Bilety | Interpretacje podatkowe

Bilety | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to bilety. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Stawka podatku obowiązująca dla czynności sprzedaży biletów kolejowych w transporcie krajowym wraz z opłatą transakcyjną.
Fragment:
Usługą główną świadczoną przez Spółkę jest pośrednictwo w sprzedaży biletu kolejowego w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym, usługa wystawienia biletu ma charakter pomocniczy w stosunku do usługi głównej. Spółka nie ma możliwości prawnej wystawienia biletu kolejowego nie dokonując wcześniejszej jego sprzedaży w imieniu i na rzecz P. S.A. Usługa główna, z którą związana jest opłata transakcyjna dotycząca wystawienia biletu kolejowego na transport kolejowy pasażerski krajowy, jest zakwalifikowana do grupowania PKWiU ex 49.10.11.0. Spółka wystawiając faktury VAT dla klienta, które obejmują cenę biletu i osobno opłatę transakcyjną stosuje następujące stawki VAT: dla biletów kolejowych w transporcie pasażerskim krajowym zgodnie z poz. 154 zał. nr 3 do ustawy o VAT - stawka 8%, dla opłaty transakcyjnej stawka 23%. dla biletów kolejowych pasażerskich w transporcie międzynarodowym zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 23 - stawka 0%. Dla opłaty transakcyjnej w przypadku sprzedaży biletów kolejowych w transporcie międzynarodowym stawka 0%. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy właściwą dla ceny biletu kolejowego pasażerskiego w transporcie krajowym i opłaty transakcyjnej stawką podatku (...)
2018
16
kwi

Istota:
W zakresie obowiązku odprowadzania podatku dochodowego od wynagrodzenia za bilety lotnicze
Fragment:
W przedmiotowym przypadku obowiązek odprowadzenia podatku u źródła powstaje u polskiego pośrednika, przy transakcji nabycia biletów od zagranicznych pośredników, będących nierezydentami. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 obowiązek podatkowy powstaje w odniesieniu do transakcji kupna - sprzedaży biletów lotniczych zawartej między podmiotem zagranicznym, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o CIT, a polskim podatnikiem. W opisanym przypadku tym ostatnim jest polski pośrednik. W związku z powyższym obowiązek odprowadzenia podatku u źródła leży po stronie polskiego pośrednika. Potwierdzeniem wyżej zaprezentowanej koncepcji jest stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 10 lutego 2016 r., zgodnie z którym podmiot nabywający bilety lotnicze u krajowego pośrednika „ ponosi ekonomiczny ciężar świadczenia, jednakże nie dokonuje wypłaty bezpośrednich wypłat z tytułu o których mowa, a tym samym ostateczny nabywca biletów lotniczych nie spełnia warunków art. 21 ust. 1 ustawy o CIT. ” W przypadku, gdy Wnioskodawca nabywa bilety lotnicze od zagranicznych pośredników posiadających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zakłady, to wówczas poprzez spełnienie niżej wskazanych warunków, Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku odprowadzenia podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 4.
2018
16
kwi

Istota:
Czy w przedstawionym stanie faktycznym spółka jest zobowiązana do pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia (zapłaty za bilet) wypłacanego na rzecz pośredników, mających siedzibę na terytorium RP w związku z zakupem biletów lotniczych, których loty odbywają się na trasach opisanych w stanie faktycznym?
Fragment:
Spółka dokonuje zakupu biletów lotniczych na przeloty międzynarodowe u pośredników mających siedziby na terytorium RP. Podmioty, od których Wnioskodawca nabywa bilety, są rezydentami polskimi i dokonują one, jako pośrednicy, sprzedaży biletów lotniczych krajowych i zagranicznych przewoźników. Loty odbywają się albo całkowicie poza terytorium kraju (np. lot B.-P.) albo wylot/powrót następuje z miasta w kraju do miasta w innym państwie (np. W.-P.). Na zakupione bilety pośrednik wystawia fakturę, na której podaje swoje dane jako sprzedawcy. W niektórych fakturach przewoźnik zawiera również informację, iż działa na rzecz i w imieniu określonego przewoźnika. Kwota, na którą opiewa wystawiona faktura przelewana jest na rachunek bankowy pośrednika. W piśmie z dnia 11 sierpnia 2016 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, iż dokonuje zakupu biletów tylko u jednego pośrednika firmy XX Sp. z o.o. (dalej także: pośrednik). Firma jest rezydentem polskim. Pośrednik ten sprzedaje bilety na samoloty różnych przewoźników. Część z tych przewoźników należy do Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych IATA, a część nie. Pośrednik ma podpisaną umowę z Międzynarodowym Zrzeszeniem Przewoźników Powietrznych IATA oddział w Polsce i dzięki zawarciu tej umowy pośrednik ma dostęp do systemu rezerwacji przewoźników zrzeszonych w IATA i może w imieniu i na rzecz tych przewoźników sprzedawać bilety.
2018
16
kwi

