IPPP3/4512-270/15-4/MC | Interpretacja indywidualna

W analizowanej sprawie znajdzie zastosowanie obniżona stawka podatku w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w zw. art. 146a pkt 2 i poz. 182 załącznika nr 3 do ustawy. Jak wynika bowiem z okoliczności sprawy Wnioskodawca będzie zawierał z teatrami umowy w zakresie organizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego na wystawieniu spektaklu teatralnego. Wnioskodawca oraz teatr będą wspólnie osiągać przychody z tytułu sprzedaży biletów. W ramach współpracy przy wystawieniu spektaklu teatralnego teatr współorganizujący dany spektakl będzie odpowiedzialny za obsługę dystrybucji biletów, w tym sprzedaż biletów i prowadzenie ewidencji tej sprzedaży. Wnioskodawca i teatr ustalą sposób rozliczania przychodów osiągniętych z tytułu sprzedaży biletów wstępu na dany spektakl teatralny w taki sposób, że część podatku należnego zostanie rozliczona przez Wnioskodawcę, pozostała część zostanie rozliczona przez teatr. Zatem w analizowanym przypadku kwota należna Wnioskodawcy, wynikająca ze wspólnego przedsięwzięcia polegającego na wystawieniu spektaklu teatralnego, stanowiąca ustalony procent przychodu z tytułu sprzedaży biletów na dany spektakl teatralny będzie podlegała opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w zw. art. 146a pkt 2 i poz. 182 załącznika nr 3 do ustawy.
IPPP3/4512-270/15-4/MCinterpretacja indywidualna
 1. bilety
 2. stawki podatku
 3. teatr
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe -> Przepisy przejściowe i końcowe -> Okresy przejściowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 2 kwietnia 2015 r. (data wpływu 3 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 9 lipca 2015 r. (data wpływu 13 lipca 2015 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 29 czerwca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 kwietnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 8 lipca 2015 r., złożonym w dniu 9 lipca 2015 r., będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 29 czerwca 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Fundacja (dalej: Wnioskodawca lub Fundacja) została powołana w celu tworzenia i upowszechniania kultury, ze szczególnym uwzględnieniem m.in. teatru, filmu, a także edukacji artystycznej i pomocy społecznej za pomocą środków artystycznych. Fundacja jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku VAT.

W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca, między innymi, wystawia spektakle teatralne. Podejmuje również współpracę z teatrami działającymi na terenie Polski (dalej: teatry lub współorganizatorzy), wystawiając spektakle teatralne na scenach tych teatrów, tj. poza siedzibą Fundacji (dalej: spektakle wyjazdowe). Dotychczas funkcjonujący system współpracy zakładał, że w przypadku spektakli wyjazdowych Fundacja zawierała z każdym teatrem umowę obowiązującą wyłącznie na dany spektakl, w wyniku której Fundacja otrzymywała wynagrodzenie ustalone w formie ryczałtowej za usługę związaną z wystawieniem spektaklu. Wnioskodawca był zobowiązany do pokrycia części kosztów, w tym honorariów artystycznych oraz wynagrodzeń pozostałych członków ekipy, zaangażowanych w realizację spektakli teatralnych. Teatry zobowiązane zaś były do pokrycia pozostałych kosztów, m.in. organizacyjnych (sala widowiskowa, montaż i demontaż scenografii), transportu, zakwaterowania, ale również tantiem autorskich V, których wysokość była uzależniona od wpływów ze sprzedaży biletów na podstawie raportów kasowych. Fundacja wystawiała współpracującym teatrom faktury VAT na kwotę netto, powiększoną o wartość 23% podatku VAT.

