Bilety | Interpretacje podatkowe

Bilety | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to bilety. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Stawa podatku dla opłaty transakcyjnej naliczanej przy sprzedaży biletów lotniczych na połaczenia krajowe i międzynarodowe (sprzedaż agencyjna i odsprzedaż)
Fragment:
A zatem, na cenę sprzedawanej klientowi usługi składa się cena biletu lotniczego wraz z naliczoną opłatą transakcyjną za wystawienie biletu lotniczego, co łącznie stanowi przychód Wnioskodawcy. Wnioskodawca wystawia fakturę VAT, na której wskazuje siebie jako sprzedawcę usługi z zastosowaniem stawki VAT analogicznej do stawki VAT biletu lotniczego, tj. w wysokości 0% w przypadku biletów lotniczych na połączenia międzynarodowe i w wysokości 8% w przypadku biletów lotniczych na połączenia krajowe. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Według jakich stawek podatku VAT Wnioskodawca powinien opodatkować opłatę transakcyjną naliczaną przy sprzedaży biletu lotniczego na połączenie krajowe i przy sprzedaży biletu lotniczego na połączenie międzynarodowego w sytuacji, gdy Wnioskodawca dokonuje sprzedaży biletów lotniczych w imieniu i na rzecz linii lotniczej (agencja)... Według jakich stawek podatku VAT Wnioskodawca powinien opodatkować opłatę transakcyjną naliczaną przy sprzedaży biletu lotniczego na połączenie krajowe i przy sprzedaży biletu lotniczego na połączenie międzynarodowego w sytuacji, gdy Wnioskodawca dokonuje sprzedaży biletów lotniczych w imieniu własnym i na własną rzecz (odsprzedaż)...
2016
14
sie

Istota:
Czy prawidłowym jest fakt niewpisywania otrzymywanych kwot dopłat do ustawowych ulgowych biletów miesięcznych z Urzędu Marszałkowskiego do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Kwotę dopłaty stanowi różnica pomiędzy wartością sprzedaży biletów obliczoną według cen nieuwzględniających ustawowych ulg, a wartością sprzedaży tych biletów w cenach uwzględniających te ulgi. Oznacza to, że dopłaty do ceny biletów mieszczą się w zakresie zadań własnych województwa i stanowią dotacje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na prowadzeniu przewozów regularnych, z których korzystają uczniowie dojeżdżający do szkół i wykupujący bilety miesięczne na dojazdy. Wnioskodawca wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o dotację do sprzedawanych ulgowych biletów miesięcznych dla uczniów. Urząd Marszałkowski zawarł z Wnioskodawcą umowę w dniu 4 marca 2010 r., a pierwszą dopłatę otrzymał w marcu 2010 r. Dotacja ta jest dotacją w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. Mając na względzie powyżej cytowane przepisy oraz przedstawiony przez Wnioskodawcę opis stanu faktycznego sprawy, stwierdzić należy, że otrzymana przez Niego z Urzędu Marszałkowskiego dotacja, stanowiąca dopłatę do sprzedaży ulgowych biletów miesięcznych, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na mocy cytowanego uprzednio art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych, a zatem nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
2016
6
lip

Istota:
Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wynagrodzenia (zapłaty za bilet) wypłacanego na rzecz pośredników - spółek bądź biur podróży mających siedzibę na terytorium RP w związku z zakupem biletów lotniczych, których loty odbywają się na trasach opisanych w stanie faktycznym?
Fragment:
BKIP 27 lipca 2015 r.), Spółka wskazała, że podmioty od których nabywa bilety lotnicze są rezydentami polskimi, dokonują one jako pośrednicy sprzedaży biletów zarówno polskich, jak i zagranicznych przewoźników (sprzedają bilety różnych przewoźników). Pośrednicy/biura podróży, od których Spółka dokonuje zakupu biletów lotniczych są akredytowanymi agentami Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych (IATA). Rozliczają się z International Air Transport Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie. Od niektórych z podmiotów pośrednicy/biura podróży posiadają swój nr agenta IATA, do International Air Transport Association Oddział w Polsce wnoszą płatności za sprzedaż biletów lotniczych, są polskimi rezydentami, podlegają kontroli i szczegółowym instrukcjom IATA, sprzedają bilety lotnicze wszystkich zrzeszonych w IATA przewoźników. Wnioskodawca wskazał, że niektóre podmioty posiadają pełnomocnictwa do zawierania umów w imieniu tych przewoźników, inni że takiego nie posiadają. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wynagrodzenia (zapłaty za bilet) wypłacanego na rzecz pośredników - spółek bądź biur podróży mających siedzibę na terytorium RP w związku z zakupem biletów lotniczych, których loty odbywają się na trasach opisanych w stanie faktycznym...
2016
10
cze

