0115-KDIT1-1.4012.804.2017.2.BS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Sposób opodatkowania i dokumentowania prowizji uzyskanej z usług pośrednictwa w sprzedaży biletów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 6 listopada 2017 r. (data wpływu 13 listopada 2017 r.), uzupełnionym, w dniu 22 stycznia 2018 r. – o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania i dokumentowania prowizji uzyskanej z usług pośrednictwa w sprzedaży biletów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 22 stycznia 2018 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania i dokumentowania prowizji uzyskanej z usług pośrednictwa w sprzedaży biletów.

We wniosku przedstawiono następujący zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca Z. sp. z o.o. zajmuje się organizacją komunikacji miejskiej na terenie oraz zawiera porozumienia z gminami sąsiadującymi, na podstawie których organizuje komunikację miejską na terenie i gmin sąsiadujących. Spółka jest zarejestrowana jako czynny podatnik od towarów i usług. Dla świadczonych usług przewozu Wnioskodawca posługuje się symbolem PKWiU 49.31.2. Gmina Miasto jako właściwy organ lokalny, posiada pełną kontrolę nad Spółką (Wnioskodawcą), gdyż jest jedynym właścicielem posiadającym 100% jej udziału. Gmina przekazała zadania wykonawcze w zakresie organizacji transportu lokalnego Wnioskodawcy na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 r. Nr 5 poz. 13). Wnioskodawca zleca w swoim imieniu i na swoją rzecz świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. W związku z tym, zawiera z operatorem umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie i gminy sąsiadującej. Wyłoniony w drodze postępowania przetargowego operator (przewoźnik) będzie wykonywać usługę pośrednictwa sprzedaży biletów uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej na liniach objętych umową. Wpływy ze sprzedaży biletów stanowić będą 100% dochód spółki Z. sp. z o.o. Operator będzie ewidencjonował sprzedaż biletów na bileterkach stanowiących własność spółki Z. sp. z o.o. Sprzedaż będzie dokonywana w imieniu organizatora wobec tego obrót z tytułu tej sprzedaży nie będzie stanowić obrotu operatora, lecz Wnioskodawcy (organizatora) i będzie wykazywany w deklaracji podatkowej VAT-7. W świetle umowy z operatorem, podstawą rozliczeń będzie faktura VAT, wystawiona przez Z. sp. z o.o. Wartość brutto faktury obliczona będzie jako iloczyn liczby nabytych biletów oraz ich wartości nominalnej (wartość netto biletów pomniejszona jest o podatek VAT 8%). Za sprzedaż biletów operator będzie otrzymywać wynagrodzenie – prowizję w wysokości ok. 7% ceny netto zakupionych biletów. Prowizja jest wartością netto gdzie operator wystawia dla Z. sp. z o.o. fakturę VAT ze stawką VAT 23%. Faktura VAT na prowizję będzie wystawiana niezwłocznie po otrzymaniu faktury VAT na kupno biletów. Zatem Z. sp. z o.o. będzie sprzedawać bilety na fakturze po cenie nominalnej, bez żadnych upustów. Na 7% prowizję za zakupione bilety Operator wystawiać będzie fakturę dla Z. sp. z o.o. Operator sprzedając bilety na żądanie klientów będzie wystawiać faktury VAT za zakupione bilety w imieniu spółki Z. Sp. z o.o.

