Bilety | Interpretacje podatkowe

Bilety | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to bilety. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym, w przypadku dokonywanych płatności z Faktur nr 1 z tytułu zakupu biletów lotniczych za pośrednictwem polskich rezydentów podatkowych, na Spółce nie ciąży obowiązek pobrania i zapłaty podatku u źródła?
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym, w przypadku dokonywanych płatności z Faktur nr 2 z tytułu zakupu biletów lotniczych za pośrednictwem polskich rezydentów podatkowych, na Spółce nie ciąży obowiązek pobrania i zapłaty podatku u źródła?
Fragment:
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka nabywa bilety lotnicze uprawniające pracowników Spółki do przelotu na trasach obsługiwanych przez zagranicznych przewoźników (dalej: „ bilety lotnicze ”). Przewoźnicy ci (dalej łącznie: „ Zagraniczni przewoźnicy ” lub oddzielnie: „ Zagraniczny przewoźnik ”) nie posiadają faktycznego zarządu przedsiębiorstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej także: „ Polska ”). Bilety lotnicze nabywane są w związku z podróżami służbowymi pracowników Spółki. Loty wykonywane są na trasach międzynarodowych. Mogą zaczynać się w Polsce (np. Katowice - Dubaj - Katowice; Katowice - Dortmund - Katowice). W większości przypadków bilety lotnicze nabywane są przez Wnioskodawcę za pośrednictwem polskich podmiotów (polskich rezydentów podatkowych) zajmujących się organizowaniem podróży krajowych i zagranicznych, w szczególności biur podróży czy agencji turystycznych (dalej łącznie: „ Pośrednicy ” lub oddzielnie: „ Pośrednik ”). Zakup biletu potwierdzany jest fakturą wystawioną przez Pośrednika, zawierającą zazwyczaj nazwę (firmę) Zagranicznego przewoźnika oraz trasę przelotu (dalej: „ Faktura nr 1 ”). Na niektórych fakturach Pośrednik dokonuje adnotacji, że jest agentem działającym w imieniu i na rzecz Zagranicznego przewoźnika (dalej: „ Faktura nr 2 ”).
2017
24
lut

Istota:
W zakresie stawki podatku dla opłaty transakcyjnej pobieranej od klientów przy sprzedaży biletów lotniczych przewoźnika na trasy krajowe
Fragment:
(...) biletu lotniczego. Należy zatem uznać, że wykonywana przez Spółkę czynność wystawienia biletu lotniczego, za którą Spółka otrzymuje od Klientów wynagrodzenie, stanowi element pomocniczy w stosunku do usługi głównej w postaci usługi transportu lotniczego krajowego osób. Za uznaniem czynności wystawienia biletu jako elementu składowego usługi transportu lotniczego osób (usługi głównej) przemawiają również następujące okoliczności: nabycie usługi transportowej bez zakupu dokumentu uprawniającego do skorzystania z tej usługi (biletu) nie miałoby dla Klienta żadnego sensu; zamiarem Klienta jest nabycie pełnej kompleksowej usługi obejmującej również wystawienie biletu na zakupiony lot; ewentualne zlecenie samej czynności wystawienia biletu podmiotowi trzeciemu (innemu niż agent IATA) byłoby nieracjonalne z biznesowego punktu widzenia, a zakup samego biletu (sam kartonik, ewentualnie w formie elektronicznej) od innych podmiotów byłby w tych okolicznościach niemożliwy; z punktu widzenia Klienta opłata za wystawienie biletu stanowi element ceny za usługę transportową; nabycie usługi wystawienia biletu od Spółki warunkuje prawo do skorzystania z samej usługi transportowej świadczonej przez Przewoźnika.
2017
22
lut

Istota:
Sprzedaż biletów
Fragment:
Przy nabyciu biletu Odbiorca ma obowiązek uiścić cenę biletu. Płatność dotycząca danego zamówienia zostanie zaksięgowania na rachunku bankowym Spółki. Oznacza to zawarcie umowy sprzedaży danego biletu pomiędzy Odbiorcą i Operatorem. W przypadku odwołania wydarzenia, na które bilety zostały sprzedane Odbiorcom, Wnioskodawczyni ma obowiązek zwrócić otrzymane od Odbiorców pieniądze za bilet. W przedmiotowej sprawie sprzedaż biletu na ściśle określone wydarzenia kulturalne, rozrywkowe odbywające się w ściśle określonym miejscu i czasie następuje za pobraniem całej należności za bilet. Poprzez naciśnięcie przycisku „ Zapłać ” w aplikacji mobilnej lub w serwisie internetowym (przy nabyciu biletu Odbiorca ma obowiązek uiścić cenę biletu) dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Spółką a nabywcą biletu. Z powyższego wynika, że w chwili sprzedaży biletu nie dochodzi do wydania rzeczy, do zbycia prawa majątkowego, do wykonania usługi, ani do częściowego wykonania usługi. Bilet nie jest bowiem rzeczą ani prawem majątkowym, nie mieści się także w pojęciu „ usługa ”. Usługą nie jest sprzedanie biletu uprawniającego do wstępu na dane wydarzenie kulturalne czy też rozrywkowe, lecz odbycie się konkretnego wydarzenia kulturalnego czy rozrywkowego.
2017
4
lut

