IPPP2/4512-219/15-2/RR | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży biletów na spektakle teatralne za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
IPPP2/4512-219/15-2/RRinterpretacja indywidualna
 1. bilety
 2. internet
 3. kasa
 4. sprzedaż
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony - przedstawione we wniosku z dnia 5 marca 2015 r. (data wpływu 12 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży biletów na spektakle teatralne za pomocą środków komunikacji elektronicznej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży biletów na spektakle teatralne za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka z o.o. spółka komandytowa (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) zajmuje się produkcją spektakli teatralnych. Prowadzona przez Spółkę działalność polega w tym m.in. na dystrybucji biletów wstępu umożliwiających uczestnictwo w realizowanych produkcjach. Sprzedaż biletów wstępu odbywa się bezpośrednio w kasach, jak również przy wykorzystaniu zdalnych środków komunikacji elektronicznej.

Nabycie biletów wstępu z zastosowaniem wspomnianych zdalnych środków komunikacji elektronicznej przebiega w dwóch wariantach:

Wariant 1

Nabycie biletu wstępu następuje poprzez stronę internetową (on-line). Klient decydując się na wybrany spektakl (co do daty i godziny), wskazuje konkretne miejsce (rząd i numer miejsca) na które chce nabyć bilet wstępu. Następnie proszony jest o podanie danych identyfikujących nabywcę: (i) informacji (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola) czy nabywca reprezentuje firmę, czy jest osobą fizyczną (ii) w zależności od wcześniejszego wyboru nabywca proszony jest o podanie imienia i nazwiska lub nazwy firmy, (iii) następnie zobowiązany jest do wprowadzenia dokładnego adresu wraz z kodem pocztowym i miejscowością oraz (iv) podanie numeru telefonu i adresu e-mail. Końcowo nabywca decyduje, czy chce jednak otrzymać fakturę (opcja dostępna jest bez względu na deklaracje, że nabywca działa w imieniu firmy czy nie). W przypadku chęci otrzymania faktury nabywca wprowadza numer identyfikacji podatkowej (NIP) we wskazane pole. Zaakceptowanie regulaminu i zatwierdzenie danych przekierowuje nabywcę do aplikacji obsługiwanej przez spółkę profesjonalnie zajmującą się obsługą płatności bezgotówkowych posiadającą status agenta rozliczeniowego w rozumieniu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych z dnia 12 września 2002 roku Dz. U. 169. 1385 z póżń. zm. (dalej: Agent) z którego usług korzysta Wnioskodawca. Świadczone przez Agenta usługi umożliwiają otrzymanie przez Spółkę płatności zrealizowanych przez Klientów przy użyciu karty płatniczej lub przy wykorzystaniu tzw. szybkich płatności (przelewów).

Wariant 2

Zakup biletu wstępu następuje po uprzednim dokonaniu rezerwacji, która realizowana jest telefonicznie lub drogą mailową bądź przy wykorzystaniu strony internetowej Wnioskodawcy. Całą zapłatę za zakupiony bilet wstępu Spółka otrzymuje przelewem realizowanym bezpośrednio z rachunku bankowego nabywcy lub z rachunku nabywcy prowadzonego przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową na wskazane konto bankowe Spółki. W takim przypadku nabywca zobowiązany jest do podania w tytule przelewu następujących informacji: (i) termin spektaklu (ii) imię i nazwisko osoby, na którą była dokonana rezerwacja lub numer rezerwacji. Potwierdzenie zrealizowanego przez nabywcę przelewu tytułem nabycia skonkretyzowanego biletu wstępu przesyłane jest na wskazany na stronie internetowej adres e-mail Wnioskodawcy.

Jeśli nabywca zakupi bilet w sposób określony w wariancie 1 otrzyma on na skrzynkę e-mail bilet wstępu, który zobowiązany jest wydrukować i okazać przed wejściem na widownię.

Gdy nabywca skorzysta z wariantu 2 bilet albo przesyłany jest bezpośrednio na adres poczty elektronicznej wskazany przez nabywcę albo odbierany bezpośrednio w kasie Wnioskodawcy i również okazywany jest przed wejściem na widownię.

