Bieżąca eksploatacja samochodu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to bieżąca eksploatacja samochodu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy osoba niepełnosprawna – inwalida I grupy, dowożona przez wnuka jego samochodem kilka na zabiegi rehabilitacyjne, ma prawo we własnym rocznym zeznaniu podatkowym odliczyć wydatki poniesione w związku z wyjazdami na zabiegi rehabilitacyjne?

Fragment:

(...) Wnioskodawca – osoba niepełnosprawna, inwalida I grupy – w związku z chorobą dojeżdża kilka razy w miesiącu na zabiegi rehabilitacyjne. Wnioskodawca nie posiada własnego samochodu, na zabiegi podwozi go wnuk swoim samochodem. Wnioskodawca uważa, że ma prawo odliczyć we własnym rocznym zeznaniu podatkowym wydatki poniesione w związku z wyjazdami na zabiegi rehabilitacyjne. Po rozpatrzeniu powyższego stanu faktycznego stwierdza się, co następuje: Zgodnie z treścią art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30 oraz art. 30a-30c, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w (...)

2011
1
lut

Istota:

W sprawie zaliczania w koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych oraz wydatków związanych z bieżącą eksploatacja samochodów osobowych nie będących własnością podatnika. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób, opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Podatnik w grudniu 2003 r. zawarł dwie umowy kupna sprzedaży.
Przedmiotem umów są samochody osobowe, które podatnik zamierza wykorzystywać w prowadzonej działalności gospodarczej.
Płatność za ww. samochody osobowe następować będzie w równych ratach miesięcznych. Treść obu umów kupna sprzedaży zawiera klauzulę, że samochód stanie się własnością podatnika z chwilą zapłacenia ostatniej raty. Ponadto podatnik posiada pisemną zgodę właściciela na nieodpłatne użytkowanie wyżej wymienionych samochodów osobowych do celów zarobkowych.
Podatnik prosi o wyjaśnienie czy ma prawo traktować przedmiotowe samochody jako środki trwałe firmy i dokonywać odpisów amortyzacyjnych oraz zaliczać wszystkie wydatki związane z użytkowaniem ww. samochodów w koszty uzyskania przychodów.

Fragment:

(...) Zgodnie z zapisem art. 22a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania, między innymi środki transportu - o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi. Definicja środków trwałych wynikająca z przepisów zawartych w art. 22 a ust. 1 ww. ustawy wymienia - prawo własności lub współwłasności - jako jeden z warunków, którego spełnienie jest niezbędne do zaliczenia składnika do środków trwałych. W tym przypadku, środki transportu nie (...)