W uzupełnieniu wniosku wskazano dodatkowo, że Wnioskodawca jest zamawiającym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579). Umowy z Wykonawcami - w zakresie przewozów autobusowych zostały zawarte w wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanym po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Natomiast umowa z Wykonawcą w zakresie przewozów tramwajowych jest zawarta na podstawie wstępnego ogłoszenia informacyjnego bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie usług publicznych zawarte na standardowym formularzu na potrzeby publikacji w Suplemencie do dziennika urzędowego Unii Europejskiej informacji zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007 na rok przed rozpoczęciem procedury przetargowej lub rok przed bezpośrednim przyznaniem zamówienia. Przedmiotem umów jest odpłatne świadczenie usług przewozowych w zakresie regularnego przewozu osób na liniach komunikacyjnych. Zgodnie z umową Wykonawcy-operatorzy zobowiązani są m.in.: do wykonywania usług przewozowych, dysponowania niezbędnej liczby autobusów rezerwowych i tramwajów gwarantujących ciągłą obsługę linii, współpracy z kontrolerami biletów polegającej na wykonywaniu przez kierowców poleceń kontrolerów w szczególności blokady kasowników, informowania o zdarzeniach mających związek z dokonywana kontrolą, wykonywania dodatkowych obowiązków nałożonych przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą – operatorem niezbędnych dla poprawnego funkcjonowania komunikacji miejskiej, w tym systemu ... (...). ... to system informatyczny użytkowany przez Wnioskodawcę - Zamawiającego zapewniający pozycjonowanie pojazdów, przekazywanie danych o istotnych parametrów kursu, rozliczania usług przewozowych oraz obsługę zbliżeniowych kart elektronicznych (...) stanowiących nośnik biletów. Ponadto zgodnie z umową Wykonawcy zobowiązani są do prowadzenia sprzedaży biletów komunikacji miejskiej przez prowadzących autobusy, tramwaje zgodnie ż odrębną umową stanowiącą załącznik do głównej umowy. Zgodnie z tą odrębną umową do umowy przewozowej, sprzedaż biletów komunikacji miejskiej odbywa się przez kierowców zatrudnionych przez Wykonawcę – Operatora. Sprzedaż prowadzona będzie za pomocą urządzeń drukujących bilety ( bileterek) w formie paragonu, zainstalowanych w pojazdach Wykonawcy – Operatora w ramach systemu .... Wykonawca-Operator zobowiązuje się do sprzedaży w sposób ciągły, w cenach zgodnie z obowiązującym cennikiem. Sprzedaż biletów może odbywać się wyłącznie w bileterkach zainstalowanych w pojazdach Wykonawcy-Operatora. Wykonawcy-operatorowi przysługiwać będzie marża w wysokości ok. 7% z tytułu sprzedaży biletów. Na podstawie raportów sprzedaży Wnioskodawca będzie co 10 dni wystawiać notę za sprzedaż biletów ze wszystkich bileterek zamontowanych w pojazdach należących do Wykonawcy – Operatora. Operator w imieniu i na rzecz Spółki Z. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie sprzedawać bilety. Operator może wystawiać faktury VAT za sprzedaż biletów w imieniu Wnioskodawcy na podstawie stosownego upoważnienia. Na fakturze powinny być dane sprzedawcy Spółki- Wnioskodawcy: dane wystawcy faktury – operatora i dane nabywcy. Na paragonie biletów jako przewoźnik widoczna jest Spółka – Wnioskodawca. Sprzedaż biletów dokonywana byłaby w bileterkach należących do spółki, a za świadczone usługi Operator otrzymywałby wynagrodzenie prowizyjne w wysokości jak wcześniej napisaliśmy ok 7%. Sprzedaż będzie dokonywana w imieniu i na rzecz Spółki – Wnioskodawcy. Obrót z tego tytułu to spółka Wnioskodawca wykazuje w deklaracji VAT 7.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Operator powinien wystawić dla Spółki – Wnioskodawcy fakturę z tytułu prowizji za sprzedaż biletów? Z właściwą stawką 23% z tytułu usług pośrednictwa?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast przez świadczenie usług w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy.

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 2 ustawy o VAT od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2018 r. stawka podatku wynosi 8%. (Dz. U. z 2017, póz. 1221). Biorąc pod uwagę powyższe oraz powołane przepisy należy zauważyć, że w sytuacji, gdy Operator świadczy na podstawie umowy usługi pośrednictwa w sprzedaży biletów, za które otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne, to podstawą opodatkowania jest wyłącznie kwota prowizji.

Prowizja lub inna postać wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu świadczenia na rzecz Operatora usług pośrednictwa w sprzedaży biletów podlega opodatkowaniu według stawki podstawowej tj. 23% w okresie 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2018 r.

Stosownie do zapisu art. 106e ustawy o podatku VAT, podatnicy, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

W świetle powyższego przychód Operatora z tytułu prowizji od sprzedanych biletów na rzecz Wnioskodawcy winien być udokumentowany fakturą VAT i opodatkowany stawką 23%. Operator będzie tylko pośredniczyć w sprzedaży obcej - sprzedaży biletów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.), opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów – stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 ustawy – należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast przez świadczenie usług, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Ponadto, zgodnie z art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Stawka podatku – na podstawie art. 41 ust. 1 powołanej ustawy – wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Jednakże w oparciu o art. 146a pkt 1 i pkt 2 cyt. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

  • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
  • stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy w związku z poz. 155 załącznika nr 3 do ustawy opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8% podlega sklasyfikowany pod symbolem PKWiU 49.31 transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski.

Zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest zamawiającym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Jest spółką, której 100% udziałów posiada Gmina. Wnioskodawca zajmuje się organizacją komunikacji miejskiej na terenie Gminy oraz zawiera porozumienia z gminami sąsiadującymi na transport miejski. W ramach świadczonych usług Wnioskodawca zleca Organizatorowi świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego. Operator świadczy usługi w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy. Z tytułu sprzedaży biletów Organizator pobierać będzie prowizję 7% od sprzedaży biletów i będzie wystawiać na rzecz Wnioskodawcy fakturę dokumentującą tą prowizję ze stawką VAT 23%.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą stawki, jaką winien zastosować Operator z tytułu prowizji uzyskanej z tytułu sprzedaży biletów oraz sposobu udokumentowania tej czynności.

Analizując opis sprawy na gruncie powołanych przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, że uzyskiwana przez Operatora prowizja z tytułu sprzedaży biletów dokonanych w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy stanowi wynagrodzenie z tytułu pośrednictwa w sprzedaży tych biletów. Jednakże żaden przepis odnoszący się do stawki obniżonej bądź zwolnienia od podatku VAT nie zawiera preferencji podatkowej dla usług polegających na pośrednictwie w sprzedaży biletów. Tym samym właściwą stawką VAT dla czynności pośrednictwa w sprzedaży biletów, z tytułu których Organizator otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne jest podstawowa stawka VAT w wysokości 23% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy. Czynność ta winna być udokumentowana fakturą wystawioną zgodnie z art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy.

Stąd też stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź straci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postepowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.