IBPP2/443-788/14/WN | Interpretacja indywidualna

- stawka podatku VAT dotyczącej usług związanych z kulturą z tytułu partycypacji w przychodach ze sprzedaży biletów oraz
- prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego od zakupów dokonanych w związku z realizacją imprezy.
IBPP2/443-788/14/WNinterpretacja indywidualna
 1. bilety
 2. usługi kulturalne
 3. świadczenie usług
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 8 sierpnia 2014r. (data wpływu 11 sierpnia 2014r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług:

 • jest nieprawidłowe - w zakresie stawki podatku VAT dotyczącej usług związanych z kulturą z tytułu partycypacji w przychodach ze sprzedaży biletów oraz
 • jest prawidłowe - w zakresie prawa do odliczenia w całości podatku naliczonego od zakupów dokonanych w związku z realizacją imprezy.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2014r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dotyczącej usług związanych z kulturą z tytułu partycypacji w przychodach ze sprzedaży biletów oraz prawa do odliczenia w całości podatku naliczonego od zakupów dokonanych w związku z realizacją imprezy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny:

Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru Instytucji Kultury w J. pod numerem .... Swoją działalność prowadzi w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 25 października 1991r. Dz.U. z 2012r. poz. 406. Zgodnie ze statutem, zakres działalności obejmuje upowszechnianie i ochronę kultury m.in. poprzez organizowanie imprez kulturalnych. Wnioskodawca ze swojej działalności nie osiąga w sposób systematyczny zysków, a wszystkie wypracowane przychody przeznacza na działalność statutową.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wykonuje czynności zarówno opodatkowane jak i zwolnione z VAT.

W lipcu 2014r. Wnioskodawca zrealizował wspólnie z innym podmiotem gospodarczym Agencją Artystyczną, imprezę kulturalną p.n. "...". Warunki realizacji imprezy na zasadach współorganizacji zostały określone w zawartej przez strony umowie. Strony umowy zostały nazwane następująco, podmiot gospodarczy jako Organizator, a Wnioskodawca jako Współorganizator. Impreza została zorganizowana na obiekcie będącym własnością Współorganizatora. Impreza była odpłatna - biletowana. Podczas trwania imprezy zostały zorganizowane i udostępnione uczestnikom imprezy za odpłatnością (poza biletem wstępu) punkty gastronomiczne i wesołe miasteczko.

Zgodnie z umową Współorganizator zrealizował co następuje:

 • na miejsce realizacji imprezy przeznaczył obiekt sportowy - stadion przy ul. K., stanowiący własność Współorganizatora,
 • zabezpieczył murawę boiska przed sceną,
 • zapewnił występ części artystów poprzez zawarcie umów z agentami i zapłacenie gaż,
 • zapewnił obsługę medyczną zgodnie z wymogami przepisów szczególnych,
 • zabezpieczył sanitariaty wraz z codziennym serwisem,
 • zrealizował promocję imprezy w sposób i w zakresie określonym w załączniku do umowy.

Powyższe działania zostały zrealizowane poprzez nabycie następujących usług: występ artystów, dostawa i serwis TOY TOY, obsługa medyczna, specjalistyczne zabezpieczenie murawy, ogłoszenia reklamowe w radio, prasie, na telebimach, na banerach itp. Za wymienione usługi Współorganizator otrzymał faktury, na których jest nabywcą oraz zapłacił je w uzgodnionych terminach.

Współorganizator nie nabywał usług, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT Organizator zgodnie z umową:

 • uzyskał wszelkie licencje, zezwolenia i upoważnienia niezbędne do przeprowadzenia imprezy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą o imprezach masowych,
 • przeprowadził imprezę zgodnie w ww. przepisami,
 • zapewnił wraz z obsługą: scenę koncertową, rampę oświetleniową, nagłośnienie i inne elementy techniki estradowej,
 • zapewnił agregaty prądotwórcze do obsługi sceny, punktów gastronomicznych i wesołego miasteczka,
 • zabezpieczył przed zniszczeniem murawę boiska pod sceną,
 • zorganizował dla uczestników imprezy stoiska gastronomiczne i wesołe miasteczko, za odpłatnością, należną w całości Organizatorowi,
 • zapewnił występ części artystów poprzez zawarcie z agencjami umów, zapłacenie wynagrodzeń, poniesienie wydatków na hotele, catering itp.,
 • zrealizował promocję imprezy w sposób i w zakresie określonym w załączniku do umowy,
 • przeprowadził w całości sprzedaż biletów,
 • opłacił tantiemy autorskie ZAIKS od wszystkich występujących artystów.

