ITPB3/4510-571/15/MKo | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca był zobowiązany do poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od ceny za lot międzynarodowy zapłaconej podmiotowi, któremu zlecił zakup biletu lotniczego?
ITPB3/4510-571/15/MKointerpretacja indywidualna
  1. Wielka Brytania
  2. agent
  3. bilety
  4. podmiot zagraniczny
  5. płatnik
  6. transport powietrzny
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Podstawa opodatkowania i wysokość podatku -> Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 3 listopada 2015 r. (data wpływu – 10 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych uiszczenia na rzecz nierezydenta podatkowego ceny za bilet lotniczy – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych uiszczenia na rzecz nierezydenta podatkowego ceny za bilet lotniczy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą (przedsiębiorcą). W sierpniu 2015 r. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca dokonał rezerwacji za pośrednictwem portalu biletu lotniczego na lot z Polski do USA i z powrotem. Przewoźnikiem jest zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi powietrznej.

Portal to internetowy system wyszukiwania: połączeń lotniczych, miejsc noclegowych itp., udostępniony Użytkownikowi w serwisie internetowym umożliwiający wyszukanie usług Usługodawców (podmiotów trzecich świadczących wybrane w systemie usługi) o zadanych parametrach i w żądanych terminach oraz ustalenie ich kosztu w momencie wykonania wyszukania. Głównym zadaniem systemu rezerwacji jest umożliwienie Użytkownikowi porównania propozycji usług pochodzących od wielu różnych Usługodawców. System rezerwacji zawiera informacje o: harmonogramie lotów, zasadach transportu, kategorii i charakterystykach środków transportu, danych dotyczących typów środków transportu, dostępności wolnych miejsc, taryfach Przewoźników i Usługodawców, zasadach ich stosowania, zakresach świadczonych usług. Informacje wyświetlane w serwisie internetowym www.xxxxxxx.pl są zgodne z informacją podaną w systemach rezerwacji bezpośrednich Usługodawców lub ich uprawnionych przedstawicieli. Użytkownik za pomocą systemu rezerwacji może również dokonać płatności na poczet zapytania o rezerwację lub zlecenia zakupu usług.

Operatorem serwisu internetowego jest Spółka z o.o. Zgodnie z regulaminem rezerwacji usług lotniczych zamieszczonym na stronie www operator wystawia użytkownikowi bilet w formie elektronicznej. Z informacji zamieszczonych na stronie www operatora portalu Wnioskodawca dowiedział się również, że prowadzi on swą działalność na podstawie umów i porozumień zawartych z przewoźnikami i innymi agencjami partnerskimi. W odniesieniu do Usługodawców wybranego lotu, i stosowanych przez nich zasad przewozu, określonych w umowach z portalem, środki podczas opłaty kartą płatniczą są dostarczane do linii lotniczej dwoma sposobami: „Opłata na rzecz linii lotniczej” oraz „Opłata na rzecz agencji z poddalszym przekazem środków do linii lotniczej”. W sytuacji wybrania opcji opłaty na rzecz linii lotniczej inicjatorem pobrania środków z karty płatniczej nabywcy są bezpośrednio linie lotnicze, a w sytuacji wybrania opcji opłaty na rzecz agencji inicjatorem pobrania środków z karty jest portal.

Za dokonaną rezerwację Wnioskodawca zapłacił kartą płatniczą na rzecz portalu, ponieważ ten sposób płatności zapewniał mu większe możliwości przy ewentualnej zmianie lotu.

Za usługi zakupione za pośrednictwem strony internetowej www, na żądanie Wnioskodawcy przesłane mailem, została wystawiona faktura elektroniczna. Wystawcą faktury nie był operator Sp. z o.o. z siedzibą w X, lecz firma (UK) LTD z siedzibą w X. (UK) LTD jest jedynym wspólnikiem spółki Sp. z o. o.

Na wystawionej fakturze zostały wyszczególnione dwie pozycje. Pierwsza pozycja, to lot międzynarodowy w cenie 2886,49 zł, a druga to opłata transakcyjna w kwocie 175,51 zł. Łączna kwota do zapłaty wyniosła 3062 zł. Opłata transakcyjna jest bezzwrotnym wynagrodzeniem operatora za świadczenie usługi pośrednictwa w rezerwacjach.

