Biegły sądowy | Interpretacje podatkowe

Biegły sądowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to biegły sądowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Wnioskodawca będzie miał prawo od dnia 1 stycznia 2017 r. skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie zmienionego art. 113 ust. 1 ustawy o VAT
Fragment:
To, że zarówno sąd, jak i powołani biegli sądowi są uczestnikami tego samego procesu wymiaru sprawiedliwości, nie wprowadza jakichkolwiek zależności (co do treści opinii, ekspertyzy) między tymi podmiotami, chociaż występują tu niewątpliwie zdarzenia mogące być określone wzajemnymi relacjami. Wskazać również należy, że prawo do wykonywania funkcji biegłego sądowego nabywane jest w określonym trybie i po spełnieniu ściśle określonych warunków wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15 poz. 133). Biegły sądowy jest osobą, która posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej dziedzinie, potwierdzone stosownym dokumentem i w pełni samodzielnie sporządza zleconą mu opinię (ekspertyzę), kierując się wyłącznie posiadaną wiedzą w tym zakresie. Opinia wydana przez biegłego jest dowodem w postępowaniu sądowym. Przed objęciem funkcji biegły składa przyrzeczenie, iż powierzone mu obowiązki wykonywać będzie z całą sumiennością i bezstronnością. Nikt zatem nie powinien mieć wpływu na treść jego pracy (sporządzenia stosownej opinii). Z powyższych względów czynności wykonywane przez biegłych nie korzystają z wyłączenia z zakresu ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nie jest spełniony jeden z warunków określonych w powołanym wyżej art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT odnośnie odpowiedzialności zlecającego wykonanie czynności za ich wykonanie przez zleceniobiorcę.
2017
18
lut

Istota:
W zakresie prawidłowości dokumentowania usług biegłego sądowego wykonywanych w ramach działalności Spółki
Fragment:
W wyniku zlecenia wydania opinii nie dochodzi do przeniesienia odpowiedzialności za wynik działania biegłego sądowego na sąd lub inny organ. Oznacza to, że biegły sądowy wykonuje swoje czynności w ramach działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy i jako podatnik podatku VAT jest zobowiązany do dokumentowania swoich czynności, mając na uwadze przepisy ustawy o VAT. Z wniosku wynika, że Wnioskodawca działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością świadczącą usługi w zakresie sporządzania opinii i ekspertyz, a zatem jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącym działalność gospodarczą odpowiadającą działalności zdefiniowanej w art. 15 ust. 2 ustawy. Wnioskodawca wskazuje, że wspólnik Spółki jest osobą fizyczną będącą stałym biegłym sądowym, wpisanym na listę biegłych sądowych kilku sądów okręgowych. Wnioskodawca zatrudnia biegłych sądowych, w tym swojego wspólnika, do sporządzania opinii i ekspertyz, w tym na potrzeby sądów. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawidłowego dokumentowania usług świadczonych przez wspólnika wykonującego czynności biegłego sądowego w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę. Należy zauważyć, że definicja działalności gospodarczej zawarta w art. 15 ust. 2 ustawy ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem podatnika tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym, bez względu na formę w jakiej ta działalność jest prowadzona.
2017
4
lut

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie braku obowiązku wliczania do wartości sprzedaży określonej w art. 113 ust. 1 ustawy przychodów z tytułu czynności wykonywanych jako biegły sądowy.
Fragment:
Organy wydając rozstrzygnięcie dokonują oceny przedstawionych im dowodów, nie mogą zatem wpływać na treść opinii wydanej przez biegłego sądowego. To, że zarówno organy procesowe, bez względu na fazę postępowania (postępowanie przygotowawcze, postępowanie przed sądem), jak i powołani biegli sądowi są uczestnikami tego samego postępowania, nie wprowadza jakichkolwiek zależności (co do treści opinii, ekspertyzy) między tymi podmiotami, chociaż występują tu niewątpliwie zdarzenia mogące być określone wzajemnymi relacjami. Zatem w przypadku wykonywania przez biegłego zleconych czynności, zlecający nie bierze na siebie odpowiedzialności za czynności biegłego. Należy również wskazać, że prawo do wykonywania funkcji biegłego sądowego nabywane jest w określonym trybie i po spełnieniu ściśle określonych warunków wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133). Biegły sądowy jest osobą, która posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej dziedzinie, potwierdzone stosownym dokumentem i w pełni samodzielnie sporządza zleconą mu opinię (ekspertyzę), kierując się wyłącznie posiadaną wiedzą w tym zakresie. Opinia wydana przez biegłego jest dowodem w postępowaniu sądowym.
2016
10
mar