Istota:
W zakresie sposobu ewidencjonowania sprzedaży biletów zakupionych bezpośrednio u kierowcy oraz przechowywania przez Pośrednika kopii faktur VAT wraz z paragonami w przypadku zakupu biletów ze strony internetowej.
Fragment:
W przedstawionym opisie sprawy można wyróżnić dwa odrębne sposoby sprzedaży biletów: sprzedaż biletów bezpośrednio przez kierowców w autobusach, która to sprzedaż będzie ewidencjonowana zdalnie na kasie rejestrującej przez Pośrednika wraz z automatycznym generowaniem faktury bez danych nabywcy oraz sprzedaż biletów za pośrednictwem strony internetowej Pośrednika, która to sprzedaż będzie ewidencjonowana na kasie rejestrującej przez pośrednika wraz z automatycznym generowaniem faktury zawierającej dane nabywcy. Wskazać należy, że w opisanym przez Wnioskodawcę przypadku, w którym pasażer zakupuje bilet bezpośrednio u kierowcy dochodzi w tym momencie do dokonania sprzedaży. W związku z tym Sprzedający powinien dokonać rejestracji czynności sprzedaży biletu przy użyciu kasy rejestrującej i wydać paragon pasażerowi. Pasażer w momencie zakupu dokonuje zapłaty za otrzymany bilet gotówką lub kartą płatniczą. Jedynie w przypadku gdy zakup dotyczy usługi przewozu na odległość nie mniejszą niż 50 km bilet jednorazowy, jeżeli zawiera wszystkie elementy wymienione w § 3 pkt 4 rozporządzenia dot. faktur, może zostać uznany za fakturę. W sytuacji natomiast, gdy bilet nie zawiera elementów wymienionych w tym przepisie lub gdy usługa dotyczy przewozu na odległość poniżej 50 km.
2018
9
mar

Istota:
Z uwagi na brak siedziby i stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, Wnioskodawca nie ma obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy użyciu kasy rejestrującej. W konsekwencji, Wnioskodawca nie ma obowiązku prowadzenia sprzedaży biletów na rzecz pasażerów na linię autobusową obsługiwaną na trasie łączącej Polskę z Niemcami, przy użyciu kasy rejestrującej.
Fragment:
Wynagrodzenie otrzymane przez D. od pasażerów z tytułu sprzedaży im biletów w danym okresie będzie stanowić całkowitą wartość sprzedaży wszystkich biletów zrealizowaną przez Spółkę w danym okresie, niezależnie od tego na jakiej trasie bilety te zostały następnie wykorzystane przez podróżnych. Jednocześnie, od decyzji podróżnego zależeć będzie, czy bilet zakupiony od Spółki wykorzystana planowanej linii łączącej Polskę z Niemcami, która będzie obsługiwana przez Spółkę, czy też na linii, której trasa przebiega wyłącznie na terytorium Niemiec. D. nie ma i nie będzie miało precyzyjnej możliwości zweryfikowania, do przejazdu na jakiej trasie zostały przez podróżnych wykorzystane sprzedane przez nią bilety. Odcinek położony w Polsce będzie mógł zostać pokonany, o ile bilet obejmować będzie jednorazowy przejazd linią obejmującą m.in. odcinek położony w Polsce. Natomiast, nie zostaną wprowadzone specjalne bilety upoważniające tylko do podróży obejmującej odcinek położony w Polsce. Z powyższego wynika, że na podstawie zakupionych przez pasażerów biletów Wnioskodawca nie będzie miał możliwości ustalenia faktycznie przebytej przez pasażerów trasy z uwzględnieniem pokonanych przez nich odległości na terytorium kraju.
2018
21
lut