W stosunku do nabyć dokonywanych w sposób określony w wariancie 1 Wnioskodawca otrzymuje od Agenta, z którego usług korzysta dzienny raport zawierający szczegółowe informacje o nabywcach biletów oraz zrealizowanych przez nich płatnościach. Raport zawiera w szczególności informacje takie jak: (i) imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres właściciela i numer rachunku bankowego z którego dokonywana jest płatność, numer rezerwacji (unikalny numer), kwotę wpłaty oraz datę i czas dokonania płatności (w przypadku płatności dokonywanych szybkim przelewem) lub (ii) numer rezerwacji (unikalny numer), datę oraz kwotę transakcji netto i brutto (w przypadku płatności dokonywanych kartą płatniczą). Kwota przelewu realizowanego przez Agenta odpowiada kwotom przelewów realizowanych przez nabywców biletów. Przy czym nie ma możliwości, aby zapłatę za sprzedane bilety wstępu Spółka otrzymała w innej formie niż za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na swój rachunek bankowy. W szczególność, zarówno w wariancie 1 jak i wariancie 2 nie dochodzi do sytuacji, gdy zapłata w za bilety w całości lub części otrzymywana jest przez Spółkę od nabywcy biletu lub od Agenta w formie gotówkowej lub w innej formie np. jako potrącenie wzajemnych wierzytelności.

Gdy zakup następuje w sposób opisany w wariancie 2 Spółka posiadając informacje pochodzące z wyciągu bankowego (w tytule przelewu podawany jest m.in. numer rezerwacji) podobnie jak w wariancie 1 za każdym razem jest w stanie przyporządkować nabywcę (co do imienia i nazwiska oraz adresu) do konkretnego biletu, który on zakupił (identyfikowalnym co do daty i terminu spektaklu oraz rządu i numeru miejsca) i za który Spółka otrzymała w całości zapłatę za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

W obu opisanych powyżej wariantach (1 i 2) Wnioskodawca dysponuje dziennym raportem rezerwacji pochodzącym z wewnętrznego systemu rezerwacji Spółki (dalej: Raport rezerwacji), który zawiera szczegółowe informacje dotyczące nabywanych biletów m.in. informację o numerze rezerwacji, skróconą nazwę spektaklu i termin spektaklu, termin i czas zrealizowania płatności oraz dane identyfikujące nabywcę (m.in. imię i nazwisko nabywcy). W obu wariantach (1 i 2) zapłata za bilety wstępu w całości otrzymywana jest przez Spółkę wyłączenie bezgotówkowo tj. za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, które to środki trafiają odpowiednio na rachunek bankowy Wnioskodawcy i obejmują całość kwoty należnej z tytułu sprzedaży biletów. W przypadku wariantu 1 Agent realizuje dziennie 2 zbiorcze przelewy: pierwszy dotyczy płatności dokonanych kartami płatniczymi, drugi odpowiada kwotom przelewów, które dokonali nabywcy biletów korzystający z usług Agenta. W obu wariantach nabyciu podlega bilet wstępu na konkretny spektakl (sprecyzowany co do daty i godziny oraz nazwy) oraz wybrane miejsce (rząd i numer miejsca). Za każdym razem Spółka dysponuje dokumentami (raport dzienny otrzymany od Agenta, raport rezerwacji, wyciąg bankowy, ewentualnie korespondencja mailowa z nabywcą) z których jednoznacznie wynika, które miejsca i na jaki spektakl zostały nabyte i przez kogo.