Istota:
Prawidłowość rozliczania oraz dokumentowania wpływów wynikających ze wspólnego przedsięwzięcia.
Fragment:
Muzeum przede wszystkim w postaci udostępnienia miejsca, tj. sali koncertowej oraz udostępnienia strony Internetowej, za pośrednictwem której koncert zostanie zaprezentowany i zareklamowany potencjalnym nabywcom biletów. Orkiestra wnosi do wspólnego przedsięwzięcia wykonawstwo na najwyższym poziomie artystycznym i muzycznym wraz z profesjonalną organizacją prawną, logistyczną i techniczną. Biorąc pod uwagę, iż koncert odbywa się w sali koncertowej udostępnionej w budynku Muzeum, to ono bierze na siebie obowiązek organizacji sprzedaży biletów na koncert z wykorzystaniem kas rejestrujących. Niemniej jednak bilety faktycznie sprzedawane w kasie Muzeum są formalnie biletami obu organizatorów koncertu w proporcji ustanowionej przez strony w umowie. Jest oczywiste, że nabywca biletu nie otrzymuje informacji, która wynika wyłącznie z umowy między organizatorami koncertu, że cena biletu stanowi w 20% kwotę należną dla Muzeum, a w pozostałych 80% jest kwotą należną dla Orkiestry. Fakt, iż bilet jest wydawany w kasie Muzeum oraz iż zapłata inkasowana jest przez pracownika Muzeum nie oznacza w tym przypadku, że jest to zapłata w całości należna dla tej instytucji. Także fakt zaewidencjonowania kwoty należnej w kasie rejestracyjnej Muzeum nie oznacza, iż jest ona w całości należna podmiotowi, do którego fizycznie wpłacono należność za sprzedany bilet.
2016
10
cze

Istota:
Czy wstęp i aktywne uczestnictwo w zajęciach rozrywki i rekreacji na podstawie biletów wstępu (karnetów) upoważnia do zastosowania stawki VAT w wysokości 8%?
Fragment:
W celu korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych dla osób fizycznych oraz prowadzących działalność gospodarczą będą sprzedawane bilety wstępu (karnety) upoważniające do wejścia na siłownię, zajęcia fitness, na tężnie solankową, masaż, solarium i saunę. Bilet wstępu (karnet) będzie jednocześnie upoważniał do aktywnego uczestnictwa w zajęciach i do korzystania ze znajdującego się w nim sprzętu. Bazując na przepisie załącznika nr 3 poz. 186 do ustawy o VAT zamierza Pan w zakresie biletów wstępu (karnetów) stosować stawkę VAT wysokości 8%. Wynika to m.in. z wyroku NSA z dnia 14 maja 2014 r., sygn. akt I FSK 943/13, oraz wyroku z dnia 18 lutego 2014 r., sygn. akt I FSK 349/13. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy wstęp i aktywne uczestnictwo w zajęciach rozrywki i rekreacji na podstawie biletów wstępu (karnetów) upoważnia do zastosowania stawki VAT w wysokości 8%... Pana zdaniem, w zakresie biletów wstępu (karnety) usługi rekreacyjne są opodatkowane stawką 8%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
2016
1
cze