Istota:
Sposób opodatkowania i dokumentowania prowizji uzyskanej z usług pośrednictwa w sprzedaży biletów.
Fragment:
Wartość brutto faktury obliczona będzie jako iloczyn liczby nabytych biletów oraz ich wartości nominalnej (wartość netto biletów pomniejszona jest o podatek VAT 8%). Za sprzedaż biletów operator będzie otrzymywać wynagrodzenie – prowizję w wysokości ok. 7% ceny netto zakupionych biletów. Prowizja jest wartością netto gdzie operator wystawia dla Z. sp. z o.o. fakturę VAT ze stawką VAT 23%. Faktura VAT na prowizję będzie wystawiana niezwłocznie po otrzymaniu faktury VAT na kupno biletów. Zatem Z. sp. z o.o. będzie sprzedawać bilety na fakturze po cenie nominalnej, bez żadnych upustów. Na 7% prowizję za zakupione bilety Operator wystawiać będzie fakturę dla Z. sp. z o.o. Operator sprzedając bilety na żądanie klientów będzie wystawiać faktury VAT za zakupione bilety w imieniu spółki Z. Sp. z o.o. W uzupełnieniu wniosku wskazano dodatkowo, że Wnioskodawca jest zamawiającym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579). Umowy z Wykonawcami - w zakresie przewozów autobusowych zostały zawarte w wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanym po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
2018
1
lut

Istota:
Bilety dla pracowników i członków ich rodzin finansowane przez Wnioskodawcę dla wypełnienia obowiązków pracowniczych regulowanych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy mają związek z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą to Wnioskodawcy na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT przysługiwać będzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem ww. biletów. Zatem zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że jeżeli działalność Spółki jest działalnością w 100% opodatkowaną podatkiem VAT to Spółka ma prawo odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego wynikającego z faktury zakupu przedmiotowych biletów. Prawo do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej zakup biletów uprawniających pracowników i członków ich rodzin do bezpłatnych przejazdów przysługuje przy uwzględnieniu przesłanek negatywnych wynikających z art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.
Fragment:
W związku z tym, że ww. bilety dla pracowników i członków ich rodzin finansowane przez Wnioskodawcę dla wypełnienia obowiązków pracowniczych regulowanych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy mają związek z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą to Wnioskodawcy na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT przysługiwać będzie prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabyciem ww. biletów. Zatem zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że jeżeli działalność Spółki jest działalnością w 100% opodatkowaną podatkiem VAT to Spółka ma prawo odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego wynikającego z faktury zakupu przedmiotowych biletów. Prawo do odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej zakup biletów uprawniających pracowników i członków ich rodzin do bezpłatnych przejazdów przysługuje przy uwzględnieniu przesłanek negatywnych wynikających z art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Organ zauważa, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie odliczenia podatku VAT z faktury dokumentującej nabycie biletów (pytanie nr 2 wniosku).
2018
30
sty

