Bilety | Interpretacje podatkowe

Bilety | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to bilety. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie opodatkowania opłaty pobieranej w związku z dokonaniem zwrotu części lub całości należności za zakupiony bilet
Fragment:
Wnioskodawca prowadzi także działalność agencyjną w zakresie sprzedaży biletów stanowiących element oferty innych podmiotów - np. przewoźników świadczących usługę bądź też agentów działających w imieniu i na rzecz takich przewoźników (dalej: „ bilety obce ”, „ oferta obca ”) tymi samymi kanałami (z wyłączeniem wariantu b) powyżej). Spółka jest właścicielem (wspomnianego w punkcie e) powyżej) internetowego systemu dedykowanego do kompleksowej obsługi sprzedaży biletów na przewóz osób komunikacją autobusową na terenie kraju i poza jego granicami - „ Dworca Online ” (dalej: „ System ”, „ Oprogramowanie ”). Wnioskodawca planuje w najbliższej przyszłości rozwijać działalność w zakresie sprzedaży biletów (własnych oraz obcych) w tym kanale. Docelowo Spółka planuje ustrukturyzować swoją działalność w taki sposób, aby znacząca większość lub nawet 100% sprzedaży biletów (własnych i obcych) dokonywana była w ramach Dworca Online. Takie działanie wynika z jej wieloletnich starań, aby wypracować odpowiednią metodologię, która umożliwi Spółce ograniczenie procederu sprzedaży miejsc pasażerom z pominięciem kasy fiskalnej. Zakres przedmiotowy opisywanego zdarzenia przyszłego dotyczy sytuacji w których pasażer, który zakupił bilet na przejazd autobusem: otrzyma zwrot części należności za zakupiony bilet, otrzyma zwrot całości należności za zakupiony bilet.
2017
18
lip

Istota:
Czy Wnioskodawca w opisanym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym dokonując Pośrednikowi zwrotu kosztów biletów lotniczych będzie, na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zobowiązany jako płatnik pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od tej wypłaty?
Fragment:
Wnioskodawca zawarł z Pośrednikiem posiadającym w Polsce status rezydenta, umowę, w której ten ostatni zobowiązał się do świadczenia na rzecz Wnioskodawcy usług w zakresie pośrednictwa sprzedaży wspomnianych wyżej biletów lotniczych. Przy czym, będzie to robił jako podmiot niezależny od zagranicznych dostawców usług transportowych. Z umowy wynika, że Pośrednik będzie świadczył usługi pośrednictwa w sposób umożliwiający uzyskanie przez Wnioskodawcę możliwie największych oszczędności. Wnioskodawca za powyższą usługę będzie uiszczał wynagrodzenie w ustalonej kwocie, a ponadto zwróci Pośrednikowi wszelkie wyłożone środki finansowe, w szczególności koszty biletów lotniczych i innych opłat pobieranych przez dostawców usług. W związku z tym, Pośrednik będzie wystawiał Wnioskodawcy raz w miesiącu faktury zbiorcze za usługi transportowe. Wnioskodawca zatem będzie obciążany przez Pośrednika kosztami biletów lotniczych, natomiast obowiązek regulowania u zagranicznych usługodawców należności za dostarczone Wnioskodawcy usługi transportowe będzie spoczywał na Pośredniku. Odnosząc powyższe przepisy prawa podatkowego do przedstawionego opisu sprawy stwierdzić należy, że jeżeli płatność z tytułu zakupu biletów lotniczych została dokonana na rzecz niezależnego przedstawiciela mającego siedzibę w Polsce, pośredniczącego w wykonaniu usługi przez przewoźnika zagranicznego, czyli w sytuacji, w której Pośrednik jest przedstawicielem niezależnym, to w takim przypadku, nie będzie miał zastosowania art. 21 ust. 1 updop.
2017
13
lip

