IPPP1/4512-242/16-2/EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Prawidłowość rozliczania oraz dokumentowania wpływów wynikających ze wspólnego przedsięwzięcia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 15 marca 2016 r. (data wpływu 21 marca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości rozliczania oraz dokumentowania wpływów wynikających ze wspólnego przedsięwzięcia – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 marca 2016 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowości rozliczania oraz dokumentowania wpływów wynikających ze wspólnego przedsięwzięcia.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca, zwany dalej „Orkiestrą” zawarł umowę o współpracy z Muzeum, zwanym dalej „Muzeum”, w związku ze wspólną organizacją koncertu w siedzibie Muzeum. Przedmiotem umowy jest określenie warunków współpracy stron oraz zakresu obowiązków wynikających ze wspólnej organizacji Koncertu.

Zgodnie z treścią umowy o współpracę:

  1. Muzeum zobowiązuje się udostępnić salę koncertową, garderoby oraz Infrastrukturę konieczną do wykonania sesji próbnej oraz samego koncertu, jak również przeprowadzić akcję reklamową oraz informacyjną dotyczącą koncertu na swoich stronach internetowych oraz zorganizować rezerwację i sprzedaż biletów na koncert przez swoje kasy.
  2. Orkiestra zobowiązuje się do zorganizowania i wykonania koncertu wg opracowanego programu artystycznego oraz pokrycia kosztów praw autorskich i praw do artystycznych wykonań, zaangażowania dyrygenta, solistów oraz muzyków orkiestrowych, wypożyczenia materiałów nutowych oraz instrumentów muzycznych, Jak również zorganizowania i zapewnienia niezbędnej obsługi technicznej, logistycznej i administracyjnej sesji prób oraz samego koncertu.

Koncert jest biletowany, a sprzedaż biletów jest prowadzona przez kasy Muzeum. W cenie sprzedawanych biletów jest uwzględniony podatek od towarów i usług w wysokości 8% stawki podatku. Zgodnie z postanowieniami umowy o współpracę wpływy uzyskane ze sprzedaży biletów przeprowadzonej w kasach Muzeum zostaną podzielone pomiędzy współorganizatorów koncertu, tj. Muzeum oraz Orkiestrę w ten sposób, że 20% wpływów (brutto) pozostanie do dyspozycji Muzeum, a 80% wpływów (brutto) zostanie przekazanych Orkiestrze. Przekazanie 80% wpływów na rzecz Orkiestry zostanie udokumentowane fakturą VAT wystawioną przez Orkiestrę na rzecz Muzeum opiewającą na kwotę netto (obrót) oraz należny podatek od towarów i usług obliczony z zastosowaniem 8% stawki podatku.

Zgodnie z umową, kwota należnego podatku VAT z tytułu sprzedanych biletów zostanie rozliczona w deklaracjach podatkowych przez oba podmioty. Orkiestra rozliczy kwotę należnego podatku VAT proporcjonalnie do uzyskanych wpływów z tytułu sprzedaży biletów, która będzie wynikać z wystawionej na rzecz Muzeum faktury VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy jest prawidłowe rozliczenie przez Orkiestrę należnego podatku VAT wynikającego z procentowo ustalonego udziału Orkiestry w wartości sprzedanych biletów na koncert, oraz udokumentowanie otrzymanych wpływów za bilety fakturą VAT wystawioną na rzecz Muzeum...

Wnioskodawca uważa, że jest prawidłowe, aby kwotę otrzymaną przez Orkiestrę z tytułu zawartej umowy o współorganizację koncertu traktować jako należność za sprzedane bilety, obliczoną zgodnie z określonym udziałem procentowym. Jak to opisano w pkt 68, obie strony umowy o współpracy, tj. Muzeum oraz Orkiestra uczestniczą we wspólnym przedsięwzięciu, którego efektem jest zorganizowanie koncertu symfonicznego. Obie strony wnoszą do tego wspólnego przedsięwzięcia swój wkład. Muzeum przede wszystkim w postaci udostępnienia miejsca, tj. sali koncertowej oraz udostępnienia strony Internetowej, za pośrednictwem której koncert zostanie zaprezentowany i zareklamowany potencjalnym nabywcom biletów. Orkiestra wnosi do wspólnego przedsięwzięcia wykonawstwo na najwyższym poziomie artystycznym i muzycznym wraz z profesjonalną organizacją prawną, logistyczną i techniczną.