Zgodnie z umową, Współorganizator partycypuje w przychodach ze sprzedanych biletów, w wysokości 10% od kwoty netto, określonej na podstawie raportu sprzedaży sporządzonego przez Organizatora. Na należną mu część, Współorganizator wystawi Organizatorowi, najpóźniej do 15 sierpnia 2014r., fakturę z 8% stawką VAT, uznając ją jako czynność wymienioną w poz. 182 załącznika nr 3 do ustawy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy Współorganizator prawidłowo zastosował stawkę VAT 8% na fakturze wystawionej dla Organizatora tytułem partycypacji w przychodach ze sprzedaży biletów...
 2. Czy Współorganizatorowi przysługuje prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego od zakupów dokonanych w związku z realizacją imprezy...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Wnioskodawca jako współorganizator imprezy biletowanej powinien wystawić fakturę VAT ze stawką 8% tytułem otrzymanej od Organizatora części przychodu ze sprzedanych biletów, określonej w formie ryczałtowej - w wys. 10%.

Zdaniem Wnioskodawcy zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 nie będzie miało zastosowania, o czym stanowi art. 43 ust. 19 ustawy o VAT. Pojęcie usług wstępu, o którym mowa w załączniku nr 3 poz. 182 jest pojęciem szerszym niż określenie "bilet wstępu". Zatem, w przypadku poboru zryczałtowanej opłaty za wstęp Wnioskodawca winien zastosować stawkę 8% na mocy art. 41 ust. 2 w związku z poz. 182 załącznika nr 3 ustawy.

Jednocześnie Wnioskodawca stoi na stanowisku, że ma prawo do odliczenia w 100% podatku naliczonego z faktur związanych z realizacją opisanej imprezy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego:
 • jest nieprawidłowe - w zakresie stawki podatku VAT dotyczącej usług związanych z kulturą z tytułu partycypacji w przychodach ze sprzedaży biletów oraz
 • jest prawidłowe - w zakresie prawa do odliczenia w całości podatku naliczonego od zakupów dokonanych w związku z realizacją imprezy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast, zgodnie z art. 8 ust. 1 powołanej ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Definicja świadczenia usług ma zatem charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatnika w ramach działalności gospodarczej.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy zatem rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś), jak i zaniechanie (nieczynienie, znoszenie określonych stanów rzeczy). Należy jednak zaznaczyć, iż nie każde działanie, powstrzymanie się od działania, czy tolerowanie czynności lub sytuacji, może zostać uznane za usługę w rozumieniu przepisów ustawy. Aby tak się stało muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

 • w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona jest bezpośrednio beneficjentem świadczenia,
 • świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Dana czynność podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wówczas, gdy istnieje bezpośredni związek o charakterze przyczynowym pomiędzy świadczoną usługą a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną usługę świadczoną w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia. Wynagrodzenie musi być należne za wykonanie świadczenia.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2016r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją 182 wymieniono – bez względu na symbol PKWiU – „Usługi kulturalne i rozrywkowe – wyłącznie w zakresie wstępu:

 1. na widowiska artystyczne, włączając przedstawienia cyrkowe,
 2. do obiektów kulturalnych”.

Należy ponadto zauważyć, że zgodnie z objaśnieniami do załącznika nr 3 do ustawy wykaz towarów i usług objętych tym załącznikiem nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka 8%.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy, ustawodawca zwolnił od podatku usługi kulturalne świadczone przez:

 1. podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną,
 2. indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Na podstawie art. 43 ust. 18 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się, pod warunkiem że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Jak wynika z art. 43 ust. 19 ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 33, nie ma zastosowania do:

 1. usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach;
 2. wstępu:
  1. na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego,
  2. do wesołych miasteczek, parków rozrywki, cyrków, dyskotek, sal balowych,
  3. do parków rekreacyjnych, na plaże i do innych miejsc o charakterze kulturalnym;
 3. wstępu oraz wypożyczania wydawnictw w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą;
 4. usług związanych z produkcją filmów i nagrań na wszelkich nośnikach;
 5. działalności agencji informacyjnych;
 6. usług wydawniczych;
 7. usług radia i telewizji, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 34;
 8. usług ochrony praw.

Powołany przepis art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy stanowi implementację do polskiego porządku prawnego art. 132 ust. 1 lit. n Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L Nr 347, poz. 1 ze zm.), zgodnie z którym zwolnieniu od podatku przez państwa członkowskie podlega świadczenie niektórych usług kulturalnych, a także dostawa towarów ściśle z nimi związanych, przez podmioty prawa publicznego lub inne instytucje kulturalne uznane przez dane państwo członkowskie.

