Bilety | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to bilety. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
lip

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży biletów w cenach nominalnych przez X na rzecz Miasta i Y; opodatkowania sprzedaży druków biletów średniookresowych oraz długookresowych przez Miasto na rzecz X; opodatkowania sprzedaży biletów zakupionych od X przez Miasto i Y dalszym odbiorcom; opodatkowania podziału wpływów ze sprzedaży biletów wspólnych; opodatkowania podziału wydatków w związku z funkcjonowaniem zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego; prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z funkcjonowaniem zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego.

Fragment:

Do wielkości tej nie wlicza się wpływów ze sprzedaży biletów: elektronicznych biletów rocznych tzw. (...) obowiązujących w X oraz innych biletów specjalnych dla pracowników operatorów i organizatorów, a także członków ich rodzin obowiązujących w Y oraz w (...), biletów wspólnych z innymi organizatorami lub przewoźnikami transportu zbiorowego, w tym w szczególności biletów wspólnych z przewoźnikami kolejowymi (np. „ (...) ”,(...) oraz bilety w taryfie ...). Od 1 kwietnia 2018 r. współczynniki udziału stron Porozumienia we wpływach ze sprzedaży biletów wspólnych są następujące: X – (...) W – (...) Y – (...) Wpływy ze sprzedaży biletów będące przedmiotem podziału pomiędzy Stronami porozumienia po 1 kwietnia 2018 r. to wpływy ze sprzedaży wszystkich biletów papierowych i wszystkich rodzajów biletów elektronicznych w cenach netto z wyłączeniem wpływów ze sprzedaży: elektronicznych biletów rocznych tzw. (...) obowiązujących w X oraz innych biletów specjalnych dla pracowników operatorów i organizatorów, a także członków ich rodzin obowiązujących w Y oraz w (...), biletów wspólnych z innymi organizatorami lub przewoźnikami transportu zbiorowego, w tym w szczególności biletów wspólnych z przewoźnikami kolejowymi (np. „ (...) ”, (...) oraz bilety w taryfie ...).

2018
2
cze

Istota:

Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z nabyciem usług w zakresie kontroli biletów w środkach komunikacji miejskiej

Fragment:

Działalność gospodarczą w zakresie transportu publicznego Wnioskodawca wykonuje w oparciu o adhezyjne umowy cywilnoprawne pomiędzy pasażerem a Wnioskodawcą, w ramach których Wnioskodawca zobowiązuje się do zrealizowania przewozu pasażera w zamian za płatność uiszczaną w formie biletu komunikacji miejskiej. W przyjętym przez Wnioskodawcę systemie wykonywania usług komunikacji miejskiej nie jest dokonywana weryfikacja uiszczenia opłaty za wykonywaną przez Wnioskodawcę usługę (tj. posiadania biletu) przez każdego pasażera wchodzącego na pokład środka transportu. Wnioskodawca nabywa zatem usługi od firmy, która dokonuje kontroli biletów wyrywkowo i w sposób doraźny, co stanowi dla Wnioskodawcy sposób ochrony swoich dochodów z wykonywania usług w zakresie zbiorowego transportu publicznego. W ramach usług w zakresie kontroli biletów w środkach komunikacji miejskiej, pracownicy usługodawcy dokonują kontroli biletów lub dokumentów uprawniających do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego. Dodatkowo kontrolujący pobierają opodatkowane VAT opłaty za przejazd (świadczenie usługi przewozu) od tych pasażerów, którzy nie posiadają ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do ulgi lub bezpłatnego przejazdu oraz nakładają na pasażerów opłaty dodatkowe. Opłata dodatkowa nie jest należnością za przejazd, ale ma charakter sankcji/kary za przejazd bez uiszczenia opłaty za usługę lub bez ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi lub do przejazdu bezpłatnego.

