IPPP2/443-1193/14-6/AO | Interpretacja indywidualna

W zakresie stawki podatku od towarów i usług za zorganizowanie i wystawienie spektaklu teatralnego
IPPP2/443-1193/14-6/AOinterpretacja indywidualna
 1. bilety
 2. stawka preferencyjna
 3. usługi kulturalne
 4. usługi związane z kulturą
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 28 listopada 2014 r. (data wpływu 5 grudnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z 14 stycznia 2015 r. (data wpływu 15 stycznia 2015 r.) na wezwanie Organu z 8 stycznia 2015 r. znak sprawy IPPP2/443-1193/14-2/AO (skutecznie doręczone 12 stycznia 2015 r.) oraz pismem z 13 stycznia 2015 r. (data wpływu 17 lutego 2015 r.) na wezwanie Organu z 6 lutego 2015 r. znak sprawy IPPP2/443-1193/14-4/AO (skutecznie doręczone 9 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku od towarów i usług za zorganizowanie i wystawienie spektaklu teatralnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 grudnia 2014 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku od towarów i usług za zorganizowanie i wystawienie spektaklu teatralnego. Niniejszy wniosek uzupełniony został pismem z 14 stycznia 2015 r. (data wpływu 15 stycznia 2015 r.) na wezwanie Organu z 8 stycznia 2015 r. znak sprawy IPPP2/443-1193/14-2/AO (data doręczenia 12 stycznia 2015 r.) oraz pismem z 13 stycznia 2015 r. (data wpływu 17 lutego 2015 r.) na wezwanie Organu z 6 lutego 2015 r. znak sprawy IPPP2/443-1193/14-4/AO (data doręczenia 9 lutego 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca, zwany dalej Wnioskodawcą (X.) jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, działającą na podstawie ustawy z dnia 26 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406). Podstawowym celem działania Wnioskodawcy jest prowadzenie działalności artystycznej, impresaryjnej kulturalnej, polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu, promocji i ochronie dóbr kultury. Do głównych zadań Wnioskodawcy należy w szczególności: tworzenie warunków do rozwoju profesjonalnego i amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie kulturą i sztuką, szczególnie w zakresie dziedzin teatralnych, muzycznych i kultury słowa; edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, szczególnie dzieci i młodzieży; upowszechnianie wartościowych zjawisk kulturalnych wśród mieszkańców miasta; tworzenie, dokumentowanie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury; upowszechnianie wartościowych zjawisk kulturalnych wśród mieszkańców miasta; tworzenie warunków dla rozwoju, ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego, w tym szczególnie folkloru i kultury ludowej; kształtowanie wzorców aktywnego odbioru i uczestnictwa w kulturze; rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych; promocja działań i zjawisk kulturalnych.

Organizatorem Wnioskodawcy jest rada miasta. Wnioskodawca jest czynnym płatnikiem podatku VAT rozliczającym się proporcją.

X. w ramach prowadzonej działalności kulturalnej, zgodnie z umową zawartą z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie zobowiązuje się do zorganizowania i dwukrotnego wystawienia spektaklu teatralnego w siedzibie Wnioskodawcy. Z zawartej umowy wynika, że Wnioskodawca w zamian za ustalone wynagrodzenie jest odpowiedzialne m.in. za:

 1. nawiązanie współpracy z teatrem/aktorami prezentującym/i spektakl, w tym uregulowanie kwestii związanych z prawami autorskimi;
 2. zapewnienie sceny teatralnej spełniającej wszystkie wymagania techniczne;
 3. przygotowanie i udostępnienie MOPR mikrofonu przed każdym spektaklem;
 4. zapewnienie obsługi technicznej podczas spektaklu;
 5. zapewnienie dostępu do szatni (wraz z obsługą) i zaplecza sanitarnego;
 6. projekt, wydruk i rozdysponowanie bezpłatnych biletów na dwukrotną prezentację spektaklu;
 7. opublikowanie na stronie Wnioskodawcy informacji o spektaklu, co najmniej na 2 tygodnie przed dniem wystawienia spektaklu;
 8. projekt i wydruk 50 sztuk plakatów informujących o spektaklu;
 9. projekt i wydruk 1000 sztuk ulotek;
 10. wywieszenie plakatów i udostępnienie ulotek informujących o spektaklu.

