IPPB1/415-1240/14-2/MS1 | Interpretacja indywidualna

PIT - w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą wynagrodzeń biegłym świadczącym usługi na zlecenie prokuratury.
IPPB1/415-1240/14-2/MS1interpretacja indywidualna
 1. biegły
 2. prokuratura
 3. przychód
 4. płatnik
 5. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności gospodarczej
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności wykonywanej osobiście

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 października 2014 r. (data wpływu 5 listopada 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą wynagrodzeń biegłym świadczącym usługi na zlecenie prokuratury – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą wynagrodzeń biegłym świadczącym usługi na zlecenie prokuratury.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Prokuratura zleca: biegłym sądowym, tłumaczom przysięgłym, biegłym ( tłumaczom) z zakresu daktylologii i innym biegłym, adwokatom i radcom prawnym, kuratorom sądowym i mediatorom, wykonywanie określonych czynności na podstawie art. 193 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr. 89, poz. 555 ze zm.) oraz innym osobom posiadającym wiedzę w danej dziedzinie, zgodnie z art. 195 Kpk.

Prokuratura kwalifikuje, dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych, przychody biegłych oraz innych ww wskazanych osób, wykonujących określone czynności na podstawie art. 193 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr. 89, poz. 555 ze zm,) do dwóch różnych źródeł przychodów:

 1. Działalność wykonywana osobiście zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - gdy prokurator powołuje wyżej wymienione osoby tylko z imienia i nazwiska np. 1) Jana Kowalskiego wpisanego na listę biegłych sądowych (art. 193 par. 1 Kpk ). Jan Kowalski prowadzi działalność gospodarczą, lecz w zakresie działalności nie jest ujęte wykonywanie opinii przez Jana Kowalskiego jako biegłego, a także nie zatrudnia on biegłych, np. prowadzi firmę „Jan Kowalski - sprzedaż nieruchomości” a zostaje powołany jako biegły sądowy z zakresu informatyki, 2) osoba (lekarz) prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą „Anna Kowalska - indywidualna praktyka lekarska - lekarz psychiatra”- zostaje powołana jako biegła z zakresu psychiatrii. W zakres jej działalności wchodzi leczenie, diagnostyka, porady. Wykonywanie opinii biegłego nie jest tożsame z wykonywaną działalnością gospodarczą. W powyższej sytuacji Prokuratura jako płatnik pobiera zaliczkę na podatek.
 2. Działalność gospodarcza zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - gdy prokurator powołuje osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, podając jej imię i nazwisko i nazwę firmy (wykonywanie opinii biegłego wchodzi w zakres działalności gospodarczej) np.
  1. Pracownia Badań Chemicznych - Jan Kowalski” (firma jednoosobowa, nie zatrudnia pracowników) traktując ją jako instytucję specjalistyczną (art. 193 par. 2 Kpk).
  2. „Pracownia Badań Chemicznych - Jan Kowalski (Jan Kowalski nie jest biegłym żadnej specjalności, zatrudnia kilku biegłych.) traktując ją jako instytucję specjalistyczną (art. 193 par. 2 Kpk).

W sytuacji 2 a i b Prokuratura płaci firmie kwotę brutto wynikającą z rachunku lub faktury.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy prawidłowo Prokuratura kwalifikuje:

Ad. 1) przychody osób, które prowadzą działalność gospodarczą, lecz nie jest ona tożsama z wykonywaniem zlecenia wykonania określonych czynności - jako działalność wykonywaną zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Ad. 2a) przychody prowadzących działalność gospodarczą biegłych, w sytuacji gdy czynności wykonywane przez ww. osoby są tożsame z wykonywaną przez nich działalnością gospodarczą jako - przychody z działalności gospodarczej zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Ad. 2b) przychody osób prowadzących działalność gospodarczą, zatrudniających biegłych, wykonujących określone czynności na zlecenie prokuratury - jako przychody z działalności gospodarczej zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy.

Ad. 1) Prokuratura prawidłowo kwalifikuje przychody osób które prowadzą działalność gospodarczą, gdy nie jest ona tożsama z wykonywaniem opinii biegłego - jako działalność wykonywaną osobiście zgodnie z art. 10 ust, 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W powyższej sytuacji Prokuratura jako płatnik pobiera zaliczkę na podatek.