Z uwagi na zmieniające się otoczenie biznesowe, w tym zmienność wysokości wpływów z poszczególnych spektakli, a w konsekwencji opłacalności ich wystawiania dla teatrów, zarówno Wnioskodawca, jak i współpracujące teatry wyraziły chęć zmiany sposobu współpracy, w tym również w zakresie wynagrodzenia stron. Fundacja zamierza zawierać z teatrami umowy w zakresie organizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego na wystawieniu spektaklu teatralnego. Na obecnym etapie Wnioskodawca i teatr zakładają, że w ramach współpracy przy wystawieniu spektaklu:

 • Fundacja będzie odpowiedzialna m.in. za wyprodukowanie spektaklu, zapewnienie ekipy technicznej realizującej spektakl oraz artystów, wystawienie danego spektaklu w określonym miejscu i czasie, zorganizowanie i pokrycie kosztów wynagrodzeń członków ekipy realizującej spektakle oraz honorariów artystycznych,
 • Teatr współrealizujący dany spektakl będzie odpowiedzialny za przygotowanie i realizację wszelkich kwestii organizacyjnych, w tym m.in. zorganizowanie i koordynację nad kanałami dystrybucji biletów, transport, zakwaterowanie, udostępnienie sceny na próby i na samą sztukę, oświetlenie, koszty tantiem autorskich V i inne.

W zakresie warunków finansowych współpracy strony zakładają, że:

 • obydwa podmioty (tj. Fundacja oraz współorganizator spektaklu) wspólnie osiągają przychody z tytułu sprzedaży biletów, przy czym kwota przychodu jest bezpośrednio uzależniona od ilości sprzedanych biletów;
 • ostateczne ustalenie podziału przychodów uzyskanych ze sprzedaży biletów dokonane zostaje w formie procentowej, a nie ryczałtowej, przy czym wysokość procentowego udziału w przychodach zostanie określona w każdej z podpisywanych umów. Możliwe jest przy tym, że Fundacja będzie zakładać minimalną kwotę wpływów należnych Wnioskodawcy (np. poprzez zapis w umowie pt. „X% wpływów z biletów, ale nie mniej niż Y zł”).

Podział obowiązków pomiędzy współorganizatorów spektaklu będzie zakładał odpowiedzialność teatru z tytułu m.in. pełnej obsługi dystrybucji biletów na spektakl teatralny, w tym sprzedaży biletów i prowadzenie ewidencji tej sprzedaży, która będzie stanowiła podstawę rozliczeń osiągniętych z tego tytułu przychodów z Fundacją, jak również z organami podatkowymi.

Strony ustalą miesięczne okresy rozliczeniowe, na zakończenie których teatr będzie zobowiązany przekazać raport ze sprzedaży biletów w danym okresie rozliczeniowym (np. miesiącu), zawierającym m.in. informacje odnośnie dokładnej liczby sprzedanych biletów, daty dokonania transakcji i łącznej kwoty uzyskanych wpływów ze sprzedaży. Na tej podstawie Wnioskodawca wystawi fakturę VAT w kwocie odpowiadającej procentowemu udziałowi Fundacji w przychodach ze sprzedaży biletów w danym okresie rozliczeniowym (tj. X% z wpływów ze sprzedaży biletów w okresie rozliczeniowym). Otrzymana kwota przychodu przypadająca Wnioskodawcy z tytułu realizacji wspólnego przedsięwzięcia będzie następnie rozliczona przez Fundację, przy czym podatek należny od przypadającej mu części sprzedanych biletów zostanie ostatecznie odprowadzony przez Fundację, a nie przez teatr, ze względu na odliczenie podatku naliczonego przez teatr, wynikającego z faktury wystawionej przez Fundację.

Obydwie strony, tj. Fundacja oraz teatr będą ponosiły różnego rodzaju wydatki związane z planowanym spektaklem teatralnym. Fundacja poza wydatkami związanymi z przygotowaniem odpowiednich strojów i niezbędnych w ramach danego spektaklu rekwizytów, będzie zobowiązana pokryć również koszty honorariów artystycznych oraz wynagrodzeń innych podmiotów zaangażowanych w produkcję spektaklu. Teatr będzie natomiast ponosił pozostałe wydatki związane z organizacją spektaklu, np. koszty obsługi sali, transport i zakwaterowanie osób współpracujących przy produkcji, itp.

W zakresie wydatków opisanych powyżej strony będą dokonywały odliczania podatku naliczonego w ramach własnych rozliczeń podatkowych.