Wystawienie spektaklu przez MOPR jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast wstęp na spektakle dla widzów jest bezpłatny. X. zobowiązało się udostępnić podczas każdego spektaklu 400 miejsc siedzących oraz wydania bezpłatnych biletów upoważniających do wstępu na spektakle w ilości 680 sztuk, pozostałe bilety w ilości 120 sztuk X. wydało MOPR.

Za zorganizowanie i dwukrotne wystawienie spektaklu teatralnego Wnioskodawca wystawił fakturę dla MOPR. Pytanie nie jest przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz czynności sprawdzających.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 6 lutego 2015 r. Wnioskodawca dodatkowo wyjaśnił, że:

Ad. 1. Zgodnie z § 1 umowy zawartej z MOPR Wnioskodawca zobowiązał się do zorganizowania i dwukrotnego wystawienia spektaklu teatralnego na własnej scenie. W celu realizacji zamówienia X. zakupiło spektakl od innej jednostki kulturalnej (teatru) we własnym imieniu i na własny rachunek. Zgodnie z § 3 ust. 5 umowy z MOPR Wnioskodawca zobowiązałosię w zamian za ustalone przez MOPR wynagrodzenie do wydania bezpłatnych biletów na spektakle dla chętnych widzów, co najmniej na tydzień przed ich prezentacją.

Ad 2. W celu realizacji prezentacji spektakli na własnej scenie Wnioskodawca zawarł umowy z aktorami i członkami obsługi technicznej, biorącymi udział w spektaklach, natomiast od jednostki kulturalnej (teatru) Wnioskodawca otrzymał fakturę za wynajem scenografii, za transport dekoracji, transport zespołu artystycznego i transport obsługi technicznej na spektakle. X. zapewniło obsługę spektaklu od strony organizacyjnej i technicznej (tj. udostępniło scenę oraz pełną obsługę techniczną wraz zapleczem, obsługę szatni, kas itp.). Zgodnie z umową zawartą z MOPR Wnioskodawca był zobowiązany do wystawienia dwóch spektakli na scenie X.. W tym celu X. zostało zobowiązane do zakupu na własny rachunek spektaklu od innej instytucji kulturalnej oraz jego prezentację w siedzibie Wnioskodawcy z zapewnieniem strony organizacyjno-technicznej obsługi spektaklu oraz wydania nieodpłatnie biletów na spektakle dla chętnych.

Ad 3. Wynagrodzenie należne od MOPR obejmuje zarówno koszt zakupu spektaklu teatralnego przez X. jak również koszt jego prezentacji, tj. zapewnienie pełnej obsługi technicznej przy jego prezentacji na własnej scenie jak również koszty informacji w mediach, wydruk afiszy, ulotek oraz biletów.

Ad 4. Zakupione przez X. usługi, takie jak informacja o spektaklu w mediach, wydruk afiszy, ulotek i biletów są niezbędne do realizacji usługi głównej, tj. prezentacji spektakli, gdyż ich celem jest poinformowanie społeczeństwa i zainteresowanych osób o przedsięwzięciu - tj. dacie i miejscu wystawienia dwóch spektakli na zlecenie MOPR z biletami rozprowadzanymi lub odbieranymi w kasie X. przez widzów nieodpłatnie.

Ad 5. Celem świadczenia usług, o których mowa w pkt 4 - jako ściśle związanych z usługą prezentacji spektakli była realizacja zadania głównego, nie zaś osiąganie dodatkowego dochodu przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do innych podatników. Zakup dodatkowych usług (informacja w mediach, wydruk afiszy i ulotek itp.) był, bowiem, niezbędny do realizacji usługi podstawowej tj. prezentacji spektakli.

