Biegły sądowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to biegły sądowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
23
cze

Istota:

Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem biegłemu sądowemu poniesionych przez niego niezbędnych wydatków związanych z wydaniem opinii.

Fragment:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca zlecił biegłemu sądowemu wykonanie usługi w postaci wydania opinii do prowadzonej sprawy. Za wykonanie usługi biegły sądowy wystawił rachunek stosując stawki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych do wydania opinii w postępowaniu cywilnym, przy czym wniósł wniosek o podwyższenie stawki o 50%. Ponadto wskazał wydatki poniesione w związku z wydaniem opinii. Na wartość należności wskazaną w rachunku biegłego sądowego składają się: wynagrodzenie za sporządzoną opinię, wydatki poniesione w związku ze sporządzeniem opinii, w tym wydatki za: kserokopie (potwierdzone paragonem), opłaty pocztowe (potwierdzone paragonami), zakup norm (potwierdzone fakturą VAT), zakup materiałów pomocniczych (potwierdzone fakturami VAT), badanie specjalistyczne (potwierdzone fakturą VAT wystawioną przez podmiot wykonujący badanie). Na podstawie złożonych przez biegłego sądowego dokumentów, Postanowieniem Sąd na podstawie art. 89 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, przyznał biegłemu sądowemu wynagrodzenie za sporządzenie opinii.

2018
20
cze

Istota:

Prawo do zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy

Fragment:

Skoro, jeśli łączna wartość sprzedaży opodatkowanej w roku 2017 nie przekroczyła kwoty 200.000 zł, to zdaniem Wnioskodawcy, spełnia on warunek art. 113 ust. 1 ustawy o VAT i może skorzystać z prawa do zwolnienia z podatku VAT przy wykonywaniu jako biegły sądowy opinii dla sądu z zakresu urbanistyki i architektury. Będąc inżynierem architektem oraz biegłym sądowym Wnioskodawca uważa, że biegły to rzeczoznawca, ekspert, ktoś znający się na rzeczy, mający wprawę w czymś, specjalista powołany do wydania opinii w sprawach spornych, osoba uznana za autorytet w jakiejś dziedzinie, a „ biegły sądowy ” nie doradza organowi prowadzącemu postępowanie, lecz tworzy jeden z dowodów mających istotne znaczenie w postępowaniu sądowym. Obowiązkiem biegłego sądowego jest opracowanie i złożenie w sądzie opinii. W potocznym rozumieniu termin „ doradztwo ” jest udzieleniem fachowych zaleceń, porad, np. ekonomicznych czy finansowych. W związku z powyższym działania inżyniera architekta, biegłego sądowego nie mają charakteru doradczego. W ocenie Wnioskodawcy, świadczone przez niego usługi nie mieszczą się w zakresie doradztwa i nie mają charakteru usług doradczych i przy wykonywaniu opinii jako biegły sądowy czynność ta będzie neutralna na gruncie podatku VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2018
18
kwi

Istota:

Określenie podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia usług biegłego sądowego

Fragment:

Jak wskazano powyżej, podstawą opodatkowania jest wartość usługi, na którą w przedmiotowej sprawie składają się zarówno wynagrodzenie biegłego sądowego za wydanie opinii, jak i poniesione przez biegłego koszty dodatkowe (koszty dojazdów, opłat za usługi pocztowe, koszty materiałów biurowych, koszty ksera, koszty wydruków, koszty wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania) konieczne do wykonania. tej usługi. Wartość całego świadczenia podlega opodatkowaniu jedną stawką podatku VAT. Co prawda, zarówno w treści ustawy, jak i przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych towarów i usług stawkami preferencyjnymi oraz zwolnienie od podatku, jednakże dla usług biegłego sądowego nie przewidziano stawki obniżonej lub zwolnienia od VAT, dlatego też zastosowanie znajdzie stawka podstawowa w wysokości 23%. Zatem, w rozpatrywanej sprawie, do podstawy opodatkowania Wnioskodawczyni powinna wliczyć wszystkie składniki wynagrodzenia należnego za wykonaną usługę wydania opinii. Jak bowiem wskazano powyżej, podstawą opodatkowania jest cała wartość usługi, na którą składa się zarówno wynagrodzenie biegłego sądowego jak i ponoszone koszty konieczne do wykonania usługi. Do podstawy opodatkowania z tytułu sporządzenia opinii biegłego sądowego Zainteresowana powinna więc wliczyć wszystkie elementy kalkulacyjne wyświadczonej usługi, tj. wynagrodzenie biegłego, koszty dojazdów, opłata za usługi pocztowe, koszty materiałów biurowych, koszty ksera, koszty wydruków, koszty wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania.

2018
1
lut

Istota:

Prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy.

