Bilety | Interpretacje podatkowe

Bilety | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to bilety. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia w związku z zakupem biletów lotniczych od zagranicznego przewoźnika.
Fragment:
Uczelnia dokonuje wówczas zakupu biletów lotniczych na przeloty międzynarodowe oraz krajowe u pośredników mających siedziby na terytorium RP - polskich spółek, bądź polskich biur podróży. Podmioty od których Uczelnia nabywa bilety, są rezydentami polskimi i dokonują one, jako pośrednicy, sprzedaży biletów zarówno polskich, jak i zagranicznych przewoźników. Zakup biletu potwierdzany jest fakturą wystawioną przez pośrednika, zawierającą zazwyczaj nazwę przewoźnika i trasę przelotu. Kwota wskazana na fakturze przelewana jest na rachunek bankowy pośrednika. Na niektórych fakturach pośrednik dokonuje adnotacji, że jest agentem działającym w imieniu i na rzecz zagranicznego przewoźnika (większość faktur jednak nie posiada takiej adnotacji). Najczęściej cena biletu wskazana na fakturze od pośrednika zawiera jego prowizję oraz inne opłaty związane z wystawieniem biletu. Zagraniczni przewoźnicy wykonujący loty to m.in. A, B, C, D, czy E. Uczelnia nie posiada certyfikatów rezydencji tych przewoźników. W uzupełnieniu wniosku wskazano, że: Podmioty, od których Uczelnia nabywa bilety lotnicze, tj. pośrednicy polskich spółek/polskich biur podróży będący polskimi rezydentami są w większości przypadków niezależnymi przedstawicielami przedsiębiorstw zagranicznych, ale zdarzają się również zależni przedstawiciele przedsiębiorstw.
2017
11
lis

Istota:
W zakresie możliwości rejestrowania sprzedaży biletów dokonywanej w imieniu i na rzecz kontrahentów przy zastosowaniu należącej do Wnioskodawcy kasy rejestrującej, opodatkowania 8% stawką podatku od towarów i usług sprzedaży biletów oraz opodatkowania 23% stawką podatku od towarów i usług z tytułu prowizji za pośrednictwo
Fragment:
Wnioskodawca wskazał, że z tytułu pośrednictwa sprzedaży będzie wystawiał na kontrahenta, od którego kupił bilety komunikacji miejskiej fakturę prowizyjną z podstawową stawką VAT na wynagrodzenie odpowiadające w Modelu 1 określonej wartości procentowej zakupionych biletów, natomiast w Modelu 2 odpowiadające określonej wartości procentowej sprzedanych w danym miesiącu biletów. W Modelu 1 faktura prowizyjna będzie wystawiona do 15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu nabycia biletów będącego podstawą naliczenia prowizji, natomiast w Modelu 2 faktura prowizyjna będzie wystawiana do 15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano sprzedaży biletów będącej podstawą naliczania prowizji. Z powyższych okoliczności wynika, że wykonaniem usługi w Modelu 1 jest nabycie biletów, natomiast w Modelu 2 sprzedaż biletów. W niniejszej sprawie warunki pośrednictwa z tytułu świadczenia usługi pośrednictwa sprzedaży biletów komunikacji miejskiej określa umowa pośrednictwa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a kontrahentami. Skoro, wykonaniem usługi jest w Modelu 1 nabycie biletów, a w Modelu 2 sprzedaż biletów, to faktura prowizyjna wystawiona zgodnie z uregulowaniami art. 106i ustawy o VAT, tj. do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano nabycia biletów i sprzedaży biletów – będzie wystawiona w sposób prawidłowy. Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy dotyczących (...)
2017
25
paź

