Bilety | Interpretacje podatkowe

Bilety | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to bilety. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Obowiązek poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w związku z zakupem biletów lotniczych.
Fragment:
(...) biletów lotniczych  jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 lipca 2017 r. do tutejszego organu wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie obowiązku poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w związku z zakupem biletów lotniczych. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca Spółka z o.o., na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje zakupu biletów lotniczych. Loty wykonywane są na trasach międzynarodowych i zaczynają się w Polsce lub mogą odbywać się wyłącznie poza jej granicami. Bilety na przeloty realizowane przez polskich lub zagranicznych przewoźników (m.in. ..., ..., ...) są nabywane u pośredników mających siedziby na terytorium RP  biur podróży lub podmioty, które w ramach swojej zwykłej działalności gospodarczej zajmują się sprzedażą m.in. biletów lotniczych (dalej: „ Pośrednicy ”). Oferty Pośredników zawierają bilety na przewozy lotnicze dokonywane przez szeroką grupę przewoźników (nie zawężają się do jednej linii lotniczej). Zakup biletu potwierdzany jest fakturą wystawioną przez Pośrednika, zawierającą zazwyczaj nazwę przewoźnika i trasę przelotu, jednak nie jest tak w każdym przypadku.
2017
26
sie

Istota:
Czy Wnioskodawca w związku z nabyciem biletów lotniczych od polskiego pośrednika będzie zobowiązany do pobrania i odprowadzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku u źródła?
Fragment:
Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której konieczne jest dokonywanie zakupu biletów lotniczych, w szczególności na loty na trasach międzynarodowych z uwagi na podróże służbowe pracowników, współpracowników, zleceniobiorców. Bilety na wskazane loty będą nabywane od polskich biur podróży/agentów turystycznych (dalej: „ pośrednicy ”), mających swoje siedziby na terytorium Polski (polskich rezydentów podatkowych), a będących pośrednikami w sprzedaży biletów zarówno polskich, jak i zagranicznych przewoźników. Podmioty te (tj. pośrednicy) wedle najlepszej wiedzy Wnioskodawcy nie są powiązane osobowo lub/i kapitałowo z firmami przewozowymi (są to podmioty całkowicie od siebie niezależne) ani też nie stanowią ich zakładów w myśl umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dowodem zakupu biletów lotniczych będzie faktura VAT, wystawiana przez biuro podróży/agenta turystycznego zgodnie z obowiązującą ustawą o VAT. Obok podstawowych danych (tj. zgodnie z art. 106f ustawy o podatku od towarów i usług) na fakturze znajdzie się dodatkowo informacja o trasie przelotu oraz nazwa przewoźnika. Ponadto, na wystawianych fakturach pośrednik zamieszczać może adnotację, że sprzedaż biletu następuje w imieniu i na rzecz bądź zagranicznego przewoźnika z siedzibą poza granicami Polski, bądź oddziału takiego przewoźnika zlokalizowanego w Polsce.
2017
24
sie

Istota:
W zakresie ewidencjonowania sprzedaży biletów za przewóz komunikacją samochodową w części dotyczącej sprzedaży usług własnych (I model sprzedaży pkt a) oraz II model sprzedaży)
Fragment:
We wszystkich poniższych modelach stosowne regulaminy O, dostępne na stronie www, w kasach oraz w autobusach P, będą zawierać: informację o wystawieniu przez Spółkę paragonu fiskalnego; informację o sposobie udostępnienia nabywcy paragonu fiskalnego w siedzibie Spółki i możliwości jego osobistego odbioru na podstawie wydanego biletu; informację o możliwości składania reklamacji na podstawie biletu; informację o warunkach dokonywania zwrotu biletu online oraz informację o tym, że bilet jest dowodem ubezpieczenia. Szczegółowy opis procesu sprzedaży i rejestrowania transakcji sprzedaży będzie w każdym z modeli następował w sposób przedstawiony w ww. opisie zdarzenia przyszłego. Jak wynika z opisu sprawy w modelu sprzedaży nr 1 pkt a) Wnioskodawca działający na mocy zawartych z kontrahentami umów agencyjnych udostępnia pasażerom ofertę własną w ramach zewnętrznych systemów sprzedażowych należących do tych kontrahentów. Klient dokonujący zakupu biletu uprawniającego go do skorzystania z usługi, będzie opłacał bilet przed sfinalizowaniem transakcji. Należność za bilet zostanie uiszczona za pomocą zewnętrznych systemów płatności (np. poprzez obciążenie karty, przelewy natychmiastowe). Spółka dopuszcza dwa warianty ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych: na kasie fiskalnej należącej do kontrahenta - właściciela zewnętrznego systemu sprzedażowego; na kasie fiskalnej należącej do Wnioskodawcy.
2017
19
sie

