Bilans | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to bilans. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
16
sty

Istota:

Momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek naliczonych po dniu uzyskania pozwolenia na użytkowanie lokali.

Fragment:

W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać celowość wydatku, tj. istnienie związku przyczynowego pomiędzy jego poniesieniem a powstaniem lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania. Nie ma przy tym znaczenia, czy dany wydatek przyniósł oczekiwany skutek w postaci osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła. Istotne jest, czy w momencie jego ponoszenia podatnik mógł – obiektywnie oceniając – oczekiwać takiego efektu. W przypadku odsetek od udzielonej pożyczki – jako kosztów dotyczących korzystania z cudzego kapitału – ocena celowości ponoszenia tych wydatków wymaga uwzględnienia celu, na jaki podmiot otrzymujący dane finansowanie wydatkuje uzyskane w ten sposób środki pieniężne. W analizowanym przypadku, naliczane i zapłacone odsetki dotyczą pożyczek przeznaczonych na sfinansowanie budowy lokali na sprzedaż. Koszty te są związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą i wpływają na osiągane z niej przychody. Przedmiotowe wydatki spełniają zatem, co do zasady przesłanki zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów. Ustalenie momentu ujęcia tych wydatków dla celów podatku dochodowego wymaga odniesienia się do unormowań art. 15 ust. 4, 4b-4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2013
16
sty

Istota:

Momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek naliczonych przed dniem uzyskania pozwolenia na użytkowanie lokali.

Fragment:

Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać celowość wydatku, tj. istnienie związku przyczynowego pomiędzy jego poniesieniem a powstaniem lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania. Nie ma przy tym znaczenia, czy dany wydatek przyniósł oczekiwany skutek w postaci osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła. Istotne jest, czy w momencie jego ponoszenia podatnik mógł – obiektywnie oceniając – oczekiwać takiego efektu. W przypadku odsetek od udzielonej pożyczki – jako kosztów dotyczących korzystania z cudzego kapitału – ocena celowości ponoszenia tych wydatków wymaga uwzględnienia celu, na jaki podmiot otrzymujący dane finansowanie wydatkuje uzyskane w ten sposób środki pieniężne. W analizowanym przypadku, naliczane i zapłacone odsetki dotyczą pożyczek przeznaczonych na sfinansowanie budowy lokali na sprzedaż. Koszty te są związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą i wpływają na osiągane z niej przychody. Przedmiotowe wydatki spełniają zatem, co do zasady przesłanki zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów.

2012
1
wrz

Istota:

Czy zwrócone odszkodowanie na fundusz uwłaszczeniowy oraz na poczet opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości jakie obciążają członków i osoby niebędące członkami, którym przysługują spółdzielcze lokatorskie i spółdzielcze własnościowe prawa do lokali w zakresie działki wywłaszczonej, w części przysługujących udziałów rodzi obowiązek dla Spółdzielni wystawienia PIT-8C dla lokatorów, poświadczającego uzyskanie przychodu z innych źródeł?

Fragment:

Otrzymane odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia nieruchomości gruntowej, należącej do zasobów spółdzielni, rozliczono z funduszem uwłaszczeniowym, tworzonym z wpłat mieszkańców ww. nieruchomości (fundusz uwłaszczeniowy był utworzony w celu sfinansowania wykupu gruntu), a nadwyżkę odszkodowania zaliczono na poczet opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości, jakie obciążają członków i osoby niebędące członkami, którym przysługują spółdzielcze lokatorskie i spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, w części przysługujących im udziałów wdanej nieruchomości. Zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.), zysk spółdzielni, po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych, stanowi nadwyżkę bilansową. Stosownie do art. 77 § 1 tejże ustawy, Część nadwyżki bilansowej pozostałej po dokonaniu odpisu, o którym mowa w art. 76, przeznacza się na cele określone w uchwale walnego zgromadzenia. Zasady podziału nadwyżki bilansowej między członków spółdzielni określa statut (art. 77 § 2 ww. ustawy Prawo spółdzielcze). Z kolei w myśl art. 78 § 1 ww. ustawy Prawo spółdzielcze, zasadniczymi funduszami własnymi tworzonymi w spółdzielni są: fundusz udziałowy powstający z wpłat udziałów członkowskich, odpisów na udziały członkowskie z podziału nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach; fundusz zasobowy powstający z wpłat przez członków wpisowego, części nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.

2012
23
mar

Istota:

Czy Spółka powinna rozpoznawać dla celów podatkowych różnice z wyceny na dzień bilansowy wartości godziwej kontraktów forward, jeżeli zgodnie z przepisami o rachunkowości wycena ta nie stanowi różnic kursowych?Czy kwoty wynikające z rozliczenia kontraktów forward powinny zostać zaliczone do przychodów lub kosztów osiąganych lub ponoszonych w ramach działalności objętej Zezwoleniem i tym samym być objęte zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 updop?