Ad 6. X. nie zawsze osiąga zyski z działalności polegającej na organizowaniu i wystawianiu spektakli, gdyż nie jest to podstawowym celem działalności prowadzonej przez X.. Czasem wystawianie spektakli przynosi straty, gdyż nie zawsze bilety pokrywają koszty zakupu spektaklu i kosztów jego obsługi.

Ad 7. W przypadku jednakże osiągania zysków z działalności kulturalnej (w tym w szczególności z prezentacji spektakli) - X. przeznacza zyski w całości na działalność kulturalną (tj. finansowanie innych usług kulturalnych lub ich doskonalenie).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Jaka powinna być zastosowana stawka za zorganizowanie i wystawienie spektaklu w siedzibie X. na zlecenie innych podmiotów, które same rozprowadzają bilety lub udostępniają je nieodpłatnie np. dla swoich pracowników czy zaproszonych gości albo w ramach zadań finansowanych ze środków UE – 8% czy zw....

Stanowisko Wnioskodawcy,

X. jest podmiotem o jakim mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT, jest bowiem instytucją wpisaną do rejestru prowadzonego przez organizatora, którym jest rada miasta Siedlce. Zdaniem Wnioskodawcy wynagrodzenie określone w umowie za zorganizowanie i wystawienie spektaklu teatralnego w siedzibie X. należy opodatkować 8% stawką VAT jako wstęp na spektakle od podmiotu zlecającego na podstawie art. 41 ust. 2 poz. 182 zał. Nr 3 do ustawy, gdyż w ramach zawartej umowy MOPR otrzymał 120 biletów na spektakl do rozprowadzenia, pozostałe bilety rozprowadzało nieodpłatnie X. dla chętnych, zgodnie z umową. Zdaniem Wnioskodawcy X. dokonało sprzedaży wstępu na spektakl sfinansowany ze środków podmiotu zlecającego.

Podsumowując - istotą zadania zleconego przez MOPR było zorganizowanie oraz wystawienie zakupionych w tym celu spektakli teatralnych w siedzibie i na scenie X., na które X. wydało nieodpłatnie bilety dla widzów na zlecenie i za ustalone w umowie z MOPR wynagrodzenie. Zatem zdaniem Wnioskodawcy X. pobrało od MOPR wynagrodzenie za „wstęp na spektakle” w siedzibie jednostki, które obejmowało wszystkie poniesione przez X. koszty niezbędne do realizacji zadania i powinno być opodatkowane 8% podatkiem VAT na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 182 załącznika nr 3 do ustawy.

W opinii Wnioskodawcy stanowisko takie jest zgodne z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4 października 2011 r. znak: ITPP1/443-960/11/DM, który stwierdził, że pojęcie wstępu jest pojęciem szerszym od biletu wstępu. Ustawodawca nie określił form ani kategorii, które wyłączył ze zwolnienia. Zdaniem Izby w przypadku poboru zryczałtowanej opłaty za wstęp w siedzibie jednostki - podlega on opodatkowaniu 8% stawką VAT, na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z poz. 182 załącznika nr 3 do ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 cyt. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, (...).

Na podstawie art. 41 ust. 1 cyt. ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy o VAT dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Przy czym, zgodnie z art. 146 pkt 2 ww. ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8% pod poz. 182, bez względu na symbol PKWiU, wymieniono usługi kulturalne i rozrywkowe - wyłącznie w zakresie wstępu:

 1. na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe,
 2. do obiektów kulturalnych.

Ponadto pkt 1 objaśnień do załącznika nr 3 ustawy o VAT stanowi, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług ustawodawca zwolnił od podatku usługi kulturalne świadczone przez podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną.