Wynika z tego zatem, że ustawodawca europejski dał państwom członkowskim możliwość określenia, które podmioty niebędące podmiotami prawa publicznego, świadczące usługi kulturalne, będą mogły korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru Instytucji Kultury. Swoją działalność prowadzi w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zgodnie ze statutem, zakres działalności obejmuje upowszechnianie i ochronę kultury m.in. poprzez organizowanie imprez kulturalnych. Wnioskodawca ze swojej działalności nie osiąga w sposób systematyczny zysków, a wszystkie wypracowane przychody przeznacza na działalność statutową.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wykonuje czynności zarówno opodatkowane jak i zwolnione z VAT.

W lipcu 2014r. Wnioskodawca zrealizował wspólnie z innym podmiotem gospodarczym Agencją Artystyczną, imprezę kulturalną. Warunki realizacji imprezy na zasadach współorganizacji zostały określone w zawartej przez strony umowie. Strony umowy zostały nazwane następująco, podmiot gospodarczy jako Organizator, a Wnioskodawca jako Współorganizator. Impreza została zorganizowana na obiekcie będącym własnością Współorganizatora. Impreza była odpłatna - biletowana. Podczas trwania imprezy zostały zorganizowane i udostępnione uczestnikom imprezy za odpłatnością (poza biletem wstępu) punkty gastronomiczne i wesołe miasteczko.

Zgodnie z umową Współorganizator zrealizował co następuje:

 • na miejsce realizacji imprezy przeznaczył obiekt sportowy - stadion przy ul. K., stanowiący własność Współorganizatora,
 • zabezpieczył murawę boiska przed sceną,
 • zapewnił występ części artystów poprzez zawarcie umów z agentami i zapłacenie gaż,
 • zapewnił obsługę medyczną zgodnie z wymogami przepisów szczególnych,
 • zabezpieczył sanitariaty wraz z codziennym serwisem,
 • zrealizował promocję imprezy w sposób i w zakresie określonym w załączniku do umowy.

Powyższe działania zostały zrealizowane poprzez nabycie następujących usług: występ artystów, dostawa i serwis TOY TOY, obsługa medyczna, specjalistyczne zabezpieczenie murawy, ogłoszenia reklamowe w radio, prasie, na telebimach, na banerach itp. Za wymienione usługi Współorganizator otrzymał faktury, na których jest nabywcą oraz zapłacił je w uzgodnionych terminach.

Współorganizator nie nabywał usług, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT Organizator zgodnie z umową :

 • uzyskał wszelkie licencje, zezwolenia i upoważnienia niezbędne do przeprowadzenia imprezy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą o imprezach masowych,
 • przeprowadził imprezę zgodnie w ww. przepisami,
 • zapewnił wraz z obsługą: scenę koncertową, rampę oświetleniową, nagłośnienie i inne elementy techniki estradowej,
 • zapewnił agregaty prądotwórcze do obsługi sceny, punktów gastronomicznych i wesołego miasteczka,
 • zabezpieczył przed zniszczeniem murawę boiska pod sceną,
 • zorganizował dla uczestników imprezy stoiska gastronomiczne i wesołe miasteczko, za odpłatnością, należną w całości Organizatorowi,
 • zapewnił występ części artystów poprzez zawarcie z agencjami umów, zapłacenie wynagrodzeń, poniesienie wydatków na hotele, catering itp.,
 • zrealizował promocję imprezy w sposób i w zakresie określonym w załączniku do umowy,
 • przeprowadził w całości sprzedaż biletów,
 • opłacił tantiemy autorskie ZAIKS od wszystkich występujących artystów.

Zgodnie z umową, Współorganizator partycypuje w przychodach ze sprzedanych biletów, w wysokości 10% od kwoty netto, określonej na podstawie raportu sprzedaży sporządzonego przez Organizatora. Na należną mu część, Współorganizator wystawi Organizatorowi, najpóźniej do 15 sierpnia 2014r., fakturę z 8% stawką VAT, uznając ją jako czynność wymienioną w poz. 182 załącznika nr 3 do ustawy.

Na tym tle Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy prawidłowo zastosował stawkę VAT 8% na fakturze wystawionej dla Organizatora tytułem partycypacji w przychodach ze sprzedaży biletów.

Analiza przedstawionego opisu sprawy na tle powołanych przepisów prawa prowadzi do wniosku, że skoro Wnioskodawca, jako Współorganizator, zrealizował wspólnie z innym podmiotem gospodarczym Agencją Artystyczną, będącą Organizatorem, imprezę kulturalną, w ramach której zrealizował, zgodnie z zawartą umową określone czynności i należne mu jest ustalone umową wynagrodzenie w wysokości 10% od kwoty netto przychodów ze sprzedanych biletów, to czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż wypełniają definicję świadczenia usług zawartą w art. 8 ust. 1 ustawy. Skoro bowiem usługi współorganizacji imprezy są świadczone na rzecz kontrahenta - Organizatora, to występuje beneficjent świadczenia. Ponadto świadczonym usługom odpowiada wynagrodzenie, zatem czynności te stanowią odpłatne świadczenie usług, o których mowa w powołanym art. 8 ust. 1 ustawy, podlegające opodatkowaniu.

