IPTPP1/443-508/12-5/14/S/RG | Interpretacja indywidualna

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować niżej wymienione usługi:a) sprzedaż biletów wstępu umożliwiających wejście i na basen i do świata saun (usługa łączona),b) sprzedaż biletów wstępu tylko do świata saun,c) sprzedaż biletów wstępu umożliwiających korzystanie z tężni solankowej,d) sprzedaż biletów do solarium,e) sprzedaż biletów do salonu masażu (nie ma masażu leczniczego)?
IPTPP1/443-508/12-5/14/S/RGinterpretacja indywidualna
 1. bilety
 2. sport
 3. stawki podatku
 4. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego I FSK 1371-13 z dnia 17 września 2014 r. (data wpływu 20 października 2014 r.) stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 14 czerwca 2012 r. (data wpływu 25 czerwca 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 05 września 2012 r. (data wpływu 10 września 2012 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży biletów wstępu: na basen, do świata saun, umożliwiających wejście na basen i do świata saun (usługa łączona), umożliwiających korzystanie z tężni solankowej, do solarium, do salonu masażu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla sprzedaży biletów wstępu: na basen, do świata saun, umożliwiających wejście na basen i do świata saun (usługa łączona), umożliwiających korzystanie z tężni solankowej, do solarium, do salonu masażu.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 05 września 2012 r. o doprecyzowanie zaistniałego stanu faktycznego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny (ostatecznie przedstawiony w uzupełnieniu wniosku).

Spółka jest spółką prawa handlowego, którego udziałowcem w 100% jest Miasto .... Przedmiotem działalności Spółki jest m.in.:

 1. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z),
 2. działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z),
 3. działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z),
 4. restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),
 5. ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B),
 6. przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z).

Podatnik jako spółka prawa handlowego nastawiony jest na osiąganie zysku. Spółka m.in. prowadzi sprzedaż w zakresie (obok Wnioskodawca wskazał PKWiU):

 1. sprzedaż biletów wstępu na basen (PKWiU 93.29),
 2. sprzedaż biletów wstępu do świata saun (PKWiU 93.13),
 3. sprzedaż biletów wstępu umożliwiających wejście na basen i do świata saun (PKWiU 93.29, 93.13),
 4. sprzedaż biletów wstępu umożliwiających korzystanie z tężni solankowej (PKWiU 93.13),
 5. sprzedaż biletów do solarium (PKWiU 93.13),
 6. sprzedaż biletów wstępu do salonu masażu (PKWiU 93.13).

Sprzedaż prowadzona jest formie sprzedaży biletów wstępu, karnetów i kart abonamentowych uprawniających do wejścia tylko na basen lub tylko na saunę lub na basen i na saunę, czyli do korzystania z tzw. usługi łączonej. Są sprzedawane również bilety wstępu do tężni solankowej, do solarium oraz do salonu masażu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować niżej wymienione usługi:

 1. sprzedaż biletów wstępu umożliwiających wejście i na basen i do świata saun (usługa łączona),
 2. sprzedaż biletów wstępu tylko do świata saun,
 3. sprzedaż biletów wstępu umożliwiających korzystanie z tężni solankowej,
 4. sprzedaż biletów do solarium,
 5. sprzedaż biletów do salonu masażu (nie ma masażu leczniczego)...

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi będące przedmiotem zapytania winny być opodatkowane 8% stawką podatku od towarów i usług. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy, ze stawki preferencyjnej korzystają wymienione pod poz. 186 „Pozostałe usługi związane z rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu”, bez względu na PKWiU.

W wyniku analizy wniosku oraz biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy, interpretacją z dnia 17 września 2012 r. znak IPTPP1/443-508/12-4/RG, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, działając w imieniu Ministra Finansów, uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

W związku z powyższym rozstrzygnięciem, na mocy art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi pismem z dnia 4 października 2012r. (data wpływu 5 października 2012 r.) wezwano Organ podatkowy do usunięcia naruszenia prawa z powodu jej niezgodności z prawem.

Pismem z dnia 25 października 2012r. udzielono odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, stwierdzając, że brak jest podstaw do zmiany ww. interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Powyższa interpretacja indywidualna z dnia 14 września 2011r. została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., który wyrokiem z dnia 26 marca 2013 r. sygn. akt I SA/Łd 1561/12 oddalił skargę.