Istota:
Bilet parkingowy drukowany za pomocą elektronicznego systemu parkingowego, nie musi zawierać informacji o naliczonym podatku VAT.
Fragment:
Bilet parkingowy generowany przez system parkingowy nie zawiera informacji o opodatkowaniu kwoty za postój podatkiem VAT 23%. Stanowi jedynie potwierdzenie dokonania wpłaty i umożliwia wyjazd z parkingu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Kwestią budzącą wątpliwości nie jest opodatkowanie kwoty za postój na parkingu poza pasem drogi publicznej (bo taki podatek jest odprowadzany), lecz kwestia: Czy bilet parkingowy generowany przez elektroniczny system powinien mieć znamiona paragonu fiskalnego... Czy na bilecie parkingowym winna być informacja o naliczonym podatku VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, bilet parkingowy drukowany za pomocą elektronicznego systemu parkingowego nie musi zawierać informacji o naliczonym podatku VAT. Ww. elektroniczny system nie drukuje paragonów fiskalnych i nie ma takiej konieczności – co wynika z treści pozycji nr 41 tabeli zamieszczonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. (poz. 1544). W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.
2016
25
maj

Istota:
Interpretacja dotycząca podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na bilety wstępu.
Fragment:
Podkreślić należy, że istota usługi polega na przyznaniu kupującemu biletu, prawa wstępu do obiektu czyli „ Pokoju Ucieczki ” na określony czas w zamian za opłatę. Jak wskazano w opisie „ stanu faktycznego ”, bilet wstępu nie łączy się z jakimikolwiek innymi uprawnieniami dla uczestnika – nie uprawnia go np. do skorzystania z żadnych dodatkowych usług. Sama idea escape room zakłada, że uczestnik bierze aktywny udział w zabawie, a nie jedynie przygląda się (Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie znak: IPPP3/443-1187/11-42/KB). Jednocześnie brak tutaj jakichkolwiek usług, do których nabycia uprawniałby bilet uczestnika – zakup wstępu, a które wykraczałyby poza wstęp. Ponadto w wypadku „ Escape Room ” aktywność uczestnika jest koniecznym elementem samej usługi, a korzystanie z urządzeń, znajdujących się w pokoju jest nieodłącznie związane z korzystaniem z samego obiektu i wstępem do niego. Dlatego też należałoby uznać, że zawierają się one w prawie wstępu (por. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach znak: IBPP2/443-952/12/WN ). Biorąc pod uwagę powyższe Wnioskodawca uważa jak na wstępie czyli, że może opodatkować sprzedaż biletów wstępu do „ Pokoju Ucieczki ” stawką 8% VAT.
2016
24
maj

Istota:
Czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru i odprowadzania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wynagrodzenia (zapłaty za bilet) wypłacanego:- na rzecz pośredników (polskich biur podróży) mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakupem biletów lotniczych, których loty odbywają się na trasach przedstawionych w stanie faktycznym,- na rzecz Polskich Linii Lotniczych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakupem biletów lotniczych, których loty odbywają się na trasach przedstawionych w stanie faktycznym,- na rzecz oddziału zagranicznego przedsiębiorcy w związku z zakupem biletów lotniczych, których loty odbywają się na trasach przedstawionych w stanie faktycznym,pracownikowi podczas rozliczenia delegacji, (faktury są imienne na pracownika) jako zwrot poniesionych wydatków związanych z odbyciem wyjazdu służbowego w związku z zakupem imiennych biletów lotniczych, których loty odbywają się na trasach przedstawionych w stanie faktycznym?
Fragment:
Ponadto, w sytuacji kiedy pracownik ze swoich środków zakupuje bilety lotnicze i na niego wystawiana jest faktura, a Wnioskodawca jedynie zawraca koszty podróży służbowej po powrocie pracownika z delegacji, również nie dojdzie do obowiązku poboru i odprowadzania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, gdyż podmiotem dokonującym zakupu biletu jest pracownik. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia, czy będzie zobowiązany do poboru i odprowadzania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wynagrodzenia (zapłaty za bilet) wypłacanego: na rzecz polskich biur podróży mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakupem biletów lotniczych na loty odbywające się na trasach przedstawionych w stanie faktycznym – jest prawidłowe, na rzecz Polskich Linii Lotniczych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakupem biletów lotniczych na loty odbywające się na trasach przedstawionych w stanie faktycznym – jest prawidłowe, na rzecz oddziału zagranicznego przedsiębiorcy w związku z zakupem biletów lotniczych na loty odbywające się na trasach przedstawionych w stanie faktycznym – jest prawidłowe, pracownikowi podczas rozliczenia delegacji (faktury są imienne na pracownika) jako zwrot poniesionych wydatków związanych z odbyciem wyjazdu służbowego w związku z zakupem imiennych biletów lotniczych na loty odbywające się na trasach przedstawionych w stanie faktycznym – jest prawidłowe. Ponadto, należy wskazać, że powołane w treści wniosku orzeczenia sądu nie mogą wpłynąć na ocenę prawidłowości przedmiotowej kwestii.
2016
20
maj