Istota:
Podatek od towarów i us3ug w zakresie opodatkowania podatkiem VAT sprzeda?y biletów na mecze odbywaj1ce sie na terytorium Polski oraz poza terytorium Polski.
Fragment:
Bilety s1 na mecze organizowane na terenie Polski jak i na mecze zagraniczne. Bilety na mecze zorganizowane na terenie Polski zawieraj1 w swojej cenie polski podatek VAT, natomiast na mecze odbywaj1ce sie na terenie UE podatek od towarów i us3ug w stawce obowi1zuj1cej w danym kraju. Na opisanym poorednictwie w sprzeda?y biletów na mecze pi3karskie ZPN nie zarabia i nie zamierza generowaa zysków. W uzupe3nieniu do wniosku Zainteresowany poinformowa3: W odpowiedzi na pytanie: „ W czyim imieniu i na czyj1 rzecz Wnioskodawca kupuje bilety na mecze? ” – ?e kupuje on bilety od PZPN po tym jak z proob1 o zakup zwróc1 sie do niego: cz3onkowie ZPN – osoby fizyczne nieprowadz1ce dzia3alnooci gospodarczej; Przedstawiciele sponsorów – osoby fizyczne nieprowadz1ce dzia3alnooci gospodarczej; a ostatnio z tak1 inicjatyw1 wyst1pili sponsorzy prowadz1cy dzia3alnooa gospodarcz1. Wnioskodawca kupuje bilety, p3aci za nie do PZPN ze orodków, które zaliczkowo otrzyma od ww. osób. Nastepnie bilety te s1 przekazywane tym osobom. Z ewidencji i dowodów dokumentuj1cych zap3ate za sprzeda? biletów jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynnooci dotyczy3a. Otrzyma on w ca3ooci zap3ate za bilety za poorednictwem poczty, banku lub spó3dzielczej kasy oszczednoociowo-kredytowej.
2017
19
sty

Istota:
Podatek od towarów i us3ug w zakresie obowi1zku ewidencjonowania na kasie rejestruj1cej.
Fragment:
Bilety s1 na mecze organizowane na terenie Polski jak i na mecze zagraniczne. Bilety na mecze zorganizowane na terenie Polski zawieraj1 w swojej cenie polski podatek VAT, natomiast na mecze odbywaj1ce sie na terenie UE podatek od towarów i us3ug w stawce obowi1zuj1cej w danym kraju. Na opisanym poorednictwie w sprzeda?y biletów na mecze pi3karskie ZPN nie zarabia i nie zamierza generowaa zysków. W uzupe3nieniu do wniosku Zainteresowany poinformowa3: W odpowiedzi na pytanie: „ W czyim imieniu i na czyj1 rzecz Wnioskodawca kupuje bilety na mecze? ” – ?e kupuje on bilety od PZPN po tym jak z proob1 o zakup zwróc1 sie do niego: cz3onkowie ZPN – osoby fizyczne nieprowadz1ce dzia3alnooci gospodarczej; Przedstawiciele sponsorów – osoby fizyczne nieprowadz1ce dzia3alnooci gospodarczej; a ostatnio z tak1 inicjatyw1 wyst1pili sponsorzy prowadz1cy dzia3alnooa gospodarcz1. Wnioskodawca kupuje bilety, p3aci za nie do PZPN ze orodków, które zaliczkowo otrzyma od ww. osób. Nastepnie bilety te s1 przekazywane tym osobom. Z ewidencji i dowodów dokumentuj1cych zap3ate za sprzeda? biletów jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynnooci dotyczy3a. Otrzyma on w ca3ooci zap3ate za bilety za poorednictwem poczty, banku lub spó3dzielczej kasy oszczednoociowo-kredytowej.
2017
19
sty