Z uwagi na stale rosnący odsetek osób fizycznych i rolników ryczałtowych nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy nabywają bilety wstępu za pośrednictwem zdalnych środków komunikacji elektronicznej (wariant 1 i 2 opisane powyżej) Spółka zwróciła się z wnioskiem o potwierdzenie uprawnienia przewidującego zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w oparciu o pozycję 37 załącznika do obowiązującego do 31 grudnia 2014 r. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Dz. U. z 2012, poz. 1382 w związku z § 2 ust. 1 tego rozporządzenia. W odpowiedzi wniosek złożony przez Spółkę Minister Finansów w dniu 24 czerwca 2014 r. wydał interpretacje indywidualną sygn. IPPP2/443-354/14-2/DG, w której uznał za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w zakresie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży biletów na spektakle teatralne za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Z uwagi na wejście w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. obecnie obowiązującego Rozporządzenia w sprawie zwolnień oraz zmianę w treści załącznika do Rozporządzenia w sprawie zwolnień, Spółka chce potwierdzić czy w świetle obecnie obowiązujących przepisów nad będzie uprawniona do korzystania z uprawnienia wyłączającego obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej w odniesieniu do sprzedaży biletów wstępu na spektakle teatralne realizowane w sposób opisany w wariancie 1 i 2 w niniejszym wniosku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w związku ze sprzedażą biletów wstępu dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych, jeżeli nabycie biletów wstępu i zapłata za zakupione bilety otrzymywana jest w całości w sposób opisany w wariancie 1 lub wariancie 2 Wnioskodawca będzie uprawniony do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej w oparciu o pozycją 38 załącznika do Rozporządzenia w sprawie zwolnień w związku z § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie zwolnień...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku dokonywania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w sposób opisany w wariancie 1 i wariancie 2 z uwagi na fakt, że zapłata za sprzedawane bilety wstępu na spektakle teatralne w całości otrzymywana jest przez Spółkę za pośrednictwem banku na rachunek bankowy Spółki, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyły te wpłaty, Wnioskodawca ma możliwość rezygnacji z wystawiania paragonów fiskalnych w oparciu o § 2 ust 1 Rozporządzenia w sprawie zwolnień w związku z pozycją 38 załączniku do Rozporządzenia w sprawie zwolnień.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

W myśl bowiem przepisów § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie zwolnień, zwalnia się z obowiązki ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r., czynność wymienione w załączniku do Rozporządzenia w sprawie zwolnień.

Zgodnie natomiast z poz. 38 tego załącznika, zwolnione z obowiązku ewidencjonowania jest świadczenie usług na: rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli:

 • świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem);
 • z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Zdaniem Wnioskodawcy podobnie jak to miało miejsce do 31 grudnia 2014 r., także i obecnie możliwość stosowania powyższego zwolnienia z obowiązku ewidencji sprzedaży na kasie rejestrującej dotyczy również sytuacji, w której płatność realizowana jest poprzez systemy płatności internetowych w tym taki jak system oferowany przez Agenta.

Aktualnie, na rynku funkcjonują różne systemy płatności internetowych tworzone specjalnie do obsługi sprzedaży on-line w internecie. Zdaniem Wnioskodawcy skorzystanie z możliwości przyjmowania płatności za pośrednictwem operatorów (agentów rozliczeniowych) obsługujących płatności elektroniczne, nawet w sytuacji, gdy rachunek bankowy Wnioskodawcy uznawany będzie cyklicznie, należy uznać za spełnienie warunków określonych w pozycji 38 załącznika do Rozporządzenia w sprawie zwolnień. Przemawia za tym również wykładnia celowościowa, bowiem obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej na podstawie Rozporządzenia w sprawie zwolnień objęta jest przede wszystkim sprzedaż detaliczna w żaden inny sposób nieudokumentowana. Natomiast w opisanym przypadku każda sprzedaż pozostawia po sobie dowód w postaci wpływu na konto Wnioskodawcy w związku z wcześniejszą sprzedażą. Podkreślenia wymaga fakt, że wszelkie kwoty, które wpływają na rachunek bankowy Wnioskodawcy można przypisać do konkretnych, oznaczonych transakcji.

W związku z tym, że całość zapłaty za sprzedane bilety wstępu Wnioskodawca otrzyma za pośrednictwem banku na własny rachunek bankowy, a informacje otrzymane przez Wnioskodawcę od Agenta zawierają informacje o wysokości wpłat zrealizowanych przez nabywców biletów, które są dokonywane w wysokości 100% wartości biletu, a także dane nabywców, w tym ich imiona i nazwiska, adresy oraz numery kont bankowych unikalny numer rezerwacji, zdaniem Wnioskodawcy bazując na wygenerowanym raporcie rezerwacji ma on możliwość rezygnacji z wystawiania paragonów fiskalnych przy sprzedaży biletów w sposób opisany w wariancie 1. Sposób rozliczeń w tym przypadku powoduje, że spełniony jest warunek co do otrzymania całości zapłaty za wykonaną czynność za pośrednictwem rachunku bankowego, a ewidencję i dowody które posiada Spółka powodują, źe za każdym razem Wnioskodawca będzie w stanie ustalić czego dotyczyła konkretna wpłata (co do daty, nazwy terminu spektaklu oraz rzędu i numeru miejsca) oraz kto jej dokonał, kiedy i w jakiej wysokości.