2018
10
maj

Istota:

Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania biletów wstępu do kina.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 marca 2018 r. (data wpływu 8 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania biletów wstępu do kina – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania biletów wstępu do kina. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Kino działa w strukturach samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury, która posiada osobowość prawną, wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa. Samorządowa instytucja kultury (w skład której wchodzi Kino) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Jego działalność ma na celu upowszechnianie kultury filmowej poprzez rozpowszechnianie filmów i różnych inicjatyw adresowanych do całej lokalnej społeczności. Kino organizuje seanse tematyczne popularyzując w ten sposób wartościowe kino polskie i europejskie. Na niektóre premiery filmowe oraz seanse tematyczne w ramach współpracy i promocji działalności Kino zaprasza (bez pobierania opłat wstępu) sponsorów wydarzeń kulturalnych, przedstawicieli władzy samorządowej, lokalnych przedsiębiorców oraz przedstawicieli szkół organizujących seanse grupowe dla uczniów.

2018
16
kwi

Istota:

Stawka podatku obowiązująca dla czynności sprzedaży biletów kolejowych w transporcie krajowym wraz z opłatą transakcyjną.

Fragment:

Usługą główną świadczoną przez Spółkę jest pośrednictwo w sprzedaży biletu kolejowego w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym, usługa wystawienia biletu ma charakter pomocniczy w stosunku do usługi głównej. Spółka nie ma możliwości prawnej wystawienia biletu kolejowego nie dokonując wcześniejszej jego sprzedaży w imieniu i na rzecz P. S.A. Usługa główna, z którą związana jest opłata transakcyjna dotycząca wystawienia biletu kolejowego na transport kolejowy pasażerski krajowy, jest zakwalifikowana do grupowania PKWiU ex 49.10.11.0. Spółka wystawiając faktury VAT dla klienta, które obejmują cenę biletu i osobno opłatę transakcyjną stosuje następujące stawki VAT: dla biletów kolejowych w transporcie pasażerskim krajowym zgodnie z poz. 154 zał. nr 3 do ustawy o VAT - stawka 8%, dla opłaty transakcyjnej stawka 23%. dla biletów kolejowych pasażerskich w transporcie międzynarodowym zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 23 - stawka 0%. Dla opłaty transakcyjnej w przypadku sprzedaży biletów kolejowych w transporcie międzynarodowym stawka 0%. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy właściwą dla ceny biletu kolejowego pasażerskiego w transporcie krajowym i opłaty transakcyjnej stawką podatku (...)

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie obowiązku odprowadzania podatku dochodowego od wynagrodzenia za bilety lotnicze

Fragment:

W przedmiotowym przypadku obowiązek odprowadzenia podatku u źródła powstaje u polskiego pośrednika, przy transakcji nabycia biletów od zagranicznych pośredników, będących nierezydentami. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 obowiązek podatkowy powstaje w odniesieniu do transakcji kupna - sprzedaży biletów lotniczych zawartej między podmiotem zagranicznym, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o CIT, a polskim podatnikiem. W opisanym przypadku tym ostatnim jest polski pośrednik. W związku z powyższym obowiązek odprowadzenia podatku u źródła leży po stronie polskiego pośrednika. Potwierdzeniem wyżej zaprezentowanej koncepcji jest stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 10 lutego 2016 r., zgodnie z którym podmiot nabywający bilety lotnicze u krajowego pośrednika „ ponosi ekonomiczny ciężar świadczenia, jednakże nie dokonuje wypłaty bezpośrednich wypłat z tytułu o których mowa, a tym samym ostateczny nabywca biletów lotniczych nie spełnia warunków art. 21 ust. 1 ustawy o CIT. ” W przypadku, gdy Wnioskodawca nabywa bilety lotnicze od zagranicznych pośredników posiadających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zakłady, to wówczas poprzez spełnienie niżej wskazanych warunków, Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku odprowadzenia podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 4.

2018
16
kwi

Istota:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym spółka jest zobowiązana do pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia (zapłaty za bilet) wypłacanego na rzecz pośredników, mających siedzibę na terytorium RP w związku z zakupem biletów lotniczych, których loty odbywają się na trasach opisanych w stanie faktycznym?

