IBPP2/443-832/14/IK | Interpretacja indywidualna

W zakresie stawki podatku VAT dla opłaty transakcyjnej, która pozostaje w bezpośrednim związku z transakcją sprzedaży biletu lotniczego na trasie krajowej
IBPP2/443-832/14/IKinterpretacja indywidualna
 1. bilety
 2. opłata
 3. stawki podatku
 4. transport powietrzny
 5. usługi transportowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Miejsce świadczenia -> Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług -> Miejsce świadczenia usług transportowych
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podstawa opodatkowania -> Podstawa opodatkowania
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 4. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0% -> Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%
 5. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług
 6. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 19 sierpnia 2014 r. (data wpływu 20 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym pismem z 6 listopada 2014 r. (data wpływu 6 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla opłaty transakcyjnej, która pozostaje w bezpośrednim związku z transakcją sprzedaży biletu lotniczego na trasie krajowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z 6 listopada 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla opłaty transakcyjnej, która pozostaje w bezpośrednim związku z transakcją sprzedaży biletu lotniczego na trasie krajowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca tj. A. Sp. z o.o., w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, przede wszystkim zajmuje się pośrednictwem w sprzedaży biletów lotniczych.

 1. Sp z o.o. posiada ważną akredytację ze strony IATA, która pozwala na działanie w imieniu i na rzecz poszczególnych przewoźników, tj. linii lotniczych należących do organizacji I.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca prowadzi w imieniu i na rzecz linii lotniczych, sprzedaż biletów w transporcie lotniczym międzynarodowym i krajowym. Usługa świadczona przez Wnioskodawcę, polega na wystawieniu biletu lotniczego w transporcie międzynarodowym lub krajowym w imieniu reprezentowanego w danej transakcji przewoźnika. Tym samym Wnioskodawca działając w charakterze Agenta, będącego pośrednikiem pomiędzy Klientem nabywającym bilet lotniczy a oferującym tenże bilet - przewoźnikiem lotniczym doprowadza do zawarcia transakcji zakupu biletu i ów bilet faktycznie Wnioskodawca wystawia. Potwierdzeniem wykonanej usługi jest wystawiona przez Wnioskodawcę faktura VAT na Klienta, która obejmuje zarówno cenę biletu, jak również opłatę za usługę polegającą na wystawieniu biletu, która nazywana jest opłatą transakcyjną. Istotne jest, iż obciążenie Klienta opłatą transakcyjną pozostaje w bezpośrednim związku z transakcją sprzedaży Klientowi biletu lotniczego (tak w transporcie międzynarodowym, jak i krajowym). Tym samym usługa wystawienia biletu ma charakter pomocniczy w stosunku do usługi głównej, jaką jest w tym przypadku pośrednictwo przy sprzedaży biletu lotniczego. Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności. Wnioskodawca nie ma ani prawnej ani faktycznej możliwości świadczenia na rzecz Klienta wyłącznie usługi pomocniczej, gdyż z faktycznego i ekonomicznego punktu widzenia, jest ona elementem integralnie powiązanym z usługą główną, jaką w tym przypadku jest sprzedaż biletu. Wnioskodawca wystawiając fakturę VAT, dokumentującą sprzedaż biletu lotniczego wraz z opłatą transakcyjną – stosuje właściwą stawkę VAT, zależną od rodzaju wystawionego biletu.

I tak - bilety lotnicze w ruchu międzynarodowym sprzedawane są zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z art. 83 ust. 3 pkt 2 - ze stawką 0%.

Dla sprzedaży biletów lotniczych w transporcie krajowym. Wnioskodawca wystawia fakturę VAT stosując stawkę obniżoną obecnie zgodnie z regulacją art. 146 a pkt 2 - stawkę 8% , zaś dla opłaty transakcyjnej jest stosowana stawka 23%. Wnioskodawca stosuje wskazane stawki 8% i 23% w konsekwencji dotychczasowej praktyki, jaka się utrwaliła wśród podmiotów świadczących podobne usługi, co z kolei było oparte na wykładni art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów usług a w szczególności treści załącznika nr 3 poz. 161.