Prawo to w ocenie Spółki przysługuje również w związku z realizacją transakcji sprzedaży biletów opisanych w wariancie 2. W tym bowiem przypadku również nie ulega wątpliwości, że w całości zapłata za sprzedane bilety wstępu otrzymywana jest przez Spółkę za pośrednictwem banku, a przelewane środki trafiają wyłącznie na rachunek bankowy Spółki. Zgromadzone przez Spółkę dowody w postaci wyciągów bankowych lub/i korespondencji mailowej z nabywcą jednoznacznie potwierdzają za jakie bilety realizowana jest zapłata. Dodatkowo Spółka podobnie jak to miało miejsce w przypadku wariantu 1 dysponowała będzie Raportem rezerwacji, z którego wynikać będzie jakie konkretnie bilety (data, skrócona nazwa i termin spektaklu oraz rząd i numer miejsca) i przez kogo (imię i nazwisko) i kiedy bilety zostały nabyte.

W ocenie Spółki przyjęty sposób rozliczania (otrzymywania) zapłaty za sprzedane bilety oraz ewidencje i dowody, którymi dysponuje Wnioskodawca powodują, że w obu opisanych wariantach (1 i 2) sprzedaży biletów, pomimo nowego brzmienie pozycji 38 załącznika do Rozporządzenia w sprawie zwolnień Wnioskodawca nadal uprawniony będzie do korzystania ze zwolnienia z ewidencji sprzedaży biletów wstępu na spektakle teatralne realizowane przy wykorzystaniu zdalnych środków komunikacji elektronicznej. Przy czym nadal obowiązek ewidencji sprzedaży biletów wystąpi w odniesieniu do biletów bezpośrednio sprzedawanych w kasach Spółki.

Prawidłowość takiego stanowiska, choć w świetle nieobowiązującego już Rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 29 listopada 2012 r. została potwierdzona m.in. w interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2014 r. sygn. IBPP3/443-1264/13/KG wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, w której Minister Finansów zgodził się ze stanowiskiem podatnika i przyznał, że w stosunku do sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych poza prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą za pośrednictwem systemu płatności „ P....” obsługiwanego przez agenta rozliczeniowego podatnik w oparciu o § 2 ust. 1 Rozporządzenia w związku z pozycją 37 załącznika do Rozporządzenia ma możliwość rezygnacji z wystawiania paragonów fiskalnych.

Podobne stanowisko na temat możliwości stosowania zwolnienia przewidzianego w pozycji 37 załącznika do poprzednio obowiązującego Rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 29 listopada 2014 r. zajął Minister Finansów w:

 • interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z 23 kwietnia 2013 r. sygn. IPPP2/443-189/13-2/KOM wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w której czytamy że: „Sprzedaż ta ma być dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a zapłata odbywać się będzie poprzez internetowe elektroniczne systemy płatnicze on-line typu: D., P. ..., C. oraz eCard, T., M., P. i B. lub bezpośrednio na konto bankowe Firmy. Kupujący po wyborze gry (...) jest potem przekierowywany do strony, na której może dokonać płatności (np. do strony wybranego banku),, dokonuje płatności, a następnie Firma otrzymuje powiadomienie o wpłacie. W tym momencie pieniądze są już do dyspozycji na indywidualnym koncie w systemie płatności, (...).
  Z wpłat dokonanych przez klientów wynika, jakiej konkretnie czynności ona dotyczy oraz na czyją rzecz została dokonana konkretna transakcja (tj. dane nabywcy, w tym jego adres). W ocenie tut. Organu płatność dokonana poprzez internetowe elektroniczne systemy płatnicze (on-line) z uwagi na fakt, że dokonywana jest z konta nabywcy przedmiotowych usług na konto bankowe podatnika spełnia przesłankę do uznaniu, że została dokonana za pośrednictwem banku.”
 • interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z 12 czerwca 2013 r. sygn. IBPP3/443-495/13/KG wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 4 lutego 2013 r. ITPP1/443- 1407/12/AJ, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi IPTPP4/443-202/12-5/BM z dnia 3 lipca 2012 r.