Ad. 2a) Prokuratura prawidłowo kwalifikuje przychody prowadzących działalność gospodarczą biegłych, w sytuacji gdy czynności wykonywane przez biegłych są tożsame z wykonywaną przez nich działalnością gospodarczą- jako przychody z działalności gospodarczej zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ad. 2b) Prokuratura prawidłowo kwalifikuje przychody osób które prowadzą działalność gospodarczą zatrudniających biegłych, wykonujących określone czynności na zlecenie prokuratury jako przychody z działalności gospodarczej zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W obu sytuacjach opisanych w pkt 2a i 2b Prokuratura nie występuje jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów zwolnionych na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c wymienionej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 ww. ustawy, źródłami przychodów są m.in.:

 • pkt 2 – działalność wykonywana osobiście,
 • pkt 3 – pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 • polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Zatem nie są przychodami z działalności gospodarczej takie przychody, które zostały zaliczone przez ustawodawcę do pozostałych źródeł przychodów znajdujących się w katalogu źródeł przychodów (art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ww. ustawy), tj. m.in. do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Ustawodawca wyraźnie bowiem rozróżnił w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródła przychodu m.in. z działalności wykonywanej osobiście oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej; dokonany podział ma charakter rozłączny.

Zgodnie z art. 13 pkt 6 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody osób którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów o których mowa w pkt 9.

Zakwalifikowanie przychodów do działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 6 ww. ustawy powoduje, że na sądach, prokuraturach, czy też organach władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, jako płatnikach dokonujących wypłat z powyższego tytułu ciąży obowiązek określony w art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w tym przepisie zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej ze środków podatnika przez płatnika, o którym mowa w ust. 1 (art. 41 ust. 1a ww. ustawy).

Na podstawie art. 42 ust. 1 powoływanej ustawy, płatnik ma (w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaliczkę pobrano) obowiązek przekazania pobranej zaliczki na rachunek urzędu skarbowego właściwego według siedziby płatnika. W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, płatnik ma obowiązek przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania podatnika, imienne informacje o wysokości dochodu na formularzu PIT-11 (art. 42 ust. 2 cyt. ustawy).

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca zleca biegłym sądowym, tłumaczom przysięgłym, biegłym (tłumaczom) z zakresu daktylologii i innym biegłym, adwokatom i radcom prawnym, kuratorom sądowym i mediatorom (dalej biegłym), wykonywanie określonych czynności na podstawie art. 193 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr. 89, poz. 555 ze zm.) oraz innym osobom posiadającym wiedzę w danej dziedzinie, zgodnie z art. 195 Kpk.

Kwalifikacja do źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń przyznawanych biegłym w związku z czynnościami wykonywanymi przez nich na zlecenie prokuratury, jest zależna od formy prawnej wykonywania przez nich zawodu.

W wyniku powyższego uznać należy, że w sytuacji gdy biegły wykonuje czynności na zlecenie Prokuratury prowadząc działalność gospodarczą, która nie jest tożsama z wykonywaniem opinii biegłego przychód ten należy zakwalifikować do przychodu z działalności wykonywanej osobiście. W takim przypadku na Prokuraturze, jako płatniku dokonującym wypłat z powyższego tytułu ciąży obowiązek określony w art. 41 ust. 1 w związku z art. 42 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z kolei gdy biegły wykonuje czynności na zlecenie Prokuratury prowadząc działalność gospodarczą, która swym przedmiotem obejmuje czynności odpowiadające czynnościom wykonywanym na zlecenie Prokuratury to wynagrodzenie z tego tytułu kwalifikowane jest do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza.

Również osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i nie są biegłymi żadnej specjalności a zatrudniają na umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowę o dzieło biegłych, z czym mamy do czynienia również w przedstawionym stanie faktycznym, będą osiągały przychód ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, tj. pozarolnicza działalność gospodarcza. W takich sytuacjach na Prokuraturze, jako jednostce wypłacającej należności nie ciążą obowiązki płatnika.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.