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego.
Fragment:
To, że zarówno sąd, jak i powołani biegli sądowi są uczestnikami tego samego procesu wymiaru sprawiedliwości, nie wprowadza jakichkolwiek zależności (co do treści opinii, ekspertyzy) między tymi podmiotami, chociaż występują tu niewątpliwie zdarzenia mogące być określone wzajemnymi relacjami. Wskazać również należy, że prawo do wykonywania funkcji biegłego sądowego nabywane jest w określonym trybie i po spełnieniu ściśle określonych warunków wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15 poz. 133). Biegły sądowy jest osobą, która posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej dziedzinie, potwierdzone stosownym dokumentem i w pełni samodzielnie sporządza zleconą mu opinię (ekspertyzę), kierując się wyłącznie posiadaną wiedzą w tym zakresie. Opinia wydana przez biegłego jest dowodem w postępowaniu sądowym. Przed objęciem funkcji biegły składa przyrzeczenie, iż powierzone mu obowiązki wykonywać będzie z całą sumiennością i bezstronnością. Nikt zatem nie powinien mieć wpływu na treść jego pracy (sporządzenia stosownej opinii). Z powyższych względów czynności wykonywane przez biegłych nie korzystają z wyłączenia z zakresu ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nie jest spełniony jeden z warunków określonych w powołanym wyżej art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT odnośnie odpowiedzialności zlecającego wykonanie czynności za ich wykonanie przez zleceniobiorcę.
2016
6
mar

Istota:
Wliczenie do podstawy opodatkowania kosztów administracyjno-materiałowych sporządzenie opinii biegłego sądowego.
Fragment:
Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, świadczy m.in. usługi biegłego sądowego w zakresie wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw (sporządza opinie na zlecenie sadów). Wnioskodawca jako podatnik podatku od towarów i usług zobowiązany jest do rozliczenia podatku VAT z tytułu świadczonych usług w zakresie sporządzania opinii sądowych. Sąd wydając postanowienie niejednokrotnie wyklucza VAT od wydatków związanych z kosztami poniesionymi w związku ze świadczoną usługą tj. wydruk opinii, okładki, dojazd do miejsca oględzin, koszty pozyskania wypisów z rejestru gruntów, kopii map ewidencyjnych w starostwach powiatowych, opłat pocztowych. Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do rozstrzygnięcia kwestii opodatkowania kosztów poniesionych z tytułu świadczonych usług biegłego sądowego i na tym tle sposobu określenia podstawy opodatkowania w przypadku świadczenia usług biegłego sądowego w sytuacji, gdy obok wynagrodzenia w rozliczeniu dokonywany jest zwrot kosztów związanych z tym wynagrodzeniem. Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy, stwierdzić należy, że skoro poniesione koszty są niezbędne do wykonania opinii, stanowiąc tym samym jeden z elementów kalkulacyjnych otrzymanego od sądu wynagrodzenia (część odpłatności za usługę), to koszty te składają się na całość świadczenia należnego od nabywcy usługi na równi z wypłacanym wynagrodzeniem.
2016
28
lut

Istota:
Czy czynności biegłego sądowego wykonywane dla sądów po zawieszeniu działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 12 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności biegłego sądowego w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Do dnia 25 listopada 2014 r. prowadził Pan działalność gospodarczą pod firmą „ G. ”, którą od dnia 26 listopada 2014 r. zawiesił. Prowadząc działalność gospodarczą był Pan podatnikiem podatku VAT i podatek ten rozliczał kwartalnie deklaracją VAT-7K. Za IV kwartał 2014 r. złoży Pan deklarację zgodnie z ustawowym terminem tj. do 25 stycznia 2015 r. Dodatkowo wykonuje Pan jako osoba fizyczna na umowę zlecenie czynności biegłego sądowego w zakresie geodezji. Do czasu zawieszenia działalności gospodarczej wszystkie czynności wykonywane dla sądu jako biegły sądowy były opodatkowywane podatkiem VAT. Po zawieszeniu działalności gospodarczej pracuje Pan na etacie i nadal wykonuje czynności jako biegły sądowy w zakresie geodezji. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy czynności biegłego sądowego wykonywane dla sądów po zawieszeniu działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT... Pana zdaniem, czynności biegłego sądowego po zawieszeniu działalności gospodarczej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż nie są wykonywane w ramach działalności gospodarczej.
2016
2
lut