Jak stanowi art. 43 ust. 17 ww. ustawy zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Zgodnie z art. 43 ust. 17a ww. ustawy zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

W myśl art. 43 ust. 18 ww. ustawy zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się, pod warunkiem że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług. Na podstawie art. 43 ust. 19 ww. ustawy zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 33, nie ma zastosowania do:

 1. usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach;
 2. wstępu:
  1. na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego,
  2. do wesołych miasteczek, parków rozrywki, cyrków, dyskotek, sal balowych,
  3. do parków rekreacyjnych, na plaże i do innych miejsc o charakterze kulturalnym;
 3. wstępu oraz wypożyczania wydawnictw w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą;
 4. usług związanych z produkcją filmów i nagrań na wszelkich nośnikach;
 5. działalności agencji informacyjnych;
 6. usług wydawniczych;
 7. usług radia i telewizji, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 34;
 8. usług ochrony praw.

Zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług ma charakter przedmiotowo-podmiotowy, co oznacza, że zwolnieniu od podatku podlega określony rodzaj usług wykonywanych przez ściśle zdefiniowany krąg podmiotów, wykonujących te usługi. Treść tego przepisu wskazuje, że ze zwolnienia od podatku korzystać mogą usługi w zakresie kultury oraz dostawa towarów ściśle z tymi usługami związana. Jednakże, usługi te – aby mogły korzystać ze zwolnienia – świadczone muszą być przez konkretne wskazane przez ustawodawcę podmioty, tj.: podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Należy jednocześnie podkreślić, że zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a) ustawy o VAT objęte są usługi podmiotów, które nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług. Ww. zwolnienie nie ma zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a lub ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia. Dodatkowo regulacja ta przewiduje wyłączenie m.in. dla usług wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, działającą na podstawie ustawy z dnia 26 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Organizatorem Wnioskodawcy jest rada miasta. Wnioskodawca jest czynnym płatnikiem podatku VAT. Podstawowym celem działania Wnioskodawcy jest prowadzenie działalności artystycznej, impresaryjnej kulturalnej, polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu, promocji i ochronie dóbr kultury. Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności kulturalnej, zgodnie z umową zawartą z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie z siedzibą zobowiązuje się do zorganizowania i dwukrotnego wystawienia spektaklu teatralnego w siedzibie Wnioskodawcy. W celu realizacji zamówienia Wnioskodawca zakupił spektakl od innej jednostki kulturalnej (teatru) we własnym imieniu i na własny rachunek. W celu realizacji prezentacji spektakli na własnej scenie Wnioskodawca zawarł umowy z aktorami i członkami obsługi technicznej, biorącymi udział w spektaklach. Natomiast od jednostki kulturalnej (teatru) Wnioskodawca otrzymał fakturę za wynajem scenografii, za transport dekoracji, transport zespołu artystycznego i transport obsługi technicznej na spektakle. Wnioskodawca zapewnił obsługę spektaklu od strony organizacyjnej i technicznej (tj. udostępniło scenę oraz pełną obsługę techniczną wraz zapleczem, obsługę szatni, kas itp.). Wynagrodzenie należne od MOPR obejmuje zarówno koszt zakupu spektaklu teatralnego przez Wnioskodawcę jak również koszt jego prezentacji, tj. zapewnienie pełnej obsługi technicznej przy jego prezentacji na własnej scenie jak również koszty informacji w mediach, wydruk afiszy, ulotek oraz biletów. Z zawartej umowy wynika, że Wnioskodawca w zamian za ustalone wynagrodzenie jest odpowiedzialne m.in. za:

 1. nawiązanie współpracy z teatrem/aktorami prezentującym/i spektakl, w tym uregulowanie kwestii związanych z prawami autorskimi;
 2. zapewnienie sceny teatralnej spełniającej wszystkie wymagania techniczne;
 3. przygotowanie i udostępnienie MOPR mikrofonu przed każdym spektaklem;
 4. zapewnienie obsługi technicznej podczas spektaklu;
 5. zapewnienie dostępu do szatni (wraz z obsługą) i zaplecza sanitarnego;
 6. projekt, wydruk i rozdysponowanie bezpłatnych biletów na dwukrotną prezentację spektaklu;
 7. opublikowanie na stronie Wnioskodawcy informacji o spektaklu, co najmniej na 2 tygodnie przed dniem wystawienia spektaklu;
 8. projekt i wydruk 50 sztuk plakatów informujących o spektaklu;
 9. projekt i wydruk 1000 sztuk ulotek;
 10. wywieszenie plakatów i udostępnienie ulotek informujących o spektaklu.