Mając na względzie powyższe argumenty Wnioskodawca wnosi jak na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ww. ustawy przez towary rozumie się przez to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Jak stanowi art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy, przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Obowiązek stosowania kasy rejestrującej w celu ewidencjonowania sprzedaży towarów lub usług wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy. I tak, w ust. 1 powołanego artykułu postanowiono, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Szczegółowe zasady dotyczące stosowania kas rejestrujących zostały określone w art. 111 ust. 3a pkt 1 i 7 ustawy o VAT, zgodnie z którym podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani:

 • dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać oryginał wydrukowanego dokumentu nabywcy,
 • stosować kasy rejestrujące wyłącznie do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 3b.

Na mocy delegacji ustawowej zawartej w art. 111 ust. 8 ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa (...).

Kwestie dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących niektórych czynności i niektórych grup podatników oraz terminów rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w obecnym stanie prawnym, tj. od dnia 1 stycznia 2015 r. reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r. poz. 1544), zwane dalej rozporządzeniem.

Regulacje zawarte w powołanym rozporządzeniu przewidują zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia (zwolnienie przedmiotowe) oraz ze względu na wysokość obrotu – do określonej tym przepisem wysokości obrotów (zwolnienie podmiotowe).

Stosownie do § 2 ust. 1 rozporządzenia – zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r. czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

W części II załącznika do ww. rozporządzenia „sprzedaż dotycząca szczególnych czynności”,

w pozycji 38 wskazano, że zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących podlega świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Korzystanie z powyższego zwolnienia wymaga spełnienia określonych warunków wynikających wprost z zapisu tej regulacji. Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy można zatem stosować jeżeli:

 1. świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
 2. z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Niewystąpienie jednego z nich oznacza brak możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca zajmuje się produkcją spektakli teatralnych, na które prowadzi dystrybucję biletów wstępu. Sprzedaż biletów wstępu odbywa się bezpośrednio w kasach, jak również przy wykorzystaniu zdalnych środków komunikacji elektronicznej. Nabycie biletów wstępu z zastosowaniem środków komunikacji elektronicznej przebiega w dwóch wariantach:

W wariancie 1 nabycie biletu wstępu następuje poprzez stronę internetową. Klient decydując się na wybrany spektakl, wskazuje konkretne miejsce, na które chce nabyć bilet wstępu. Następnie podaje dane identyfikujące nabywcę: imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz dokładny adresu a także numer telefonu i adres e-mail. Następnie zostaje przekierowany do aplikacji obsługiwanej przez spółkę posiadającą status agenta rozliczeniowego w rozumieniu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych, z którego usług korzysta Wnioskodawca. Świadczone przez Agenta usługi umożliwiają dokonanie płatności przy użyciu karty płatniczej lub przy wykorzystaniu tzw. szybkich płatności (przelewów).

W wariancie 2 zakup biletu wstępu następuje po uprzednim dokonaniu rezerwacji telefonicznej, drogą mailową lub poprzez stronę internetową Wnioskodawcy. Wnioskodawca otrzymuje zapłatę za zakupiony bilet wstępu przelewem realizowanym przelewu bezpośrednio z rachunku bankowego nabywcy lub z rachunku nabywcy prowadzonego przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową na wskazane konto bankowe Spółki. Nabywca w tytule przelewu zobowiązany jest podać: termin spektaklu, imię i nazwisko osoby, na którą była dokonana rezerwacja lub numer rezerwacji. Potwierdzenie zrealizowanego przez nabywcę przelewu tytułem nabycia danego biletu wstępu przesyłane jest na wskazany na stronie internetowej adres e-mail Wnioskodawcy.

W wariancie 1 klient otrzymuje na skrzynkę e-mail bilet wstępu, który zobowiązany jest wydrukować i okazać przed wejściem na widownię. W wariancie 2 bilet przesyłany jest bezpośrednio na adres poczty elektronicznej nabywcy lub jest odbierany bezpośrednio w kasie Wnioskodawcy.

