. W art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. a wymieniona jest stawka akcyzy dla węglowodorów gazowych objętych pozycją CN 2711, jednakże uwzględniając zapisy art. 164. ust. 1 ustawy biogaz będzie podlegał zerowej stawce akcyzy do dnia 31 października 2013r. W związku z powyższym wytworzony w procesach technologicznych biogaz nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Stosownie do art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 108, poz. 626) wyroby akcyzowe oznaczają - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

2012
24
mar

Istota:

Spółka jest podatnikiem, który winien naliczać i opłacać akcyzę od energii elektrycznej zużytej na cele inne niż zwolnione, czyli m.in. zasilanie urządzeń inwentarskich na fermie, mieszadeł i pomp stosowanych przy produkcji biogazu, oświetlenia obiektów.

Fragment:

W opisanym przez Wnioskodawcę stanie faktycznym, gdyby biogaz produkowany w biogazowni Spółki był odsprzedawany do innej elektrociepłowni, stałby się produktem końcowym o kosztach produkcji nieuwzględniających akcyzy zapłaconej od zużytej w tym celu energii elektrycznej, przez co bardziej konkurencyjnym względem biogazu innych podmiotów produkujących wyłącznie ten biogaz i odsprzedających go do elektrociepłowni. Wskazać należy, iż zgodnie z przepisami wskazanej dyrektywy energetycznej po dniu 31 października 2013 r. w gestii państwa członkowskiego będzie udzielanie szczegółowych zwolnień w zakresie biogazu, obejmujących wszystkie podmioty spełniające określone warunki. Mając zatem na uwadze jednolite traktowanie podmiotów przed dniem wygaśnięcia ogólnego zwolnienia z opodatkowania biogazu, ustawa o podatku akcyzowym nie uwzględnia zwolnień od podatku akcyzowego energii elektrycznej zużywanej do produkcji biogazu wyłącznie w przypadku gdy jest on następnie zużywany do produkcji energii elektrycznej w ramach tej samej biogazowni. Należy także podkreslić, iż produkcji biogazu nie należy porównywać z produkcją pary z węgla, gdyż para powstała z węgla nie jest wyrobem akcyzowym oraz produktem końcowym, podlegającym obrotowi na rynku.

2011
1
paź

Istota:

Zwolnienie z akcyzy wyprodukowanej z biogazu energii elektrycznej.

Fragment:

W wyniku procesu fermentacji osadów ściekowych powstaje biogaz (kod CN 2711 29 00). Powstający biogaz wykorzystywany jest w generatorze energetycznym, a energia elektryczna i cieplna wytwarzana przez ten agregat wykorzystywana jest w całości dla zaspokojenia potrzeb energetycznych i cieplnych zakładu oraz na potrzeby technologiczne i bytowe. Obecnie firma posiada jeden generator o mocy nieprzekraczającej 1 MW (0,14 MW). Posiadane świadectwa pochodzenia nie są umorzone. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia określonego w treści § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r., który stanowi, że zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW, niedostarczanej do instalacji połączonych i współpracujących ze sobą, służących do przesyłania energii elektrycznej, pod warunkiem że od wyrobów energetycznych wykorzystywanych do produkcji tej energii elektrycznej została zapłacona akcyza w należnej wysokości... Zdaniem Wnioskodawcy: Energia elektryczna zużywana na potrzeby własne będzie mogła skorzystać ze zwolnienia podatku akcyzowego określonego w treści § 9 rozporządzenia.

2011
1
wrz

Istota:

Czy Spółka ma obowiązek płacenia podatku akcyzowego za biogaz (gaz składowiskowy) zużywany do produkcji energii elektrycznej i ciepła według stawki innej niż zerowa?

Fragment:

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż w obecnym stanie prawnym biogaz o kodzie CN 2711 29 00, przeznaczony do celów opałowych, na mocy art. 163 ust. 3 ustawy objęty jest zwolnieniem od podatku akcyzowego. Natomiast ww. biogaz wykorzystywany do napędu silników spalinowych w celu produkcji energii elektrycznej na mocy art. 164 ust. 1 ustawy objęty jest zerową stawką podatku akcyzowego. A zatem na Spółce nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku akcyzowego z tytułu zużycia biogazu do produkcji energii elektrycznej i ciepła według stawki innej niż zerowa. Tym samym stanowisko Spółki należało uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Po zapoznaniu się ze sprawą Minister Finansów zważył, co następuje: Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się m.in. wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715, a zatem również biogaz o kodzie CN 2711 29 00. Stawka akcyzy dla biogazu, bez względu na kod CN, przeznaczonego do napędu silników spalinowych, wyprodukowanego w składzie podatkowym i spełniającego wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach wynosi 0 zł (art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. b tiret pierwsze ustawy).