Powyższe zasady współpracy przy wspólnym przedsięwzięciu zostaną ujęte w pisemnej umowie, jaka zostanie zawarta między Wnioskodawcą a teatrem.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z przyjętą koncepcją biznesową związaną z organizacją wspólnych przedsięwzięć z teatrami, żadna ze stron nie będzie opodatkowywała sprzedaży wszystkich sprzedanych biletów. Fundacja i teatry ustalą bowiem sposób rozliczenia przychodów osiągniętych z tytułu sprzedaży biletów wstępu na spektakl teatralny w taki sposób, że część podatku VAT należnego zostanie wykazana w deklaracji VAT-7 Fundacji, zaś pozostała część w deklaracji VAT-7 składanej przez teatry. Innymi słowy teatry nie opodatkują wszystkich biletów i nie rozliczą podatku VAT należnego z tytułu sprzedaży wszystkich biletów na dany spektakl tj. podatek VAT należny nie będzie rozliczany przez teatry z tytułu sprzedaży wszystkich biletów na dany spektakl w składanych przez teatry deklaracjach podatkowych. Teatry nie wykażą w składanej deklaracji VAT-7 sprzedaży wszystkich biletów na dany spektakl jako dostawa towarów oraz świadczenie usług, opodatkowane stawką 7% lub 8%, odpowiednio w poz. 17 podstawa opodatkowania ustalona z tytułu sprzedaży wszystkich biletów na dany spektakl oraz w poz. 18 podatek należny od sprzedaży biletów na dany spektakl.

Z uwagi na fakt, że spektakle będą wystawiane w teatrach mających siedzibę w innych miastach niż siedziba Fundacji, Wnioskodawca nie ma możliwości bezpośredniej sprzedaży biletów na spektakle wystawiane w ramach wspólnego przedsięwzięcia. Wobec tego, samą czynność dokonania sprzedaży będzie wykonywał teatr, zaś na koniec ustalonego okresu rozliczeniowego (np. ostatniego dnia miesiąca) teatr przekaże Fundacji zestawienie zawierające ilość sprzedanych biletów, datę sprzedaży i kwotę jednostkową i łączną uzyskaną z tytułu sprzedaży biletów na spektakl teatralny (tj. ewidencję sprzedaży biletów na spektakl teatralny).

Otrzymana przez Wnioskodawcę kwota przychodu, odpowiadająca udziałowi procentowemu w przychodach ze wspólnego przedsięwzięcia, który został uzgodniony przez obydwie strony w ramach podpisanej umowy, zostanie następnie wykazana przez Fundację w deklaracji VAT-7 jako „dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju, opodatkowane stawką 7% albo 8%” i od tej kwoty zostanie przez Wnioskodawcę rozliczony podatek VAT należny do właściwego urzędu skarbowego. Pozostała część kwoty (tj. kwota odpowiadająca przychodom uzyskanym ze sprzedaży wszystkich biletów, pomniejszona o część przekazaną Fundacji) zostanie w sposób analogiczny wykazana w deklaracji VAT-7 przez teatr.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy kwota należna Wnioskodawcy, wynikająca ze wspólnego przedsięwzięcia polegającego na wystawieniu spektaklu teatralnego, stanowiąca ustalony procent przychodu z tytułu sprzedaży biletów na dany spektakl teatralny podlega opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Kwota wynagrodzenia Fundacji należna od współorganizatora spektaklu teatralnego, do którego obowiązków w ramach tego wspólnego przedsięwzięcia będzie należało m.in. zorganizowanie i koordynacja kanałów dystrybucji biletów, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 8%.

Powyższe wynika bezpośrednio z art. 41 ust. 2 Ustawy o VAT oraz Załącznika nr 3 poz. 182, który stanowi, że „usługi kulturalne i rozrywkowe - wyłącznie w zakresie wstępu na widowiska artystyczne i do obiektów kulturalnych” podlegają opodatkowaniu w wysokości 8% VAT.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Stosownie zaś do art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Co do zasady, zgodnie z art. 41 ust. 1 oraz art. 146a pkt 1 Ustawy o VAT stawka podatku od towarów i usług wynosi 23%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Z treści tych przepisów wynika jednoznacznie, że ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi, bądź zwolnienie od podatku.

