IBPP3/4512-188/15/UH | Interpretacja indywidualna

Ewidencjonowania sprzedaży biletów za przewóz osób komunikacją autobusową na terenie kraju
IBPP3/4512-188/15/UHinterpretacja indywidualna
 1. bilety
 2. ewidencjonowanie
 3. faktura
 4. faktura elektroniczna
 5. kasa rejestrująca
 6. paragony
 7. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Dokumentacja -> Kasy rejestrujące -> Kasy rejestrujące

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 20 lutego 2015 r. (data wpływu 3 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania sprzedaży biletów za przewóz osób komunikacją autobusową na terenie kraju – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania sprzedaży biletów za przewóz osób komunikacją autobusową na terenie kraju.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest właścicielem systemu dedykowanego do kompleksowej obsługi sprzedaży biletów na przewóz osób komunikacją autobusową na terenie kraju i w tym zakresie prowadzi działalność gospodarczą. Sprzedaż biletów odbywa się w oparciu o zawarte z przedsiębiorstwami przewozowymi umowy. Aktualnie sprzedaż ta prowadzona jest przez Wnioskodawcę przez kanały teleinformatyczne, w szczególności takie jak strona www oraz aplikacja mobilna. Całość sprzedaży dokonywanej przez te kanały fiskalizowana jest przez Wnioskodawcę. W tym miejscu wyjaśnić należy, że co prawda świadczenie usług przewozu osób może korzystać ze zwolnienia z obowiązku rejestracji przy pomocy kas rejestrujących (na podstawie rozporządzenia Ministra finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących załącznik poz. 43), jednak z uwagi na dokonywanie sprzedaży m.in. biletów objętych ulgami ustawowymi (dopłatami), przewoźnicy obowiązani są do fiskalizacji całości sprzedaży. W konsekwencji powyższego obowiązku Wnioskodawca obsługując kompleksowo ruch płatniczy z tytułu sprzedaży dokonuje w imieniu przewoźników rejestracji każdej transakcji przy pomocy kas rejestrujących.

Nadto, do każdej zafiskalizowanej transakcji wystawiana jest automatycznie faktura VAT. Wygenerowana faktura VAT udostępniana jest użytkownikowi portalu internetowego (odpowiednio aplikacji mobilnej), przez który odbywa się sprzedaż. Aktualnie Wnioskodawca – z uwagi na duże zainteresowanie ze strony przewoźników rozszerzeniem współpracy – rozważa podjęcie współpracy z przedsiębiorstwami przewozowymi także przez kompleksową obsługę sprzedaży biletów dokonywaną bezpośrednio w pojazdach i/lub na dworcach lub innych stacjonarnych punktach sprzedaży, a ściślej obsługa sprzedaży odbywałaby się również przy wykorzystaniu urządzeń typu PC lub tablet (zaopatrzonych w aplikację Wnioskodawcy i zwanych dalej Tablet), obsługiwanych przez kierowcę pojazdu lub kasjera lub inną osobę uprawnioną przez przewoźnika. Podkreślić należy, że rozszerzenie współpracy na nowy kanał teleinformatyczny prowadzić ma przede wszystkim do możliwie największego uszczelnienia rozliczeń z tytułu transakcji sprzedaży biletów, albowiem sprzedaż taka wiązać się będzie z tym, że kierowcy pojazdów (inne osoby uprawnione) nie będą już samodzielnie (poza systemem należącym do Wnioskodawcy) sprzedawali biletów. Całość sprzedaży w pojazdach obsługiwana będzie wyłącznie przez system informatyczny Wnioskodawcy. Przedsiębiorstwom transportowym szczególnie zależy na przekazaniu Wnioskodawcy obsługi także tego kanału sprzedażowego, gdyż obecnie funkcjonujący system sprzedażowy w pojazdach sprzyja (a co najmniej umożliwia) nierejestrowaniu w kasach fiskalnych, znajdujących się w pojazdach, 100% obrotu z tytułu sprzedaży. Wdrożenie nowego kanału sprzedażowego ma na celu eliminację ryzyka wystąpienia tego rodzaju zjawisk, niepożądanych zarówno z punktu widzenia przewoźników, pasażera, ale także fiskusa, właśnie przez wskazane powyżej uszczelnienie rozliczeń. Ponieważ fiskalizacja będzie dokonywana wyłącznie i co do każdej transakcji przez Wnioskodawcę, to w ocenie przewoźników, jak i Wnioskodawcy wyeliminowane zostanie prawdopodobieństwo nierzetelnych rozliczeń. Przewoźnicy dążą do obniżenia ryzyka wystąpienia sytuacji, w których nastąpi podwójna sprzedaż biletu na jedno miejsce, tym jedna niezaewidencjonowana w systemie (i kasie rejestrującej). Ma to miejsce wówczas, gdy kierowca (inna osoba uprawniona) dokonuje sprzedaży nie ewidencjonując jej w kasie rejestrującej, zaś system informatyczny nie mając informacji o dokonaniu takiej sprzedaży może dopuścić do powtórnej transakcji. Urządzenie typu Tablet skonfigurowane będzie z urządzeniem fiskalnym oraz z systemem generującym faktury elektroniczne. W pojeździe wydrukowany zostanie bilet. Sprzedany bilet uprawniać będzie do przejazdu zarówno na trasie powyżej 50 km, jak i na trasie poniżej 50 km. Jeśli chodzi o szczegóły, to planowany model sprzedaży biletów w pojazdach przez Tablet zaopatrzony w aplikację będzie następujący:

 1. osoba upoważniona do sprzedaży biletów w pojeździe zostanie zaopatrzona w urządzenie przenośne typu Tablet, umożliwiające sprzedaż biletów w pojeździe, w tym natychmiastowy wydruk nabytego przez pasażera biletu;
 2. po wejściu do pojazdu pasażer nabędzie u osoby upoważnionej do sprzedaży bilet na wybraną przez niego trasę, bilet zostanie wydrukowany i wręczony pasażerowi;
 3. sprzedaż biletu zostanie automatycznie (zdalnie) w momencie sprzeda
 • informacja o wystawieniu przez Wnioskodawcę paragonu fiskalnego oraz o wystawieniu faktury VAT w formie elektronicznej wraz z możliwością jej pobrania ze strony internetowej Wnioskodawcy;
 • oświadczenie o udostępnieniu nabywcy paragonu fiskalnego w siedzibie Wnioskodawcy i możliwości jego odbioru;
 • informacja o możliwości składania reklamacji na podstawie biletu;
 • informacja o tym, że bilet jest dowodem ubezpieczenia.

Jak wskazano powyżej, podane na bilecie informacje umieszczone będą również w regulaminie sprzedaży Wnioskodawcy oraz w regulaminie przewoźnika. Oba regulaminy będą zamieszczone w pojeździe, a oba dowody księgowe będą pasażerowi udostępnione w formie tradycyjnej (w przypadku paragonu fiskalnego) oraz elektronicznej (w przypadku faktury).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie :

Czy w związku ze zdarzeniem przyszłym opisanym powyżej zgodne z wymogami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących będzie zafiskalizowanie sprzedaży, udostępnienie pasażerowi paragonu fiskalnego w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę i jednoczesne wystawienie faktury VAT do każdej dokonanej sprzedaży, w szczególności udostępnienie jej nabywcy w sposób określony powyżej...

Stanowisko Wnioskodawcy,

Zdaniem Wnioskodawcy zaewidencjonowanie sprzedaży w kasie rejestrującej znajdującej się u Wnioskodawcy oraz udostępnienie pasażerowi paragonu fiskalnego, jak również jednoczesne wystawienie faktury elektronicznej i udostępnienie jej do pobrania na portalu Wnioskodawcy prowadzić będzie nie tylko do uszczelnienia sprzedaży, ale przede wszystkim jest zgodne z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej „Ustawa”) oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (dalej „Rozporządzenie w sprawie faktur”) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (dalej „Rozporządzenie w sprawie kas”).

