Bilety | Interpretacje podatkowe

Bilety | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to bilety. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Z uwagi na brak siedziby i stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, Wnioskodawca nie ma obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kasy rejestrującej. W konsekwencji, Wnioskodawca nie ma obowiązku prowadzenia sprzedaży biletów na rzecz pasażerów na linię autobusową obsługiwaną na trasie łączącej Polskę z Niemcami, przy użyciu kasy rejestrującej.
Fragment:
Wynagrodzenie otrzymane przez D. od pasażerów z tytułu sprzedaży im biletów w danym okresie będzie stanowić całkowitą wartość sprzedaży wszystkich biletów zrealizowaną przez Spółkę w danym okresie, niezależnie od tego na jakiej trasie bilety te zostały następnie wykorzystane przez podróżnych. Jednocześnie, od decyzji podróżnego zależeć będzie, czy bilet zakupiony od Spółki wykorzystana planowanej linii łączącej Polskę z Niemcami, która będzie obsługiwana przez Spółkę, czy też na linii, której trasa przebiega wyłącznie na terytorium Niemiec. D. nie ma i nie będzie miało precyzyjnej możliwości zweryfikowania, do przejazdu na jakiej trasie zostały przez podróżnych wykorzystane sprzedane przez nią bilety. Odcinek położony w Polsce będzie mógł zostać pokonany, o ile bilet obejmować będzie jednorazowy przejazd linią obejmującą m.in. odcinek położony w Polsce. Natomiast, nie zostaną wprowadzone specjalne bilety upoważniające tylko do podróży obejmującej odcinek położony w Polsce. Z powyższego wynika, że na podstawie zakupionych przez pasażerów biletów Wnioskodawca nie będzie miał możliwości ustalenia faktycznie przebytej przez pasażerów trasy z uwzględnieniem pokonanych przez nich odległości na terytorium kraju.
2018
21
lut

Istota:
Sposób opodatkowania i dokumentowania prowizji uzyskanej z usług pośrednictwa w sprzedaży biletów.
Fragment:
Wartość brutto faktury obliczona będzie jako iloczyn liczby nabytych biletów oraz ich wartości nominalnej (wartość netto biletów pomniejszona jest o podatek VAT 8%). Za sprzedaż biletów operator będzie otrzymywać wynagrodzenie – prowizję w wysokości ok. 7% ceny netto zakupionych biletów. Prowizja jest wartością netto gdzie operator wystawia dla Z. sp. z o.o. fakturę VAT ze stawką VAT 23%. Faktura VAT na prowizję będzie wystawiana niezwłocznie po otrzymaniu faktury VAT na kupno biletów. Zatem Z. sp. z o.o. będzie sprzedawać bilety na fakturze po cenie nominalnej, bez żadnych upustów. Na 7% prowizję za zakupione bilety Operator wystawiać będzie fakturę dla Z. sp. z o.o. Operator sprzedając bilety na żądanie klientów będzie wystawiać faktury VAT za zakupione bilety w imieniu spółki Z. Sp. z o.o. W uzupełnieniu wniosku wskazano dodatkowo, że Wnioskodawca jest zamawiającym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579). Umowy z Wykonawcami - w zakresie przewozów autobusowych zostały zawarte w wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanym po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
2018
1
lut

Istota:
Bilety dla pracowników i członków ich rodzin finansowane przez Wnioskodawcę dla wypełnienia obowiązków pracowniczych regulowanych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy mają związek z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą to Wnioskodawcy na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT przysługiwać będzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem ww. biletów. Zatem zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że jeżeli działalność Spółki jest działalnością w 100% opodatkowaną podatkiem VAT to Spółka ma prawo odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego wynikającego z faktury zakupu przedmiotowych biletów. Prawo do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej zakup biletów uprawniających pracowników i członków ich rodzin do bezpłatnych przejazdów przysługuje przy uwzględnieniu przesłanek negatywnych wynikających z art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.
Fragment:
W związku z tym, że ww. bilety dla pracowników i członków ich rodzin finansowane przez Wnioskodawcę dla wypełnienia obowiązków pracowniczych regulowanych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy mają związek z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą to Wnioskodawcy na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT przysługiwać będzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem ww. biletów. Zatem zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że jeżeli działalność Spółki jest działalnością w 100% opodatkowaną podatkiem VAT to Spółka ma prawo odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego wynikającego z faktury zakupu przedmiotowych biletów. Prawo do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej zakup biletów uprawniających pracowników i członków ich rodzin do bezpłatnych przejazdów przysługuje przy uwzględnieniu przesłanek negatywnych wynikających z art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Organ zauważa, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej nabycie biletów (pytanie nr 2 wniosku).
2018
30
sty