Fragment:

Spółka dokonuje zakupu biletów lotniczych na przeloty międzynarodowe u pośredników mających siedziby na terytorium RP. Podmioty, od których Wnioskodawca nabywa bilety, są rezydentami polskimi i dokonują one, jako pośrednicy, sprzedaży biletów lotniczych krajowych i zagranicznych przewoźników. Loty odbywają się albo całkowicie poza terytorium kraju (np. lot B.-P.) albo wylot/powrót następuje z miasta w kraju do miasta w innym państwie (np. W.-P.). Na zakupione bilety pośrednik wystawia fakturę, na której podaje swoje dane jako sprzedawcy. W niektórych fakturach przewoźnik zawiera również informację, iż działa na rzecz i w imieniu określonego przewoźnika. Kwota, na którą opiewa wystawiona faktura przelewana jest na rachunek bankowy pośrednika. W piśmie z dnia 11 sierpnia 2016 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, iż dokonuje zakupu biletów tylko u jednego pośrednika firmy XX Sp. z o.o. (dalej także: pośrednik). Firma jest rezydentem polskim. Pośrednik ten sprzedaje bilety na samoloty różnych przewoźników. Część z tych przewoźników należy do Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych IATA, a część nie. Pośrednik ma podpisaną umowę z Międzynarodowym Zrzeszeniem Przewoźników Powietrznych IATA oddział w Polsce i dzięki zawarciu tej umowy pośrednik ma dostęp do systemu rezerwacji przewoźników zrzeszonych w IATA i może w imieniu i na rzecz tych przewoźników sprzedawać bilety.

2018
9
mar

Istota:

W zakresie sposobu ewidencjonowania sprzedaży biletów zakupionych bezpośrednio u kierowcy oraz przechowywania przez Pośrednika kopii faktur VAT wraz z paragonami w przypadku zakupu biletów ze strony internetowej.

Fragment:

W przedstawionym opisie sprawy można wyróżnić dwa odrębne sposoby sprzedaży biletów: sprzedaż biletów bezpośrednio przez kierowców w autobusach, która to sprzedaż będzie ewidencjonowana zdalnie na kasie rejestrującej przez Pośrednika wraz z automatycznym generowaniem faktury bez danych nabywcy oraz sprzedaż biletów za pośrednictwem strony internetowej Pośrednika, która to sprzedaż będzie ewidencjonowana na kasie rejestrującej przez pośrednika wraz z automatycznym generowaniem faktury zawierającej dane nabywcy. Wskazać należy, że w opisanym przez Wnioskodawcę przypadku, w którym pasażer zakupuje bilet bezpośrednio u kierowcy dochodzi w tym momencie do dokonania sprzedaży. W związku z tym Sprzedający powinien dokonać rejestracji czynności sprzedaży biletu przy użyciu kasy rejestrującej i wydać paragon pasażerowi. Pasażer w momencie zakupu dokonuje zapłaty za otrzymany bilet gotówką lub kartą płatniczą. Jedynie w przypadku gdy zakup dotyczy usługi przewozu na odległość nie mniejszą niż 50 km bilet jednorazowy, jeżeli zawiera wszystkie elementy wymienione w § 3 pkt 4 rozporządzenia dot. faktur, może zostać uznany za fakturę. W sytuacji natomiast, gdy bilet nie zawiera elementów wymienionych w tym przepisie lub gdy usługa dotyczy przewozu na odległość poniżej 50 km.

2018
21
lut

Istota:

Z uwagi na brak siedziby i stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, Wnioskodawca nie ma obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kasy rejestrującej. W konsekwencji, Wnioskodawca nie ma obowiązku prowadzenia sprzedaży biletów na rzecz pasażerów na linię autobusową obsługiwaną na trasie łączącej Polskę z Niemcami, przy użyciu kasy rejestrującej.