W wariancie 1 Wnioskodawca otrzymuje od Agenta, dzienny raport zawierający szczegółowe informacje o nabywcach biletów oraz zrealizowanych przez nich płatnościach. Raport zawiera informacje takie jak: (i) imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres właściciela i numer rachunku bankowego z którego dokonywana jest płatność, numer rezerwacji, kwotę wpłaty oraz datę i czas dokonania płatności lub (ii) numer rezerwacji, datę oraz kwotę transakcji netto i brutto (w przypadku płatności dokonywanych kartą płatniczą). Kwota przelewu realizowanego przez Agenta odpowiada kwotom przelewów zrealizowanych przez nabywców biletów. W wariancie 2 Spółka posiadając informacje pochodzące z wyciągu bankowego podobnie jak w wariancie 1 za każdym razem jest w stanie przyporządkować nabywcę (co do imienia i nazwiska oraz adresu) z konkretnym biletem, który on zakupił (identyfikowalnym co do daty i terminu spektaklu oraz rzędu i numeru miejsca).

W obu wariantach (1 i 2) Wnioskodawca dysponuje dziennym Raportem rezerwacji pochodzącym z wewnętrznego systemu rezerwacji Spółki, który zawiera szczegółowe informacje dotyczące nabywanych biletów m.in. informację o numerze rezerwacji, skróconą nazwę spektaklu i termin spektaklu, termin i czas zrealizowania płatności oraz dane identyfikujące nabywcę (m.in. imię i nazwisko nabywcy). W obu wariantach (1 i 2) zapłata za bilety wstępu w całości otrzymywana jest przez Wnioskodawcę wyłącznie bezgotówkowo tj. za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, które to środki trafiają odpowiednio na rachunek bankowy Wnioskodawcy i obejmują całość kwoty należnej z tytułu sprzedaży biletów. W przypadku wariantu 1 Agent realizuje dziennie 2 zbiorcze przelewy: pierwszy dotyczy płatności dokonanych kartami płatniczymi, drugi odpowiada kwotom przelewów, które dokonali nabywcy biletów korzystający z usług Agenta. W obu wariantach nabyciu podlega bilet wstępu na konkretny spektakl (sprecyzowany co do daty i godziny oraz nazwy) oraz wybrane miejsce (rząd i numer miejsca). Za każdym razem Spółka dysponuje dokumentami (raport dzienny otrzymany od Agenta, Raport rezerwacji, wyciąg bankowy, ewentualnie korespondencja mailowa z nabywcą) z których jednoznacznie wynika, które miejsca i na jaki spektakl zostały nabyte i przez kogo.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy w niniejszej sprawie jest, czy w stosowanych wariantach (1 i 2) sprzedaży biletów wstępu dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych, Wnioskodawca będzie uprawniony do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Jak wskazał Wnioskodawca należności za sprzedawane na spektakle teatralne bilety regulowane są bezgotówkowo za pośrednictwem Agenta rozliczeniowego, na konto którego płatność dokonywana jest przez Klientów przy użyciu karty płatniczej lub przy wykorzystaniu tzw. szybkich płatności (przelewów) (wariant 1) lub też nabywca sam reguluje należność przelewem bankowym na wskazany rachunek bankowy Spółki (wariant 2). Taki sposób regulowania należności za nabywane bilety należy uznać za spełniający przesłanki wymienione w poz. 38 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, czyli świadczący usługę w całości otrzymuje zapłatę za świadczoną usługę w całości następuje za pośrednictwem banku na rachunek bankowy Wnioskodawcy. Ponadto Wnioskodawca w wariancie 1 otrzymuje od Agenta dzienny raport zawierający szczegółowe informacje o nabywcach biletów oraz dokonanych przez nich płatnościach. W wariancie 2 Spółka z danych na przelewie bankowym zrealizowanym przez nabywcę jest w stanie przyporządkować nabywcę do konkretnego biletu, który kupił. Ponadto Spółka dysponuje dziennym Raportem rezerwacji pochodzącym z wewnętrznego systemu rezerwacji, który zawiera szczegółowe informacje dotyczące nabywanych biletów m.in. informację o numerze rezerwacji, skróconą nazwę spektaklu i termin spektaklu, termin i czas zrealizowania płatności oraz dane identyfikujące nabywcę (m.in. imię i nazwisko nabywcy). Tym samym należy stwierdzić, że Spółka posiada dowody dokumentujące zapłatę i prowadzi ewidencję, z której wynika, jakiej konkretnie czynności zapłata dotyczyła.

Wobec tego Strona może korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji za pośrednictwem kasy rejestrującej w odniesieniu do ww. transakcji na mocy § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w powiązaniu z poz. 38 załącznika do tego rozporządzenia.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.