Art. 111 ust. 1 ustawy stanowi, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wyżej wymieniony artykuł w ust. 3a pkt 1 stanowi także, że podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani dokonywać wydruku paragonu fiskalnego lub faktury z każdej sprzedaży oraz wydawać wydrukowany dokument nabywcy. Ponieważ ustawa nie rozstrzyga, który z dokumentów winien zostać wydany nabywcy, pozostawiając ten wybór sprzedawcy, wobec tego w ocenie Wnioskodawcy wystarczającym jest wygenerowanie i udostępnienie nabywcy do pobrania faktury (w tym w formie elektronicznej). Jeśli nabywca nie pobierze faktury, wówczas będzie miał udostępniony do odbioru paragon fiskalny. W tym miejscu zaznaczyć należy, że w doktrynie (tak w szczególności Adam Bartosiewicz, Komentarz do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) uznaje się, że paragon fiskalny winien zostać udostępniony nabywcy, z czym nie wiąże się obowiązek jego fizycznego wydania nabywcy, a wystarczającym jest jego udostępnienie, co też Wnioskodawca uczyni. Nadto, jeśli jednocześnie sprzedaż zostanie udokumentowana fakturą VAT, a podatnik umożliwi jej pobranie przez nabywcę po zalogowaniu się na stronie internetowej Wnioskodawcy i podaniu niezbędnych danych do uzupełnienia faktury VAT, to takie działanie będzie zgodne z prawem.

Skoro bowiem dopuszczalne jest by sprzedawca dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, miał prawo dokumentować każdą sprzedaż fakturą VAT bez uzyskania żądania, o którym mowa w art. 106b ust 3 ustawy, to w ocenie Wnioskodawcy spełniony będzie wymóg ustawowy w zakresie prawidłowego zaewidencjonowania sprzedaży. Zarówno względem organu podatkowego, jak i wobec pasażera obowiązki zostaną wykonane. Pasażer otrzyma bilet oraz będzie miał możliwość pobrania elektronicznej faktury VAT. Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe, np. interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 18 listopada 2014 r. sygn. IPTPP4/443-648/14-2/MK. W interpretacji tej organ podatkowy wskazał, że możliwe jest na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzenie do regulaminu sklepu internetowego postanowień, zgodnie z którymi, przez akceptację regulaminu konsument będzie automatycznie zgłaszał żądanie uzyskania faktury, zamiast paragonu fiskalnego oraz wyrażał zgodę na otrzymywanie faktury w postaci elektronicznej. Także z punktu widzenia organu podatkowego tego rodzaju sprzedaż (sposób fiskalizacji i fakturowania) prowadzić będzie do uszczelnienia rozliczeń transakcji, a co za tym idzie rozliczeń z fiskusem. Jeśli zaś chodzi o udostępnienie do pobrania przez pasażera faktury VAT na portalu Wnioskodawcy, to uznać należy, że będzie to zgodne z przepisami prawa. Biorąc pod uwagę okoliczności przedmiotowego stanu faktycznego zgodzić się wypada w tym zakresie z Tomaszem Michalikiem (Komentarz do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług), który stwierdził, że: „co prawda ustawodawca posługuje się sformułowaniem „wystawienie” faktury elektronicznej, jednak zważywszy na jej charakter, należy przyjąć, że obejmuje to również udostępnienie faktury np. na portalu, z którego może zostać pobrana przez kontrahenta”.

Nadto Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie § 3 pkt 4 rozporządzenia w sprawie faktur bilet jednorazowy na przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km wystawiony przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób może zostać uznany za fakturę VAT. Wobec tego w ocenie Wnioskodawcy w konsekwencji brak jest obowiązku wydania paragonu fiskalnego i wystawienia odrębnej faktury (poza biletem) w takiej sytuacji. W przypadku zaś sprzedaży biletów na przejazd na odległość mniejszą niż 50 km co do zasady będzie istniał obowiązek udostępnienia pasażerowi paragonu fiskalnego. Jak wyjaśniono powyżej podatnik będzie jednak mógł zwolnić się z tego obowiązku wystawiając fakturę VAT (w tym w formie elektronicznej). Specyfika sprzedaży biletów bezpośrednio w pojazdach (wedle opisanego w stanie faktycznym modelu sprzedaży) uniemożliwia wydanie kupującemu paragonu fiskalnego w miejscu zakupu. Możliwe jest natomiast udostępnienie w każdym momencie automatycznie wygenerowanej faktury elektronicznej. Pobranie faktury VAT umożliwione będzie po zalogowaniu się na stronę www Wnioskodawcy.