Fragment:

Rzeczoznawstwo majątkowe jak i bycie biegłym sądowym nie jest widoczne na liście towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia z podatku VAT. Zatem jeśli łączna wartość sprzedaży opodatkowanej w roku 2017 nie przekroczy kwoty 200.000 zł, Wnioskodawca uważa, że spełnia warunek art. 113 ust. 1 ustawy o VAT i może skorzystać z prawa do zwolnienia. Będąc rzeczoznawcą majątkowym, inżynierem budowlanym oraz biegłym sądowym uważam, że „ rzeczoznawca ” to biegły, ekspert, ktoś znający się na rzeczy, mający wprawę w czymś, specjalista powołany do wydania orzeczenia lub opinii w sprawach spornych, osoba uznana za autorytet w jakiejś dziedzinie, a „ biegły sądowy ” nie doradza organowi prowadzącemu postępowanie, lecz tworzy jeden z dowodów mających istotne znaczenie w postępowaniu sądowym. W potocznym rozumieniu termin „ doradztwo ” jest udzieleniem fachowych zaleceń, porad, np. ekonomicznych czy finansowych. W związku z powyższym działania rzeczoznawczy majątkowego, biegłego sądowego nie mają charakteru doradczego. W ocenie Wnioskodawcy świadczone przeze niego usługi nie mieszczą się w zakresie doradztwa i nie mają charakteru usług doradczych. Na (...)

2017
10
maj

Istota:

W zakresie nieuznania przychodów z tytułu czynności wykonywanych przez biegłego sądowego jako uzyskane z działalności gospodarczej oraz sposobu ich udokumentowania.

Fragment:

Organy wydając rozstrzygnięcie dokonują oceny przedstawionych im dowodów, nie mogą zatem wpływać na treść opinii wydanej przez biegłego sądowego. To, że zarówno organy procesowe, bez względu na fazę postępowania (postępowanie przygotowawcze, postępowanie przed sądem), jak i powołani biegli sądowi są uczestnikami tego samego postępowania, nie wprowadza jakichkolwiek zależności (co do treści opinii, ekspertyzy) między tymi podmiotami, chociaż występują tu niewątpliwie zdarzenia mogące być określone wzajemnymi relacjami. Zatem w przypadku wykonywania przez biegłego zleconych czynności, zlecający nie bierze na siebie odpowiedzialności za czynności biegłego. Jednocześnie wskazać należy, że prawo do wykonywania funkcji biegłego sądowego nabywane jest w określonym trybie i po spełnieniu ściśle określonych warunków wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133). Biegły sądowy jest osobą, która posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej dziedzinie, potwierdzone stosownym dokumentem i w pełni samodzielnie sporządza zleconą mu opinię (ekspertyzę), kierując się wyłącznie posiadaną wiedzą w tym zakresie. Opinia wydana przez biegłego jest dowodem w postępowaniu sądowym.

2017
18
lut

Istota:

Wnioskodawca będzie miał prawo od dnia 1 stycznia 2017 r. skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie zmienionego art. 113 ust. 1 ustawy o VAT

Fragment:

To, że zarówno sąd, jak i powołani biegli sądowi są uczestnikami tego samego procesu wymiaru sprawiedliwości, nie wprowadza jakichkolwiek zależności (co do treści opinii, ekspertyzy) między tymi podmiotami, chociaż występują tu niewątpliwie zdarzenia mogące być określone wzajemnymi relacjami. Wskazać również należy, że prawo do wykonywania funkcji biegłego sądowego nabywane jest w określonym trybie i po spełnieniu ściśle określonych warunków wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15 poz. 133). Biegły sądowy jest osobą, która posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej dziedzinie, potwierdzone stosownym dokumentem i w pełni samodzielnie sporządza zleconą mu opinię (ekspertyzę), kierując się wyłącznie posiadaną wiedzą w tym zakresie. Opinia wydana przez biegłego jest dowodem w postępowaniu sądowym. Przed objęciem funkcji biegły składa przyrzeczenie, iż powierzone mu obowiązki wykonywać będzie z całą sumiennością i bezstronnością. Nikt zatem nie powinien mieć wpływu na treść jego pracy (sporządzenia stosownej opinii). Z powyższych względów czynności wykonywane przez biegłych nie korzystają z wyłączenia z zakresu ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nie jest spełniony jeden z warunków określonych w powołanym wyżej art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT odnośnie odpowiedzialności zlecającego wykonanie czynności za ich wykonanie przez zleceniobiorcę.

2017
4
lut

Istota:

W zakresie prawidłowości dokumentowania usług biegłego sądowego wykonywanych w ramach działalności Spółki

Fragment:

W wyniku zlecenia wydania opinii nie dochodzi do przeniesienia odpowiedzialności za wynik działania biegłego sądowego na sąd lub inny organ. Oznacza to, że biegły sądowy wykonuje swoje czynności w ramach działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy i jako podatnik podatku VAT jest zobowiązany do dokumentowania swoich czynności, mając na uwadze przepisy ustawy o VAT. Z wniosku wynika, że Wnioskodawca działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością świadczącą usługi w zakresie sporządzania opinii i ekspertyz, a zatem jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, prowadzącym działalność gospodarczą odpowiadającą działalności zdefiniowanej w art. 15 ust. 2 ustawy. Wnioskodawca wskazuje, że wspólnik Spółki jest osobą fizyczną będącą stałym biegłym sądowym, wpisanym na listę biegłych sądowych kilku sądów okręgowych. Wnioskodawca zatrudnia biegłych sądowych, w tym swojego wspólnika, do sporządzania opinii i ekspertyz, w tym na potrzeby sądów. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawidłowego dokumentowania usług świadczonych przez wspólnika wykonującego czynności biegłego sądowego w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę. Należy zauważyć, że definicja działalności gospodarczej zawarta w art. 15 ust. 2 ustawy ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem podatnika tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym, bez względu na formę w jakiej ta działalność jest prowadzona.