Istota:
W zakresie uznania Wnioskodawcy za płatnika w związku z wypłatą należności za bilety lotnicze na rzecz polskich pośredników
Fragment:
Polskimi pośrednikami, od których Wnioskodawca nabywa bilety lotnicze, są firmy mające siedzibę na terytorium RP, świadczące usługi analizy cen na rynku i nabywania m.in. dla Wnioskodawcy biletów lotniczych w najkorzystniejszych cenach. Pośredniczą one przy sprzedaży biletów zarówno polskich i zagranicznych przewoźników. Działają w imieniu i na rzecz zagranicznego przewoźnika, bądź oddziału takiego przewoźnika zlokalizowanego w Polsce. Adnotacja w tym zakresie może znajdować się na fakturze. Pośrednicy ci nie są podmiotami zależnymi od zagranicznych przewoźników tj. nie podlegają ich kontroli ani szczególnym instrukcjom. Kwota wskazana na fakturze regulowana jest przez Spółkę na rachunek bankowy pośrednika (biura podróży/agenta turystycznego). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca jest płatnikiem podatku u źródła w przypadku regulowania zobowiązań z tytułu nabywanych biletów lotniczych na rzecz polskich pośredników prowadzących działalność w imieniu i na rzecz zagranicznych przewoźników ? Zdaniem Wnioskodawcy: Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nie pełni funkcji płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od kwoty wynagrodzenia wypłacanego w związku z zakupem biletów lotniczych, na rzecz pośredników, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w stanie faktycznym.
2017
12
sie

Istota:
Czy w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca postąpi prawidłowo zamieszczając na wystawianym bilecie jednorazowym za przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km (stanowiącym fakturę) kod pozwalający na identyfikację przewoźnika świadczącego usługę transportu?
Fragment:
Sprzedaż biletów pasażerom na połączenia (dalej: „ bilety własne ”, „ oferta własna ”) prowadzona jest: stacjonarnie przez kasy bądź biletomaty Spółki; w pojeździe przez kierowców Spółki; stacjonarnie przez agentów Spółki; online za pośrednictwem witryny internetowej Spółki; online za pośrednictwem witryny internetowej Dworzec Online; online za pośrednictwem zewnętrznych portali sprzedażowych. Wnioskodawca prowadzi także działalność agencyjną w zakresie sprzedaży biletów stanowiących element oferty innych podmiotów - np. przewoźników świadczących usługę bądź też agentów działających w imieniu i na rzecz takich przewoźników (dalej: „ bilety obce ”, „ oferta obca ”) tymi samymi kanałami (z wyłączeniem wariantu b) powyżej). Spółka jest właścicielem (wspomnianego w punkcie e) powyżej) internetowego systemu dedykowanego do kompleksowej obsługi sprzedaży biletów na przewóz osób komunikacją autobusową na terenie kraju i poza jego granicami - „ Dworca Online ” (dalej: „ System ”, „ Oprogramowanie ”). Wnioskodawca planuje w najbliższej przyszłości rozwijać działalność w zakresie sprzedaży biletów (własnych oraz obcych) w tym kanale.
2017
10
sie

