0114-KDIP1-1.4012.690.2017.1.AO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Bilety dla pracowników i członków ich rodzin finansowane przez Wnioskodawcę dla wypełnienia obowiązków pracowniczych regulowanych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy mają związek z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą to Wnioskodawcy na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT przysługiwać będzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem ww. biletów. Zatem zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że jeżeli działalność Spółki jest działalnością w 100% opodatkowaną podatkiem VAT to Spółka ma prawo odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego wynikającego z faktury zakupu przedmiotowych biletów. Prawo do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej zakup biletów uprawniających pracowników i członków ich rodzin do bezpłatnych przejazdów przysługuje przy uwzględnieniu przesłanek negatywnych wynikających z art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 grudnia 2017 r. (data wpływu 13 grudnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej zakup biletów uprawniających do bezpłatnego przejazdu pracowników i członków ich rodzin – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 grudnia 2017 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej zakup biletów uprawniających do bezpłatnego przejazdu pracowników i członków ich rodzin.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi działalność gospodarczą na terenie Gminy miejskiej oraz Gmin ościennych, z którymi Gmina zawarła stosowne porozumienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego-autobusowego i tramwajowego (transport lądowy miejski i podmiejski PKD 49.31.Z), zatrudniając ok. 490 osób.

W Spółce funkcjonuje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy ustalający szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać treść stosunku pracy oraz warunki dotyczące wynagradzania i przyznawania innych świadczeń z tytułu zatrudnienia a także wzajemne zobowiązania stron Układu. Innymi świadczeniami z tyt. zatrudnienia, o których mowa w załączniku nr 11 ZUZP są uprawnienia pracowników i członków rodzin pracownika (małżonków, dzieci własnych i przysposobionych oraz pasierbów) do bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego - środkami komunikacji miejskiej.

Do 31 grudnia 2017 r. to uprawnienie przysługuje również z Uchwały Rady Miasta z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustanowienia uprawnień zwolnień i ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym z późniejszymi zmianami.

Jednakże dnia 29 listopada 2017 r. Rada Miasta podjęła Uchwałę w sprawie uprawnień do zwolnień i ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym (jednocześnie uchylając Uchwałę, o której mowa powyżej), która wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa, lecz nie wcześniej niż 1 stycznia 2018 r. Zgodnie z nową Uchwałą pracownikom MPK i członkom ich rodzin nie będą przysługiwały przejazdy bezpłatne a będą przysługiwały przejazdy ulgowe. Konsekwencją tej zmiany jest też nowa Uchwała Rady Miasta z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalania opłat za usługi przewozowe wykonywane lokalnym transportem zbiorowym. Zgodnie z tą Uchwałą pracownicy MPK i członkowie ich rodzin za przedmiotowe przewozy będą wnosić opłatę z 98% ulgą. Dokumentem uprawniającym do tej ulgi będzie Karta Miejska Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu wydana na podstawie imiennych zaświadczeń wystawionych przez MPK sp. z o.o.

W związku z tym, że pracownikom i członkom ich rodzin będą nadal przysługiwały uprawnienia do bezpłatnych przejazdów z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy to Zarząd Spółki wypełniając uregulowania Układu będzie finansował zakup rocznych (na 12 kolejnych m-cy kalendarzowych) biletów ulgowych wg ceny określonej Uchwałą Rady Miasta. Bilety te będą uprawniały do przejazdów zarówno w godzinach pracy jak i po pracy (przez 24 godziny na dobę) a ich zakup zostanie potwierdzony fakturą VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka będzie mogła odliczyć podatek VAT naliczony z przedmiotowej faktury VAT? (pytanie we wniosku oznaczone nr 2)

Stanowisko Wnioskodawcy,

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług kwotę podatku należnego można obniżyć o kwotę podatku naliczonego zawartego w cenie nabytych towarów bądź usług, w takim zakresie, w jakim nabywane towary lub usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z tym, że zakup biletów komunikacji miejskiej dla pracowników i członków ich rodzin zdaniem Wnioskodawcy stanowi koszt pracowniczy wynikający z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, tym samym jest on związany z działalnością opodatkowaną Spółki. Reasumując Wnioskodawca uważa, że jeżeli działalność Spółki jest działalnością w 100% opodatkowaną podatkiem VAT to ma prawo odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego wynikającego z faktury zakupu przedmiotowych biletów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z poźn. zm.). W myśl tego przepisu w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle powyższych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Przy tym należy wskazać, że ustawodawca umożliwił podatnikowi odliczenie podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 tej ustawy.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie Gminy Miejskiej oraz Gmin ościennych, z którymi Gmina zawarła stosowne porozumienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego-autobusowego i tramwajowego zatrudniając ok. 490 osób. W Spółce funkcjonuje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy ustalający szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać treść stosunku pracy oraz warunki dotyczące wynagradzania i przyznawania innych świadczeń z tytułu zatrudnienia a także wzajemne zobowiązania stron Układu. Innymi świadczeniami z tytułu zatrudnienia, o których mowa w załączniku nr 11 ZUZP są uprawnienia pracowników i członków rodzin pracownika (małżonków, dzieci własnych i przysposobionych oraz pasierbów) do bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego - środkami komunikacji miejskiej. Do 31 grudnia 2017 r. to uprawnienie przysługuje również z Uchwały Rady Miasta z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustanowienia uprawnień zwolnień i ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym z późniejszymi zmianami. Jednakże dnia 29 listopada 2017 r. Rada Miasta podjęła Uchwałę w sprawie uprawnień do zwolnień i ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym zgodnie z którą pracownikom MPK i członkom ich rodzin nie będą przysługiwały przejazdy bezpłatne a będą przysługiwały przejazdy ulgowe. Konsekwencją tej zmiany jest też nowa Uchwała Rady Miasta z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie ustalania opłat za usługi przewozowe wykonywane lokalnym transportem zbiorowym. Zgodnie z tą Uchwałą pracownicy MPK i członkowie ich rodzin za przedmiotowe przewozy będą wnosić opłatę z 98% ulgą. Dokumentem uprawniającym do tej ulgi będzie Karta Miejska Zarządu Dróg, wydana na podstawie imiennych zaświadczeń wystawionych przez MPK sp. z o.o.

