IBPBI/1/4511-353/15/ESZ | Interpretacja indywidualna

Określenia źródła przychodów do jakiego należy zaliczyć przychody uzyskane z tytułu wykonywania czynności biegłego sądowego dla sądów, prokuratur, komend policji i innych jednostek budżetowych oraz możliwości dokonania korekty zeznań podatkowych złożonych za 2013 r.
IBPBI/1/4511-353/15/ESZinterpretacja indywidualna
 1. biegły sądowy
 2. podatek liniowy
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 18 marca 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 23 marca 2015 r.), uzupełnionym 15 czerwca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • określenia źródła przychodów do jakiego należy zaliczyć przychody uzyskane z tytułu wykonywania czynności biegłego sądowego dla sądów, prokuratur, komend policji i innych jednostek budżetowych oraz
 • możliwości dokonania korekty zeznań podatkowych złożonych za 2013 r.

-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie określenia źródła przychodów do jakiego należy zaliczyć przychody uzyskane z tytułu wykonywania czynności biegłego sądowego dla sądów, prokuratur, komend policji i innych jednostek budżetowych oraz możliwości dokonania korekty zeznań podatkowych złożonych za 2013 r. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 28 maja 2015 r. Znak: IBPBI/1/4511-353/15/ESZ, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 15 czerwca 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą polegającą na sporządzaniu szeroko pojętych ekspertyz związanych z motoryzacją takie jak: wycena wartości pojazdów, rekonstrukcja zdarzeń drogowych, wykonanie kalkulacji napraw pojazdów, itp. Z mocy przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ten rodzaj działalności opodatkowany jest podatkiem od towarów i usług. Jednocześnie Wnioskodawca jest biegłym sądowym i ten sam rodzaj pracy wykonuje na zlecenie sądów, prokuratur, komend policji i innych jednostek budżetowych. Zlecenia ww. instytucji Wnioskodawca dostaje w formie postanowień o powołaniu biegłego. Po wykonaniu ww. czynności (opinii) Wnioskodawca sporządza kartę pracy, w której rozpisuje szczegółowo ile godzin poświęcił na poszczególne czynności potrzebne do zrealizowania zlecenia i wydania opinii. Na podstawie ww. karty pracy Wnioskodawca wystawia faktury VAT (działalność wykonywana przez Wnioskodawcę, tj. usługi rzeczoznawcze objęte są z mocy przepisów podatkiem od towarów i usług). Pomimo, że ww. jednostki otrzymują od Wnioskodawcy faktury VAT (wystawione przez Wnioskodawcę to potrącają zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a na koniec roku wystawiają PIT-11 (Wnioskodawca z jednej strony wykazuje obrót z faktur VAT wystawianych na rzecz sądów, jako obrót z prowadzonej działalności gospodarczej w ramach podatku od towarów i usług, natomiast z drugiej strony przychód netto z tych faktur stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście (podatek dochodowy), gdyż jest wykazywany przez płatników (sądy, prokuratury) w PIT-11.