Fragment:

Dodatnia wartość godziwa kontraktów ujmowana jest jako składnik aktywów w bilansie E., ujemna wartość godziwa ujmowana jest jako zobowiązanie. Natomiast w rachunku wyników Spółki wartości te ujmowane są jako przychody lub koszty finansowe. Wycena kontraktów dokonywana jest przez A. według ogólnie przyjętej metodologii wyceny kontraktów forward, metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych przy użyciu rynkowych stóp procentowych oraz kursów spot. Dokonana wycena przesyłana jest do E. w celu wprowadzenia jej do ksiąg rachunkowych. Realizacja kontraktów forward polega na zakupie lub sprzedaży waluty po kursie wynikającym z kontraktu. Kurs ten, jako kurs faktycznie zastosowany jest następnie porównywany z kursem średnim NBP, według którego zaksięgowane zostały należności i zobowiązania Spółki dotyczące jej działalności objętej Zezwoleniem i podlegającej zwolnieniu z podatku dochodowego. Prowadzi to do powstania różnic kursowych, które rozpoznawane są dla celów podatkowych w momencie otrzymania zapłaty lub dokonania płatności w walutach obcych. Spółka prowadzi swoje księgi rachunkowe na podstawie polskich przepisów o rachunkowości. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy Spółka powinna rozpoznawać dla celów podatkowych różnice z wyceny na dzień bilansowy wartości godziwej kontraktów forward, jeżeli zgodnie z przepisami o rachunkowości wycena ta nie stanowi różnic kursowych...

2012
24
lut

Istota:

Skutków w postaci różnic kursowych związanych z przychodami (należności) z tytułu zmiany metody ustalania różnic kursowych z rachunkowej na podatkową.

Fragment:

Innymi słowy, przejście na stosowanie metody rachunkowej (art. 9b ust. 5 updop) wymaga odniesienia się do bilansu zamknięcia, ale nie do pozycji w bilansach sporządzanych w latach poprzednich, ponieważ w bilansie powinny znajdować się pozycje walutowe „otwarte”, tzn. niezrealizowane (np. należności i zobowiązania jeszcze niespłacone). W rachunku wyników znajdują się zarówno pozycje zrealizowane, jak i niezrealizowane (pochodzące z wyceny). Ustawa podatkowa zakłada, że różnice kursowe na pozycjach „zamkniętych”, czyli na zrealizowanych transakcjach, będą wykazane w zeznaniu podatkowym za ostatni rok podatkowy przed przejściem na metodę rachunkową. Podatnicy ustalający różnice kursowe według metody rachunkowej, stosują dla ich obliczenia od pierwszego dnia roku podatkowego, w którym tę metodę wybrali - zasady określone w przepisach o rachunkowości, w tym kursy wynikające z ustawy o rachunkowości. Jeśli zatem w myśl zasad wynikających z rachunkowości różnice kursowe powinny być wykazane, to - mimo że nie są one uznawane za różnice kursowe według przepisów podatkowych - będą jednak wpływać na wynik podatkowy. Różnic kursowych ujętych w księgach rachunkowych nie koryguje się dla celów podatkowych, a tym samym eliminuje wpływ różnic kursowych na wysokość podatku „odroczonego’.

2011
6
gru

Istota:

Czy w świetle § 5 przedmiotowej umowy Spółka powinna rozpoznać przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia za lata, w których nie występuje zysk bilansowy, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Nr 74, poz. 397 ze zm.; dalej: updop) przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie. Niezależnie od formy nieodpłatnej realizacji praw lub innych tego rodzaju świadczeń do wyceny przychodu podatkowego tego rodzaju świadczeń stosuje się wartości rynkowe. Na podstawie bowiem art. 12 ust. 5 updop wartość otrzymanych nieodpłatnie rzeczy lub praw określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem m.in. czasu i miejsca ich uzyskania. Sposób ustalania przychodu z tytułu świadczeń nieodpłatnych określony został w art. 12 ust. 6 updop. Zgodnie z pkt 4 tego przepisu wartość tego rodzaju świadczeń ustala się na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

2011
1
paź

Istota:

Nadwyżka bilansowa spółdzielni przeznaczona na dofinansowanie funduszu remontowego wszystkich zasobów - nie stanowi - dla członków lub nie członków posiadających lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu, członków lub nie członków posiadających odrębną własność oraz nie członków zajmujących lokal na podstawie umowy najmu, przychodów z innych źródeł ani dochodów z udziału w zyskach osoby prawnej. Wobec tego na Spółdzielnia nie ciąży obowiązek płatnika.

Fragment:

Natomiast stosownie do treści art. 20 ust. 1 wyżej powołanej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe. W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

2011
1
paź

Istota:

Przekazanie nadwyżki bilansowej na pokrycie kosztów eksploatacji nieruchomości zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie powoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu jedynie u członków Spółdzielni. Przekazanie nadwyżki bilansowej na pokrycie kosztów eksploatacji nieruchomości w odniesieniu do osób mających lokale w zasobach Spółdzielni, jednakże nie będących członkami Spółdzielni powoduje powstanie po stronie tych osób przysporzenia majątkowego, które należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł, o czym stanowi art. 20 ust. 1 ustawy podatkowej, od którego Spółdzielnia nie pobiera podatku dochodowego, przekazuje bowiem jedynie informacje PIT-8C.

