PD I 415-30/32/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

W sprawie zaliczania w koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych oraz wydatków związanych z bieżącą eksploatacja samochodów osobowych nie będących własnością podatnika. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób, opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Podatnik w grudniu 2003 r. zawarł dwie umowy kupna sprzedaży.
Przedmiotem umów są samochody osobowe, które podatnik zamierza wykorzystywać w prowadzonej działalności gospodarczej.
Płatność za ww. samochody osobowe następować będzie w równych ratach miesięcznych. Treść obu umów kupna sprzedaży zawiera klauzulę, że samochód stanie się własnością podatnika z chwilą zapłacenia ostatniej raty. Ponadto podatnik posiada pisemną zgodę właściciela na nieodpłatne użytkowanie wyżej wymienionych samochodów osobowych do celów zarobkowych.
Podatnik prosi o wyjaśnienie czy ma prawo traktować przedmiotowe samochody jako środki trwałe firmy i dokonywać odpisów amortyzacyjnych oraz zaliczać wszystkie wydatki związane z użytkowaniem ww. samochodów w koszty uzyskania przychodów.

PD I 415-30/32/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. bieżąca eksploatacja samochodu
  2. odpisy amortyzacyjne
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z zapisem art. 22a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania, między innymi środki transportu - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.
Definicja środków trwałych wynikająca z przepisów zawartych w art. 22 a ust. 1 ww. ustawy wymienia - prawo własności lub współwłasności - jako jeden z warunków, którego spełnienie jest niezbędne do zaliczenia składnika do środków trwałych.
W tym przypadku, środki transportu nie stanowią własności ani współwłasności podatnika, zatem do czasu przeniesienia prawa własności przedmiotowe środki transportu (samochody osobowe) nie mogą być zaliczone do środków trwałych. Dopiero po spłaceniu ostatniej raty i uzyskaniu tytułu własności, będzie można ująć nabyte środki transportu w ewidencji środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych, zgodnie z przepisami art. 22a –22o, z uwzględnieniem art. 23 ustawy.
Jednocześnie należy zauważyć, że w przypadku, gdy samochód należący do osoby trzeciej jest nieodpłatnie używany w działalności gospodarczej, to u użytkownika – prowadzącego działalność gospodarczą, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ww. ustawy powstaje przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia (z wyjątkiem nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadku i darowizn). Wartość tego świadczenia się oblicza się zgodnie z art. 11 ust. 2-2b ustawy.
W sytuacji wykorzystywania samochodu osobowego na cele prowadzonej działalności gospodarczej, który nie jest zaliczony do majątku firmy podatnika prowadzącego działalność, wydatki związane z bieżącą eksploatacją takiego pojazdu mogą być zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów. Należy jednak pamiętać, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ograniczają możliwość zaliczenia w całości do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z użytkowaniem samochodów osobowych, które nie stanowią składnika majątku firmy.
W tym przypadku w koszty uzyskania przychodów można wpisać wydatki tylko do wysokości kwoty wynikającej z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, o czym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 46 cyt. ustawy. Do ustalenia faktycznego przebiegu samochodu, podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Brak ewidencji przebiegu pojazdu pozbawia podatnika możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z eksploatacją samochodu osobowego nie stanowiącego składnika majątku firmy.
Jednocześnie należy zauważyć, że w przypadku wykorzystywania w prowadzonej działalności gospodarczej samochodów osobowych, które nie stanowią składników majątku firmy, niezbędne jest prowadzenie na każdy z tych samochodów, oddzielnej ewidencji przebiegu pojazdu.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odpisy amortyzacyjne
PUS.I/423/69/2004 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.