W związku z tym, że pracownikom i członkom ich rodzin będą nadal przysługiwały uprawnienia do bezpłatnych przejazdów z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy to Zarząd Spółki wypełniając uregulowania Układu będzie finansował zakup rocznych biletów ulgowych wg ceny określonej Uchwałą Rady Miasta. Bilety te będą uprawniały do przejazdów zarówno w godzinach pracy jak i po pracy (przez 24 godziny na dobę) a ich zakup zostanie potwierdzony fakturą VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup rocznych biletów uprawniających do bezpłatnych przejazdów pracowników i członków ich rodzin.

Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie precyzuje, w jakim zakresie i w jaki sposób towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby pozwoliło to podatnikowi na odliczenie podatku naliczonego. Związek dokonywanych zakupów z działalnością podatnika może mieć zatem charakter pośredni lub bezpośredni.

O związku bezpośrednim dokonywanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy nabywane towary służą np. dalszej odsprzedaży – towary handlowe lub też nabywane towary i usługi są niezbędne do wytworzenia towarów lub usług będących przedmiotem dostawy. Bezpośrednio więc wiążą się z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Natomiast o pośrednim związku nabywanych towarów i usług z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy ponoszone wydatki wiążąc się z całokształtem funkcjonowania przedsiębiorstwa, mają pośredni związek z działalnością gospodarczą, a tym samym osiąganymi przez podatnika obrotami. Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością przedsiębiorstwa, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług a powstaniem obrotu.

Z pośrednim związkiem dokonanych zakupów z działalnością podatnika mamy zatem do czynienia wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości.

W przedmiotowych okolicznościach pracownikom i członkom ich rodzin będą przysługiwały uprawnienia do bezpłatnych przejazdów. Zarząd Spółki wypełniając uregulowania Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy będzie finansował zakup rocznych biletów ulgowych wg ceny określonej Uchwałą Rady Miasta. Bilety te będą uprawniały do przejazdów zarówno w godzinach pracy jak i po pracy (przez 24 godziny na dobę) a ich zakup zostanie potwierdzony fakturą VAT.

Należy wskazać, że dla prawa do odliczenia podatku VAT od nabywanych biletów zakup ten nie może być dokonany na cele osobiste ww. podmiotów. Przy czym, ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera definicji potrzeb osobistych. Można jednak przyjąć, że cele osobiste podatnika to cele inne niż związane z działalnością gospodarczą podatnika. Wobec tego cele osobiste to cele prywatne, nie zawodowe. W szczególności potrzebami osobistymi są takie cele, których realizacja nie jest związana ze stosunkiem pracy, a zatem potrzeby osobiste to te, których zaspokojenie wynika z dobrej woli pracodawcy. Natomiast potrzeby pracownicze to takie, których spełnienie nie wynika z autonomii woli stron, ale do zaspokajania których pracodawca jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa, np.: przepisów Kodeksu pracy, przepisów innych ustaw regulujących prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, postanowień zbiorowych układów pracy, porozumień zbiorowych, przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.

W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

Z powyższej regulacji wynika zatem, że postanowienia układów zbiorowych pracy oraz porozumienia zbiorowe oparte na ustawie stanowią źródło prawa pracy.

W świetle przedstawionej treści wniosku i przywołanych przepisów należy więc stwierdzić, że wynikające z funkcjonującego w Spółce Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy uprawnienie do bezpłatnego przejazdu środkami lokalnego transportu zbiorowego pracowników i członków rodzin pracownika jest czynnością mającą na celu zaspakajanie potrzeb pracowniczych. Czynność ta służy zgodnemu z przepisami prawa funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w związku z czym związana jest z prowadzeniem przedsiębiorstwa przez Wnioskodawcę. Spółka wypełniając uregulowania Układu finansuje uprawnienie do bezpłatnego przejazdu pracownikom i członkom ich rodzin. Świadczenia te, wynikające z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, związane są więc z działalnością gospodarczą Wnioskodawcy.

W związku z tym, że ww. bilety dla pracowników i członków ich rodzin finansowane przez Wnioskodawcę dla wypełnienia obowiązków pracowniczych regulowanych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy mają związek z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą to Wnioskodawcy na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT przysługiwać będzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem ww. biletów. Zatem zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że jeżeli działalność Spółki jest działalnością w 100% opodatkowaną podatkiem VAT to Spółka ma prawo odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego wynikającego z faktury zakupu przedmiotowych biletów. Prawo do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej zakup biletów uprawniających pracowników i członków ich rodzin do bezpłatnych przejazdów przysługuje przy uwzględnieniu przesłanek negatywnych wynikających z art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Organ zauważa, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej nabycie biletów (pytanie nr 2 wniosku). Natomiast w zakresie pytania nr 1 i pytania nr 3 wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty opis sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.