Bilety | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to bilety. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
23
gru

Istota:

W zakresie opodatkowania usługi wstępu do parku rozrywki w ramach, której świadczone są usługi „escape room” oraz „arena do rozgrywek z wykorzystaniem broni pneumatycznej lub laserowej”

Fragment:

Zatem pod pojęciem „ wstępu ” w rozumieniu m.in. poz. 183 załącznika nr 3 do ustawy należy rozumieć możliwość wejścia gdzieś, prawo uczestniczenia w czymś, przy czym nie ma znaczenia forma biletu (lub opłaty), tzn. czy jest to jednorazowy bilet, czy też karnet upoważniający do kilku wejść. Dodatkowo należy zauważyć, że wejścia (wstępu) nie można kojarzyć tylko z możliwością wejścia np. do określonego miejsca (pomieszczenia). Ze wstępem w rozumieniu tych przepisów związane jest określone świadczenie (typowe dla danego obiektu). I tak np. z nabyciem biletu wstępu do teatru związana jest możliwość obejrzenia przedstawienia, w przypadku parku rozrywki – możliwość korzystania z określonych urządzeń, sali tanecznej – możliwość tańczenia, na imprezę sportową – możliwość obejrzenia rozgrywanych na danym obiekcie zawodów, „ na siłownię ” – możliwość wykonywania ćwiczeń siłowych przy wykorzystaniu znajdujących się na jej terenie przyrządów, do parku narodowego – możliwość oglądania obiektów przyrodniczych znajdujących się na jego terenie. Tym samym, nie ma uzasadnienia dla zawężania stosowania stawki obniżonej związanej ze wstępem do biernego uczestnictwa w danym przedsięwzięciu, a więc wyłącznie do wejścia do danego obiektu bez możliwości korzystania z urządzeń tam się znajdujących, jeżeli korzystanie z tych urządzeń wiąże się z typowym użytkowaniem danego obiektu w ramach wstępu do tego obiektu (tak jak np. wstęp „ na siłownię ”, czy do parku rozrywki).

2018
29
wrz

Istota:

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej sprzedaży biletów na seanse kinowe z biletomatu.

Fragment:

W celu usprawnienia obsługi klienta Centrum chce zainstalować BILETOMAT do sprzedaży biletów do kina. Centrum przed dniem 1 stycznia 2018 r. nie rozpoczęło ewidencjonowania i obecnie jeszcze nie ewidencjonuje sprzedaży biletów za pomocą biletomatu. Zakupu i płatności za zakupiony bilet osoba fizyczna (klient) będzie dokonywała samodzielnie bezpośrednio w biletomacie za pomocą karty płatniczej. Klient po dokonaniu płatności otrzyma bilet wstępu na określony seans kinowy. Klient dokonujący płatności za bilet w Biletomacie nie jest identyfikowalny. Z biletu będzie można odczytać za ile, na co i na kiedy został zakupiony, ale nie będzie można zidentyfikować odbiorcy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej sprzedaży biletów na seanse kinowe z Biletomatu? Zdaniem Wnioskodawcy, ... jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Prezentowany sposób sprzedaży spełnia kryteria poz. 39 załącznika do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 16 grudnia 2016 roku, gdzie czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania to świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonywaną czynność za pośrednictwem poczty, banku.

2018
31
sie

Istota:

Opodatkowanie kosztów przesyłki/transportu ponoszonych w związku ze sprzedażą Produktów lub Biletów

Fragment:

W przypadku sprzedaży Biletów, sposób dostawy będzie uzależniony od formy Biletu wybranej przez Kupującego. Bilety w formie elektronicznej będą udostępniane w serwisie biletowym w formie pliku pdf. Natomiast Bilety w formie drukowanej będą przesyłane w sposób analogiczny jak Produkty, tj. za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera. W takim wypadku, wartość zakupionych Biletów, podobnie jak w przypadku Produktów, będzie powiększana o koszty transportu. Pojedyncze zamówienie Kupującego może obejmować zarówno tylko jeden Produkt lub Bilet wraz z jego transportem pod wskazany adres, jak również szereg Produktów i Biletów wraz z ich łącznym transportem pod wskazany adres. W każdym przypadku do przesyłki obejmującej jeden lub wiele Produktów lub Biletów (odpowiadającej pojedynczemu zamówieniu) dołączana jest faktura VAT wystawiona przez Spółkę. Chociaż należności za Produkty lub Bilety i koszty przesyłki (transportu) podlegają wykazaniu w osobnych pozycjach na fakturze, jako łączna kwota do zapłaty zostanie wykazana suma kwot przypisanych do poszczególnych Produktów lub Biletów oraz wartość transportu. W związku z powyższym opisem zadano następujące (...)

2018
2
sie

Istota:

Określenia prawidłowej podstawy opodatkowania z tytułu sprzedaży biletów lotniczych Przewoźników innych niż X oraz określenia podstawy opodatkowania z tytułu sprzedaży biletów lotniczych X.

Fragment:

Uwzględniając te okoliczności oraz fakt, iż klienci Spółki nabywając bilety lotnicze oczekują od Spółki wystawiania faktur VAT na całą kwotę należności, obejmującą zarówno cenę biletu jak również opłatę pobieraną przez Spółkę za wystawienie biletu (tzw. „ transaction fee ”), Spółka na wystawianych przez siebie fakturach dokumentujących sprzedaż biletów Przewoźników (innych niż X) należących do zrzeszenia IATA na podstawie Umowy agencyjnej wykazuje łączną kwotę należności otrzymywaną od klienta, deklarując w składanym zeznaniu podatkowym podstawę opodatkowania podatkiem VAT w kwocie obejmującej zarówno opłatę za wystawienie biletu (pomniejszoną o należny podatek VAT) jak również należność (pomniejszoną o należny podatek VAT) Wnioskodawcy pobieraną od klientów za usługę transportu lotniczego (cena biletu lotniczego ustalana przez Przewoźnika). Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą wliczania do podstawy opodatkowania z tytułu sprzedaży biletów lotniczych Przewoźników innych niż X, oprócz opłaty transakcyjnej za wystawienie biletu, również należności Wnioskodawcy od klientów stanowiącą równowartość ceny biletów lotniczych narzuconych przez Przewoźników. Jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca Przewoźnicy należący do IATA powołują agentów (Wnioskodawcę), którzy na podstawie zawartej z IATA umowy uprawnieni są do sprzedaży biletów lotniczych w imieniu każdego z członków IATA.

2018
14
lip

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży biletów w cenach nominalnych przez X na rzecz Miasta i Y; opodatkowania sprzedaży druków biletów średniookresowych oraz długookresowych przez Miasto na rzecz X; opodatkowania sprzedaży biletów zakupionych od X przez Miasto i Y dalszym odbiorcom; opodatkowania podziału wpływów ze sprzedaży biletów wspólnych; opodatkowania podziału wydatków w związku z funkcjonowaniem zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego; prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z funkcjonowaniem zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego.

Fragment:

Do wielkości tej nie wlicza się wpływów ze sprzedaży biletów: elektronicznych biletów rocznych tzw. (...) obowiązujących w X oraz innych biletów specjalnych dla pracowników operatorów i organizatorów, a także członków ich rodzin obowiązujących w Y oraz w (...), biletów wspólnych z innymi organizatorami lub przewoźnikami transportu zbiorowego, w tym w szczególności biletów wspólnych z przewoźnikami kolejowymi (np. „ (...) ”,(...) oraz bilety w taryfie ...). Od 1 kwietnia 2018 r. współczynniki udziału stron Porozumienia we wpływach ze sprzedaży biletów wspólnych są następujące: X – (...) W – (...) Y – (...) Wpływy ze sprzedaży biletów będące przedmiotem podziału pomiędzy Stronami porozumienia po 1 kwietnia 2018 r. to wpływy ze sprzedaży wszystkich biletów papierowych i wszystkich rodzajów biletów elektronicznych w cenach netto z wyłączeniem wpływów ze sprzedaży: elektronicznych biletów rocznych tzw. (...) obowiązujących w X oraz innych biletów specjalnych dla pracowników operatorów i organizatorów, a także członków ich rodzin obowiązujących w Y oraz w (...), biletów wspólnych z innymi organizatorami lub przewoźnikami transportu zbiorowego, w tym w szczególności biletów wspólnych z przewoźnikami kolejowymi (np. „ (...) ”, (...) oraz bilety w taryfie ...).