Zakupione przez Wnioskodawcę usługi, takie jak informacja o spektaklu w mediach, wydruk afiszy, ulotek i biletów są niezbędne do realizacji usługi głównej, tj. prezentacji spektakli, gdyż ich celem jest poinformowanie społeczeństwa i zainteresowanych osób o przedsięwzięciu - tj. dacie i miejscu wystawienia dwóch spektakli na zlecenie MOPR z biletami rozprowadzanymi lub odbieranymi w kasie X. przez widzów nieodpłatnie. Celem świadczenia ww. usług jako ściśle związanych z usługą prezentacji spektakli była realizacja zadania głównego, nie zaś osiąganie dodatkowego dochodu przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do innych podatników. Wnioskodawca nie zawsze osiąga zyski z działalności polegającej na organizowaniu i wystawianiu spektakli, gdyż nie jest to podstawowym celem działalności prowadzonej przez Wnioskodawcę. Czasem wystawianie spektakli przynosi straty, gdyż nie zawsze bilety pokrywają koszty zakupu spektaklu i kosztów jego obsługi. Jednakże w przypadku osiągania zysków z działalności kulturalnej (w tym w szczególności z prezentacji spektakli) - Wnioskodawca przeznacza zyski w całości na działalność kulturalną (tj. finansowanie innych usług kulturalnych lub ich doskonalenie).

Wystawienie spektaklu przez Wnioskodawcę jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast wstęp na spektakle dla widzów jest bezpłatny. Wnioskodawca zobowiązał się udostępnić podczas każdego spektaklu 400 miejsc siedzących oraz wydania bezpłatnych biletów upoważniających do wstępu na spektakle w ilości 680 sztuk, pozostałe bilety w ilości 120 sztuk Wnioskodawca wydał MOPR. Za zorganizowanie i dwukrotne wystawienie spektaklu teatralnego Wnioskodawca wystawił fakturę dla MOPR.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą stawki podatku VAT za zorganizowanie i wystawienie spektaklu w siedzibie Wnioskodawcy na zlecenie MOPR, który to podmiot sam rozprowadza bilety lub na jego zlecenie Wnioskodawca udostępnia je nieodpłatnie.

Należy wskazać, że pojęcia używane do oznaczenia zwolnień, o których mowa w art. 43 ustawy o VAT należy interpretować ściśle, zważywszy, że zwolnienia te stanowią odstępstwa od ogólnej zasady, zgodnie z którą podatek VAT pobierany jest od każdej usługi świadczonej odpłatnie przez podatnika. Ustawodawca zwalnia od podatku VAT usługi kulturalne świadczone przez podmioty enumeratywnie określone w art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT. Warunkiem zastosowania tego zwolnienia jest spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym dotyczącej rodzaju świadczonych usług (kulturalnych), ale także przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy. Ponadto mocą art. 43 ust. 19 ustawy o podatku od towarów i usług zwolnienie przewidziane w art. 43 ust. 1 pkt 33 tej ustawy nie ma zastosowania m.in. dla usług kulturalnych w zakresie wstępu na spektakle.