Istota:
W świetle powyższego, stwierdzić należy, że wartość biletu otrzymana przez pracowników Wnioskodawcy i członków ich rodzin w wyniku realizacji uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej stanowi przychód, który korzysta ze zwolnienia podatkowego na podstawie cytowanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 85 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
W związku z tym, że pracownikom i członkom ich rodzin będą nadal przysługiwały uprawnienia do bezpłatnych przejazdów z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy to Zarząd Spółki wypełniając uregulowania Układu będzie finansował zakup rocznych (na 12 kolejnych m-cy kalendarzowych) biletów ulgowych według ceny określonej Uchwałą Rady Miasta. Bilety te będą uprawniały do przejazdów zarówno w godzinach pracy jak i po pracy (przez 24 godziny na dobę) a ich zakup zostanie potwierdzone fakturą VAT. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy wartość zakupionych przez Spółkę biletów uprawniających do przejazdów komunikacją miejską Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów podatku dochodowego od osób prawnych? Czy Spółka będzie mogła odliczyć podatek VAT naliczony z przedmiotowej faktury VAT? Czy przekazanie pracownikowi i członkom jego rodziny biletów uprawniających do przejazdów środkami komunikacji miejskiej będzie stanowiło dla pracownika nieodpłatne świadczenie w wartości zakupionych i przekazanych biletów, które Spółka zobowiązana będzie włączyć do podstawy opodatkowania, naliczyć i odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych? Niniejsza interpretacja dotyczy odpowiedzi na pyt. Nr 3. W zakresie pyt. Nr 1 i Nr 2 zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia. Zdaniem Wnioskodawcy, Ad. 3) Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartości pieniężne świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania - w tym świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika jak również wartości innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
2018
26
sty

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT pobieranej przez Gminę w razie anulowania okresowego biletu komunikacji miejskiej opłaty manipulacyjnej.
Fragment:
Wysokość cen biletów reguluje uchwała Gminy. Ceny biletów okresowych zostały w niej tak określone, by dzienna należność za przejazdy malała wraz ze wzrostem okresu obowiązywania biletu, np.: dzienna należność za przejazdy wynosi: 11,00 zł przy zakupie biletu 24-godzinnego, 8,66 zł przy zakupie biletu 72-godzinnego (cena biletu – 26,00 zł), 4,29 zł przy zakupie biletu 7-dniowego imiennego na wszystkie linie (cena biletu – 30 zł/7 dni), 3,27 zł przy zakupie biletu 30-dniowego imiennego na wszystkie linie (cena biletu – 98 zł/30 dni), 2,50 zł przy zakupie biletu semestralnego 4-miesięcznego imiennego na wszystkie linie (cena biletu – 300zł/120 dni). Dla przykładu w przypadku zwrotu biletu 30-dniowego na wszystkie linie w trzecim dniu jego ważności pasażer otrzymuje zwrot za niewykorzystaną cześć biletu, wyliczoną następująco: pozostałe 27 dni x (cena biletu 98 zł/30 dni) = 27 x 3,27 zł = 88,29 zł. Poniesiony w tym przypadku przez pasażera koszt z tytułu możliwości skorzystania z nieograniczonej liczby przejazdów w okresie 3 dni wynosi 9,71 zł (98,00 zł - 88,29 zł). Natomiast koszt przejazdu wynikający z taryfy biletowej i zakupu biletu 72-godzinnego to 26,00 zł.
2018
24
sty

Istota:
W zakresie braku obowiązku opodatkowania otrzymanego dofinansowania.
Fragment:
Pasażerowie mogą korzystać z przejazdów na linii Y nabywając bilet imienny, miesięczny w cenach określonych w cenniku biletów, stanowiący załącznik do zezwolenia. Do korzystania z ulg w opłacie za przejazd uprawnione są osoby, którym przysługuje jedna z ulg wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych i bezpłatnych przejazdów publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 54 poz. 254, z późn. zm.), na podstawie dokumentu uprawniającego do korzystania z takiej ulgi. Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży biletów oraz z tytułu dopłat do biletów ulgowych sprzedawanych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych i bezpłatnych przejazdów publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 54 poz. 254, z późn. zm.) stanowią przychód Spółka K. Miesięczna wysokość dofinansowania za usługi wykonane zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztem usługi w okresie miesiąca kalendarzowego powiększonym o tzw. „ rozsądny zysk ” w wysokości 6 % kosztu, a kwotą uzyskaną ze sprzedaży biletów i należnych dopłat do biletów ulgowych. Po każdym zakończonym miesiącu Spółka K. przedłoży Gminie rozliczenie sprzedanych biletów i otrzymanych dopłat oraz należnego dofinansowania.
2018
19
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Bilety
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.