Istota:
W zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej
Fragment:
Wątpliwości Wnioskodawcy przedstawione w niniejszym wniosku dotyczą określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu sprzedaży biletów na rzecz podmiotów gospodarczych, które następnie dokonują ich dalszej odsprzedaży. Bilet jest dokumentem potwierdzającym uprawnienie do skorzystania z określonej usługi. Jest znakiem legitymacyjnym potwierdzającym, że okaziciel posiada uprawnienie do skorzystania z usługi oferowanej przez przedsiębiorcę. Bilet jest dokumentem stwierdzającym istnienie określonego stosunku prawnego. Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy trzeba stwierdzić, że sprzedaż biletu jest sprzedażą usługi (prawa skorzystania z usługi przewozu). Analizując opis sprawy oraz brzmienie ww. przepisów stwierdzić należy, że w sytuacji gdy sprzedaż biletów na rzecz podmiotów gospodarczych w celu dalszej odsprzedaży dla których terminy płatności zostały ustalone w przedziale od 14 do 60 dni od wydania biletów i wystawienia faktury VAT (a więc zapłata za bilety następuje po lub w trakcie wykonania usługi przewozowej) obowiązek podatkowy w podatku VAT z tego tytułu powstaje z chwilą wydania tych biletów, na zasadach ogólnych wynikających z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Zgodnie (...)
2017
13
lip

Istota:
W zakresie obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wypłatą wynagrodzenia z tytułu zakupu biletów lotniczych na rzecz pośrednika z siedzibą na terytorium Hongkongu oraz pośrednika z siedzibą na terytorium Chin (zarówno w przypadku posiadania, jak i braku jego certyfikatu rezydencji)
Fragment:
Bilety będą zakupywane u pośredników - firm mających siedziby na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej oraz Hongkongu („ Pośrednicy/Pośrednik ”), którzy w ramach swojej działalności gospodarczej zajmują się zawodowo sprzedażą m.in. biletów lotniczych różnych przedsiębiorstw żeglugi powietrznej, nie są natomiast przewoźnikami lotniczymi. Oferują oni możliwość nabycia za swoim pośrednictwem biletów różnych przewoźników zagranicznych. Podmiotem, który będzie obciążał Spółkę w związku z zakupem biletu będzie Pośrednik. Kwota obciążenia będzie wyrażana w walucie zagranicznej i przelewana przez Spółkę na rachunek bankowy Pośrednika prowadzony odpowiednio w Chinach lub Hongkongu. Na cenę uiszczaną przez Spółkę Pośrednikowi będą składać się: cena biletu netto, opłata serwisowa „ service fee ” w wysokości 10 euro oraz opłata „ center check service fee ” w wysokości 7 euro (łącznie „ Wynagrodzenie ”). Pracownicy Spółki mogą nabywać bilety lotnicze na wybrane przez siebie kierunki w określonych datach. Do Pośrednika należy znalezienie odpowiedniego lotu i wypełnienie wszelkich niezbędnych formalności, za które to Pośrednik dostaje Wynagrodzenie.
2017
22
maj

Istota:
Stawka podatku obowiązująca dla czynności sprzedaży biletów lotniczych w transporcie krajowym wraz z opłatą transakcyjną.
Fragment:
Usługą główną świadczoną przez Spółkę jest pośrednictwo w sprzedaży biletu lotniczego w transporcie międzynarodowym, jak i krajowym, usługa wystawienia biletu ma zatem charakter pomocniczy w stosunku do usługi głównej. Spółka nie ma możliwości prawnej wystawienia biletu lotniczego nie dokonując wcześniejszej jego sprzedaży w imieniu i na rzecz Przewoźnika. Usługa główna, z którą związana jest opłata transakcyjna dotycząca wystawienia biletu lotniczego na transport lotniczy pasażerski krajowy, jest zakwalifikowana do grupowania PKWiU ex 51.10.1. Spółka wystawiając faktury VAT dla klienta, które obejmują cenę biletu i osobno opłatę transakcyjną stosuje następujące stawki VAT: dla biletów lotniczych w transporcie międzynarodowym, zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z art. 83 ust. 3 pkt 2 - stawka 0%. Dla opłaty transakcyjnej w przypadku sprzedaży biletów lotniczych zagranicznych stawka 0%. dla biletów lotniczych w transporcie krajowym, zgodnie z art. 146a pkt 2 - stawka 8%. Dla opłaty transakcyjnej w przypadku sprzedaży biletów lotniczych krajowych stawka 23%. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy właściwą dla ceny bilety lotniczego w transporcie (...)
2017
16
maj

