Bilard | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to bilard. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
17
sty

Istota:

Czy Spółka ma słuszność sądząc, iż stawka podatku na usługi bowlingowe, wypożyczanie butów do bowlingu oraz usługi bilardowe powinna wynosić 8% VAT?

Fragment:

Udostępnianie stołów do gry w bilard nie stanowi bowiem usług, które wymienione zostały w poz. 179 załącznika nr 3 do ustawy, bowiem nie są objęte grupowaniem 93.11.10.0 (stoły bilardowe nie stanowią obiektu sportowego, tak jak ma to miejsce w przypadku torów do gry w kręgle). Ponadto nie można opłat za korzystanie ze stołów bilardowych przez klientów utożsamiać z pojęciem wstępu (przytoczonym powyżej), rozumianym jako możliwość wejścia „gdzieś”. Z tego powodu opłata pobierana za usługi bilardowe jest w istocie opłatą za możliwość korzystania z dostępnych urządzeń. W związku z powyższym Spółce nie będzie przysługiwało, w tym przypadku uprawnienie do zastosowania preferencyjnej 8% stawki podatku od towarów i usług, na podstawie art. 41 ust. 2, w związku z pozycją 179 załącznika Nr 3 ustawy, ani też w związku z pozycją 186 tegoż załącznika. Zatem usługi bilardowe świadczone przez Spółkę należy opodatkować podstawową stawką podatku w wysokości 23% VAT. Wskazać należy, iż zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie trybu udzielania, informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz.

2011
1
maj

Istota:

Zapytanie dot. stawki podatku VAT na działalność polegającą na udostępnianiu gier w piłkarzyki oraz stołów bilardowych.

Fragment:

Klienci kręgielni oczekując na wolne tory mogą odpłatnie korzystać w wyżej wymienionych gier w piłkarzyki oraz bilarda, sklasyfikowanych w PKWiU w grupowaniu 92.72 jako „usługi rekreacyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane”. Efektem ww. gier nie są wygrane pieniężne lub rzeczowe. Dalej wskazuje Pan, iż zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług usługi sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 92.72 jako „usługi rekreacyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane” są usługami zwolnionymi z podatku VAT. Warunkiem zwolnienia jest również to, aby dochody uzyskane z tych usług tj. udostępniania gier w piłkarzyki i stołów bilardowych, przeznaczone były na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług. W złożonym piśmie poinformował Pan, iż dochody uzyskane z gier w piłkarzyki i bilarda przeznacza Pan na bieżące utrzymanie torów i maszyn używanych w kręgielni. W związku z powyższym uważa Pan, iż stawką właściwą dla usług polegających na udostępnianiu gier w piłkarzyki oraz stołów bilardowych jest stawka zwolniona. Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego, mając na uwadze obowiązujący stan prawny Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublińcu stwierdza co następuje: Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.

2011
1
kwi

Istota:

Wnioskodawczyni w piśmie z dnia 10.01.2006r. zwróciła się z zapytaniem dotyczącym określenia stawki podatku VAT jaka powinna być zastosowana cyt. ? od miesiąca lutego 2005r. do chwili obecnej dla usług polegających na wynajmie na godziny stołów bilardowych dla klientów, które to stoły znajdują się w klubie bilardowym a ich wynajem połączony jest z równoczesnym świadczeniem usług gastronomicznych?

Fragment:

Wobec powyższego świadczone przez Podatniczkę usługi gry w bilard o symbolu PKWiU 92.72.12-00.00, które nie zostały wymienione w ustawie oraz w przepisach wykonawczych do ustawy jako korzystające z opodatkowania podatkiem od towarów i usług według obniżonych stawek, opodatkowane są według stawki określonej w treści przepisu art. 41 ust.1 ustawy tj. według stawki 22%. Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji niniejszego postanowienia. Jednocześnie informuje się, że powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego w piśmie z dnia 10.01.2006 r., bez znaku i stanu prawnego obowiązującego na dzień złożenia wniosku do tut. organu podatkowego i jest aktualna do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę. Dodatkowo należy podkreślić, że organ podatkowy wydając niniejszą interpretację nie jest zobowiązany ani uprawniony do badania czy przedstawione we wniosku zdarzenia są zgodne ze stanem faktycznym. Interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej ? do czasu jej zmiany lub uchylenia.