Istota:
Opodatkowanie czynności wykonywanych przez biegłego sądowego.
Fragment:
Wskazać należy, że prawo do wykonywania funkcji biegłego sądowego nabywane jest w określonym trybie i po spełnieniu ściśle określonych warunków wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133). Biegły sądowy jest osobą, która posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej dziedzinie, potwierdzone stosownym dokumentem i w pełni samodzielnie sporządza zleconą mu opinię (ekspertyzę), kierując się wyłącznie posiadaną wiedzą w tym zakresie. Opinia wydana przez biegłego jest dowodem w postępowaniu sądowym. Przed objęciem funkcji biegły składa przyrzeczenie, iż powierzone mu obowiązki wykonywać będzie z całą sumiennością i bezstronnością. Nikt zatem nie powinien mieć wpływu na treść jego pracy (sporządzenia stosownej opinii). Ponadto stosownie do art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1025 z późn. zm.), biegłemu powołanemu przez sąd przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz zwrot poniesionych przez niego wydatków niezbędnych dla wydania opinii. W myśl ust. 2 tego artykułu, wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę ustala się, uwzględniając wymagane kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy, a wysokość wydatków, o których mowa w ust. 1 - na podstawie złożonego rachunku.
2016
30
sty

Istota:
Brak obowiązku wliczania do wartości sprzedaży określonej w art. 113 ust. 1 ustawy przychodów z tytułu czynności wykonywanych jako biegły sądowy.
Fragment:
Organy wydając rozstrzygnięcie dokonują oceny przedstawionych im dowodów, nie mogą zatem wpływać na treść opinii wydanej przez biegłego sądowego. To, że zarówno organy procesowe, bez względu na fazę postępowania (postępowanie przygotowawcze, postępowanie przed sądem), jak i powołani biegli sądowi są uczestnikami tego samego postępowania, nie wprowadza jakichkolwiek zależności (co do treści opinii, ekspertyzy) między tymi podmiotami, chociaż występują tu niewątpliwie zdarzenia mogące być określone wzajemnymi relacjami. Zatem w przypadku wykonywania przez biegłego zleconych czynności, zlecający nie bierze na siebie odpowiedzialności za czynności biegłego. Należy również wskazać, że prawo do wykonywania funkcji biegłego sądowego nabywane jest w określonym trybie i po spełnieniu ściśle określonych warunków wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133). Biegły sądowy jest osobą, która posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej dziedzinie, potwierdzone stosownym dokumentem i w pełni samodzielnie sporządza zleconą mu opinię (ekspertyzę), kierując się wyłącznie posiadaną wiedzą w tym zakresie. Opinia wydana przez biegłego jest dowodem w postępowaniu sądowym.
2015
29
gru

Istota:
Brak opodatkowania kosztów ponoszonych przez biegłego sądowego.
Fragment:
Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest biegłym sądowym. Na zlecenie Sądów wykonuje opinie, za które przysługuje mu wynagrodzenie oraz zwrot kosztów wykonania opinii. Dotychczas w wystawionych fakturach VAT do wynagrodzenia Wnioskodawca dolicza należny podatek VAT, natomiast koszty pozostawały w poniesionej wysokości – bez VAT. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii opodatkowania, oprócz otrzymanego wynagrodzenia, także kosztów poniesionych z tytułu świadczonych usług biegłego sądowego. Jak wskazano powyżej, podstawą opodatkowania jest wartość usługi, na którą w przedmiotowej sprawie składają się w zarówno wynagrodzenie Wnioskodawcy jako biegłego sądowego za sporządzenie opinii, jak i poniesione przez Wnioskodawcę koszty konieczne do wykonania tej usługi, zatem wartość całego świadczenia podlega opodatkowaniu jedną stawką podatku VAT, tj. w tym przypadku 23%. Zatem, gdy biegły powołany przez sąd ponosi koszty niezbędne do wydania opinii, czyni to w celu prawidłowego wykonania zleconych mu obowiązków. Oznacza to, że wydatki biegłego poniesione np. na przejazdy, zakup potrzebnych materiałów czy przyrządów itp. nie są celem samym w sobie, ale warunkują wykonanie świadczenia zasadniczego w postaci wydania opinii.
2015
27
paź

Istota:
Źródło przychodów biegłego sądowego i tłumacza przysięgłego
Fragment:
Wnioskodawca dokonuje wypłaty należności wynikających z otrzymanych rachunków i faktur wystawionych przez biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 18% przychodu, na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjmując za podstawę kwotę wynikającą z rachunku, bądź też wartość netto w przypadku faktury VAT, pomniejszoną o kwotę kosztów uzyskania przychodu w wysokości 20% przychodu, na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynagrodzenia biegłych sądowych i tłumaczy przysięgłych kwalifikowane są do przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności biegłego lub tłumacza, zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy Wnioskodawca, jako płatnik, nalicza i odprowadza zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Po zakończeniu roku podatkowego Wnioskodawca na podstawie art. 42 ust. 2 ww. ustawy, wystawia dla biegłych sądowych i tłumaczy imienne informacje PIT-11 o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy i w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym przesyła je podatnikom oraz urzędom skarbowym właściwym z uwagi na miejsce zamieszkania podatnika.
2015
12
sie
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.