Istota:
Podatek od towarów i us3ug w zakresie obowi1zków zwi1zanych z faktem utraty zwolnienia podmiotowego oraz w zakresie wysokooci opodatkowania.
Fragment:
Bilety s1 na mecze organizowane na terenie Polski jak i na mecze zagraniczne. Bilety na mecze zorganizowane na terenie Polski zawieraj1 w swojej cenie polski podatek VAT, natomiast na mecze odbywaj1ce sie na terenie UE podatek od towarów i us3ug w stawce obowi1zuj1cej w danym kraju. Na opisanym poorednictwie w sprzeda?y biletów na mecze pi3karskie ZPN nie zarabia i nie zamierza generowaa zysków. W uzupe3nieniu do wniosku Zainteresowany poinformowa3: W odpowiedzi na pytanie: „ W czyim imieniu i na czyj1 rzecz Wnioskodawca kupuje bilety na mecze? ” – ?e kupuje on bilety od PZPN po tym jak z proob1 o zakup zwróc1 sie do niego: cz3onkowie ZPN – osoby fizyczne nieprowadz1ce dzia3alnooci gospodarczej; Przedstawiciele sponsorów – osoby fizyczne nieprowadz1ce dzia3alnooci gospodarczej; a ostatnio z tak1 inicjatyw1 wyst1pili sponsorzy prowadz1cy dzia3alnooa gospodarcz1. Wnioskodawca kupuje bilety, p3aci za nie do PZPN ze orodków, które zaliczkowo otrzyma od ww. osób. Nastepnie bilety te s1 przekazywane tym osobom. Z ewidencji i dowodów dokumentuj1cych zap3ate za sprzeda? biletów jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynnooci dotyczy3a. Otrzyma on w ca3ooci zap3ate za bilety za poorednictwem poczty, banku lub spó3dzielczej kasy oszczednoociowo-kredytowej.
2017
19
sty

Istota:
Podatek od towarów i us3ug w zakresie opodatkowania podatkiem VAT pobieranej przez Gmine w razie anulowania okresowego biletu komunikacji miejskiej op3aty manipulacyjnej.
Fragment:
Zgodnie z Ogólnymi warunkami OWU, mo?na dokonaa anulowania biletu (usuniecia biletu z Urbancard) zakodowanego na Urbancard w ca3ym okresie wa?nooci biletu. W przypadku anulowania biletu postepowanie przebiega w nastepuj1cy sposób (§ 14 OWU): BOK (Biuro Obs3ugi Klienta) przyjmuje od pasa?era reklamacje zakodowanego na URBANCARD biletu; w przypadku braku lub uszkodzenia reklamowanej karty, reklamacja nie mo?e bya przyjeta; w przypadku braku dowodu poowiadczaj1cego zakup biletu na okaziciela, reklamacja nie mo?e bya przyjeta; anulowania biletu mo?na dokonaa w ca3ym okresie jego wa?nooci; reklamacja jest rozpatrywana w terminie 2 dni roboczych; BOK przyjmuje od pasa?era karte z reklamowan1 transakcj1 oraz wype3nia formularz anulowania biletu; BOK dokonuje weryfikacji zakodowanego na karcie biletu w systemie informatycznym rejestruj1cym sprzeda?; w przypadku zgodnooci zakodowanego na karcie biletu z zapisem w systemie informatycznym, BOK usuwa z karty informacje o zakodowanym bilecie; po anulowaniu biletu, BOK zwraca pasa?erowi równowartooa anulowanego biletu pomniejszon1 o kwote wykorzystanego biletu (cena nominalna podzielona przez liczbe dni wa?nooci biletu razy liczba dni pozosta3ych do konca biletu); w przypadku anulowania biletu, po rozpoczeciu (...)
2017
15
sty