Fragment:

Wynagrodzenie otrzymane przez D. od pasażerów z tytułu sprzedaży im biletów w danym okresie będzie stanowić całkowitą wartość sprzedaży wszystkich biletów zrealizowaną przez Spółkę w danym okresie, niezależnie od tego na jakiej trasie bilety te zostały następnie wykorzystane przez podróżnych. Jednocześnie, od decyzji podróżnego zależeć będzie, czy bilet zakupiony od Spółki wykorzystana planowanej linii łączącej Polskę z Niemcami, która będzie obsługiwana przez Spółkę, czy też na linii, której trasa przebiega wyłącznie na terytorium Niemiec. D. nie ma i nie będzie miało precyzyjnej możliwości zweryfikowania, do przejazdu na jakiej trasie zostały przez podróżnych wykorzystane sprzedane przez nią bilety. Odcinek położony w Polsce będzie mógł zostać pokonany, o ile bilet obejmować będzie jednorazowy przejazd linią obejmującą m.in. odcinek położony w Polsce. Natomiast, nie zostaną wprowadzone specjalne bilety upoważniające tylko do podróży obejmującej odcinek położony w Polsce. Z powyższego wynika, że na podstawie zakupionych przez pasażerów biletów Wnioskodawca nie będzie miał możliwości ustalenia faktycznie przebytej przez pasażerów trasy z uwzględnieniem pokonanych przez nich odległości na terytorium kraju.

2018
1
lut

Istota:

Sposób opodatkowania i dokumentowania prowizji uzyskanej z usług pośrednictwa w sprzedaży biletów.

Fragment:

Wartość brutto faktury obliczona będzie jako iloczyn liczby nabytych biletów oraz ich wartości nominalnej (wartość netto biletów pomniejszona jest o podatek VAT 8%). Za sprzedaż biletów operator będzie otrzymywać wynagrodzenie – prowizję w wysokości ok. 7% ceny netto zakupionych biletów. Prowizja jest wartością netto gdzie operator wystawia dla Z. sp. z o.o. fakturę VAT ze stawką VAT 23%. Faktura VAT na prowizję będzie wystawiana niezwłocznie po otrzymaniu faktury VAT na kupno biletów. Zatem Z. sp. z o.o. będzie sprzedawać bilety na fakturze po cenie nominalnej, bez żadnych upustów. Na 7% prowizję za zakupione bilety Operator wystawiać będzie fakturę dla Z. sp. z o.o. Operator sprzedając bilety na żądanie klientów będzie wystawiać faktury VAT za zakupione bilety w imieniu spółki Z. Sp. z o.o. W uzupełnieniu wniosku wskazano dodatkowo, że Wnioskodawca jest zamawiającym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579). Umowy z Wykonawcami - w zakresie przewozów autobusowych zostały zawarte w wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanym po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

2018
30
sty

Istota:

Bilety dla pracowników i członków ich rodzin finansowane przez Wnioskodawcę dla wypełnienia obowiązków pracowniczych regulowanych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy mają związek z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą to Wnioskodawcy na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT przysługiwać będzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem ww. biletów. Zatem zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że jeżeli działalność Spółki jest działalnością w 100% opodatkowaną podatkiem VAT to Spółka ma prawo odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego wynikającego z faktury zakupu przedmiotowych biletów. Prawo do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej zakup biletów uprawniających pracowników i członków ich rodzin do bezpłatnych przejazdów przysługuje przy uwzględnieniu przesłanek negatywnych wynikających z art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

W związku z tym, że ww. bilety dla pracowników i członków ich rodzin finansowane przez Wnioskodawcę dla wypełnienia obowiązków pracowniczych regulowanych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy mają związek z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą to Wnioskodawcy na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT przysługiwać będzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem ww. biletów. Zatem zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że jeżeli działalność Spółki jest działalnością w 100% opodatkowaną podatkiem VAT to Spółka ma prawo odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego wynikającego z faktury zakupu przedmiotowych biletów. Prawo do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej zakup biletów uprawniających pracowników i członków ich rodzin do bezpłatnych przejazdów przysługuje przy uwzględnieniu przesłanek negatywnych wynikających z art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Organ zauważa, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej nabycie biletów (pytanie nr 2 wniosku).