2011
1
kwi

Istota:

Czy stosowanie stawki 7% podatku od towarów i usług na przychody osiągane z prowadzenia sali bilardowej jest prawidłowe ?

Fragment:

Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innym odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług.Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że świadczy Pan usługi, które zgodnie z dołączoną w dniu 22.02.2006r. opinią Urzędu Statystycznego w Łodzi sklasyfikowane zostały w grupowaniu:PKWiU 92.72.12-00.00 "Usługi rekreacyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane" Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, preferencyjną - 7% stawkę podatku stosuje się dla dostawy i usług wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy. Pod poz. 159a tego załącznika ujęte zostały usługi o symbolu PKWiU ex92.72, tj. usługi rekreacyjne pozostałe - wyłącznie w zakresie wstępu.Prowadzenie sali bilardowej i udostępnienie stołów bilardowych nie jest obwarowane wymogiem wniesienia przez uczestnika opłaty tytułem wstępu.Zatem brak jest podstaw do zastosowania 7% stawki podatku VAT na świadczone przez Pana usługi. Nadmienia się, że "usługi rekreacyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane" o symbolu PKWiU 92.72.12.-00.00 zaliczone zostały do usług wymienionych pod poz. 11 załącznika Nr 4 cytowanej ustawy o podatku VAT, który stanowi wykaz usług zwolnionych od podatku. Jednakże w stosunku do symbolu PKWiU 92 ustawodawca odsyła do objaśnień umieszczonych pod załącznikiem, z których wynika iż: zwolnienie z podatku VAT ma zastosowanie jedynie w stosunku do usług związanych z rekreacją i sportem, świadczonych przez podmioty, które nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług.

2011
1
mar

Istota:

Przedmiotem pytania jest określenie czy "usługa gra w kręgle i bilard oznaczona symbolem PKWiU 92.72.12 korzysta ze zwolnienia od podatku VAT (art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy)?".

Fragment:

Podatnik oświadczył, że zyski osiągane z tytułu świadczonych usług gry w kręgle i bilard oznaczonych symbolem PKWiU 92.72.12 przeznacza na utrzymanie i poprawę świadczonych usług. Z uwagi na fakt, iż podatnik w sposób ciągły, samodzielnie wykonuje działalność gospodarczą i w ramach tej działalności systematycznie dąży do osiągnięcia zysków, usługi gry w kręgle i bilard świadczone przez Podatnika nie mogą korzystać ze zwolnienia określonego w treści art. 43 ust.1 pkt 1 ustawy. Wobec powyższego świadczone przez Podatnika usługi gry w kręgle i bilard o symbolu PKWiU 92.72.12.00.00, które nie zostały wymienione w ustawie oraz przepisach wykonawczych do ustawy jako usługi korzystające z opodatkowania podatkiem VAT według obniżonych stawek, opodatkowane są według stawki określonej w treści przepisu art. 41 ust. 1 ustawy, tj.według stawki 22%. Zdaniem tutejszego organu, w świetle przytoczonych przepisów prawa, stanowisko zaprezentowane przez Podatnika w rozpatrywanym wniosku należy uznać za nieprawidłowe. Wskazać należy, iż niniejsza interpretacja dotyczy konkretnego stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszego postanowienia. Interpretacja ta wiąże właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

2011
1
mar

Istota:

W jakiej wysokości należy ustalić stawkę zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu uzyskiwanego z udostępniania - za odpłatnością - gry w bilarda klientom prowadzonego baru?