Poza opisanym wyżej rodzajem działalności Wnioskodawca jest zatrudniony w firmie X, w której pełni funkcję dyrektora oddziału i otrzymuje z tego tytułu przychód z umowy o pracę. Firma którą Wnioskodawca prowadzi jest przeważającym źródłem jego dochodu. Od 2013 r. z tytułu tej działalności Wnioskodawca rozlicza się tzw. podatkiem liniowym z dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej. Jednocześnie w związku z tym, że sądy i inne jednostki budżetowe wystawiają Wnioskodawcy PIT-11 z tytułu przychodów uzyskiwanych z czynności biegłego wykonywanych na zlecenie tych jednostek rozlicza się równocześnie na formularzu PIT-37 i opodatkowuje te przychody wg skali podatkowej. Wnioskodawca wskazał, że trudno jest mu wyszczególnić dochody uzyskane z prowadzonej działalności i z tytułu PIT-11, skoro na wszystkie te usługi wystawia on faktury VAT. Nierzadko zdarzało się, że za te same czynności Wnioskodawca podwójnie opodatkowywał podatkiem dochodowym, tj. opodatkowywał jako przychody z czynności biegłego wykonywanych na zlecenie sądów, prokuratur w ramach prowadzonej działalności gospodarczego, jak również jako przychody z działalności wykonywanej osobiście po wystawieniu przez te jednostki informacji PIT-11.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 12 czerwca 2015 r. Wnioskodawca wskazał m.in., że wszystkie czynności wykonywane w ramach usług jako czynności biegłego dla sądu, prokuratury, komend policji, komorników sądowych i innych jednostek budżetowych, pokrywają się z zakresem czynności wykonywanych w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę pozarolniczej działalności gospodarczej, gdzie jednoznacznym dowodem na to, jest fakt, że od wystawianych faktur Wnioskodawca odprowadza podatek od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy przychód z czynności biegłego wykonywanych przez Wnioskodawcę na zlecenie sądów, komend policji i innych jednostek budżetowych uzyskany w 2014 r. stanowi przychód z działalności gospodarczej wykonywanej przez Wnioskodawcę, czy przychód z działalności wykonywanej osobiście i w konsekwencji, czy wystawiane przez ww. jednostki PIT-11 za 2014 r. obligują Wnioskodawcę do rozliczania się z nich na formularzu PIT-37 za 2014 r., czy też Wnioskodawca powinien te przychody zaliczyć do przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej i rozliczać łącznie na formularzu PIT-36L za 2014 r....
 2. Czy Wnioskodawca może dokonać korekty zeznań podatkowych PIT-37 i PIT-36L za 2013 r. w ten sposób, że do przychodu z działalności gospodarczej w zeznaniu podatkowym PIT-36L doliczy przychód z czynności biegłego wykonywanych na zlecenie sądów, komend policji i innych jednostek budżetowych, a w zeznaniu podatkowym PIT-37 za 2013 r. nie wykaże przychodu z czynności biegłego wykonywanych na zlecenie sądów, komend policji i innych jednostek budżetowych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, że brzmienie przepisów art. 5a pkt 6, art. 5b ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 2, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2014 r. nie uległo zmianie w stosunku do stanu prawnego obowiązującego na dzień 1 stycznia 2010 r. przychód uzyskany w 2014 r. z czynności biegłego wykonywanych przez Wnioskodawcę na zlecenie sądów i innych jednostek budżetowych stanowi przychód z działalności gospodarczej wykonywanej przez Wnioskodawcę, a nie przychód z działalności wykonywanej osobiście. Natomiast wystawiane przez sądy i inne jednostki budżetowe informacje PIT-11 nie obligują Wnioskodawcy do rozliczania się z nich na formularzu PIT-37. Wnioskodawca powinien te przychody zaliczyć do przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej i rozliczać łącznie na formularzu PIT-36L.

Stosownie do przepisu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym na dzień 1 stycznia 2010 r. (dalej: „updof”), ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl. art. 5b ust. 1 updof, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie przynosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, źródłem przychodów jest działalność wykonywana osobiście. Z kolei zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, co do zasady, należą wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarcza, określone w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 tej ustawy.

W świetle powyższego, przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej są wszelkiego rodzaju przysporzenia lub korzyści majątkowe, jakie podatnik uzyskuje w związku z tą działalnością, o ile na podstawie przepisów ustawy nie są one wyłączone z kategorii tych przychodów.