Istota:
W przypadku wypłat na rzecz niezależnego agenta z siedzibą w Polsce, to on będzie zobowiązany do ewentualnego pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą na rzecz zagranicznego przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej. W tym stanie rzeczy stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym Spółka nie będzie zobowiązana do poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wynagrodzenia (zapłaty za bilet) wypłaconego na rzecz Pośrednika, w związku z zakupem biletów na przeloty organizowane przez przewoźników lotniczych - należy uznać za prawidłowe.
Fragment:
Tym samym, nie są spełnione ww. przesłanki do opodatkowania podatkiem u źródła przychodów zagranicznego przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej osiąganych na terytorium Polski, w związku z czym, wypłaty należności dokonywane przez Wnioskodawcę na rzecz Pośrednika, z tytułu nabycia biletów lotniczych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła. W odniesieniu do powyższego, Wnioskodawca zauważa, że płatności za bilety lotnicze dokonywane są przez Spółkę na rzecz Pośrednika, w związku z czym bilety te nabywane są od Pośrednika a nie bezpośrednio od przewoźników lotniczych. Dlatego też, powyższe płatności za bilety lotnicze nie mogą zostać uznane za przychody zagranicznych przedsiębiorstw żeglugi powietrznej, w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 4 updop. Należy zauważyć, że płatności za bilety lotnicze będą dla Pośrednika przychodami z tytułu świadczenia usług pośrednictwa, jakie Pośrednik ten - podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu - osiąga na terytorium Polski. Polskie przepisy podatkowe, w tym art. 21 updop, nie przewidują opodatkowania podatkiem u źródła przychodów osiąganych przez polskich rezydentów podatkowych, z tytułu świadczenia usług pośrednictwa w nabywaniu biletów lotniczych od przewoźników lotniczych. Ponadto, należy podkreślić, że - zgodnie z opisem stanu faktycznego - wypłata należności, z tytułu zapłaty za bilety lotnicze, dokonywana jest na rzecz podmiotu (Pośrednika), który jest polskim rezydentem podatkowym, który podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu z tytułu dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski.
2017
3
paź

Istota:
Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu wydatków na realizację rozbudowy i modernizacji komunikacji miejskiej związanej z transportem zbiorowym przy uwzględnieniu osób uprawnionych do darmowych przejazdów wymienionych w ustawie o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.
Fragment:
Gmina bowiem w tym zakresie prowadzi sprzedaż biletów w całości w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, opodatkowaną podatkiem od towarów i usług - stawką 8%. Ustalając wysokość opłat za przewozy oraz ulgi Gmina pobiera opłatę (w formie biletów) co niewątpliwie stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Określając uchwałą Rady Miasta grupę osób uprawnionych do darmowych przejazdów o grupy wykazane w akcie prawnym rangi ustawowej, tj. w art. 2 ust.1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, Gmina w zakresie tym będzie realizować zadania i politykę transportową Państwa, a nie zadania własne Gminy. Podkreślić należy, iż ulgi przyznane tym grupom są środkiem pomocy Państwa, w tym także w zakresie realizacji działań ważnych z punktu widzenia realizacji interesów Państwa (np. działania Straży Granicznej w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej emigracji o znaczeniu międzynarodowym, Policji w czasie przewożenia poczty specjalnej czy Służby Celno-Skarbowej w zakresie czynności służbowych kontroli). W związku z powyższym nieodpłatne przejazdy dla tych grup społecznych podyktowane uregulowaniami ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.
2017
30
wrz

Istota:
Obowiązek poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w związku z zakupem biletów lotniczych.
Fragment:
(...) biletów lotniczych  jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 lipca 2017 r. do tutejszego organu wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie obowiązku poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w związku z zakupem biletów lotniczych. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca Spółka z o.o., na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje zakupu biletów lotniczych. Loty wykonywane są na trasach międzynarodowych i zaczynają się w Polsce lub mogą odbywać się wyłącznie poza jej granicami. Bilety na przeloty realizowane przez polskich lub zagranicznych przewoźników (m.in. ..., ..., ...) są nabywane u pośredników mających siedziby na terytorium RP  biur podróży lub podmioty, które w ramach swojej zwykłej działalności gospodarczej zajmują się sprzedażą m.in. biletów lotniczych (dalej: „ Pośrednicy ”). Oferty Pośredników zawierają bilety na przewozy lotnicze dokonywane przez szeroką grupę przewoźników (nie zawężają się do jednej linii lotniczej). Zakup biletu potwierdzany jest fakturą wystawioną przez Pośrednika, zawierającą zazwyczaj nazwę przewoźnika i trasę przelotu, jednak nie jest tak w każdym przypadku.
2017
26
sie