Istota:
W zakresie opodatkowania opłaty pobieranej w związku z dokonaniem zwrotu części lub całości należności za zakupiony bilet
Fragment:
Wnioskodawca prowadzi także działalność agencyjną w zakresie sprzedaży biletów stanowiących element oferty innych podmiotów - np. przewoźników świadczących usługę bądź też agentów działających w imieniu i na rzecz takich przewoźników (dalej: „ bilety obce ”, „ oferta obca ”) tymi samymi kanałami (z wyłączeniem wariantu b) powyżej). Spółka jest właścicielem (wspomnianego w punkcie e) powyżej) internetowego systemu dedykowanego do kompleksowej obsługi sprzedaży biletów na przewóz osób komunikacją autobusową na terenie kraju i poza jego granicami - „ Dworca Online ” (dalej: „ System ”, „ Oprogramowanie ”). Wnioskodawca planuje w najbliższej przyszłości rozwijać działalność w zakresie sprzedaży biletów (własnych oraz obcych) w tym kanale. Docelowo Spółka planuje ustrukturyzować swoją działalność w taki sposób, aby znacząca większość lub nawet 100% sprzedaży biletów (własnych i obcych) dokonywana była w ramach Dworca Online. Takie działanie wynika z jej wieloletnich starań, aby wypracować odpowiednią metodologię, która umożliwi Spółce ograniczenie procederu sprzedaży miejsc pasażerom z pominięciem kasy fiskalnej. Zakres przedmiotowy opisywanego zdarzenia przyszłego dotyczy sytuacji w których pasażer, który zakupił bilet na przejazd autobusem: otrzyma zwrot części należności za zakupiony bilet, otrzyma zwrot całości należności za zakupiony bilet.
2017
18
lip

Istota:
Czy Wnioskodawca w opisanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym dokonując Pośrednikowi zwrotu kosztów biletów lotniczych będzie, na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zobowiązany jako płatnik pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od tej wypłaty?
Fragment:
Wnioskodawca zawarł z Pośrednikiem posiadającym w Polsce status rezydenta, umowę, w której ten ostatni zobowiązał się do świadczenia na rzecz Wnioskodawcy usług w zakresie pośrednictwa sprzedaży wspomnianych wyżej biletów lotniczych. Przy czym, będzie to robił jako podmiot niezależny od zagranicznych dostawców usług transportowych. Z umowy wynika, że Pośrednik będzie świadczył usługi pośrednictwa w sposób umożliwiający uzyskanie przez Wnioskodawcę możliwie największych oszczędności. Wnioskodawca za powyższą usługę będzie uiszczał wynagrodzenie w ustalonej kwocie, a ponadto zwróci Pośrednikowi wszelkie wyłożone środki finansowe, w szczególności koszty biletów lotniczych i innych opłat pobieranych przez dostawców usług. W związku z tym, Pośrednik będzie wystawiał Wnioskodawcy raz w miesiącu faktury zbiorcze za usługi transportowe. Wnioskodawca zatem będzie obciążany przez Pośrednika kosztami biletów lotniczych, natomiast obowiązek regulowania u zagranicznych usługodawców należności za dostarczone Wnioskodawcy usługi transportowe będzie spoczywał na Pośredniku. Odnosząc powyższe przepisy prawa podatkowego do przedstawionego opisu sprawy stwierdzić należy, że jeżeli płatność z tytułu zakupu biletów lotniczych została dokonana na rzecz niezależnego przedstawiciela mającego siedzibę w Polsce, pośredniczącego w wykonaniu usługi przez przewoźnika zagranicznego, czyli w sytuacji, w której Pośrednik jest przedstawicielem niezależnym, to w takim przypadku, nie będzie miał zastosowania art. 21 ust. 1 updop.
2017
13
lip