Istota:
Czy Wnioskodawca był zobowiązany do poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od ceny za lot międzynarodowy zapłaconej podmiotowi, któremu zlecił zakup biletu lotniczego?
Fragment:
Czy Wnioskodawca był zobowiązany do poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od ceny za lot międzynarodowy zapłaconej podmiotowi, któremu zlecił zakup biletu lotniczego... Zdaniem Wnioskodawcy, nie był on zobowiązany do poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od ceny za lot międzynarodowy zapłaconej podmiotowi, któremu zlecił zakup na jego rzecz biletu lotniczego. Korzystając z portalu internetowego, Wnioskodawca wyszukał najdogodniejsze dla siebie połączenie lotnicze i zlecił Operatorowi serwisu zakup biletu lotniczego na to połączenie. Za usługi zakupione za pośrednictwem strony internetowej www Wnioskodawca zapłacił kartą płatniczą, a inicjatorem pobrania środków z karty był Operator. Operator pobrał środki odpowiadające cenie biletu oraz pobrał opłatę transakcyjną. Ponieważ podmiotem, który dokonał wypłaty na konto zagranicznego przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej nie był Wnioskodawca tylko Operator, albo inny podmiot, z którym Operator współpracował przy zakupie biletu, Wnioskodawca nie miał obowiązku poboru zryczałtowanego podatku w wysokości 10% ceny biletu. Ponad to, podmiotem, który osiągnął przychód z tytułu zakupionego przeze mnie biletu nie było zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi powietrznej, lecz podmiot, który sprzedał mi bilet, gdyż to na rzecz tego podmiotu dokonałem zapłaty.
2016
29
kwi

Istota:
Czy Spółka winna zakwalifikować usługi których jest odbiorcą jako:
a. usługę świadczoną przez operatorów linii lotniczych;
b. usługę świadczoną przez instytucję finansową?
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 28 września 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie wystąpienia obowiązku poboru podatku w związku z transakcjami zakupu biletów lotniczych. W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Spółka zajmująca się specjalistycznym projektowaniem urządzeń na statkach, bardzo często wysyła swoich pracowników w delegacje w różne części świata. Przy rezerwacji biletów lotniczych Spółka korzysta z usług pośrednika zagranicznego – X ze Szwecji. Pośrednik zagraniczny wystawia noty, a płatność dla pośrednika jest regulowana na podstawie zbiorczej, wystawianej dwa razy w miesiącu faktury, wystawianej przez D., z której karty kredytowej Spółka korzysta, rezerwując bilety lotnicze. W większości przypadków na fakturze wskazane jest, od jakiej linii lotniczej dany bilet pochodzi. Jednak są przypadki, gdy do punktu docelowego podróży, pracownik przesiada się i tym samym korzysta z usług więcej niż jednej linii lotniczej. Wówczas na podstawie faktur od D. nie można ustalić, jaka część całości kosztu biletu przypada na poszczególne linie lotnicze. Należy zaznaczyć, że pośrednik pobiera prowizję za rezerwację biletów i ta kwota widnieje osobno na fakturze. Dodatkowo w uzupełnieniu wniosku Spółka wskazała, że dokonuje rezerwacji przewozów lotniczych za pośrednictwem Agencji Turystycznej.
2016
31
mar
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Bilety
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.