Istota:
W zakresie obliczania i pobierania podatku dochodowego.
Fragment:
Odnosząc powyższe przepisy do przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego, stwierdzić należy, że w przypadku zakupu usług transportu lotniczego (biletów lotniczych) od zagranicznych przewoźników, ostatecznym odbiorcą należności za bilety lotnicze są zagraniczni przewoźnicy, świadczący usługi transportu lotniczego. Zatem należności te stanowią przychody tych zagranicznych przewoźników. W związku z powyższym na Wnioskodawcy ciąży obowiązek poboru tzw. „ podatku u źródła ” wynikający z art. 21 updop, a skoro Wnioskodawca nie posiada certyfikatów rezydencji zagranicznych przewoźników, należy stosować stawkę podatku określoną art. 21 ust. 1 pkt 4 updop, bez uwzględniania postanowień wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Nie można zgodzić się z Wnioskodawcą co do twierdzenia, że kwota faktycznie zapłaconej przewoźnikowi należności stanowi podstawę do naliczenia podatku u źródła. W przypadku zakupu biletów przez internet, gdzie warunki sprzedaży biletów dla wszystkich klientów są jednakowe i gdy przewoźnik oczekuje zapłaty pełnej kwoty wskazanej na bilecie, płatnik (dokonujący zakupu biletów) w celu ustalenia kwoty należnego podatku jest zobowiązany do zastosowania mechanizmu ubruttowienia kwoty przekazanej zagranicznemu kontrahentowi. Sposób takiego ubruttowienia kwoty należności obrazuje poniższy przykład: Spółka A dokonała wypłaty podmiotowi zagranicznemu należności w kwocie 1.000 zł.
2017
16
maj

Istota:
Czy imienne bilety PKP – internetowe bilety wystawione na imię i nazwisko Wnioskodawcy – wystawione na dni podróży z miejsca zamieszkania do siedziby pracodawcy są wystarczającym dowodem ponoszenia wyższych kosztów uzyskania przychodu?
Fragment:
Użyty przez ustawodawcę zwrot „ wyłącznie ” jest jednoznaczny i zobowiązuje do udokumentowania wydatków faktycznie poniesionych imiennymi biletami okresowymi tj. biletami, które w swej treści określają osobę uprawnioną do korzystania z nich i uprawniają do korzystania z komunikacji przez pewien okres czasu. Gdyby ustawodawca dopuszczał możliwość udokumentowania powyższych wydatków zwykłymi biletami lub innymi dokumentami, to wynikałoby to wprost z treści wskazanego powyżej przepisu art. 22 ust. 11 ustawy. Zatem brak jest możliwości zastąpienia imiennego biletu okresowego jakimkolwiek innym dokumentem. Wobec powyższego należy stwierdzić, że faktycznie poniesione przez Wnioskodawcę wydatki na zakup imiennych biletów PKP (internetowe bilety wystawione na imię i nazwisko Wnioskodawcy) wystawionych na dni podróży z miejsca zamieszkania do siedziby pracodawcy nie mogą być uwzględnione w rocznym rozliczeniu podatku, ponieważ nie został spełniony jeden z warunków określonych we wskazanym wyżej art. 22 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Imiennych biletów jednokrotnego przejazdu nie można bowiem utożsamiać z imiennymi biletami okresowymi, o którym mowa w tym przepisie. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
2017
10
maj

