IBPB-1-3/4510-546/15/TS | Interpretacja indywidualna

1. Czy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego dopłaty do biletów ulgowych z tytułu przejazdu autobusami Spółki należy zaliczyć do przychodów w momencie faktycznego otrzymania tych dopłat na rachunek bankowy?2. Czy w/w dopłaty są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych?
IBPB-1-3/4510-546/15/TSinterpretacja indywidualna
 1. bilety
 2. dotacja
 3. moment powstania przychodów
 4. przychód
 5. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 8 października 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 21 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia:

 • czy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego dopłaty do biletów ulgowych z tytułu przejazdu autobusami Spółki należy zaliczyć do przychodów w momencie faktycznego ich otrzymania oraz
 • czy ww. dopłaty są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych

jest prawidłowe,

 • podstawy prawnej tego zwolnienia – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych zakresie ustalenia:

 • czy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego dopłaty do biletów ulgowych z tytułu przejazdu autobusami Spółki należy zaliczyć do przychodów w momencie faktycznego ich otrzymania oraz
 • czy ww. dopłaty są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych,
 • podstawy prawnej tego zwolnienia.
We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej również jako: „Spółka”) oprócz dostawy wody i odprowadzania ścieków zajmuje się przewozem osób. Bilety sprzedawane są w autobusach i punkcie obsługi klienta poprzez rejestrację na kasie fiskalnej. Zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1138 ze zm.) i zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim, Spółka realizuje ten obowiązek. Sporządzane są dzienne i miesięczne raporty fiskalne. Miesięczny raport fiskalny zawiera część pierwszą – wyszczególnione pozycje sprzedaży według stawek i kwot VAT. Natomiast w drugiej części raportu miesięcznego znajdują się „miesięczne raporty dopłat do biletów ulgowych”. Do sprzedaży w danym miesiącu księgowane są tylko kwoty z części pierwszej zarówno do podatku dochodowego jak i VAT. Miesięczny raport dopłat do biletów ulgowych nie jest zaliczany do sprzedaży. Spółka otrzymuje zwrot na konto kwot wynikających z tych właśnie miesięcznych dopłat do biletów ulgowych z Urzędu Marszałkowskiego. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i podatnikiem VAT czynnym. Dopłaty otrzymane na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim są zwrotem różnicy pomiędzy ceną biletu normalnego a biletu ulgowego. Otrzymana dotacja nie stanowi zapłaty za jakiekolwiek świadczenie usług wykonane przez Wnioskodawcę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego dopłaty do biletów ulgowych z tytułu przejazdu autobusami Spółki, należy zaliczyć do przychodów w momencie faktycznego otrzymania tych dopłat na rachunek bankowy...
 2. Czy ww. dopłaty są zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, dopłaty otrzymane od Urzędu Marszałkowskiego do biletów ulgowych zalicza się do przychodu w dacie ich faktycznego wpływu na rachunek bankowy, które na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, są wolne od podatku.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Za przychody związane z działalnością gospodarczą i działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 3 updop).

Na podstawie art. 12 ust. 1 updop można stwierdzić, że co do zasady, przychodem jest każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększająca jego aktywa, mająca definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną. Przychód powstaje zatem z momentem jego faktycznego uzyskania przez podatnika.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 47 updop, wolne od podatku dochodowego są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca oprócz dostawy wody i odprowadzania ścieków zajmuje się przewozem osób. Działalność tą realizuje m.in. w oparciu o zawartą z Urzędem Marszałkowskim umowę. Sporządzane są dzienne i miesięczne raporty fiskalne. Miesięczny raport fiskalny zawiera część pierwszą – wyszczególnione pozycje sprzedaży według stawek i kwot VAT. Natomiast, w drugiej części raportu miesięcznego znajdują się „miesięczne raporty dopłat do biletów ulgowych”. Do sprzedaży w danym miesiącu księgowane są tylko kwoty z części pierwszej zarówno do podatku dochodowego jak i VAT. Miesięczny raport dopłat do biletów ulgowych nie jest zaliczany do sprzedaży. W wyniku umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim, Spółka otrzymuje od wspomnianego urzędu zwrot różnicy pomiędzy ceną biletu normalnego, a biletu ulgowego. Otrzymana dotacja nie stanowi zapłaty za jakiekolwiek świadczenie usług wykonane przez Wnioskodawcę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego.

Mając na względzie powołane przepisy oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, że otrzymana od Urzędu Marszałkowskiego dopłata do biletów ulgowych, spełnia definicję przychodu zawartą w art. 12 ust. 1 updop, jako wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększająca jego aktywa, mająca definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną. Zatem, stanowi ona przychód z momentem jej faktycznego uzyskania, tj. wpływu na rachunek bankowy Wnioskodawcy.

Natomiast w kwestii ustalenia, czy ww. dotacja jest przychodem zwolnionym z podatku, zastosowanie znajdzie art. 17 ust. 1 pkt 47 updop. Przedmiotowa dotacja spełnia bowiem zarówno przesłankę pozytywną przywołanego przepisu (jako otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego), jak i negatywną (jako niebędąca dopłatą do oprocentowania kredytów bankowych)

W niniejszej sprawie bezspornym jest zatem, że dotacja otrzymywana od Urzędu Marszałkowskiego korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych. Jednak w omawianej sprawie nie można zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, która twierdzi, że wspomniana dotacja będzie objęta zakresem zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 21 updop. Przepis ten dotyczy dotacji, subwencji, dopłat i innych nieodpłatnych świadczeń, z zastrzeżeniem pkt 14a, otrzymanych na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m. Zwolnienie to dotyczy wyłącznie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Zatem, powołany przez Wnioskodawcę przepis nie znajdzie zastosowania w niniejszej sprawie.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie ustalenia:

 • czy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego dopłaty do biletów ulgowych z tytułu przejazdu autobusami Spółki należy zaliczyć do przychodów w momencie faktycznego ich otrzymania oraz
 • czy ww. dopłaty są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych,
 • jest prawidłowe,
 • podstawy prawnej tego zwolnienia – jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.