Reasumując, Wnioskodawca udostępniając nabywcy paragon fiskalny do odbioru i jednocześnie fakturę VAT w podany powyżej sposób spełni wymogi, prawa. To od nabywcy zależeć będzie czy skorzysta z możliwości odbioru (pobrania) faktury, czy też z odbioru paragonu fiskalnego. Wnioskodawca podkreśla, że prawa nabywcy – nawet w przypadku braku pobrania przez niego faktury – będą należycie chronione, bowiem podstawą wszelkich jego ewentualnych roszczeń związanych ze świadczoną usługą przewozu (w tym reklamacji) będzie otrzymany przez niego bilet. Również obowiązki względem fiskusa będą spełnione. Cała sprzedaż będzie zarówno prawidłowo zafiskalizowana, jak i zafakturowana. Wnioskodawca wyemituje i udostępni nabywcy paragon fiskalny pod adresem prowadzonej działalności gospodarczej. Nadto w każdym czasie nabywca będzie mógł pobrać wystawioną fakturę. Sprzedaż biletów przez aplikację mobilną w Tabletach będzie zatem nie tylko wyjściem naprzeciw oczekiwaniom rynku przewozowego (przewoźników i pasażerów), ale również zapewniać będzie rzetelne i prawidłowe ewidencjonowanie i opodatkowanie całej sprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Obowiązek w zakresie prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z art. 111 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT. W myśl ust. 1 tego przepisu, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem kryterium decydującym o obowiązku stosowania do ewidencjonowania kas rejestrujących jest status nabywcy towarów lub wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Ponadto, stosownie do art. 111 ust. 3a pkt 1, podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani – dokonywać ewidencji każdej sprzedaży oraz wydruku paragonu fiskalnego lub faktury VAT z każdej sprzedaży, jak również wydawać oryginał wydrukowanego dokumentu nabywcy, przy czym wskazać należy, że ewidencjonowaniu za pomocą kasy rejestrującej podlega wyłącznie obrót należny od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Podatnicy dokonujący sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363), zwanego dalej „rozporządzeniem”.

Podatnicy prowadzą ewidencję każdej sprzedaży, w tym sprzedaży zwolnionej, wyłącznie przy użyciu kas, które mają potwierdzenie, że kasa spełnia funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ust. 9 ustawy (§ 3 ust. 1 rozporządzenia).

W myśl § 6 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia podatnicy prowadząc ewidencję wydają nabywcy, bez jego żądania paragon fiskalny.

Natomiast zgodnie § 2 pkt 12, ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o paragonie fiskalnym – rozumie się przez to wydrukowany przez kasę dla nabywcy w momencie sprzedaży dokument potwierdzający dokonaną transakcję sprzedaży.

Z powyższego wynika, że obowiązek wydawania wydrukowanego dokumentu nabywcy istnieje w przypadku dokonania każdej sprzedaży rejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Zatem sprzedawca obowiązany jest dołożyć wszelkich starań aby przekazać do dyspozycji nabywcy wydrukowany z kasy rejestrującej dokument potwierdzający sprzedaż.

Zasady dokumentowania sprzedaży reguluje art. 106b do 106q ustawy o podatku od towarów i usług dodany przez art. 1 pkt 50 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 35) Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

Należy nadmienić, że jak stanowi art. 2 pkt 31 ustawy, ilekroć w jej przepisach jest mowa o fakturze – rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy – podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Podatnik nie jest obowiązany do wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 ust. 1, art. 113 ust. 1 i 9 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3. (art. 106b ust. 2)

W myśl art. 106b ust. 3 ustawy na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 • czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4, oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,
 • sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118
 • – jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Zasadą jest zatem dokumentowanie sprzedaży wystawianiem faktur VAT. W przypadku gdy sprzedaż jest dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, sprzedawca obowiązany jest wystawić fakturę VAT jedynie w sytuacji, gdy nabywcy tego zażądają w terminie określonym w art. 106b ust. 3 ustawy.

Stosownie do art. 106g ust. 3 pkt 1 ustawy – w przypadku faktur przesyłanych w formie elektronicznej podatnik dokonujący sprzedaży lub upoważniona przez niego do wystawiania faktur osoba trzecia przesyła je lub udostępnia nabywcy.

Natomiast z art. 106h ust. 1 ustawy, w przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż.