Usługa główna, z którą związana jest opłata transakcyjna dotycząca wystawienia biletu lotniczego na transport lotniczy pasażerski krajowy jest zakwalifikowane do grupowania PKWiU ex 51.10.1.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Według jakiej stawki podatku VAT Wnioskodawca powinien opodatkować opłatę transakcyjną naliczaną przy sprzedaży biletu lotniczego dotyczącego transportu lotniczego krajowego, w sytuacji gdy cena biletu objęta jest na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146 pkt 2 - stawką 8%...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Po dokonaniu pogłębionej analizy przedstawionego w zapytaniu zagadnienia, stanowisko Wnioskodawcy wobec postawionego pytania zamyka się w stwierdzeniu, iż stawką właściwą dla ceny biletu lotniczego oraz opłaty transakcyjnej naliczanej przy wystawieniu biletu lotniczego w transporcie lotniczym krajowym jest stawka 8%.

Wnioskodawca opiera swoje stanowisko w pierwszej kolejności na założeniu, iż świadcząc usługę pośrednictwa w sprzedaży biletów, jak zostało to przedstawione wyżej, uzyskuje z tego tytułu przychody w postaci opłaty transakcyjnej, która stanowi nierozłączny element opłaty za świadczenie tej usługi. Opłata ta jest pobierana wraz z ceną biletu i stanowi wynagrodzenie za usługę wystawienia biletu na rzecz Klienta nabywającego bilet lotniczy - w tym przypadku w transporcie krajowym.

Zdaniem Wnioskodawcy usługa główna, którą jest w tym przypadku cena biletu lotniczego w transporcie krajowym, jest integralnie połączona z opłatą transakcyjną, będącą konsekwencją świadczenia usługi polegającej na wystawieniu biletu przez pośrednika działającego w imieniu przewoźnika na rzecz Klienta, którym w niniejszej sprawie jest Wnioskodawca. Wyraźnym potwierdzeniem prawidłowości takiego myślenia jest między innymi orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS), który między innymi w sprawie Card Protection Plan z 25 lutego 1999 roku (C-349/96) sformułował zasadę, zgodnie z którą transakcja obejmująca z ekonomicznego punktu widzenia jedno świadczenie nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Pojedyncze świadczenie ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy jedną lub więcej czynności składowych uznaje się za usługę zasadniczą, podczas gdy inny lub inne elementy traktuje się jako usługi pomocnicze od których stosuje się te same zasady opodatkowania, co do usługi zasadniczej.

Usługę należy uznać za pomocniczą w stosunku do usługi zasadniczej, jeśli nie stanowi ona dla Klienta celu samego w sobie, lecz jest środkiem do lepszego wykorzystania usługi zasadniczej.

Podobny pogląd wyraził także Sąd Najwyższy w wyroku z 21 maja 2002 roku (sygn. III RN 66/01), w którym stwierdzono, że cyt. „Podział jednorodnej kompleksowej usługi na dwa odrębne rodzaje jest podziałem sztucznym i nie może stanowić podstawy do podziału kwoty należnej za tę usługę na dwie części, z czego każda jest objęta inną stawką VAT”.

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (interpretacja indywidualna z 12 kwietnia 2010 roku – sygn. IPPP2-443-72/10-2/JB) i Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (w interpretacji indywidualnej z dnia 26 września 2011 roku – sygn. IBPP3/443-753/11/IK).

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszego stanu faktycznego, stwierdzić należy, iż opłata transakcyjna dokumentuje usługę wystawienia biletu, czyli takiego działania Wnioskodawcy, które w żadnym razie nie może stanowić autonomicznej usługi świadczonej na rzecz Klienta, poza transakcją pośrednictwa przy sprzedaży biletu lotniczego w transporcie krajowym.