Biorąc pod uwagę, iż koncert odbywa się w sali koncertowej udostępnionej w budynku Muzeum, to ono bierze na siebie obowiązek organizacji sprzedaży biletów na koncert z wykorzystaniem kas rejestrujących. Niemniej jednak bilety faktycznie sprzedawane w kasie Muzeum są formalnie biletami obu organizatorów koncertu w proporcji ustanowionej przez strony w umowie. Jest oczywiste, że nabywca biletu nie otrzymuje informacji, która wynika wyłącznie z umowy między organizatorami koncertu, że cena biletu stanowi w 20% kwotę należną dla Muzeum, a w pozostałych 80% jest kwotą należną dla Orkiestry. Fakt, iż bilet jest wydawany w kasie Muzeum oraz iż zapłata inkasowana jest przez pracownika Muzeum nie oznacza w tym przypadku, że jest to zapłata w całości należna dla tej instytucji. Także fakt zaewidencjonowania kwoty należnej w kasie rejestracyjnej Muzeum nie oznacza, iż jest ona w całości należna podmiotowi, do którego fizycznie wpłacono należność za sprzedany bilet. Jest to wyłącznie formalny wymóg wynikający z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów, zgodnie z którym: „W przypadku, gdy inny podmiot obowiązany jest do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, ewidencjonuje na potrzeby osiąganego przez siebie obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej i prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników”. Jest to więc z punktu widzenia technicznego i formalnoprawnego jedyna możliwość, aby zaewidencjonować na kasie rejestrującej należącej do podmiotu „pośredniczącego” sprzedaż towaru lub usługi w imieniu i na rzecz rzeczywistego sprzedawcy na rzecz nabywcy.

Analogicznie rejestracji na swoich kasach rejestrujących dokonują pośrednicy będący „sprzedawcami” biletów koncertowych lub biletów komunikacyjnych, co jednak nie oznacza, iż kwota zapłaty uiszczana przez nabywców bezpośrednio do ich rąk stanowi kwotę należności za świadczoną przez tych pośredników usługę kulturalną lub transportową na rzecz wpłacających należność. Usługę kulturalną lub turystyczną świadczą na rzecz nabywców biletów te podmioty w imieniu których lub na rzecz których pośrednik sprzedał bilety i zaewidencjonował na swojej kasie rejestrującej.

W przypadku wspólnej organizacji koncertu przez Muzeum i Orkiestrę nabywcy biletów wpłacą pieniądze za pośrednictwem kas Muzeum. Jednak wpływy osiągnięte ze sprzedaży biletów i stanowiące obrót uwidoczniony na paragonach wystawionych przez kasy fiskalne Muzeum zostaną potrącone z należnością Orkiestry, na którą zostanie wystawiona faktura, zgodnie z art. 106b ust.1 pkt 1 ustawy o VAT, na rzecz Muzeum. Kwota należności wynikająca z wystawionej przez Orkiestrę faktury w związku z rozliczeniem proporcjonalnych wpływów z tytułu sprzedaży biletów przypadających na jej rzecz stanowić więc będzie obrót w rozumieniu art. 29a ust.1 ustawy o VAT, zgodnie z którym: „Podstawą opodatkowania, (...), jest wszystko co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej (...)”. W konsekwencji obaj podatnicy rozliczą w swoich urzędach skarbowych kwotę podatku należnego, z zastosowaniem właściwej dla tego typu usługi stawki 8% podatku od towarów i usług, wynikającą z proporcjonalnie należnych im części wpływów za sprzedane bilety koncertowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, w świetle art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W świetle ustawy o podatku od towarów i usług, warunkiem opodatkowania tym podatkiem danej czynności jest łączne spełnienie dwóch przesłanek: dana czynność została ujęta w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu (przesłanka przedmiotowa) oraz czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem jest podatnikiem podatku VAT (przesłanka podmiotowa).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak wynika z zapisu 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

W świetle art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Natomiast w oparciu o art. 146a pkt 1 i pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy pod poz. 182, bez względu na symbol PKWiU, wymieniono usługi kulturalne i rozrywkowe – wyłącznie w zakresie wstępu:

  1. na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe,
  2. do obiektów kulturalnych.

Należy zauważyć, iż z objaśnienia „1” do załącznika nr 3 wynika, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kulturalne świadczone przez:

  1. podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną,
  2. indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Na podstawie art. 43 ust. 18 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się, pod warunkiem że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Jak wynika z art. 43 ust. 19 pkt 2 lit a ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 33, nie ma zastosowania do wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego.