Przepis ust. 1 nie dotyczy sprzedaży dokumentowanej fakturą emitowaną przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadkach gdy wartość sprzedaży i kwota podatku są zarejestrowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy (art. 106h ust. 2).

Natomiast ust. 3 powyższego przepisu stanowi, że w przypadku gdy faktura w formie elektronicznej dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, podatnik zostawia w dokumentacji paragon dotyczący tej sprzedaży z danymi identyfikującymi tę fakturę.

Stosownie do § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r. poz. 1485) Faktura dokumentująca przejazd autostradą płatną lub przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km, wystawiana w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, powinna zawierać:

 1. numer i datę wystawienia,
 2. imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
 3. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
 4. informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,
 5. kwotę podatku,
 6. kwotę należności ogółem;

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest właścicielem systemu obsługującego kompleksową sprzedaż biletów na przewóz osób komunikacją autobusową na terenie kraju i w tym zakresie prowadzi działalność gospodarczą. Sprzedaż biletów odbywa się w oparciu o zawarte z przedsiębiorstwami przewozowymi umowy. Aktualnie sprzedaż ta prowadzona jest przez Wnioskodawcę przez kanały teleinformatyczne jak strona www oraz aplikacja mobilna. Wnioskodawca obsługując kompleksowo ruch płatniczy z tytułu sprzedaży dokonuje w imieniu przewoźników rejestracji każdej transakcji przy użyciu kas rejestrujących. Do każdej transakcji wystawiana jest automatycznie faktura VAT. Wygenerowana faktura VAT udostępniana jest użytkownikowi portalu internetowego, przez który odbywa się sprzedaż.

Aktualnie Wnioskodawca rozważa podjęcie współpracy z przedsiębiorstwami przewozowymi także przez kompleksową obsługę sprzedaży biletów dokonywaną bezpośrednio w pojazdach i/lub na dworcach lub innych stacjonarnych punktach sprzedaży – obsługa sprzedaży odbywałaby się również przy wykorzystaniu urządzeń typu PC lub tablet (zaopatrzonych w aplikację Wnioskodawcy – Tablet), obsługiwanych przez kierowcę pojazdu lub kasjera lub inną osobę uprawnioną przez przewoźnika. Rozszerzenie współpracy na nowy kanał teleinformatyczny ma na celu obsługiwanie całości sprzedaży w pojazdach wyłącznie przez system informatyczny Wnioskodawcy. Wdrożenie nowego kanału sprzedażowego ma na celu uszczelnienie rozliczeń.

Urządzenie typu Tablet skonfigurowane będzie z urządzeniem fiskalnym oraz z systemem generującym faktury elektroniczne. W pojeździe wydrukowany zostanie bilet. Sprzedany bilet uprawniać będzie do przejazdu zarówno na trasie powyżej 50 km, jak i na trasie poniżej 50 km. Planowany model sprzedaży biletów w pojazdach przez Tablet zaopatrzony w aplikację będzie następujący:

 1. osoba upoważniona do sprzedaży biletów w pojeździe zostanie zaopatrzona w urządzenie przenośne typu Tablet, umożliwiające sprzedaż biletów w pojeździe, w tym natychmiastowy wydruk nabytego przez pasażera biletu,
 2. po wejściu do pojazdu pasażer nabędzie u osoby upoważnionej do sprzedaży bilet na wybraną przez niego trasę, bilet zostanie wydrukowany i wręczony pasażerowi,
 3. sprzedaż biletu zostanie automatycznie (zdalnie) w momencie sprzeda
 • informacja o wystawieniu przez Wnioskodawcę paragonu fiskalnego oraz o wystawieniu faktury VAT w formie elektronicznej wraz z możliwością jej pobrania ze strony internetowej Wnioskodawcy,
 • oświadczenie o udostępnieniu nabywcy paragonu fiskalnego w siedzibie Wnioskodawcy i możliwości jego odbioru,
 • informacja o możliwości składania reklamacji na podstawie biletu,
 • informacja o tym, że bilet jest dowodem ubezpieczenia.

Jak wskazano powyżej, podane na bilecie informacje umieszczone będą również w regulaminie sprzedaży Wnioskodawcy oraz w regulaminie przewoźnika. Oba regulaminy będą zamieszczone w pojeździe, a oba dowody księgowe będą pasażerowi udostępnione w formie tradycyjnej (w przypadku paragonu fiskalnego) oraz elektronicznej (w przypadku faktury).