W rezultacie, na mocy art. 41 ust. 2 oraz art. 146a pkt 2 Ustawy o VAT, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 8%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W załączniku nr 3 do ustawy pod poz. 182, bez względu na symbol PKWiU, wymieniono usługi kulturalne i rozrywkowe - wyłącznie w zakresie wstępu:

 1. na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe,
 2. do obiektów kulturalnych.

Należy również zauważyć, że zgodnie z objaśnieniami do załącznika nr 3 ustawy o VAT wykaz towarów i usług objętych tym załącznikiem nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka 8%. Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT, ustawodawca zwolnił od podatku usługi kulturalne świadczone m.in. przez podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury. Fundacja zaznacza, że nie spełnia przesłanek pozwalających uznać ją za jakikolwiek podmiot wskazany przez ustawodawcę w art. 43 ust. 1 pkt 33 Ustawy o VAT, a w rezultacie nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego w podatku VAT.

Z przepisów przywołanych przez Wnioskodawcę powyżej wynika zatem, iż usługi kulturalne w zakresie wstępu na widowiska artystyczne (tj. spektakle teatralne, koncerty, przedstawienia itp.) zostały od dnia 1 stycznia 2011 r. objęte obniżoną do wysokości 8% stawką podatku VAT.

Wnioskodawca pragnie również zauważyć, że ustawodawca nie sprecyzował w ustawie pojęcia „wstęp”. Tym niemniej, zdaniem Fundacji, pojęcie usług w zakresie wstępu (o którym mowa w załączniku nr 3 do ustawy) jest pojęciem szerszym niż określenie „bilet wstępu”, zatem obejmuje całokształt usług związanych ze wstępem na dany spektakl teatralny, a nie wyłącznie czynność sprzedaży biletów. W podobnym tonie wypowiedział się m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 16 lipca 2012 r., sygn. akt ILPP1/443-362/12-6/NS oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 4 października 2011 r., sygn. akt ITPP1/443-960/11/DM.

W związku z tym, że świadczenie usług kulturalnych i rozrywkowych, wyłącznie w zakresie wstępu od dnia 1 stycznia 2011 r. podlega opodatkowaniu według stawki 8% - zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 Ustawy o VAT, jako czynność wymieniona w poz. 182 załącznika nr 3 do ustawy, zdaniem Wnioskodawcy, uzyskana od współorganizatora spektaklu kwota należna stanowiąca procentowy udział Wnioskodawcy w przychodach osiągniętych ze sprzedaży biletów na spektakl teatralny będzie podlegała opodatkowaniu w wysokości 8% VAT. Nie ma przy tym znaczenia kto fizycznie dokonuje sprzedaży biletów, bowiem obydwie strony w przedstawionym stanie faktycznym osiągają przychody z tytułu sprzedaży biletów (nie zaś z tytułu sprzedaży biletów w przypadku teatru i wystawienia spektaklu teatralnego w przypadku Wnioskodawcy).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Świadczeniem usług, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8% wymieniono pod pozycją 182, bez względu na symbol PKWiU, „ Usługi kulturalne i rozrywkowe – wyłącznie w zakresie wstępu:

 1. na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe,
 2. do obiektów kulturalnych”.

Ponadto w myśl art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy zwalnia się od podatku usługi kulturalne świadczone przez:

 1. podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną,
 2. indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Z okoliczności sprawy wynik, że Fundacja została powołana w celu tworzenia i upowszechniania kultury, ze szczególnym uwzględnieniem m.in. teatru, filmu, a także edukacji artystycznej i pomocy społecznej za pomocą środków artystycznych. Fundacja jest zarejestrowana jako czynny podatnik podatku VAT. W ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca, między innymi, wystawia spektakle teatralne. Podejmuje również współpracę z teatrami działającymi na terenie Polski (teatry lub współorganizatorzy), wystawiając spektakle teatralne na scenach tych teatrów, tj. poza siedzibą Fundacji (spektakle wyjazdowe). Dotychczas funkcjonujący system współpracy zakładał, że w przypadku spektakli wyjazdowych Fundacja zawierała z każdym teatrem umowę obowiązującą wyłącznie na dany spektakl, w wyniku której Fundacja otrzymywała wynagrodzenie ustalone w formie ryczałtowej za usługę związaną z wystawieniem spektaklu. Z uwagi na zmieniające się otoczenie biznesowe, w tym zmienność wysokości wpływów z poszczególnych spektakli, a w konsekwencji opłacalności ich wystawiania dla teatrów, zarówno Wnioskodawca, jak i współpracujące teatry wyraziły chęć zmiany sposobu współpracy, w tym również w zakresie wynagrodzenia stron. Fundacja zamierza zawierać z teatrami umowy w zakresie organizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego na wystawieniu spektaklu teatralnego. Na obecnym etapie Wnioskodawca i teatr zakładają, że w ramach współpracy przy wystawieniu spektaklu Fundacja będzie odpowiedzialna m.in. za wyprodukowanie spektaklu, zapewnienie ekipy technicznej realizującej spektakl oraz artystów, wystawienie danego spektaklu w określonym miejscu i czasie, zorganizowanie i pokrycie kosztów wynagrodzeń członków ekipy realizującej spektakle oraz honorariów artystycznych, Teatr współrealizujący dany spektakl będzie odpowiedzialny za przygotowanie i realizację wszelkich kwestii organizacyjnych, w tym m.in. zorganizowanie i koordynację nad kanałami dystrybucji biletów, transport, zakwaterowanie, udostępnienie sceny na próby i na samą sztukę, oświetlenie, koszty tantiem autorskich IPPP3/4512-270/15-4/MCV i inne.

W zakresie warunków finansowych współpracy strony zakładają, że obydwa podmioty (tj. Fundacja oraz współorganizator spektaklu) wspólnie osiągają przychody z tytułu sprzedaży biletów, przy czym kwota przychodu jest bezpośrednio uzależniona od ilości sprzedanych biletów, ostateczne ustalenie podziału przychodów uzyskanych ze sprzedaży biletów dokonane zostaje w formie procentowej, a nie ryczałtowej, przy czym wysokość procentowego udziału w przychodach zostanie określona w każdej z podpisywanych umów. Możliwe jest przy tym, że Fundacja będzie zakładać minimalną kwotę wpływów należnych Wnioskodawcy (np. poprzez zapis w umowie pt. „X% wpływów z biletów, ale nie mniej niż Y zł”). Podział obowiązków pomiędzy współorganizatorów spektaklu będzie zakładał odpowiedzialność teatru z tytułu m.in. pełnej obsługi dystrybucji biletów na spektakl teatralny, w tym sprzedaży biletów i prowadzenie ewidencji tej sprzedaży, która będzie stanowiła podstawę rozliczeń osiągniętych z tego tytułu przychodów z Fundacją, jak również z organami podatkowymi.

Strony ustalą miesięczne okresy rozliczeniowe, na zakończenie których teatr będzie zobowiązany przekazać raport ze sprzedaży biletów w danym okresie rozliczeniowym (np. miesiącu), zawierającym m.in. informacje odnośnie dokładnej liczby sprzedanych biletów, daty dokonania transakcji i łącznej kwoty uzyskanych wpływów ze sprzedaży. Na tej podstawie Wnioskodawca wystawi fakturę VAT w kwocie odpowiadającej procentowemu udziałowi Fundacji w przychodach ze sprzedaży biletów w danym okresie rozliczeniowym (tj. X% z wpływów ze sprzedaży biletów w okresie rozliczeniowym). Otrzymana kwota przychodu przypadająca Wnioskodawcy z tytułu realizacji wspólnego przedsięwzięcia będzie następnie rozliczona przez Fundację, przy czym podatek należny od przypadającej mu części sprzedanych biletów zostanie ostatecznie odprowadzony przez Fundację, a nie przez teatr, ze względu na odliczenie podatku naliczonego przez teatr, wynikającego z faktury wystawionej przez Fundację.