Istota:
W świetle powyższego, stwierdzić należy, że wartość biletu otrzymana przez pracowników Wnioskodawcy i członków ich rodzin w wyniku realizacji uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej stanowi przychód, który korzysta ze zwolnienia podatkowego na podstawie cytowanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 85 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
W związku z tym, że pracownikom i członkom ich rodzin będą nadal przysługiwały uprawnienia do bezpłatnych przejazdów z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy to Zarząd Spółki wypełniając uregulowania Układu będzie finansował zakup rocznych (na 12 kolejnych m-cy kalendarzowych) biletów ulgowych według ceny określonej Uchwałą Rady Miasta. Bilety te będą uprawniały do przejazdów zarówno w godzinach pracy jak i po pracy (przez 24 godziny na dobę) a ich zakup zostanie potwierdzone fakturą VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy wartość zakupionych przez Spółkę biletów uprawniających do przejazdów komunikacją miejską Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów podatku dochodowego od osób prawnych? Czy Spółka będzie mogła odliczyć podatek VAT naliczony z przedmiotowej faktury VAT? Czy przekazanie pracownikowi i członkom jego rodziny biletów uprawniających do przejazdów środkami komunikacji miejskiej będzie stanowiło dla pracownika nieodpłatne świadczenie w wartości zakupionych i przekazanych biletów, które Spółka zobowiązana będzie włączyć do podstawy opodatkowania, naliczyć i odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych? Niniejsza interpretacja dotyczy odpowiedzi na pyt. Nr 3. W zakresie pyt. Nr 1 i Nr 2 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia. Zdaniem Wnioskodawcy, Ad. 3) Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartości pieniężne świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania - w tym świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika jak również wartości innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
2018
26
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT pobieranej przez Gminę w razie anulowania okresowego biletu komunikacji miejskiej opłaty manipulacyjnej.
Fragment:
Wysokość cen biletów reguluje uchwała Gminy. Ceny biletów okresowych zostały w niej tak określone, by dzienna należność za przejazdy malała wraz ze wzrostem okresu obowiązywania biletu, np.: dzienna należność za przejazdy wynosi: 11,00 zł przy zakupie biletu 24-godzinnego, 8,66 zł przy zakupie biletu 72-godzinnego (cena biletu – 26,00 zł), 4,29 zł przy zakupie biletu 7-dniowego imiennego na wszystkie linie (cena biletu – 30 zł/7 dni), 3,27 zł przy zakupie biletu 30-dniowego imiennego na wszystkie linie (cena biletu – 98 zł/30 dni), 2,50 zł przy zakupie biletu semestralnego 4-miesięcznego imiennego na wszystkie linie (cena biletu – 300zł/120 dni). Dla przykładu w przypadku zwrotu biletu 30-dniowego na wszystkie linie w trzecim dniu jego ważności pasażer otrzymuje zwrot za niewykorzystaną cześć biletu, wyliczoną następująco: pozostałe 27 dni x (cena biletu 98 zł/30 dni) = 27 x 3,27 zł = 88,29 zł. Poniesiony w tym przypadku przez pasażera koszt z tytułu możliwości skorzystania z nieograniczonej liczby przejazdów w okresie 3 dni wynosi 9,71 zł (98,00 zł - 88,29 zł). Natomiast koszt przejazdu wynikający z taryfy biletowej i zakupu biletu 72-godzinnego to 26,00 zł.
2018
24
sty