Należy wskazać, że ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do niej nie definiują pojęcia „usług kulturalnych”. Zatem przy dokonywaniu interpretacji przepisu art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy o VAT posłużyć się należy wykładnią literalną odwołując się do językowego znaczenia tych pojęć. Zgodnie z regułami wykładni językowej pod pojęciem terminu „usługi kulturalne” mieszczą się usługi odnoszące się do kultury, w zakresie kultury itp. Natomiast kultura oznacza „materialną i umysłową działalność społeczeństw oraz jej wytwory”, zaś usługa to „pomoc okazana komuś”, „działalność gospodarcza służąca do zaspokajania potrzeb ludzi”. Natomiast określenie kulturalny oznacza „odnoszący się do tworzenia i upowszechniania kultury lub stanowiący jej składnik”.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r., poz. 406, z późn. zm.) działalność kulturalna polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury (art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

W niniejszych okolicznościach zgodnie z umową zawartą z MOPR Wnioskodawca był zobowiązany do wystawienia dwóch spektakli na scenie Wnioskodawcy. W tym celu Wnioskodawca został zobowiązany do zakupu na własny rachunek spektaklu od innej instytucji kulturalnej oraz jego prezentację w siedzibie Wnioskodawcy z zapewnieniem strony organizacyjno-technicznej obsługi spektaklu oraz wydania nieodpłatnie biletów na spektakle dla chętnych widzów. Wnioskodawca zobowiązał się do udostępnienia podczas każdego spektaklu 400 miejsc siedzących oraz wydania bezpłatnych biletów upoważniających do wstępu na spektakle w ilości 680 sztuk. Pozostałe bilety w ilości 120 sztuk Wnioskodawca wydał MOPR.

Na podstawie przedstawionych okoliczności i przywołanych przepisów należy stwierdzić, że Wnioskodawca jest podmiotem wskazanym w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną, działającą na podstawie ustawy z dnia 26 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. W ramach usług wykonywanych na zlecenie MOPR polegających na zorganizowaniu i wystawieniu spektakli teatralnych obejmujących wystawienie we własnym imieniu i na własny rachunek zakupionego spektaklu Wnioskodawca wykonuje czynności mające charakter usług kulturalnych, gdyż usługi wystawienia spektakli teatralnych niewątpliwie polegają na upowszechnianiu i ochronie kultury. W konsekwencji, Wnioskodawca jako instytucja kultury działająca na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej dokonując sprzedaży spektaklu teatralnego dokonuje sprzedaży usług kulturalnych. Jednakże jak wskazuje Wnioskodawca – istotą zadania zleconego przez MOPR było zorganizowanie oraz wystawienie zakupionych spektakli teatralnych w siedzibie i na scenie Wnioskodawcy na które Wnioskodawca wydał nieodpłatnie bilety na zlecenie i za ustalone w umowie z MOPR wynagrodzenie. Tak więc Wnioskodawca zgodnie z umową zobowiązuje się do rozdysponowania bezpłatnych biletów na dwukrotną prezentację spektaklu zorganizowanego i dwukrotnie wystawianego w siedzibie Wnioskodawcy. Wynagrodzenie należne od MOPR obejmuje wydanie bezpłatnych biletów upoważniających do wstępu na spektakle w ilości 680 sztuk oraz wydania 120 biletów na rzecz MOPR oraz wszystkie niezbędne czynności do prezentacji spektakli. Tym samym, Wnioskodawca umożliwiając wstęp na spektakle na podstawie rozprowadzanych biletów dokonuje sprzedaży usług kulturalnych w zakresie wstępu. Usługi wstępu na spektakle na podstawie art. 43 ust. 19 ustawy o podatku od towarów i usług zostały wyłączone ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym, usługi, o których mowa we wniosku świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz MOPR polegające na wydaniu bezpłatnych biletów na zorganizowany i dwukrotnie wystawiony spektakl teatralny na własnej scenie nie korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że usługi kulturalne i rozrywkowe – wyłącznie w zakresie wstępu na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe oraz do obiektów kulturalnych objęte są stawką podatku w wysokości 8% na podstawie poz. 182 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Pojęcie wstępu rozumiane jako prawo wejścia gdzieś wiąże się ze sprzedażą usługi biletowanej. Przy czym, bez znaczenia dla „wstępu” w rozumieniu poz. 182 załącznika nr 3 do ustawy o VAT jest forma biletu lub opłaty za ten bilet. Nie ma znaczenia czy opłaty za bilet dokonuje widz czy też inny podmiot. Ponadto nie ma również znaczenia, że opłata nie jest pobierana od każdego biletu z osobna lecz jako łączna kwota obejmująca wszystkie wydane bilety wstępu na zorganizowany i wystawiony spektakl. Dodatkowo należy zauważyć, że wejścia (wstępu) nie można utożsamiać tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstępem w rozumieniu ww. przepisu związane jest określone świadczenie (typowe dla danego obiektu). I tak np. z nabyciem biletu wstępu do teatru związana jest możliwość obejrzenia przedstawienia.