Wnioskodawca nie posiada certyfikatu rezydencji linii lotniczych ani firmy (UK) LTD, jak również nie sądzi że, firmy (UK) LTD i Sp. z o.o. mają zawarte umowy agencyjne z liniami lotniczymi, z którymi będzie podróżował.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca był zobowiązany do poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od ceny za lot międzynarodowy zapłaconej podmiotowi, któremu zlecił zakup biletu lotniczego...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie był on zobowiązany do poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od ceny za lot międzynarodowy zapłaconej podmiotowi, któremu zlecił zakup na jego rzecz biletu lotniczego. Korzystając z portalu internetowego, Wnioskodawca wyszukał najdogodniejsze dla siebie połączenie lotnicze i zlecił Operatorowi serwisu zakup biletu lotniczego na to połączenie. Za usługi zakupione za pośrednictwem strony internetowej www Wnioskodawca zapłacił kartą płatniczą, a inicjatorem pobrania środków z karty był Operator. Operator pobrał środki odpowiadające cenie biletu oraz pobrał opłatę transakcyjną. Ponieważ podmiotem, który dokonał wypłaty na konto zagranicznego przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej nie był Wnioskodawca tylko Operator, albo inny podmiot, z którym Operator współpracował przy zakupie biletu, Wnioskodawca nie miał obowiązku poboru zryczałtowanego podatku w wysokości 10% ceny biletu. Ponad to, podmiotem, który osiągnął przychód z tytułu zakupionego przeze mnie biletu nie było zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi powietrznej, lecz podmiot, który sprzedał mi bilet, gdyż to na rzecz tego podmiotu dokonałem zapłaty. Podmiot ten działał we własnym imieniu, co potwierdza wystawiona przez niego faktura. Faktura dokumentuje między innymi transakcję odsprzedaży usługi nabytej od przewoźnika. Ma to swoje umocowanie w ustawie o podatku od towarów i usług, która w art. 8 ust. 2a stanowi, że w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Jeżeli Operator działałby w imieniu i na rzecz linii lotniczych to należałoby wystawić dwie odrębne faktury. Wystawcą pierwszej faktury, dokumentującej świadczenie usługi przelotu byłaby linia lotnicza, ponieważ to ona dokonywałaby bezpośredniej sprzedaży na jego rzecz. Operator mógłby wystawić jedynie fakturę na wartość swojego wynagrodzenia, czyli za świadczenie usługi pośrednictwa w rezerwacjach.

Wystawienie jednej faktury obejmującej zarówno cenę biletu jak i opłatę transakcyjną przesądza o tym, że przychodem podatkowym podmiotu wystawiającego fakturę jest kwota należna wynikająca z faktury. Nie jest możliwe wystawienie jednej faktury sprzedaży, która dokumentowałaby obrót dwóch różnych dostawców, tj. przewoźnika za bilet oraz pośrednika (agenta) za czynność wystawienia biletu/rezerwacji.

Powyższe rozumowanie znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 11 lipca 2010 r. nr ILPB3/423-308/10-6/DS.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.) podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, że podatnicy, o których mowa w ww. przepisie, czyli nierezydenci podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, co oznacza z kolei, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych podlegają wyłącznie dochody osiągnięte na terytorium Polski.

Na podstawie zaś art. 21 ust. 1 pkt 4 przytoczonej ustawy podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2, przychodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej ustala się w wysokości 10% tych przychodów.

Przy czym zgodnie z art. 21 ust. 2 tejże ustawy przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z kolei w myśl art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w sierpniu 2015 r. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca dokonał rezerwacji za pośrednictwem portalu biletu lotniczego na lot z Polski do USA i z powrotem. Przewoźnikiem jest zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi powietrznej. Za dokonaną rezerwację Wnioskodawca zapłacił kartą płatniczą na rzecz portalu, ponieważ ten sposób płatności zapewniał mu większe możliwości przy ewentualnej zmianie lotu.

Za usługi zakupione za pośrednictwem strony internetowej www, na żądanie Wnioskodawcy przesłane mailem, została wystawiona faktura elektroniczna. Wystawcą faktury nie był operator Sp. z o.o., lecz firma (UK) LTD z siedzibą w X. (UK) LTD jest jedynym wspólnikiem spółki Sp. z o. o. Na wystawionej fakturze zostały wyszczególnione dwie pozycje. Pierwsza pozycja obejmowała lot międzynarodowy w cenie 2886,49 zł, a druga - opłatę transakcyjną w kwocie 175,51 zł. Łączna kwota do zapłaty wyniosła 3062 zł. Opłata transakcyjna jest bezzwrotnym wynagrodzeniem operatora za świadczenie usługi pośrednictwa w rezerwacjach.