Zgodnie z zapisem art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca Orkiestra zwana dalej „Orkiestrą” zawarta umowę o współpracy z Muzeum w celu zorganizowania koncertu w siedzibie Muzeum. Przedmiotem umowy jest określenie warunków współpracy stron oraz zakresu obowiązków wynikających ze wspólnej organizacji Koncertu. Zgodnie z treścią umowy o współpracę Muzeum zobowiązuje się udostępnić salę koncertową, garderoby oraz Infrastrukturę konieczną do wykonania sesji próbnej oraz samego koncertu, jak również przeprowadzić akcję reklamową oraz informacyjną dotyczącą koncertu na swoich stronach internetowych oraz zorganizować rezerwację i sprzedaż biletów na koncert przez swoje kasy. Wnioskodawca zobowiązuje się do zorganizowania i wykonania koncertu wg opracowanego programu artystycznego oraz pokrycia kosztów praw autorskich i praw do artystycznych wykonań, zaangażowania dyrygenta, solistów oraz muzyków orkiestrowych, wypożyczenia materiałów nutowych oraz instrumentów muzycznych, Jak również zorganizowania i zapewnienia niezbędnej obsługi technicznej, logistycznej i administracyjnej sesji prób oraz samego koncertu. Koncert jest biletowany, a sprzedaż biletów jest prowadzona przez kasy Muzeum.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawidłowości oraz dokumentowania ustalonego przez Strony rozliczenia wynikającego ze wspólnego przedsięwzięcia.

W analizowanej sprawie, jak wskazał Wnioskodawca, sprzedaż biletów na koncert prowadzona jest przez kasy Muzeum. W cenie sprzedawanych biletów jest uwzględniony podatek od towarów i usług w wysokości 8% stawki podatku. Zgodnie z postanowieniami umowy o współpracę wpływy uzyskane ze sprzedaży biletów przeprowadzonej w kasach Muzeum zostaną podzielone pomiędzy współorganizatorów koncertu, tj. Muzeum oraz Wnioskodawcę w ten sposób, że 20% wpływów (brutto) pozostanie do dyspozycji Muzeum, a 80% wpływów (brutto) zostanie przekazanych Orkiestrze. Przekazanie 80% wpływów na rzecz Orkiestry zostanie udokumentowane fakturą VAT wystawioną przez Wnioskodawcę na rzecz Muzeum opiewającą na kwotę netto (obrót) oraz należny podatek od towarów i usług obliczony z zastosowaniem 8% stawki podatku. Wnioskodawca wskazał, że zgodnie z umową, kwota należnego podatku VAT z tytułu sprzedanych biletów zostanie rozliczona w deklaracjach podatkowych przez oba podmioty. Wnioskodawca rozliczy kwotę należnego podatku VAT proporcjonalnie do uzyskanych wpływów z tytułu sprzedaży biletów, która będzie wynikać z wystawionej na rzecz Muzeum faktury VAT.

Zatem, z uwagi na przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że w analizowanej sprawie kwotę otrzymaną przez Orkiestrę z tytułu zawartej umowy o współorganizację koncertu traktować należy jako należność za sprzedane bilety. Jak wynika bowiem z okoliczności sprawy Wnioskodawca zawarł umowę z Muzeum w zakresie organizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego na zorganizowaniu koncertu. Wnioskodawca wykonał konkretne określone umową świadczenia za które otrzyma stosowne wynagrodzenie. W niniejszej sprawie wystąpiły zatem wszystkie konieczne elementy świadczenia opodatkowanego podatkiem od towarów i usług, określone w art. 8 ustawy. Wnioskodawca oraz Muzeum będą wspólnie osiągać przychody z tytułu sprzedaży biletów. W ramach współpracy przy organizacji koncertu współorganizujący (Muzeum) jest odpowiedzialny za obsługę dystrybucji biletów, w tym sprzedaż biletów i prowadzenie ewidencji tej sprzedaży. Wpływy uzyskane ze sprzedaży biletów zostaną podzielone między współorganizatorów koncertu, tj. Wnioskodawcę i Muzeum i dla Wnioskodawcy wpływy te będą stanowiły wynagrodzenie za współorganizację koncertu. Kwota należnego podatku VAT z tytułu sprzedawanych biletów zostanie rozliczona w deklaracjach podatkowych przez oba podmioty. Wnioskodawca rozliczy kwotę należnego podatku VAT proporcjonalnie do uzyskanych wpływów z tytułu sprzedaży biletów. Zatem w analizowanym przypadku kwota należna Wnioskodawcy, wynikająca ze wspólnego przedsięwzięcia polegającego na organizacji koncertu, stanowiąca ustalony procent przychodu z tytułu sprzedaży biletów na koncert będzie podlegała opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy w zw. art. 146a pkt 2 i poz. 182 załącznika nr 3 do ustawy. Transakcja ta, zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy winna być udokumentowana fakturą VAT. Ponadto, należy wskazać, że w sytuacji, gdy otrzymywana od Muzeum należność stanowi w istocie wynagrodzenie (określone w formie procentowej) za wstęp na realizowany koncert, wówczas zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy nie ma zastosowania, o czym stanowi art. 43 ust. 19 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie, Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.