Wnioskodawca w niniejszych okolicznościach nie sprzedaje biletów na spektakle widzom i nie otrzymuje w zamian od nich wynagrodzenia za bilet upoważniający do wstępu na spektakl. W zamian za należne od MOPR wynagrodzenie zobowiązuje się do wydania bezpłatnych biletów na spektakle dla chętnych widzów. Wnioskodawca rozprowadza więc bezpłatnie bilety na spektakle dla chętnych widzów w zamian za należne od MOPR wynagrodzenie. Otrzymywana od zlecającego należność stanowi zatem wynagrodzenie za wstęp na spektakle teatralne wystawiane przez Wnioskodawcę. Ponadto wynagrodzenie to obejmuje wszelkie koszty niezbędne do realizacji zleconego przez MOPR zadania. Zatem w analizowanej sprawie dochodzi do sprzedaży wstępu na spektakle. W związku z powyższymi ustaleniami Stron pomimo, że wstęp dla widzów na spektakle zorganizowane i wystawiane przez Wnioskodawcę jest bezpłatny to zapłata za wstęp na spektakle otrzymywana jest w łącznej kwocie od zlecającego usługę. Twierdzenie takie wynika z § 3 ust. 5 umowy z MOPR gdzie wskazano, że Wnioskodawca zobowiązał się w zamian za ustalone przez MOPR wynagrodzenie do wydania bezpłatnych biletów na spektakle dla chętnych widzów, co najmniej na tydzień przed ich prezentacją.

W świetle opisanego we wniosku stanu sprawy w kontekście przytoczonych powyżej przepisów należy stwierdzić, że usługa kulturalna w zakresie wstępu na zorganizowane i wystawione przez Wnioskodawcę spektakle teatralne za skorzystanie z których będzie pobierana opłata jest tożsama z „opłatą w zakresie wstępu”. Poniesienie ww. opłaty dotyczy nabycia prawa wstępu na spektakle teatralne zorganizowanie i dwukrotnie wystawione przez Wnioskodawcę. Tak więc w zamian za opłatę uiszczoną przez MOPR chętny widz będzie miał prawo wejścia i obejrzenia ww. spektaklu teatralnego. Zatem świadczona przez Wnioskodawcę usługa polegająca na udostępnieniu wstępu z możliwością obejrzenia spektaklu teatralnego na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146 pkt 2 oraz poz. 182 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług jest opodatkowana obniżoną stawką VAT w wysokości 8%.

W podsumowaniu powyższej analizy, usługi kulturalne w zakresie wstępu z możliwością obejrzenia spektaklu teatralnego zorganizowanego i wystawionego przez Wnioskodawcę są opodatkowane obniżoną, tj. 8% stawką podatku od towarów i usług.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

W odniesieniu do przywołanej interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4 października 2011 r. znak ITPP1/443-960/11/DM jako zgodnej ze stanowiskiem Wnioskodawcy należy zauważyć, że interpretacje indywidualne wydawane są na podstawie okoliczności przedstawionych we wniosku. Tak więc rozstrzygnięcia w indywidualnej sprawie wnioskodawcy zawężają się wyłącznie do konkretnego opisu sprawy. W związku z tym interpretacja ta nie ma decydującego znaczenia przy niniejszym rozstrzygnięciu.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

ITPP1/443-960/11/DM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.