Wnioskodawca nie posiada certyfikatu rezydencji linii lotniczych ani firmy (UK) LTD, jak również nie sądzi że, firmy (UK) LTD i Sp. z o.o. mają zawarte umowy agencyjne z liniami lotniczymi, z którymi będzie podróżował.

Na tle powyższego wskazać należy, że dla rozstrzygnięcia kwestii obowiązku pobrania podatku kluczowe znaczenie ma pojęcie „przychody uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. O źródle przychodów położonych w Polsce można mówić wtedy, gdy takie źródło przychodów trwale związane jest z terytorium Polski lub źródłem przychodów są polscy rezydenci eksploatujący rzeczy lub dobra niematerialne należące do innych podmiotów. Podmiotem, który osiągnął przychód na terytorium Polski z tytułu świadczenia usług przewozu lotniczego jest zagraniczny przewoźnik. Natomiast podmiotem, który dokonał wypłaty z powyższego tytułu jest Wnioskodawca.

W niniejszej sprawie za podatnika należy uznać zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi powietrznej, które osiągnęło przychód, co wynika z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Niewątpliwie podmiotem, który osiągnął przychód na terytorium Polski z tytułu usług przewozu lotniczego jest przewoźnik. W związku z tym, że mamy do czynienia z podmiotem zagranicznym uzyskującym przychody w Polsce ze sprzedaży usług lotniczych (tj. podmiotem z ograniczonym obowiązkiem podatkowym), w stosunku do którego występuje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym, niezbędne staje się określenie podmiotu będącego płatnikiem tego podatku. Dla wskazania płatnika, czyli podmiotu na którym ciąży obowiązek poboru powyższego podatku, zastosowanie znajdzie art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podmiotem, który dokonał wypłaty z tytułu zakupu usługi przelotu jest Wnioskodawca, który dokonał płatności za usługę przelotu. Tym samym, na Wnioskodawcy ciążył obowiązek poboru w dniu dokonania wypłaty zryczałtowanego podatku od tej wypłaty na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w wysokości 10% przychodów.

Nie ulega bowiem wątpliwości, że skoro obowiązek pobrania przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 26 ust. 1 ww. ustawy, dotyczy wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 tej ustawy, to w przedstawionym stanie faktycznym obejmuje on swoją dyspozycją Wnioskodawcę, gdyż wypłacone przez niego należności z tytułu zakupu usługi przelotu zostały wymienione jako podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych w powołanym art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednocześnie należy wskazać, że Wnioskodawca, nie posiadając certyfikatu rezydencji podmiotu zagranicznego, nie może zastosować postanowień wynikających z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Obowiązek obliczenia, pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu ciąży na płatniku. W myśl art. 8 Ordynacji podatkowej do obowiązków płatnika należy obliczenie, pobranie od podatnika podatku i wpłacenie go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Reasumując, Wnioskodawca był obowiązany z tytułu nabycia biletu zagranicznego przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej za lot do USA i z powrotem do Polski do pobrania i odprowadzenia podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednocześnie wskazać należy, że ze względu na wątpliwości Wnioskodawcy dotyczące ceny za lot międzynarodowy, co zostało odzwierciedlone w sformułowanym przez niego pytaniu, niniejsza interpretacja nie dotyczy skutków podatkowych poniesienia przez Wnioskodawcę opłaty transakcyjnej.

Odnosząc się natomiast do przywołanej przez Wnioskodawcę we wniosku interpretacji indywidualnej, zauważyć należy, że stanowi ona rozstrzygnięcie w konkretnej sprawie, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko do niego się odnoszą, w związku z tym nie ma mocy powszechnie obowiązującego prawa. W konsekwencji, nie może wpływać na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii. Organy interpretacyjne natomiast – mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych – nie mają możliwości zastosowania wprost tego rodzaju rozstrzygnięć, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego. Niemniej jednak, dokonując przedmiotowej interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tutejszy organ miał na względzie rozstrzygnięcia organów podatkowych, wydane w podobnych sprawach, w tym powołane przez Wnioskodawcę.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270 ze. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.