Wskazać należy, że z brzmienia art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT wynika, że warunkiem zastosowania zwolnienia od podatku jest nie tylko spełnienie przesłanki o charakterze przedmiotowym dotyczącej rodzaju świadczonych usług, ale także przesłanki podmiotowej odnoszącej się do usługodawcy, który musi być jednym z podmiotów określonych w tym przepisie.

W niniejszej sprawie niewątpliwie Wnioskodawca spełnia przesłanki o charakterze podmiotowym, gdyż jak wynika z wniosku posiada przymiot instytucji kultury wpisanej do rejestru Instytucji Kultury.

Ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera definicji pojęć „kultura” i „usługa kulturalna”, jednak uznać należy, że usługą taką będzie usługa związana z kulturą, a z uwagi na brak definicji kultury w prawie podatkowym odnieść się trzeba do znaczenia słownikowego, mając na uwadze charakter, jaki ma spełniać ta definicja w tym przypadku. Tym samym wskazać należy, że kultura oznacza „materialną i umysłową działalność społeczeństw oraz jej wytwory”, zaś usługa to „pomoc okazana komuś”, „działalność gospodarcza służąca do zaspokajania potrzeb ludzi”. Natomiast określenie kulturalny oznacza „odnoszący się do tworzenia i upowszechniania kultury lub stanowiący jej składnik”. Właściwym więc wydaje się przyjęcie, że kultura to ogół wytworów i osiągnięć z dziedziny sztuki, funkcjonujących w postaci np. dzieł artystycznych, związanymi z twórczością artystyczną (np. o charakterze literackim, naukowym, plastycznym, muzycznym).

Uwzględniając powyższe wskazać należy, że ze zwolnienia od podatku na mocy powołanych przepisów prawa korzystają czynności dotyczące usług kulturalnych.

Jednak z uwagi na to, że otrzymywana od kontrahenta – Organizatora należność stanowi w istocie wynagrodzenie za wykonane w ramach organizacji imprezy kulturalnej usługi, które w ocenie tut. organu, z uwagi na przedstawione okoliczności sprawy nie mogą być uznane za usługi kulturalne lecz są niewątpliwie usługami z tą imprezą związanymi, nie może zostać zastosowane zwolnienie od podatku przewidziane przepisem art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy, gdyż zwolnienie określone tym przepisem dotyczy jedynie usług kulturalnych świadczonych przez podmioty wskazane w tym przepisie oraz dostawy towarów ściśle z tymi usługami związanej. Nie jest możliwe również zastosowanie tutaj obniżonej 8% stawki podatku w oparciu o przepis art. 41 ust. 2, w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT, w powiązaniu z poz. 182 załącznika nr 3 do tej ustawy, gdyż usługę wstępu na tą imprezę kulturalną, poprzez sprzedaż biletów, świadczył wyłącznie Organizator (kontrahent Wnioskodawcy).

W tej sytuacji czynności (usługi) wykonywane przez Wnioskodawcę w ramach „współorganizacji imprezy” podlegają opodatkowaniu według stawki 23%, gdyż ustawodawca nie przewidział dla tych usług stawki obniżonej ani zwolnienia od podatku.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy dotyczące zastosowania stawki VAT 8% na fakturze wystawionej dla Organizatora tytułem partycypacji w przychodach ze sprzedaży biletów jest nieprawidłowe.

Przechodząc z kolei do kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupami dokonanych w związku z realizacją imprezy stwierdzić należy co następuje.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Z powołanego powyżej art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione jednocześnie warunki: odliczenia dokonuje podatnik VAT oraz towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Zatem, odliczyć można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza jednocześnie możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku świadczenia czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W niniejszej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do rozstrzygnięcia kwestii możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego ze współorganizacją imprezy, która świadczona jest odpłatnie.

Odnosząc się do kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z odpłatnym świadczeniem usługi (imprezy), stwierdzić należy, że jak wynika z powołanego art. 86 ust. 1 ustawy, prawo do odliczenia, przysługuje w zakresie w jakim towary i usługi wykorzystywane są do czynności opodatkowanych. A zatem, skoro świadczona przez Wnioskodawcę usługa podlega opodatkowaniu i jednocześnie nie korzysta ze zwolnienia, to w związku z jej świadczeniem przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakresie, o którym mowa w tym przepisie (art. 86 ust. 1 ustawy), przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 88 ustawy o VAT.

Oceniając zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie prawa do odliczenia w 100% podatku naliczonego z faktur związanych z realizacją opisanej imprezy, należało uznać je za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.