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego.
Fragment:
Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nie jest zobowiązany do poboru i odprowadzania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wynagrodzenia (zapłaty za przelot zagranicznymi liniami lotniczymi) wypłacanego na rzecz: na rzecz Polskich Linii Lotniczych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakupem biletów lotniczych, których loty realizowane są w ramach współpracy z zagranicznym przewoźnikiem; na rzecz agenta linii lotniczych, w związku z zakupem biletów lotniczych; na rzecz pośredników (w tym polskich biur podróży) mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakupem biletów lotniczych, na rzecz organizatora konferencji w związku z zakupem biletów lotniczych; na rzecz pracownika podczas rozliczenia delegacji, jako zwrot poniesionych wydatków związanych z odbyciem wyjazdu służbowego w związku z zakupem imiennych biletów lotniczych; na rzecz menedżera lub innej spółki z Y na podstawie wystawionej przez ten podmiot refaktury. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w zakresie: braku obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia za bilety lotnicze wypłacanego na rzecz Polskich Linii Lotniczych - jest prawidłowe, braku obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia za bilety lotnicze wypłacanego agentowi: w części odnoszącej się do niezależnych przedstawicieli (...)
2017
10
maj

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego.
Fragment:
Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nie jest zobowiązany do poboru i odprowadzania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wynagrodzenia (zapłaty za przelot zagranicznymi liniami lotniczymi) wypłacanego na rzecz: na rzecz Polskich Linii Lotniczych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakupem biletów lotniczych, których loty realizowane są w ramach współpracy z zagranicznym przewoźnikiem; na rzecz agenta linii lotniczych, w związku z zakupem biletów lotniczych; na rzecz pośredników (w tym polskich biur podróży) mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakupem biletów lotniczych, na rzecz organizatora konferencji w związku z zakupem biletów lotniczych; na rzecz pracownika podczas rozliczenia delegacji, jako zwrot poniesionych wydatków związanych z odbyciem wyjazdu służbowego w związku z zakupem imiennych biletów lotniczych; na rzecz menedżera lub innej spółki z Y na podstawie wystawionej przez ten podmiot refaktury. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego w zakresie braku obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia w związku z zakupem biletów lotniczych od zagranicznego przewoźnika: w części dotyczącej zakupu biletów przez pracowników przy użyciu karty służbowej - jest nieprawidłowe, w części dotyczącej zakupu biletów przez pracowników ze środków własnych - jest prawidłowe.
2017
10
maj

Istota:
Obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego.
Fragment:
Organizator konferencji może nabywać bilety zarówno bezpośrednio od przewoźnika jak również od agenta / pośrednika. Niezależnie od sposobu nabycia biletów przez organizatora konferencji, Spółka nie posiada wiedzy o jednostkowej cenie biletu, gdyż nie jest ona wyodrębniona spośród pozostałych usług na fakturze. W konsekwencji Spółka nie jest w stanie określić w sposób wiarygodny, w jakiej kwocie, kiedy i w czyim imieniu powinna pobrać podatek u źródła. e) Wydelegowani pracownicy samodzielnie dokonują zakupu biletów. W związku z wykonaniem czynności służbowych, pracownicy Spółki uprawnieni są do samodzielnego nabywania biletów lotniczych. Zakup biletu potwierdzany jest fakturą wystawioną przez polską firmę mającą siedzibę na terytorium RP, polskie biuro podróży, Polskie Linie Lotnicze, oddział zagranicznego przedsiębiorcy, bądź fakturą imienną na pracownika. Za nabywany bilet pracownik może zapłacić przy użyciu karty służbowej, lub z własnych środków. Kwota wskazana na fakturze przelewana jest na rachunek bankowy biura podróży, Polskich Linii Lotniczych bądź linii lotniczych, które w Polsce mają zagraniczny oddział przedsiębiorcy. Jeżeli pracownik dokonuje płatności z prywatnych środków, wówczas podstawą zwrotu kosztów, mogą być zarówno faktura VAT jak i inne niż faktura dokumenty, np. bilety wraz z dowodem dokonania zapłaty.
2017
10
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Bilety
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.