2018
2
cze

Istota:

Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z nabyciem usług w zakresie kontroli biletów w środkach komunikacji miejskiej

Fragment:

Działalność gospodarczą w zakresie transportu publicznego Wnioskodawca wykonuje w oparciu o adhezyjne umowy cywilnoprawne pomiędzy pasażerem a Wnioskodawcą, w ramach których Wnioskodawca zobowiązuje się do zrealizowania przewozu pasażera w zamian za płatność uiszczaną w formie biletu komunikacji miejskiej. W przyjętym przez Wnioskodawcę systemie wykonywania usług komunikacji miejskiej nie jest dokonywana weryfikacja uiszczenia opłaty za wykonywaną przez Wnioskodawcę usługę (tj. posiadania biletu) przez każdego pasażera wchodzącego na pokład środka transportu. Wnioskodawca nabywa zatem usługi od firmy, która dokonuje kontroli biletów wyrywkowo i w sposób doraźny, co stanowi dla Wnioskodawcy sposób ochrony swoich dochodów z wykonywania usług w zakresie zbiorowego transportu publicznego. W ramach usług w zakresie kontroli biletów w środkach komunikacji miejskiej, pracownicy usługodawcy dokonują kontroli biletów lub dokumentów uprawniających do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego. Dodatkowo kontrolujący pobierają opodatkowane VAT opłaty za przejazd (świadczenie usługi przewozu) od tych pasażerów, którzy nie posiadają ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do ulgi lub bezpłatnego przejazdu oraz nakładają na pasażerów opłaty dodatkowe. Opłata dodatkowa nie jest należnością za przejazd, ale ma charakter sankcji/kary za przejazd bez uiszczenia opłaty za usługę lub bez ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi lub do przejazdu bezpłatnego.

2018
10
maj

Istota:

Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania biletów wstępu do kina.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 marca 2018 r. (data wpływu 8 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania biletów wstępu do kina – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przekazania biletów wstępu do kina. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Kino działa w strukturach samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejskie Centrum Kultury, która posiada osobowość prawną, wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa. Samorządowa instytucja kultury (w skład której wchodzi Kino) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Jego działalność ma na celu upowszechnianie kultury filmowej poprzez rozpowszechnianie filmów i różnych inicjatyw adresowanych do całej lokalnej społeczności. Kino organizuje seanse tematyczne popularyzując w ten sposób wartościowe kino polskie i europejskie. Na niektóre premiery filmowe oraz seanse tematyczne w ramach współpracy i promocji działalności Kino zaprasza (bez pobierania opłat wstępu) sponsorów wydarzeń kulturalnych, przedstawicieli władzy samorządowej, lokalnych przedsiębiorców oraz przedstawicieli szkół organizujących seanse grupowe dla uczniów.

2018
16
kwi

Istota:

Stawka podatku obowiązująca dla czynności sprzedaży biletów kolejowych w transporcie krajowym wraz z opłatą transakcyjną.

Fragment:

Usługą główną świadczoną przez Spółkę jest pośrednictwo w sprzedaży biletu kolejowego w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym, usługa wystawienia biletu ma charakter pomocniczy w stosunku do usługi głównej. Spółka nie ma możliwości prawnej wystawienia biletu kolejowego nie dokonując wcześniejszej jego sprzedaży w imieniu i na rzecz P. S.A. Usługa główna, z którą związana jest opłata transakcyjna dotycząca wystawienia biletu kolejowego na transport kolejowy pasażerski krajowy, jest zakwalifikowana do grupowania PKWiU ex 49.10.11.0. Spółka wystawiając faktury VAT dla klienta, które obejmują cenę biletu i osobno opłatę transakcyjną stosuje następujące stawki VAT: dla biletów kolejowych w transporcie pasażerskim krajowym zgodnie z poz. 154 zał. nr 3 do ustawy o VAT - stawka 8%, dla opłaty transakcyjnej stawka 23%. dla biletów kolejowych pasażerskich w transporcie międzynarodowym zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 23 - stawka 0%. Dla opłaty transakcyjnej w przypadku sprzedaży biletów kolejowych w transporcie międzynarodowym stawka 0%. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy właściwą dla ceny biletu kolejowego pasażerskiego w transporcie krajowym i opłaty transakcyjnej stawką podatku (...)

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie obowiązku odprowadzania podatku dochodowego od wynagrodzenia za bilety lotnicze

Fragment:

W przedmiotowym przypadku obowiązek odprowadzenia podatku u źródła powstaje u polskiego pośrednika, przy transakcji nabycia biletów od zagranicznych pośredników, będących nierezydentami. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 obowiązek podatkowy powstaje w odniesieniu do transakcji kupna - sprzedaży biletów lotniczych zawartej między podmiotem zagranicznym, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o CIT, a polskim podatnikiem. W opisanym przypadku tym ostatnim jest polski pośrednik. W związku z powyższym obowiązek odprowadzenia podatku u źródła leży po stronie polskiego pośrednika. Potwierdzeniem wyżej zaprezentowanej koncepcji jest stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 10 lutego 2016 r., zgodnie z którym podmiot nabywający bilety lotnicze u krajowego pośrednika „ ponosi ekonomiczny ciężar świadczenia, jednakże nie dokonuje wypłaty bezpośrednich wypłat z tytułu o których mowa, a tym samym ostateczny nabywca biletów lotniczych nie spełnia warunków art. 21 ust. 1 ustawy o CIT. ” W przypadku, gdy Wnioskodawca nabywa bilety lotnicze od zagranicznych pośredników posiadających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zakłady, to wówczas poprzez spełnienie niżej wskazanych warunków, Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku odprowadzenia podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 4.

2018
16
kwi

Istota:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym spółka jest zobowiązana do pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od wynagrodzenia (zapłaty za bilet) wypłacanego na rzecz pośredników, mających siedzibę na terytorium RP w związku z zakupem biletów lotniczych, których loty odbywają się na trasach opisanych w stanie faktycznym?

Fragment:

Spółka dokonuje zakupu biletów lotniczych na przeloty międzynarodowe u pośredników mających siedziby na terytorium RP. Podmioty, od których Wnioskodawca nabywa bilety, są rezydentami polskimi i dokonują one, jako pośrednicy, sprzedaży biletów lotniczych krajowych i zagranicznych przewoźników. Loty odbywają się albo całkowicie poza terytorium kraju (np. lot B.-P.) albo wylot/powrót następuje z miasta w kraju do miasta w innym państwie (np. W.-P.). Na zakupione bilety pośrednik wystawia fakturę, na której podaje swoje dane jako sprzedawcy. W niektórych fakturach przewoźnik zawiera również informację, iż działa na rzecz i w imieniu określonego przewoźnika. Kwota, na którą opiewa wystawiona faktura przelewana jest na rachunek bankowy pośrednika. W piśmie z dnia 11 sierpnia 2016 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, iż dokonuje zakupu biletów tylko u jednego pośrednika firmy XX Sp. z o.o. (dalej także: pośrednik). Firma jest rezydentem polskim. Pośrednik ten sprzedaje bilety na samoloty różnych przewoźników. Część z tych przewoźników należy do Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych IATA, a część nie. Pośrednik ma podpisaną umowę z Międzynarodowym Zrzeszeniem Przewoźników Powietrznych IATA oddział w Polsce i dzięki zawarciu tej umowy pośrednik ma dostęp do systemu rezerwacji przewoźników zrzeszonych w IATA i może w imieniu i na rzecz tych przewoźników sprzedawać bilety.