Istota:
Zastosowanie stawki podatku dla usług związanych ze sprzedażą biletów na usługi przewozu osób środkami transportu kolejowego.
Fragment:
Wnioskodawca będzie pośredniczyć w zawarciu transakcji zakupu biletu pomiędzy przewoźnikiem kolejowym a klientem nabywającym bilet. Wnioskodawca stara się o podpisanie umów z przewoźnikami kolejowymi na sprzedaż biletów. Wnioskodawca na początku sprzedaży będzie te bilety kupować od firmy, która takie umowy z przewoźnikami posiada, ale w każdym z przypadków Wnioskodawca będzie pośrednikiem w sprzedaży biletów kolejowych. Opłata manipulacyjna jest ściśle związana z wystawieniem i sprzedażą biletu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy stawki podatku VAT, które będzie stosował Wnioskodawca przy naliczaniu VAT od transaction fee, czyli opłaty manipulacyjnej ściśle związanej z wystawieniem i sprzedażą biletu kolejowego, w wysokości 0% na trasy międzynarodowe i 8% na trasy krajowe, oraz NP na trasy przebiegające poza terytorium Polski są prawidłowe? Stanowisko Wnioskodawcy: Wnioskodawca stoi na stanowisku, że podatek VAT od transaction fee (opłaty manipulacyjnej serwisowej) należy naliczać według takiej samej stawki, jaka naliczana jest od biletu kolejowego ponieważ opłata ta nierozerwalnie związana jest ze sprzedawanym biletem. W związku z powyższym dla biletów kolejowych na trasy międzynarodowe właściwa stawka będzie 0%, 8% na trasy krajowe i stawka niepodlegająca NP na trasy odbywające się poza terytorium Polski.
2016
21
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia obowiązków płatnika w części dotyczącej zakupu biletów lotniczych.
Fragment:
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz opisanego zdarzenia przyszłego w zakresie określenia obowiązków płatnika w części dotyczącej zakupu biletów lotniczych: przewoźnika z Niemiec – jest prawidłowe, przewoźnika ze Szwajcarii – jest prawidłowe, przewoźnika z Holandii – jest prawidłowe, przewoźnika z Węgier – jest prawidłowe. Z opisu sprawy wynika, że na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca dokonuje zakupu biletów lotniczych. Bilety zakupywane są u pośredników – firm mających siedziby na terytorium RP, które w ramach swojej działalności gospodarczej zajmują się zawodowo sprzedażą m.in. biletów lotniczych różnych przedsiębiorstw żeglugi powietrznej. Mają więc one w swojej ofercie różne bilety lotnicze i oferują możliwość nabycia tych biletów za swoim pośrednictwem wielu przewoźników. Zakup biletu potwierdzany jest fakturą wystawioną przez pośrednika (firmę mającą siedzibę na terytorium RP) zawierającą zazwyczaj nazwę przewoźnika i trasę przelotu. Kwota wskazana na fakturze przelewana jest na rachunek bankowy pośrednika. Przewoźnicy mają siedziby na terytorium Niemiec, Szwajcarii, Holandii oraz Węgier. Ponadto Spółka nie posiada certyfikatów rezydencji tych przewoźników. Spółka wskazała, że nie jest ona w stanie pozyskać informacji co do zasad współpracy łączących pośrednika i przewoźnika.
2016
17
gru

Istota:
Czy wartość rekompensaty jaką Wnioskodawca będzie otrzymywać z budżetu Gminy jest przychodem niepodlegającym podatkowi od towarów i usług w rozumieniu art. 29a ustawy o VAT
Fragment:
Spółka nie będzie świadczyć usług na rzecz Gminy, lecz na rzecz pasażerów, którzy w oparciu o zakupione bilety zawierają ze Spółką umowę przewozu. Bezpośrednim odbiorcą świadczonych przez Wnioskodawcę usług będą pasażerowie komunikacji miejskiej. Przychody uzyskane przez Spółkę ze sprzedaży biletów na rzecz pasażerów stanowić będą jej wynagrodzenie. Zatem, brak jest bezpośredniego związku pomiędzy kwotą rekompensaty a wynagrodzeniem z tytułu świadczenia usług zbiorowego transportu publicznego. Finansowanie miejskiego transportu zbiorowego przychodami z biletów nie rekompensuje w chwili obecnej i nie będzie rekompensować po zawarciu umowy wykonawczej, kosztów prowadzonej działalności przewozowej przez Spółkę. Rekompensata, którą otrzymywać będzie Spółka od Gminy na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem usług przewozowych nie będzie wpływać na cenę biletu. Wysokość ceny biletu uzależniona będzie wyłącznie od postanowień uchwały Rady Miasta, a nie rzeczywistych kosztów usługi przewozowej świadczonej przez Wnioskodawcę. Tak więc, cena biletów nie będzie uzależniona od otrzymywanej przez Spółkę rekompensaty. Otrzymywana od Gminy rekompensata służyć będzie pokryciu ujemnego wyniku finansowego netto Spółki w zakresie działalności przewozowej, wynikającego z różnicy poniesionych kosztów i przychodów, a nie stanowić będzie wynagrodzenia za świadczone usługi.
2016
30
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Bilety
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.