Fragment:

(...) zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku, w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia. Dla celów podatkowych przez nieodpłatne świadczenie należy rozumieć te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne (tj. nie związane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu) przysporzenie majątku, mające konkretny wymiar finansowy. Innymi słowy, pod pojęciem tym należy rozumieć każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy. Z treści wniosku wynika, iż w treści uchwały Walnego Zgromadzenia sprecyzowano podział nadwyżki bilansowej Spółdzielni, z której wynika m.in.

2011
1
sie

Istota:

Rozpoznania zorganizowanej części przedsiębiorstwa, opodatkowania przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki nowozawiązanej (podział przez wydzielenie) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz obowiązku dokonania korekt podatku naliczonego.

Fragment:

O organizacyjnym wyodrębnieniu wydzielanego zespołu składników majątkowych świadczą następujące przesłanki: Oddział został formalnie wyodrębniony na podstawie Uchwały Zarządu i zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym (postanowienie z 21 stycznia 2009r.) Oddział posiada odrębny numer REGON, Oddział Nieruchomości stanowi jednostkę samodzielnie sporządzającą bilans, co w konsekwencji daje możliwość jednoznacznego przyporządkowania kosztów i przychodów generowanych przez wydzielone składniki majątkowe, na czele Oddziału stoi powołany do pełnienia tej funkcji Kierownik Oddziału, którego obowiązkiem jest m.in.: sprawowanie nadzoru nad nieruchomościami przeznaczonymi pod wynajem, w szczególności w zakresie bieżącej konserwacji budynków i instalacji, utrzymaniem czystości, ochroną, wyszukiwanie ofert na wynajem, prowadzenie negocjacji cenowych w zakresie działalności związanej z najmem oraz przygotowywanie dokumentów z tytułu wynajmu i dzierżawy, opiniowanie umów na usługi i dostawy świadczone przez podmioty zewnętrzne w związku obsługą nieruchomości, kontrola pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym faktur zewnętrznych i wewnętrznych dokumentów księgowych dotyczących działalności związanej z obsługą nieruchomości. do Oddziału zostali przyporządkowani pracownicy czuwający nad prawidłowym funkcjonowaniem Oddziału (Księgowa odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej Oddziału oraz pracownicy fizyczni, których głównym zadaniem jest prowadzenie prac przygotowawczych do rozpoczęcia budowy: organizują zaplecze budowy oraz przygotowują się do ogrodzenia terenu, tj. tyczenie działek, zakup materiałów i ich transport itp.), Oddział posiada własny rachunek bankowy, za pomocą którego reguluje swoje zobowiązania oraz na który wpływają przychody związane z funkcjonowaniem Oddziału.

2011
1
lip

Istota:

Zakres usługi będącej przedmiotem niniejszego wniosku, nabywanej przez Bank od Spółki N, jest w swych kluczowych (nadających charakter całości) elementach zbieżny z powyższymi punktami, przedstawiającymi bez wątpienia czynności zwolnione z opodatkowania VAT. Tym samym, usługi nabywane przez Bank od Spółki N), związane z przeprowadzaniem transakcji na pozabilansowych instrumentach finansowych są w ocenie Wnioskodawcy podlegającymi zwolnieniu z VAT usługami pomocniczymi do usług pośrednictwa finansowego.

Fragment:

Należy w tym miejscu wskazać, iż na gruncie PKWiU jako pośrednictwo finansowe rozumie się także tzw. działalność inwestycyjną w zakresie prowadzenia operacji na rynkach finansowych (działalność ta jest sklasyfikowana w dziale 65 zatytułowanym „Usługi pośrednictwa finansowego”). O pomocniczym charakterze usługi świadczy również fakt, że wszystkie podejmowane w jej ramach działania realizowane są w ścisłym związku z działalnością wykonywaną przez Bank (tj. działalnością z zakresu pośrednictwa finansowego). Mają na celu wsparcie tej działalności w obszarze zarządzania ryzykiem kredytowym. Czynności Spółki N są elementem procesu zarządzania ryzykiem kredytowym i umożliwiają dokonywanie transakcji na pozabilansowych instrumentach finansowych. Ponadto, czynności te mają bezpośredni wpływ na efektywność działalności Banku oraz ograniczenie zarówno jego ryzyka kredytowego, jak i operacyjnego. W ocenie Banku, usługami pomocniczymi w stosunku do usług pośrednictwa finansowego są usługi, w ramach których wykonywane są czynności faktyczne lub prawne związane ze świadczeniem usług pośrednictwa finansowego, co niewątpliwie ma miejsce w odniesieniu do usług będących przedmiotem niniejszego wniosku.