Istota:
W zakresie braku obowiązku opodatkowania otrzymanego dofinansowania.
Fragment:
Pasażerowie mogą korzystać z przejazdów na linii Y nabywając bilet imienny, miesięczny w cenach określonych w cenniku biletów, stanowiący załącznik do zezwolenia. Do korzystania z ulg w opłacie za przejazd uprawnione są osoby, którym przysługuje jedna z ulg wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych i bezpłatnych przejazdów publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 54 poz. 254, z późn. zm.), na podstawie dokumentu uprawniającego do korzystania z takiej ulgi. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży biletów oraz z tytułu dopłat do biletów ulgowych sprzedawanych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych i bezpłatnych przejazdów publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 54 poz. 254, z późn. zm.) stanowią przychód Spółka K. Miesięczna wysokość dofinansowania za usługi wykonane zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztem usługi w okresie miesiąca kalendarzowego powiększonym o tzw. „ rozsądny zysk ” w wysokości 6 % kosztu, a kwotą uzyskaną ze sprzedaży biletów i należnych dopłat do biletów ulgowych. Po każdym zakończonym miesiącu Spółka K. przedłoży Gminie rozliczenie sprzedanych biletów i otrzymanych dopłat oraz należnego dofinansowania.
2018
19
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania i zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od nabytych biletów lotniczych.
Fragment:
Na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej, w związku z podróżami służbowymi pracowników, Spółka nabywa bilety lotnicze uprawniające do przelotu na trasach obsługiwanych przez zagranicznych przewoźników (dalej: Bilety lotnicze). Przewoźnicy ci (dalej łącznie: Zagraniczni przewoźnicy lub oddzielnie: Zagraniczny przewoźnik) nie posiadają miejsca siedziby ani zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej także: RP lub Polska), nie prowadzą również działalności w Polsce za pośrednictwem zakładu. W zasadniczej większości przypadków Bilety lotnicze nabywane są za pośrednictwem polskich podmiotów zajmujących się organizowaniem podróży krajowych i zagranicznych, w szczególności biur podróży czy agencji turystycznych (dalej łącznie: Pośrednicy lub oddzielnie: Pośrednik). Zakup Biletów lotniczych potwierdzany jest fakturą wystawioną przez danego Pośrednika, zawierającą nazwę (firmę) Zagranicznego przewoźnika oraz trasę przelotu. Na niektórych fakturach Pośrednik dokonuje adnotacji, że działa w imieniu i na rzecz Zagranicznego przewoźnika. Kwota wskazana na fakturze, obejmująca cenę biletu oraz wartość prowizji przysługującej Pośrednikowi, przelewana jest przez Spółkę na rachunek bankowy Pośrednika. W piśmie z 11 lipca 2016 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku Spółka wskazała, że nie posiada certyfikatów rezydencji zagranicznych przewoźników.
2017
23
gru

Istota:
Brak opodatkowania czynności polegającej na nieodpłatnym udostępnianiu wstępu na wydarzenia kulturalne.
Fragment:
Zwolnienie to zgodnie z art. 43 pkt 17 nie ma zastosowania do działalności wykonywanej w celu osiągnięcia dodatkowego przychodu, tj. usług generujących przychód z biletów wstępu na koncerty, przedstawienia i inne imprezy o charakterze odpłatnym. W tym przypadku usługi te podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 8%. Uczestnictwo w imprezach biletowanych odbywa się na podstawie biletów odpłatnych, ale także: biletów nieodpłatnych wydawanych osobom uprawnionym na podstawie tzw. „ karty dużej rodziny ” wydawanej przez Urząd Miasta X. w ramach programu wprowadzonego Uchwałą Rady Miasta pod nazwą „ ... ”. Karta ta uprawnia jej posiadacza do otrzymania 4 bezpłatnych biletów na wydarzenia odpłatne organizowane przez MOK w roku. Średni udział biletów nieodpłatnych w całej puli biletów przeznaczonych na sprzedaż nie przekracza 5%. MOK jest partnerem programu na podstawie umowy z Urzędem Miasta X., specjalnych wejściówek (kart wstępu) dla tzw. gości specjalnych, tj. radnych Rady Miasta, których opinia o działalności MOK ma wpływ na wysokość przydzielanej rocznej dotacji podmiotowej, oraz przedstawicieli Urzędu Miasta, sprawujących nadzór merytoryczny nad działalnością MOK i wydatkowaniem dotacji podmiotowej. Karty wstępu dla gości specjalnych dotyczą zwykle cyklu imprez w pewnym okresie czasu, wydawane są według imiennych list, jednak nie prowadzi się ewidencji „ wejść ” w ramach konkretnych kart wstępu, stąd nie można ustalić skali ich faktycznego wykorzystania na poszczególnych imprezach odpłatnych.
2017
6
gru