Istota:
W zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy przedstawione w niniejszym wniosku dotyczą określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu sprzedaży biletów na rzecz podmiotów gospodarczych, które następnie dokonują ich dalszej odsprzedaży. Bilet jest dokumentem potwierdzającym uprawnienie do skorzystania z określonej usługi. Jest znakiem legitymacyjnym potwierdzającym, że okaziciel posiada uprawnienie do skorzystania z usługi oferowanej przez przedsiębiorcę. Bilet jest dokumentem stwierdzającym istnienie określonego stosunku prawnego. Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy trzeba stwierdzić, że sprzedaż biletu jest sprzedażą usługi (prawa skorzystania z usługi przewozu). Analizując opis sprawy oraz brzmienie ww. przepisów stwierdzić należy, że w sytuacji gdy sprzedaż biletów na rzecz podmiotów gospodarczych w celu dalszej odsprzedaży dla których terminy płatności zostały ustalone w przedziale od 14 do 60 dni od wydania biletów i wystawienia faktury VAT (a więc zapłata za bilety następuje po lub w trakcie wykonania usługi przewozowej) obowiązek podatkowy w podatku VAT z tego tytułu powstaje z chwilą wydania tych biletów, na zasadach ogólnych wynikających z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Zgodnie (...)
2017
13
lip

Istota:
W zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą wynagrodzenia z tytułu zakupu biletów lotniczych na rzecz pośrednika z siedzibą na terytorium Hongkongu oraz pośrednika z siedzibą na terytorium Chin (zarówno w przypadku posiadania, jak i braku jego certyfikatu rezydencji)
Fragment:
Bilety będą zakupywane u pośredników - firm mających siedziby na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej oraz Hongkongu („ Pośrednicy/Pośrednik ”), którzy w ramach swojej działalności gospodarczej zajmują się zawodowo sprzedażą m.in. biletów lotniczych różnych przedsiębiorstw żeglugi powietrznej, nie są natomiast przewoźnikami lotniczymi. Oferują oni możliwość nabycia za swoim pośrednictwem biletów różnych przewoźników zagranicznych. Podmiotem, który będzie obciążał Spółkę w związku z zakupem biletu będzie Pośrednik. Kwota obciążenia będzie wyrażana w walucie zagranicznej i przelewana przez Spółkę na rachunek bankowy Pośrednika prowadzony odpowiednio w Chinach lub Hongkongu. Na cenę uiszczaną przez Spółkę Pośrednikowi będą składać się: cena biletu netto, opłata serwisowa „ service fee ” w wysokości 10 euro oraz opłata „ center check service fee ” w wysokości 7 euro (łącznie „ Wynagrodzenie ”). Pracownicy Spółki mogą nabywać bilety lotnicze na wybrane przez siebie kierunki w określonych datach. Do Pośrednika należy znalezienie odpowiedniego lotu i wypełnienie wszelkich niezbędnych formalności, za które to Pośrednik dostaje Wynagrodzenie.
2017
22
maj

Istota:
Stawka podatku obowiązująca dla czynności sprzedaży biletów lotniczych w transporcie krajowym wraz z opłatą transakcyjną.
Fragment:
Usługą główną świadczoną przez Spółkę jest pośrednictwo w sprzedaży biletu lotniczego w transporcie międzynarodowym, jak i krajowym, usługa wystawienia biletu ma zatem charakter pomocniczy w stosunku do usługi głównej. Spółka nie ma możliwości prawnej wystawienia biletu lotniczego nie dokonując wcześniejszej jego sprzedaży w imieniu i na rzecz Przewoźnika. Usługa główna, z którą związana jest opłata transakcyjna dotycząca wystawienia biletu lotniczego na transport lotniczy pasażerski krajowy, jest zakwalifikowana do grupowania PKWiU ex 51.10.1. Spółka wystawiając faktury VAT dla klienta, które obejmują cenę biletu i osobno opłatę transakcyjną stosuje następujące stawki VAT: dla biletów lotniczych w transporcie międzynarodowym, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 83 ust. 3 pkt 2 - stawka 0%. Dla opłaty transakcyjnej w przypadku sprzedaży biletów lotniczych zagranicznych stawka 0%. dla biletów lotniczych w transporcie krajowym, zgodnie z art. 146a pkt 2 - stawka 8%. Dla opłaty transakcyjnej w przypadku sprzedaży biletów lotniczych krajowych stawka 23%. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy właściwą dla ceny bilety lotniczego w transporcie (...)
2017
16
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Bilety
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.