Istota:
Czy Wnioskodawca w związku z nabyciem biletów lotniczych od polskiego pośrednika będzie zobowiązany do pobrania i odprowadzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku u źródła?
Fragment:
Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której konieczne jest dokonywanie zakupu biletów lotniczych, w szczególności na loty na trasach międzynarodowych z uwagi na podróże służbowe pracowników, współpracowników, zleceniobiorców. Bilety na wskazane loty będą nabywane od polskich biur podróży/agentów turystycznych (dalej: „ pośrednicy ”), mających swoje siedziby na terytorium Polski (polskich rezydentów podatkowych), a będących pośrednikami w sprzedaży biletów zarówno polskich, jak i zagranicznych przewoźników. Podmioty te (tj. pośrednicy) wedle najlepszej wiedzy Wnioskodawcy nie są powiązane osobowo lub/i kapitałowo z firmami przewozowymi (są to podmioty całkowicie od siebie niezależne) ani też nie stanowią ich zakładów w myśl umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dowodem zakupu biletów lotniczych będzie faktura VAT, wystawiana przez biuro podróży/agenta turystycznego zgodnie z obowiązującą ustawą o VAT. Obok podstawowych danych (tj. zgodnie z art. 106f ustawy o podatku od towarów i usług) na fakturze znajdzie się dodatkowo informacja o trasie przelotu oraz nazwa przewoźnika. Ponadto, na wystawianych fakturach pośrednik zamieszczać może adnotację, że sprzedaż biletu następuje w imieniu i na rzecz bądź zagranicznego przewoźnika z siedzibą poza granicami Polski, bądź oddziału takiego przewoźnika zlokalizowanego w Polsce.
2017
24
sie

Istota:
W zakresie ewidencjonowania sprzedaży biletów za przewóz komunikacją samochodową w części dotyczącej sprzedaży usług własnych (I model sprzedaży pkt a) oraz II model sprzedaży)
Fragment:
We wszystkich poniższych modelach stosowne regulaminy O, dostępne na stronie www, w kasach oraz w autobusach P, będą zawierać: informację o wystawieniu przez Spółkę paragonu fiskalnego; informację o sposobie udostępnienia nabywcy paragonu fiskalnego w siedzibie Spółki i możliwości jego osobistego odbioru na podstawie wydanego biletu; informację o możliwości składania reklamacji na podstawie biletu; informację o warunkach dokonywania zwrotu biletu online oraz informację o tym, że bilet jest dowodem ubezpieczenia. Szczegółowy opis procesu sprzedaży i rejestrowania transakcji sprzedaży będzie w każdym z modeli następował w sposób przedstawiony w ww. opisie zdarzenia przyszłego. Jak wynika z opisu sprawy w modelu sprzedaży nr 1 pkt a) Wnioskodawca działający na mocy zawartych z kontrahentami umów agencyjnych udostępnia pasażerom ofertę własną w ramach zewnętrznych systemów sprzedażowych należących do tych kontrahentów. Klient dokonujący zakupu biletu uprawniającego go do skorzystania z usługi, będzie opłacał bilet przed sfinalizowaniem transakcji. Należność za bilet zostanie uiszczona za pomocą zewnętrznych systemów płatności (np. poprzez obciążenie karty, przelewy natychmiastowe). Spółka dopuszcza dwa warianty ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych: na kasie fiskalnej należącej do kontrahenta - właściciela zewnętrznego systemu sprzedażowego; na kasie fiskalnej należącej do Wnioskodawcy.
2017
19
sie