Odwołując się do obowiązującego stanu faktycznego zakreślonej regulacji prawnej, wskazać należy, iż w myśl art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy należy stosować stawkę obniżoną, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

W załączniku tym stanowiącym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką obniżoną, pod pozycją 161 wymieniono usług z grupowania PKWiU ex 51.10.1 „transport lotniczy pasażerski - wyłącznie przewozy lotnicze rozkładowe pasażerskie pozarozkładowe pasażerskie”.

Zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku stawka dla tych towarów i usług wynosi 8%.

Miejscem świadczenia usług transportu lotniczego odbywającego się w całości na terytorium kraju (przeloty krajowe) - na mocy art. 28f ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług - jest terytorium kraju.

Zatem usługi krajowego transportu lotniczego korzystają z opodatkowania stawką podatku VAT obniżoną do 8%. Ze względów wskazanych powyżej Wnioskodawca uznaje, iż przyjęcie opodatkowania opłaty transakcyjnej według stawki 23% nie jest prawidłowe gdyż pomimo tego, iż zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy (przede wszystkim załącznik nr 3 poz. 161 usługi pośrednictwa nie są expressis verbis wskazane w grupie 51.10.1 PKWiU Transport lotniczy pasażerski-wyłącznie przewozy lotnicze rozkładowe pasażerskie i pozarozkładowe pasażerskie) to z uwagi na konieczność zachowania spójności w opodatkowaniu świadczenia głównego i pomocniczego koniecznym jest zastosowanie stawki właściwej dla świadczenia głównego – w tym przypadku sprzedaży biletu - czyli 8%.

Zatem, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż skoro opłata transakcyjna jest częścią składową usługi transportu lotniczego, odbywającego się na terytorium kraju i nie może być traktowana w oderwaniu od usługi głównej to właściwa stawka, jaka winna zostać zastosowana dla opodatkowania naliczonej opłaty transakcyjnej, powinna być tożsama ze stawką podatkową VAT przewidzianą dla usługi transportu lotniczego odbywającego się w całości na terytorium kraju, tj. wynosić 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 – w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na mocy art. 5a ustawy o VAT, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Na mocy zaś art. 29a ust. 1 ww. ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Zgodnie z art. 29a ust. 6 ustawy o VAT, podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Zatem zapłatę za wykonaną usługę stanowi wszystko co nabywca usługi uiszcza sprzedawcy usługi w związku z wykonaniem tej usługi. Zapłata obejmuje więc także wynagrodzenia za czynności dodatkowe (koszty dodatkowe) pobrane przez usługodawcę od usługobiorcy.

W przypadku świadczenia usług bardzo istotnym dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależeć będzie, czy dane świadczenie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażona w art. 28b ust. 1 ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1 i 1a, art. 28g ust. 1, art. 28i, art. 28j ust. 1 i 2 oraz art. 28n.

W myśl art. 28f ust. 1 ww. ustawy, miejscem świadczenia usług transportu pasażerów jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości.

Zatem miejscem świadczenia dla usług transportu pasażerów opisanego we wniosku, odbywającego się w całości na terytorium kraju jest zgodnie z art. 28f ust. 1 ustawy – terytorium kraju.

Natomiast w kwestii zastosowania stawki podatku, co do zasady, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewiduje dla niektórych czynności obniżone stawki podatku.

I tak, w myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na mocy art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Zgodnie z poz. 161 załącznika nr 3 do ustawy, usługi z grupowania PKWiU ex 51.10.1. „Transport lotniczy pasażerski – wyłącznie przewozy lotnicze rozkładowe pasażerskie i pozarozkładowe pasażerskie” są objęte stawką podatku w wysokości 8%.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca świadczy m.in. usługi pośrednictwa sprzedaży biletów lotniczych na transport lotniczy pasażerski krajowy zaklasyfikowane do grupowania PKWiU ex 51.10.1. Potwierdzeniem wykonanej usługi jest wystawiona przez Wnioskodawcę faktura VAT na Klienta, która obejmuje zarówno cenę biletu, jak również opłatę za usługę polegającą na wystawieniu biletu, która nazywana jest opłatą transakcyjną.