Zgodnie z przyjętą koncepcją biznesową związaną z organizacją wspólnych przedsięwzięć z teatrami, żadna ze stron nie będzie opodatkować sprzedaży wszystkich sprzedanych biletów. Fundacja i teatry ustalą bowiem sposób rozliczenia przychodów osiągniętych z tytułu sprzedaży biletów wstępu na spektakl teatralny w taki sposób, że część podatku VAT należnego zostanie wykazana w deklaracji VAT-7 Fundacji, zaś pozostała część w deklaracji VAT-7 składanej przez teatry.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy kwota należna Wnioskodawcy, wynikająca ze wspólnego przedsięwzięcia polegającego na wystawieniu spektaklu teatralnego, stanowiąca ustalony procent przychodu z tytułu sprzedaży biletów na dany spektakl teatralny podlega opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT.

Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie nie znajdzie zastosowanie zwolnienie od podatku, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy. Fundacja bowiem, jak wskazuje Wnioskodawca, nie spełnia przesłanek pozwalających uznać ją za jakikolwiek podmiot wskazany przez ustawodawcę w art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy. Tym samym w przedmiotowym przypadku wskazany powyżej przepis nie będzie miał zastosowania.

Zatem należy przeanalizować czy w przedmiotowej sprawie znajdzie zastosowanie obniżona stawka podatku w wysokości 8%. W załączniku nr 3 do ustawy pod poz. 182 wymieniono usługi kulturalne i rozrywkowe – wyłącznie w zakresie wstępu na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe oraz do obiektów kulturalnych, bez względu na symbol PKWiU.

Ustawodawca nie określił ani form ani kategorii „wstępu”, do których ma zastosowanie obniżona stawka podatku w wysokości 8%. Słownik Języka Polskiego (www.sjp.pwn.pl) definiuje pojęcie wstępu wskazując m.in., że jest to „możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś”. Oznacza to, że obniżoną stawkę podatku należy stosować, gdy opłata za wstęp wiąże się zazwyczaj z nabyciem biletu, karnetu, abonamentu uprawniającego do wejścia do danego obiektu czy na daną imprezę. Usługi wstępu obejmują świadczenie usług, których podstawową cechą jest przyznanie prawa wstępu w zamian za opłatę.

Mając na uwadze przedstawione okoliczności sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie znajdzie zastosowanie obniżona stawka podatku w wysokości 8% na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w zw. art. 146a pkt 2 i poz. 182 załącznika nr 3 do ustawy. Jak wynika bowiem z okoliczności sprawy Wnioskodawca będzie zawierał z teatrami umowy w zakresie organizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego na wystawieniu spektaklu teatralnego. Wnioskodawca oraz teatr będą wspólnie osiągać przychody z tytułu sprzedaży biletów. W ramach współpracy przy wystawieniu spektaklu teatralnego teatr współorganizujący dany spektakl będzie odpowiedzialny za obsługę dystrybucji biletów, w tym sprzedaż biletów i prowadzenie ewidencji tej sprzedaży. Wnioskodawca i teatr ustalą sposób rozliczania przychodów osiągniętych z tytułu sprzedaży biletów wstępu na dany spektakl teatralny w taki sposób, że część podatku należnego zostanie rozliczona przez Wnioskodawcę, pozostała część zostanie rozliczona przez teatr. Zatem w analizowanym przypadku kwota należna Wnioskodawcy, wynikająca ze wspólnego przedsięwzięcia polegającego na wystawieniu spektaklu teatralnego, stanowiąca ustalony procent przychodu z tytułu sprzedaży biletów na dany spektakl teatralny będzie podlegała opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w zw. art. 146a pkt 2 i poz. 182 załącznika nr 3 do ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie należy wskazać, że niniejsza interpretacja indywidualna nie rozstrzyga kwestii czy czynności dokonywane przez Wnioskodawcę na rzecz współorganizatorów spektakli teatralnych stanowią usługę w rozumieniu art. 8 ustawy. Niniejsza interpretacja rozstrzyga jedynie w zakresie ustalenia właściwej stawki podatku. Ponadto w niniejszej sprawie nie rozstrzygano o poprawności rozliczeń dokonywanych przez Wnioskodawcę oraz współorganizatorów spektakli teatralnych. Jako element zdarzenia przyszłego przejęto przedstawiony we wniosku sposób rozliczania podatku należnego z tytułu sprzedaży biletów na dany spektakl teatralny, tj. rozliczanie podatku należnego w części przez Wnioskodawcę, w części przez współorganizatorów spektakli teatralnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.