W powyższym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, iż „Bilety wstępu na typowe zajęcia fitness, siłownię, saunę czy solarium, który to bilet wstępu upoważniają osobę będącą w ich posiadaniu do czynnego uczestniczenia w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, a zwłaszcza do korzystania z infrastruktury znajdującej się w pomieszczeniach np. siłowni czy solarium. Z tych też względów opłaty pobierane za uczestnictwo w zajęciach sportowo-rekreacyjnych i korzystanie z urządzeń służących poprawie kondycji fizycznej, nie mogą być uznane za opłatę za wstęp, lecz przede wszystkim za możliwość korzystania z dostępnych urządzeń, a więc za czynny udział w takich zajęciach.

Wnioskodawca złożył skargę kasacyjną od wyżej powołanego wyroku WSA w Łodzi do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Wyrokiem z dnia 17 września 2014 r., sygn. akt I FSK 1371/13 Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok oraz zaskarżoną interpretację.

W dniu 20 października 2014 r. do tut. Organu wpłynął ww. wzrok NSA. Natomiast zwrot akt sprawy nastąpił w dniu 17 listopada 2014 r. przy piśmie z dnia 7 listopada 2014 r., sygn. I SA/Łd 1561/12.

Mając na uwadze rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 września 2014r. sygn. akt I FSK 1371/13, stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Od dnia 1 stycznia 2011 r. dla potrzeb podatku od towarów i usług, klasyfikacja statystyczna towarów i usług jest dokonywana na podstawie rozporządzenia z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207 poz. 1293 ze zm.).

Należy zauważyć, że prawidłowa pod względem klasyfikacji statystycznych identyfikacja towarów i usług stanowi warunek niezbędny do określenia wysokości opodatkowania na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług. Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane wg zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach statystycznych. Organy podatkowe nie są zatem uprawnione do dokonywania klasyfikacji statystycznej wyrobów i usług.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Przy czym, zgodnie z art. 146a ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnieniem od podatku.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast, zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku wynosi 8%.

Należy jednakże zauważyć, iż od 1 stycznia 2011 r. w załączniku nr 3 do ustawy – tytuł drugiej kolumny otrzymał brzmienie „Symbol PKWiU 2008”. Tym samym obowiązującą dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2011 r. stała się Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług z roku 2008, stanowiąca załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

W załączniku nr 3 do ustawy zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, zawarto m.in.:

 • w poz. 179 –symbol PKWiU 93.11.10.0 - „usługi związane z działalnością obiektów sportowych”,
 • w poz. 186 - bez względu na symbol PKWiU - „pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu”.

Zawarte w załączniku objaśnienie 1) wskazuje, iż wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Tak więc, w przypadku gdy ani ustawa, ani przepisy wykonawcze nie przewidują dla danego świadczenia obniżonej stawki, bądź zwolnienia należy je opodatkować według 23% stawki podatku.

Wskazać zatem należy, iż ustawodawca przewidział obniżoną stawkę podatku VAT – 8% tylko i wyłącznie dla usług sklasyfikowanych w grupowaniu PKWiU – 93.11.10.0 „usługi związane z działalnością obiektów sportowych”, które umieścił w poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy. Jednakże w analizowanej sprawie preferencyjna stawka podatku nie ma zastosowania, bowiem przedmiotowe usługi nie zostały przez Wnioskodawcę sklasyfikowane w PKWiU 93.11.10.0.

Użyte we wskazanym przepisie pojęcie „wyłącznie w zakresie wstępu” oznacza, że wszystkie pozostałe usługi nie związane z typowym dla tego rodzaju obiektów użytkowaniem nie będą objęte stawką preferencyjną.

Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, iż Spółka jest spółką prawa handlowego, którego udziałowcem w 100% jest Miasto .... Przedmiotem działalności Spółki jest m.in.: pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, działalność obiektów sportowych, restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, ruchome placówki gastronomiczne, przygotowywanie i podawanie napojów.

Spółka m.in. prowadzi sprzedaż w zakresie (obok Wnioskodawca wskazał PKWiU):

 1. sprzedaż biletów wstępu na basen (PKWiU 93.29),
 2. sprzedaż biletów wstępu do świata saun (PKWiU 93.13),
 3. sprzedaż biletów wstępu umożliwiających wejście na basen i do świata saun (PKWiU 93.29, 93.13),
 4. sprzedaż biletów wstępu umożliwiających korzystanie z tężni solankowej (PKWiU 93.13),
 5. sprzedaż biletów do solarium (PKWiU 93.13),
 6. sprzedaż biletów wstępu do salonu masażu (PKWiU 93.13).