Analizując usługę wystawienia biletu należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 29a ust. 1 w zw. z art. 29a ust. 6, który stanowi, ze podstawa opodatkowania obejmuje również koszty dodatkowe pobierane przez usługodawcę od usługobiorcy. W tym przypadku oplata transakcyjna pobierana przez Wnioskodawcę w związku z wystawianiem biletu lotniczego stanowi element dodatkowy (kalkulacyjny), który obejmuje podstawa opodatkowania.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić, należy, że miejscem świadczenia usług transportu lotniczego pasażerskiego odbywającego się w całości na terytorium kraju – na mocy art. 28f ust. 1 ustawy – jest terytorium kraju. Zatem usługi krajowego lotniczego transportu pasażerskiego zaklasyfikowane, jak wskazał Wnioskodawca, do grupowania PKWiU ex 51.10.1 korzystają z opodatkowania stawką podatku VAT obniżoną do wysokości 8% na podstawie zał. Nr 3 do ustawy poz. 161 w związku z art. 41 ust. 2 w powiązaniu z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT. W konsekwencji, pobierana przez Wnioskodawcę opłata transakcyjna za wystawienie biletu lotniczego na liniach krajowych, stanowiąca element podstawy opodatkowania świadczonej usługi, będąca częścią składową usługi transportu lotniczego osób odbywającego się na terytorium kraju, również korzysta z opodatkowania preferencyjną, 8% stawką podatku.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Ponadto tut. organ pragnie wskazać, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga o poprawności zaklasyfikowania opisanej we wniosku usługi głównej, z którą związana jest opłata transakcyjna dotycząca wystawiania biletu lotniczego na transport lotniczy pasażerski krajowy według PKWiU.

Należy zatem zaznaczyć, że wydając przedmiotową interpretację tut. Organ oparł się na opisie sprawy (zaistniałego stanu faktycznego), w którym jednoznacznie wskazano, że usługa główna, z która związana jest opłata transakcyjna dotycząca wystawiania biletu lotniczego na transport lotniczy pasażerski krajowy zaklasyfikowana została do usług „Transport lotniczy pasażerski – wyłącznie przewozy lotnicze rozkładowe pasażerskie i pozarozkładowe pasażerskie” i kwalifikują się do PKWiU ex 51.10.1. Tak więc, podjęte rozstrzygnięcie oparto o symbol PKWiU wskazany przez Wnioskodawcę.

Kwestie dotyczące zaklasyfikowania towaru lub usługi do właściwego grupowania statystycznego nie mieszczą się bowiem w ramach określonych w art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Jednocześnie należy podkreślić, że obowiązek przedstawienia organom podatkowym prawidłowej klasyfikacji dla sprzedawanych towarów lub świadczonych usług należy do podatnika, który ponosi również odpowiedzialność za nieprawidłowo dokonaną klasyfikację. Wskazuje się, że tut. organ nie jest uprawniony do klasyfikacji towarów i usług, ani też weryfikacji wskazanych przez Wnioskodawcę klasyfikacji, w związku z tym, niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie przy założeniu, że grupowanie wskazane przez Wnioskodawcę w opisie sprawy jest prawidłowe.

Tak więc, to Wnioskodawcę obciążają ewentualne negatywne konsekwencje z tytułu błędnego zaklasyfikowania towarów i usług.

Ponadto należy zauważyć, że zmiana któregokolwiek elementu stanu faktycznego, (w szczególności innego niż wskazane przez Wnioskodawcę zaklasyfikowania wg PKWiU świadczonych przez niego usług) powoduje utratę ważności niniejszej interpretacji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-000 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.