0461-ITPP2.4512.644.2016.1.AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Stawka podatku obowiązująca dla czynności sprzedaży biletów kolejowych w transporcie krajowym wraz z opłatą transakcyjną.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 6 września 2016 r. (data wpływu 12 września 2016 r.), uzupełnionym w dniu 25 października 2016 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej dla czynności sprzedaży biletów kolejowych w transporcie krajowym wraz z opłatą transakcyjną – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 września 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 25 października 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku obowiązującej dla czynności sprzedaży biletów kolejowych w transporcie krajowym wraz z opłatą transakcyjną.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na organizacji szeroko pojętych podróży służbowych dla firm i korporacji. W celu zapewnienia swoim klientom kompleksowej obsługi, w sierpniu 2016 r. podpisała umowę agencyjną z „P” S.A. Przedmiotem umowy jest stałe wykonywanie w zakresie działalności Spółki czynności polegających na zawieraniu w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy (tu. P. S.A.) umów w zakresie sprzedaży biletów za pośrednictwem x-xx oraz udzielania informacji kolejowej, na prawach agenta Zleceniodawcy, za wynagrodzeniem prowizyjnym. Sprzedaż biletów nie będzie prowadzona na dworcach kolejowych na zasadach agencyjnej kasy biletowej. Zleceniodawca upoważnia agenta (Spółkę) do działania w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy w zakresie:

  • sprzedaży wszystkich biletów dostępnych w x-xx,
  • wystawiania w imieniu Zleceniodawcy faktur oraz innych dokumentów księgowych,
  • przyjmowania od klientów zapłaty za zakupione bilety,
  • przyjmowania i załatwiania reklamacji,
  • wykonywania wszelkich innych czynności określonych w Umowie.

Agent sprzedaje bilety zgodnie z zasadami określonymi przez Zleceniodawcę w x-xx, a także zgodnie z obowiązującą Taryfą, Cennikiem, ofertami i innymi wytycznymi Zleceniodawcy. Usługa świadczona przez Spółkę obejmuje wszystkie działania i czynności konieczne do zapewnienia pasażerowi wykonania umowy o przewóz, w tym, między innym wystawienie biletu kolejowego w transporcie krajowym, jak i zagranicznym w imieniu Zleceniodawcy oraz przyjęcie pieniędzy za sprzedany bilet kolejowy w transporcie krajowym, jak i zagranicznym. Za wykonaną usługę wystawienia biletu kolejowego Spółka ma prawo do pobrania od klienta dodatkowej należności, tzw. opłaty transakcyjnej w dowolnie ustalonej przez siebie wysokości. Obciążenie klienta opłatą transakcyjną pozostaje w ścisłym związku z transakcją zakupu biletu kolejowego dokonaną przez klienta. Usługą główną świadczoną przez Spółkę jest pośrednictwo w sprzedaży biletu kolejowego w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym, usługa wystawienia biletu ma charakter pomocniczy w stosunku do usługi głównej. Spółka nie ma możliwości prawnej wystawienia biletu kolejowego nie dokonując wcześniejszej jego sprzedaży w imieniu i na rzecz P. S.A.

Usługa główna, z którą związana jest opłata transakcyjna dotycząca wystawienia biletu kolejowego na transport kolejowy pasażerski krajowy, jest zakwalifikowana do grupowania PKWiU ex 49.10.11.0. Spółka wystawiając faktury VAT dla klienta, które obejmują cenę biletu i osobno opłatę transakcyjną stosuje następujące stawki VAT:

  • dla biletów kolejowych w transporcie pasażerskim krajowym zgodnie z poz. 154 zał. nr 3 do ustawy o VAT - stawka 8%, dla opłaty transakcyjnej stawka 23%.
  • dla biletów kolejowych pasażerskich w transporcie międzynarodowym zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 23 - stawka 0%. Dla opłaty transakcyjnej w przypadku sprzedaży biletów kolejowych w transporcie międzynarodowym stawka 0%.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy właściwą dla ceny biletu kolejowego pasażerskiego w transporcie krajowym i opłaty transakcyjnej stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 2 z zw. z art. 146 pkt 2 jest stawka 8%?

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro opłata transakcyjna jest integralną częścią usługi transportu pasażerskiego kolejowego odbywającego się na terytorium kraju i nie może powstać bez usługi głównej to właściwą stawką dla opodatkowania opłaty transakcyjnej jest stawka VAT właściwa dla usługi transportu pasażerskiego kolejowego krajowego, tj. 8%.

Zdaniem Spółki świadczenie usług pośrednictwa sprzedaży biletów kolejowych jest usługą główną. Pobierana od klienta opłata transakcyjna, która stanowi dla Spółki przychód jest nierozłącznym elementem tej usługi. Cel świadczenia usługi pomocniczej jest zdeterminowany przez usługę główną, w tym przypadku sprzedaż biletu kolejowego. Bogate orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które m.in. w wyroku z dnia 27 października 2005 r. wydanego w sprawie C-41/04 Levob Verzekeringen BV, OV Bank NV przeciwko Staatssecretaris van Financiën wskazuje, że jeżeli dwa lub więcej świadczenia (lub czynności) dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta, rozumianego jako konsumenta przeciętnego, są tak ściśle związane, że obiektywnie tworzą one w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jedno świadczenie do celów stosowania podatku o wartości dodanej.

Opłata transakcyjna jest pobierana wraz z ceną biletu. Zatem zapłatę za wykonaną usługę stanowi zarówno cena samego biletu, jak i wynagrodzenie za czynności dodatkowe - tu opłata za wystawienie biletu. Zgodnie z art. 29a ust. 6 ustawy o VAT, podstawa opodatkowania obejmuje:

  1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
  2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobrane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Analizując powyższe należy zwrócić uwagę, że podstawę opodatkowania stanowi również koszt dodatkowy pobierany przez usługodawcę od usługobiorcy, w tym przypadku opata transakcyjna pobierana przez Spółkę przy sprzedaży biletu kolejowego.

Stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, do usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy należy stosować stawkę obniżoną, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. W załączniku stanowiącym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką obniżoną pod pozycją 154 wymieniono usługi z grupowania PKWiU 49.10 transport kolejowy pasażerski międzymiastowy, stawka dla tych towarów i usług w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2016 r. wnosi 8%.

Na mocy art. 28f ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, miejscem świadczenia usług transportu kolejowego pasażerskiego odbywającego się w całości na terytorium kraju - jest terytorium kraju.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że usługi krajowego kolejowego transportu pasażerskiego zakwalifikowane do grupowania PKWiU ex. 49.10 korzystają z opodatkowania stawką podatku obniżoną do wysokości 8% na podstawie załącznika nr 3 do ustawy, poz. 154, w związku z art. 41 ust. 2 w powiązaniu z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT oraz w konsekwencji pobierana przez Spółkę opłata transakcyjna za wystawienie biletu kolejowego na liniach krajowych, będąca integralną częścią składową usługi kolejowego transportu pasażerskiego krajowego, również korzysta z opodatkowania obniżoną stawką podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Ponadto tut. organ informuje, że zgodnie z art. 14na pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k-14n dotyczących ochrony prawnej wynikającej z zastosowania się Wnioskodawcy do otrzymanej interpretacji nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku stanowią element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czynności dokonanych w ramach transakcji, które pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miały zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.