Jak wcześniej wskazano obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika z cytowanego wyżej art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Obowiązek ten ciąży na podatnikach dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Należy podkreślić, że obowiązek ten dotyczy wyłącznie sprzedaży, która została dokonana na rzecz tych wyżej wymienionych podmiotów oraz nie została objęta zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania.

Zaznaczenia wymaga, że kasa rejestrująca jest szczególnego rodzaju ewidencją podatkową, ma ona charakter ewidencji sprzedaży. Ewidencja prowadzona za pomocą kasy rejestrującej jest niezależna od ewidencji, której prowadzenia wymagają inne przepisy w szczególności cyt. wyżej art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Ewidencja prowadzona przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy tylko części sprzedaży podatnika ściśle wskazanej w art. 111 ust. 1 ustawy. Jest to przede wszystkim sprzedaż niedokumentowana fakturami, czyli objęta wyjątkiem od zasady, że podatnik podatku VAT zobowiązany jest do wystawienia faktur wynikającym z art. 106b ust. 2 ustawy.

W sytuacji, kiedy dana sprzedaż zostanie udokumentowana fakturą wystawianą na żądanie nabywcy (osoby fizycznej), wówczas podatnik ma obowiązek zaewidencjonowania jej w kasie rejestrującej niezależnie od faktu wystawienia faktury. Do kopii faktury należy „podpiąć” oryginał paragonu fiskalnego. Nabywca (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej) uzyskuje więc tylko fakturę, zaś paragon (fiskalny) pozostaje u sprzedawcy.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy zaewidencjonowanie przy użyciu kasy rejestrującej sprzedaży biletów za przewóz osób komunikacją autobusową na terenie kraju, udostępnienie pasażerowi paragonu fiskalnego w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę jednocześnie wystawienie faktury VAT do każdej dokonanej sprzedaży jest zgodne z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. 2013 r., poz. 1485) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2013 r., poz. 363).

Przedstawione wyżej przepisy wskazują, że podatnik może dokumentować każdą sprzedaż fakturą bez uzyskania żądania, o którym mowa w art. 106b ust. 3 ustawy. Należy jednak podkreślić, że w przypadku sprzedaży osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, sprzedaż ta powinna być dokumentowana również przy pomocy kasy fiskalnej, a paragon powinien być załączony do egzemplarza faktury pozostającego u Wnioskodawcy.

W przedmiotowej sprawie zachodzi specyficzna sytuacja, w której sprzedaż biletu zostanie automatycznie w momencie sprzedaży zafiskalizowana przez Wnioskodawcę w kasie rejestrującej znajdującej się u Wnioskodawcy. Wnioskodawca wygeneruje także automatycznie fakturę VAT do każdej transakcji. Faktura ta będzie udostępniona pasażerowi na stronie internetowej. W regulaminach (znajdujących się w ogólnodostępnym miejscu) oraz na bilecie wydawanym pasażerowi, zawarte będą informacje o udostępnieniu paragonu do odbioru, jak również możliwości pobrania faktury VAT udostępnionej na portalu internetowym Wnioskodawcy. W konsekwencji zrealizowane zostaje prawo konsumenta w zakresie otrzymania dokumentu zawierającego podstawowe dane o zawartej transakcji. Tym samym zaewidencjonowanie sprzedaży przez wygenerowanie i udostępnienie nabywcy faktury elektronicznej oraz paragonu przechowywanego u Wnioskodawcy, w tej konkretnej sytuacji będzie prawidłowe, bowiem nabywcy udostępniony zostanie dokument potwierdzający dokonany przez niego zakup, czyli w omawianej sprawie faktura elektroniczna na portalu.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Końcowo zauważa się, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi przewozu osób mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku rejestracji sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej (na podstawie rozporządzenia Ministra finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących załącznik poz. 43). Stwierdzenie to przyjęto jako element opisanego stanu faktycznego i nie było przedmiotem oceny. Ponadto aktualnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących to rozporządzenie Ministra Finansów z 4 listopada 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 1544).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. 2012, poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.