Stosowne do art. 13 pkt 6 updof, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10 i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychód uzyskany w 2013 i 2014 r. z czynności biegłego wykonywanych przez Wnioskodawcę na zlecenie sądów i innych jednostek budżetowych stanowi przychód z działalności gospodarczej wykonywanej przez Wnioskodawcę, a nie przychód z działalności wykonywanej osobiście. Pomiędzy tymi dwoma źródłami przychodów zachodzi relacja tego rodzaju, że przychody z działalności gospodarczej wchłaniają przychody z działalności wykonywanej osobiście. Czynności biegłego są bowiem tożsame z czynnościami wykonywanymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Z zestawienia elementów charakteryzujących źródło przychodu z działalności gospodarczej widać, że osobiste świadczenie usług w oparciu o umowę zlecenia (lub o dzieło) na rzecz sądów, prokuratur itd. ma charakter zawodowy, zorganizowany i ciągły, co stanowi przejaw działalności gospodarczej. Zdaniem Wnioskodawcy, działalność gospodarczą odróżnia od działalności wykonywanej osobiście nie tyle fakt realizowania osobiście działalności na rzecz określonego kręgu podmiotów niemających przymiotu ludności, ile zarobkowy, zorganizowany, zawodowy, określony administracyjno-prawnie i ciągły (powtarzalny i stały) charakter działalności, pozwalający na uczestnictwo w obrocie gospodarczym. Taki charakter mają czynności biegłego wykonywane na zlecenie sądów i innych jednostek budżetowych. Jak wynika z komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych autorstwa Bartosiewicz A., Kubacki R., Lex 2014, należy uznać, że jeśli dana osoba prowadzi w sposób zorganizowany i ciągły pewną aktywność zarobkową, to choćby nawet przychody uzyskiwane w następstwie tych działań dawały się zaliczyć do innych źródeł przychodu, gdyby nie właśnie owo zorganizowanie i ciągłość działań - uzyskiwane przez nią przychody powinny być zaliczone do przychodów z działalności gospodarczej. Ten sam przychód nie może być kwalifikowany do dwóch różnych źródeł przychodu, jak działalność gospodarcza i działalność wykonywana osobiście. Przychód z czynności biegłego jest kwalifikowany jako obrót z działalności gospodarczej w ramach podatku od towarów i usług i winien być tak samo kwalifikowany w ramach podatku dochodowego. W ocenie Wnioskodawcy, jeśli działalność, spełniająca przesłanki z art. 13 pkt 6 updof, dodatkowo posiada cechy działalności gospodarczej z art. 5a pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, faktycznie winna być zaliczona do źródła, o jakim mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym, wystawiane przez sądy, prokuratury, policję, komorników i inne jednostki budżetowe informacje PIT-11 nie obligują Wnioskodawcy do rozliczenia się z nich na formularzu PIT-37, a Wnioskodawca powinien te przychody zaliczyć do przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej i rozliczyć łącznie na formularzu PIT-36L.

Wszystkie przychody wykazane w deklaracji PIT-37 dotyczące czynności biegłego dla sądu, prokuratury, komend policji, komorników sądowych i innych jednostek budżetowych zostaną skorygowane w przychodach w pozycji Art. 13 Przychód z działalności wykonywanej osobiście, natomiast w deklaracji PIT-36L czynności biegłego dla sądu, prokuratury, komend policji, komorników sądowych i innych jednostek budżetowych zostaną doliczone do przychodów wykazywanych z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał:

 • interpretację ogólną wydaną przez Ministra Finansów z 21 listopada 2013 r., Znak: DD3/033/181/CRS/13/RD-90955/13,
 • uchwałę NSA z 21 października 2013 r. sygn. akt II FPS 1/13,
 • interpretację indywidualną wydaną przez działającego w imieniu Ministra Finansów Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 21 sierpnia 2014 r., Znak: ITPB1/415-565/14/KK.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy, odrębnymi źródłami przychodów są:

 • działalność wykonywana osobiście,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 - 9.

Przy czym, w myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

 1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
 2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
 3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zatem – co do zasady - nie są przychodami z działalności gospodarczej takie przychody, które zostały zaliczone przez ustawodawcę do pozostałych źródeł przychodów znajdujących się w katalogu źródeł przychodów (art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ww. ustawy), tj. m.in. do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Ustawodawca wyraźnie bowiem rozróżnił w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródła przychodu, m.in. działalność wykonywaną osobiście oraz pozarolniczą działalność gospodarczą; dokonany podział ma charakter rozłączny.

Zgodnie z art. 13 pkt 6 ww. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9.

Należy zauważyć, że przychodu z tytułu wykonywania czynności w charakterze biegłego nie zalicza się do przychodu uzyskiwanego z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Użycie przez ustawodawcę w art. 13 pkt 6 ww. ustawy słowa „zleca” nie oznacza, że mamy do czynienia z umową zlecenia. Zlecenie dokonania czynności ma bowiem swoje źródło w stosownych przepisach prawa.

Ponadto należy podkreślić, że na gruncie prawa podatkowego nie ma przeszkód, aby osoby prowadzące działalność gospodarczą równocześnie wykonywały na zlecenie sądu, prokuratury czy innych podmiotów określone czynności i osiągały z tego tytułu przychody. W takim przypadku zachodzi jednak konieczność zakwalifikowania osiąganych w ten sposób przychodów do jednego ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stwierdzić należy, że kwalifikacja wynagrodzenia z tytułu wykonywania czynności w charakterze biegłego do określonego źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych jest zależna od formy w jakiej dana osoba wykonuje swoją działalność zawodową.