Pod poz. 186 wspomnianego załącznika nr 3 do ustawy figurują „Pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu” – bez względu na symbol PKWiU.

Z tego ostatniego przepisu wynika, iż stawką podatku obniżoną do wysokości 8% objęte zostały pozostałe usługi związane z rekreacją, jednakże wyłącznie w zakresie wstępu.

Należy zauważyć, że w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług nie definiuje się pojęcia „wstępu”. W konsekwencji należy sięgnąć do wykładni językowej, aby poznać jego znaczenie. Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., strona internetowa www.sjp.pwn.pl) pod pojęciem tym należy rozumieć „możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś”.

Z kolei, „Uniwersalny słownik języka polskiego” pod red. S. Dubisza, Warszawa 2003, s. 59, t. V) określa rekreację jako: „aktywny wypoczynek” wskazując sposoby użycia tego określenia m.in. jako: gimnastyka rekreacyjna, obiekty, ośrodki rekreacyjne, zajęcia, ćwiczenia rekreacyjne. Podobnie Wł. Kopaliński („Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem wydanie nowe, poprawione, Warszawa 2003, s. 428) definiuje rekreację jako: „odpoczynek, rozrywka, wytchnienie” pochodzące od łac. recreatio „powrót do zdrowia, sił”.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca wskazał, iż Spółka prowadzi sprzedaż: biletów wstępu na basen, biletów wstępu do świata saun, biletów wstępu umożliwiających wejście na basen i do świata saun (usługa łączona), sprzedaż biletów wstępu umożliwiających korzystanie z tężni solankowej, sprzedaż biletów do solarium, sprzedaż biletów do salonu masażu (nie ma masażu leczniczego) a zatem opłata za bilet wstępu upoważnia osobę będącą w jego posiadaniu do korzystania z oferty klubu, tj. urządzeń znajdujących się w klubie.

W odniesieniu do powyższego Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 17 września 2014 r., sygn. akt I FSK 1371/13 uchylającym zaskarżony wyrok WSA oraz uchylającym zaskarżoną interpretację wskazał, iż wykładnia użytego w poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług sformułowania "pozostałe usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu" dokonana przez organ i zaaprobowana przez Sąd pierwszej instancji jest nieprawidłowa. Stanowi bowiem nieuzasadnioną wykładnię zawężającą. W odniesieniu do ulg, zwolnień, czy też stosowania obniżonych stawek nie powinna mieć miejsca ani wykładnia rozszerzająca, ani też zawężająca.

Zdaniem NSA nie można się zgodzić z Organem oraz Sądem pierwszej instancji, że ww. poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy obejmuje jedynie sam wstęp tj. uczestnictwo bierne, które nie powinno się łączyć z możliwością korzystania z dostępnych tam urządzeń. Wykładnia taka wymienionych wyżej przepisów jest nielogiczna, sprzeczna też jest z wykładnią gramatyczną, systemową wewnętrzna oraz celowościową tych regulacji. NSA podzielił pogląd zawarty w wyroku z 30 stycznia 2014 r., sygn. akt I FSK 311/13, w którym wskazano, iż „utożsamianie pojęcia "wstęp" użytego w poz. 186 załącznika nr 3 do u.p.t.u. wyłącznie do wejścia do obiektu bez możliwości korzystania z urządzeń tam się znajdujących stanowi zawężenie tego pojęcia. Sformułowanie "usługi związane z rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu" odnosi się do kart wstępu do klubu, które upoważniają do korzystania z urządzeń i przyrządów znajdujących się tam. Użyte w tym przepisie sformułowanie "wyłącznie w zakresie wstępu" oznacza, że wszystkie pozostałe usługi niezwiązane z normalnym i typowym dla tego rodzaju obiektów ich użytkowaniem nie są objęte stawką preferencyjną. W tym ostatnim przypadku chodzi więc o takie usługi, jak na przykład restauracyjne, czy instruktora, zakupu napojów, odżywek.

W konsekwencji, mając na uwadze opis sprawy, obowiązujące przepisy prawa podatkowego oraz ich wykładnię dokonaną przez NSA w orzeczeniu z dnia 17 września 2014 r. I FSK 1371/13, należy stwierdzić, iż usługi będące przedmiotem zapytania winny być opodatkowane 8% stawką podatku od towarów i usług, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 186 załącznika nr 3 do ustawy oraz art. 146a pkt 2 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tutejszy Organ informuje ponadto, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie podniesione w opisie zaistniałego stanu faktycznego, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – w niniejszej interpretacji rozpatrzone.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.