Istota:
W zakresie uznania Wnioskodawcy za płatnika w związku z wypłatą należności za bilety lotnicze na rzecz polskich pośredników
Fragment:
Polskimi pośrednikami, od których Wnioskodawca nabywa bilety lotnicze, są firmy mające siedzibę na terytorium RP, świadczące usługi analizy cen na rynku i nabywania m.in. dla Wnioskodawcy biletów lotniczych w najkorzystniejszych cenach. Pośredniczą one przy sprzedaży biletów zarówno polskich i zagranicznych przewoźników. Działają w imieniu i na rzecz zagranicznego przewoźnika, bądź oddziału takiego przewoźnika zlokalizowanego w Polsce. Adnotacja w tym zakresie może znajdować się na fakturze. Pośrednicy ci nie są podmiotami zależnymi od zagranicznych przewoźników tj. nie podlegają ich kontroli ani szczególnym instrukcjom. Kwota wskazana na fakturze regulowana jest przez Spółkę na rachunek bankowy pośrednika (biura podróży/agenta turystycznego). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca jest płatnikiem podatku u źródła w przypadku regulowania zobowiązań z tytułu nabywanych biletów lotniczych na rzecz polskich pośredników prowadzących działalność w imieniu i na rzecz zagranicznych przewoźników ? Zdaniem Wnioskodawcy: Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nie pełni funkcji płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od kwoty wynagrodzenia wypłacanego w związku z zakupem biletów lotniczych, na rzecz pośredników, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w stanie faktycznym.
2017
12
sie

Istota:
Czy w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca postąpi prawidłowo zamieszczając na wystawianym bilecie jednorazowym za przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km (stanowiącym fakturę) kod pozwalający na identyfikację przewoźnika świadczącego usługę transportu?
Fragment:
Sprzedaż biletów pasażerom na połączenia (dalej: „ bilety własne ”, „ oferta własna ”) prowadzona jest: stacjonarnie przez kasy bądź biletomaty Spółki; w pojeździe przez kierowców Spółki; stacjonarnie przez agentów Spółki; online za pośrednictwem witryny internetowej Spółki; online za pośrednictwem witryny internetowej Dworzec Online; online za pośrednictwem zewnętrznych portali sprzedażowych. Wnioskodawca prowadzi także działalność agencyjną w zakresie sprzedaży biletów stanowiących element oferty innych podmiotów - np. przewoźników świadczących usługę bądź też agentów działających w imieniu i na rzecz takich przewoźników (dalej: „ bilety obce ”, „ oferta obca ”) tymi samymi kanałami (z wyłączeniem wariantu b) powyżej). Spółka jest właścicielem (wspomnianego w punkcie e) powyżej) internetowego systemu dedykowanego do kompleksowej obsługi sprzedaży biletów na przewóz osób komunikacją autobusową na terenie kraju i poza jego granicami - „ Dworca Online ” (dalej: „ System ”, „ Oprogramowanie ”). Wnioskodawca planuje w najbliższej przyszłości rozwijać działalność w zakresie sprzedaży biletów (własnych oraz obcych) w tym kanale.
2017
10
sie

Istota:
W zakresie opodatkowania opłaty pobieranej w związku z dokonaniem zwrotu części lub całości należności za zakupiony bilet
Fragment:
Wnioskodawca prowadzi także działalność agencyjną w zakresie sprzedaży biletów stanowiących element oferty innych podmiotów - np. przewoźników świadczących usługę bądź też agentów działających w imieniu i na rzecz takich przewoźników (dalej: „ bilety obce ”, „ oferta obca ”) tymi samymi kanałami (z wyłączeniem wariantu b) powyżej). Spółka jest właścicielem (wspomnianego w punkcie e) powyżej) internetowego systemu dedykowanego do kompleksowej obsługi sprzedaży biletów na przewóz osób komunikacją autobusową na terenie kraju i poza jego granicami - „ Dworca Online ” (dalej: „ System ”, „ Oprogramowanie ”). Wnioskodawca planuje w najbliższej przyszłości rozwijać działalność w zakresie sprzedaży biletów (własnych oraz obcych) w tym kanale. Docelowo Spółka planuje ustrukturyzować swoją działalność w taki sposób, aby znacząca większość lub nawet 100% sprzedaży biletów (własnych i obcych) dokonywana była w ramach Dworca Online. Takie działanie wynika z jej wieloletnich starań, aby wypracować odpowiednią metodologię, która umożliwi Spółce ograniczenie procederu sprzedaży miejsc pasażerom z pominięciem kasy fiskalnej. Zakres przedmiotowy opisywanego zdarzenia przyszłego dotyczy sytuacji w których pasażer, który zakupił bilet na przejazd autobusem: otrzyma zwrot części należności za zakupiony bilet, otrzyma zwrot całości należności za zakupiony bilet.
2017
18
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Bilety
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.