Jeżeli biegły swoją działalność zawodową wykonuje w formie organizacyjnej, w ramach której osiąga dochody kwalifikowane do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, a czynności podejmowane przez niego w charakterze biegłego są wykonywane w ramach tej działalności, wówczas wynagrodzenie z tego tytułu należy zaliczyć do przychodów z tego źródła, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej. Jeżeli natomiast swoją działalność zawodową prowadzi w innej formie, np. w ramach stosunku pracy, czy umowy cywilnoprawnej wówczas wynagrodzenie z tytułu wykonywania czynności w charakterze biegłego należy kwalifikować do przychodów z odrębnego od działalności gospodarczej źródła przychodów.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sporządzaniu szeroko pojętych ekspertyz związanych z motoryzacją takie jak: wycena wartości pojazdów, rekonstrukcja zdarzeń drogowych, wykonanie kalkulacji napraw pojazdów, itp. Jednocześnie Wnioskodawca jest biegłym sądowym i ten sam rodzaj pracy wykonuje na zlecenie sądów, prokuratur, komend policji i innych jednostek budżetowych. Zlecenia ww. instytucji Wnioskodawca dostaje w formie postanowień o powołaniu biegłego. Poza opisanym wyżej rodzajem działalności Wnioskodawca jest zatrudniony w firmie X, w której pełni funkcję dyrektora oddziału i otrzymuje z tego tytułu przychód z umowy o pracę. Firma którą Wnioskodawca prowadzi jest przeważającym źródłem jego dochodu. Od 2013 r. z tytułu tej działalności Wnioskodawca rozlicza się tzw. podatkiem liniowym z dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej. Jednocześnie w związku z tym, że sądy i inne jednostki budżetowe wystawiają Wnioskodawcy PIT-11 z tytułu przychodów uzyskiwanych z czynności biegłego wykonywanych na zlecenie tych jednostek, rozlicza się równocześnie na formularzu PIT-37 i opodatkowuje te przychody wg skali podatkowej.

Odnosząc powołane wyżej przepisy prawa do przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, że jeżeli czynności wykonywane przez Wnioskodawcę w charakterze biegłego są wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to przychody osiągane z tego tytułu należy zakwalifikować jako przychody ze źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym przychody osiągane przez Wnioskodawcę z tytułu czynności wykonywanych w charakterze biegłego nie powinny być kwalifikowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, Wnioskodawca może te przychody zaliczyć do przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej i rozliczać łącznie na formularzu PIT-36L.

Odnosząc się natomiast do kwestii możliwości dokonania korekty złożonych zeznań podatkowych stwierdzić należy, że przepisy regulujące zasady uprawniające do skorygowania deklaracji oraz jej wymogi formalne zawarte są w art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.).

Zgodnie z art. 81 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty, z zastrzeżeniem § 3.

Zgodnie z art. 81b § 1 Ordynacji podatkowej, uprawnienie do skorygowania deklaracji:

1.ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą;

2.przysługuje nadal po zakończeniu:

 1. kontroli podatkowej,
 2. postępowania podatkowego - w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Stosownie do art. 81b § 2 ww. ustawy, korekta złożona w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, nie wywołuje skutków prawnych.

W myśl art. 3 pkt 5 Ordynacji podatkowej, ilekroć w ustawie jest mowa o deklaracjach - rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci.

Korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu, który został popełniony przy poprzednim jej sporządzeniu i może dotyczyć każdej jej pozycji – o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Skorygowanie deklaracji polega więc na ponownym, poprawnym wypełnieniu jej formularza z zaznaczeniem, że w tym przypadku mamy do czynienia z korektą uprzednio złożonej deklaracji oraz z wynikającym z przepisu prawa obowiązkiem dołączenia pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty. Korektę zeznania podatkowego należy składać wyłącznie na odpowiednich formularzach tj. obowiązujących przy rozliczaniu podatku za dany rok.

Podkreślić należy, że przy korekcie deklaracji należy uwzględnić przepisy dotyczące przedawnienia zobowiązania podatkowego wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z art. 70 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powołane przepisy stwierdzić należy, że co do zasady, jeżeli wystąpiły okoliczności wskazujące na to, że Wnioskodawca niewłaściwie wykazał w złożonych za 2013 r. zeznaniach podatkowych przychody z tytułu wykonywania czynności biegłego, wówczas jest on uprawniony do złożenia korekty zeznań podatkowych PIT-37 i PIT-36L za 2013 r., dołączając pisemne uzasadnienie wskazujące przyczyny korekt.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.