Istota:
Obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia w związku z zakupem biletów lotniczych od zagranicznego przewoźnika.
Fragment:
Uczelnia dokonuje wówczas zakupu biletów lotniczych na przeloty międzynarodowe oraz krajowe u pośredników mających siedziby na terytorium RP - polskich spółek, bądź polskich biur podróży. Podmioty od których Uczelnia nabywa bilety, są rezydentami polskimi i dokonują one, jako pośrednicy, sprzedaży biletów zarówno polskich, jak i zagranicznych przewoźników. Zakup biletu potwierdzany jest fakturą wystawioną przez pośrednika, zawierającą zazwyczaj nazwę przewoźnika i trasę przelotu. Kwota wskazana na fakturze przelewana jest na rachunek bankowy pośrednika. Na niektórych fakturach pośrednik dokonuje adnotacji, że jest agentem działającym w imieniu i na rzecz zagranicznego przewoźnika (większość faktur jednak nie posiada takiej adnotacji). Najczęściej cena biletu wskazana na fakturze od pośrednika zawiera jego prowizję oraz inne opłaty związane z wystawieniem biletu. Zagraniczni przewoźnicy wykonujący loty to m.in. A, B, C, D, czy E. Uczelnia nie posiada certyfikatów rezydencji tych przewoźników. W uzupełnieniu wniosku wskazano, że: Podmioty, od których Uczelnia nabywa bilety lotnicze, tj. pośrednicy polskich spółek/polskich biur podróży będący polskimi rezydentami są w większości przypadków niezależnymi przedstawicielami przedsiębiorstw zagranicznych, ale zdarzają się również zależni przedstawiciele przedsiębiorstw.
2017
11
lis

Istota:
W zakresie możliwości rejestrowania sprzedaży biletów dokonywanej w imieniu i na rzecz kontrahentów przy zastosowaniu należącej do Wnioskodawcy kasy rejestrującej, opodatkowania 8% stawką podatku od towarów i usług sprzedaży biletów oraz opodatkowania 23% stawką podatku od towarów i usług z tytułu prowizji za pośrednictwo
Fragment:
Wnioskodawca wskazał, że z tytułu pośrednictwa sprzedaży będzie wystawiał na kontrahenta, od którego kupił bilety komunikacji miejskiej fakturę prowizyjną z podstawową stawką VAT na wynagrodzenie odpowiadające w Modelu 1 określonej wartości procentowej zakupionych biletów, natomiast w Modelu 2 odpowiadające określonej wartości procentowej sprzedanych w danym miesiącu biletów. W Modelu 1 faktura prowizyjna będzie wystawiona do 15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu nabycia biletów będącego podstawą naliczenia prowizji, natomiast w Modelu 2 faktura prowizyjna będzie wystawiana do 15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano sprzedaży biletów będącej podstawą naliczania prowizji. Z powyższych okoliczności wynika, że wykonaniem usługi w Modelu 1 jest nabycie biletów, natomiast w Modelu 2 sprzedaż biletów. W niniejszej sprawie warunki pośrednictwa z tytułu świadczenia usługi pośrednictwa sprzedaży biletów komunikacji miejskiej określa umowa pośrednictwa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a kontrahentami. Skoro, wykonaniem usługi jest w Modelu 1 nabycie biletów, a w Modelu 2 sprzedaż biletów, to faktura prowizyjna wystawiona zgodnie z uregulowaniami art. 106i ustawy o VAT, tj. do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano nabycia biletów i sprzedaży biletów – będzie wystawiona w sposób prawidłowy. Odnosząc się do wątpliwości Wnioskodawcy dotyczących (...)
2017
25
paź
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Bilety
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.