Fragment:

Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z wnioskiem z dnia 02.08.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej prawidłowości określenia stawki podatku od przychodu uzyskiwanego z udostępniania za odpłatnością gry w bilarda klientom prowadzonego przez Pana baru Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe UZASADNIENIE W dniu 02.08.2005r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Katowicach wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz w pismach uzupełniających wynika, iż prowadzi Pan pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach zryczałtowanego podatku dochodowego, w zakresie handlu. W dniu 19.04.2005r. rozszerzył Pan zakres prowadzonej działalności gospodarczej o prowadzenie baru (PKWiU 55.40.Z) oraz o działalność związaną z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKWiU 92.71.Z). W złożonych pismach scharakteryzował Pan, iż świadczone przez Pana usługi polegać będą m.in. na udostępnianiu klientom prowadzonego przez Pana baru za odpłatnością gry w bilarda. We wniosku wyraził Pan stanowisko, iż stawka podatku od przychodów uzyskiwanych w związku z udostępnianiem gry w bilarda, stanowiącego Pana własność, powinna wynieść 30,00zł. miesięcznie. Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy Z uregulowań zawartych w art. 6 ust. 1 ujętym w Rozdziale 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (j.t.

2011
1
mar

Istota:

Jaka stawka podatku VAT obowiązuje przy sprzedaży biletów wstępu na skałki wspinaczkowe PKWiU 92.72.12-00, udostępniania stołów bilardowych PKWiU 92.72.12-00, biletów wstępu na dyskotekę w czasie której prowadzone jest karaoke PKWiU 92.34.12.-00 ?

Fragment:

Nr 90, poz. 756), opodatkowaniu podatkiem od towaru i usług podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 8 przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej, lub jednostki niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Zgodnie z art. 8 ust. 3 usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych. Natomiast w myśl art. 41 ust. 1 podstawowa stawka podatku wynosi 22 % z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust.1 i 2. Zgodnie z art. 41 ust. 2 dla usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 % z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Pod poz. 159a załącznika nr 3 wymienione zostały usługi o symbolu PKWiU ex 92.72 usługi rekreacyjne pozostałe – wyłącznie w zakresie wstępu. W związku z powyższym usługi wymienione w piśmie, zakwalifikowane przez Urząd Statystyczny w Łodzi – Ośrodek Interpretacji Standardów jako: • wstęp na skałki wspinaczkowe (...)

2011
1
lut

Istota:

Jaką stawką od 01.05.2004 r. opodatkowane jest udostępnianie stołu bilardowego?

Fragment:

Stosownie natomiast do treści art. 2 pkt 6 i art. 8 ust. 3 tejże ustawy, zarówno towary jak i usługi identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej. O prawidłowej klasyfikacji statystycznej decyduje rodzaj wykonywanych czynności. Dlatego obowiązkiem podatnika jest prawidłowe określenie przedmiotu opodatkowania bowiem tylko podatnik jest w posiadaniu takich informacji. W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania PKWiU można zwrócić się o pomoc do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź.

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy stawki opodatkowania podatkiem od towarów i usług gier: bilard, telewizyjnych, na automatach zręcznościowych

Fragment:

(...) bilard, uprzejmie wyjaśnia: W złożonych pismach scharakteryzował pan, że świadczone przez pana usługi polegają m.in. na udostępnieniu ludności za odpłatnością gier: w bilard, telewizyjnych, na automatach zręcznościowych, fliperach. Dla świadczonych usług podał pan symbole klasyfikacji wg PKD 9234Z, EKD 923410 oraz wg PKWiU 92.34.13 – pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. Według zajętego przez pana stanowiska wymienione usługi nie mogą korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, ponieważ prowadzi pan działalność ukierunkowaną na osiąganie zysków i ich pomnażaniu, natomiast w objaśnieniach do załącznika nr 4 zapisano, że wymienione w nich usługi korzystają ze zwolnienia, jeśli nie zostały z niego wyłączone oraz świadczone są przez podmioty, które nie mają celu do osiągania zysków, a wszelkie zyski, które osiągną przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług. Według pana świadczone usługi winny być opodatkowane podatkiem od towarów i usług wg stawki 22-procentowej. Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.