2016
10
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie braku obowiązku wliczania do wartości sprzedaży określonej w art. 113 ust. 1 ustawy przychodów z tytułu czynności wykonywanych jako biegły sądowy.

Fragment:

Organy wydając rozstrzygnięcie dokonują oceny przedstawionych im dowodów, nie mogą zatem wpływać na treść opinii wydanej przez biegłego sądowego. To, że zarówno organy procesowe, bez względu na fazę postępowania (postępowanie przygotowawcze, postępowanie przed sądem), jak i powołani biegli sądowi są uczestnikami tego samego postępowania, nie wprowadza jakichkolwiek zależności (co do treści opinii, ekspertyzy) między tymi podmiotami, chociaż występują tu niewątpliwie zdarzenia mogące być określone wzajemnymi relacjami. Zatem w przypadku wykonywania przez biegłego zleconych czynności, zlecający nie bierze na siebie odpowiedzialności za czynności biegłego. Należy również wskazać, że prawo do wykonywania funkcji biegłego sądowego nabywane jest w określonym trybie i po spełnieniu ściśle określonych warunków wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133). Biegły sądowy jest osobą, która posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej dziedzinie, potwierdzone stosownym dokumentem i w pełni samodzielnie sporządza zleconą mu opinię (ekspertyzę), kierując się wyłącznie posiadaną wiedzą w tym zakresie. Opinia wydana przez biegłego jest dowodem w postępowaniu sądowym.

2016
6
mar

Istota:

Interpretacja przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego.

Fragment:

To, że zarówno sąd, jak i powołani biegli sądowi są uczestnikami tego samego procesu wymiaru sprawiedliwości, nie wprowadza jakichkolwiek zależności (co do treści opinii, ekspertyzy) między tymi podmiotami, chociaż występują tu niewątpliwie zdarzenia mogące być określone wzajemnymi relacjami. Wskazać również należy, że prawo do wykonywania funkcji biegłego sądowego nabywane jest w określonym trybie i po spełnieniu ściśle określonych warunków wynikających z przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15 poz. 133). Biegły sądowy jest osobą, która posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej dziedzinie, potwierdzone stosownym dokumentem i w pełni samodzielnie sporządza zleconą mu opinię (ekspertyzę), kierując się wyłącznie posiadaną wiedzą w tym zakresie. Opinia wydana przez biegłego jest dowodem w postępowaniu sądowym. Przed objęciem funkcji biegły składa przyrzeczenie, iż powierzone mu obowiązki wykonywać będzie z całą sumiennością i bezstronnością. Nikt zatem nie powinien mieć wpływu na treść jego pracy (sporządzenia stosownej opinii). Z powyższych względów czynności wykonywane przez biegłych nie korzystają z wyłączenia z zakresu ustawy o podatku od towarów i usług, gdyż nie jest spełniony jeden z warunków określonych w powołanym wyżej art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT odnośnie odpowiedzialności zlecającego wykonanie czynności za ich wykonanie przez zleceniobiorcę.

2016
28
lut

Istota:

Wliczenie do podstawy opodatkowania kosztów administracyjno-materiałowych sporządzenie opinii biegłego sądowego.

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, świadczy m.in. usługi biegłego sądowego w zakresie wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw (sporządza opinie na zlecenie sadów). Wnioskodawca jako podatnik podatku od towarów i usług zobowiązany jest do rozliczenia podatku VAT z tytułu świadczonych usług w zakresie sporządzania opinii sądowych. Sąd wydając postanowienie niejednokrotnie wyklucza VAT od wydatków związanych z kosztami poniesionymi w związku ze świadczoną usługą tj. wydruk opinii, okładki, dojazd do miejsca oględzin, koszty pozyskania wypisów z rejestru gruntów, kopii map ewidencyjnych w starostwach powiatowych, opłat pocztowych. Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do rozstrzygnięcia kwestii opodatkowania kosztów poniesionych z tytułu świadczonych usług biegłego sądowego i na tym tle sposobu określenia podstawy opodatkowania w przypadku świadczenia usług biegłego sądowego w sytuacji, gdy obok wynagrodzenia w rozliczeniu dokonywany jest zwrot kosztów związanych z tym wynagrodzeniem. Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy, stwierdzić należy, że skoro poniesione koszty są niezbędne do wykonania opinii, stanowiąc tym samym jeden z elementów kalkulacyjnych otrzymanego od sądu wynagrodzenia (część odpłatności za usługę), to koszty te składają się na całość świadczenia należnego od nabywcy usługi na równi z wypłacanym wynagrodzeniem.