Biegły rewident | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to biegły rewident. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
22
sty

Istota:

Skoro Wnioskodawca będzie wykonywał w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wyłącznie czynności w zakresie opisanym we wniosku i czynności te nie będą miały w jakimkolwiek zakresie charakteru czynności doradczych oraz nie będzie wykonywał usług prawniczych, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy, oraz jak podkreślił Wnioskodawca faktyczna łączna wartość sprzedaży netto za rok 2017 nie przekroczyła 200 000 zł – wówczas Wnioskodawcy na podstawie art. 113 ust. 11 ustawy, przysługiwać będzie w 2018 r. prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług przewidzianego w art. 113 ust. 1 ustawy.

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest biegłym rewidentem i posiada uprawnienia do badania sprawozdań finansowych. Wnioskodawca zawód ten wykonuje w formie działalności gospodarczej. Od wejścia w życie ustawy o VAT Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W ramach prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawca wykonuje wyłącznie badania sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych, bądź resortu kultury i szkolnictwa. W pierwszych dniach stycznia 2018 r. Wnioskodawca zamierza złożyć w Urzędzie Skarbowym VAT-R i wybrać zwolnienie podmiotowe z VAT ze względu na osiągane obroty w kwocie niższej niż 200 000 zł. Wnioskodawca wskazał, że prowadzi działalność gospodarczą polegającą wyłącznie na badaniu sprawozdań finansowych i tylko z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie, które stanowi przychód. Przychód ten w 2017 r. wyniósł 52 000 zł netto i do tej kwoty Wnioskodawca naliczył VAT należny. W 2017 roku Wnioskodawca świadczył też usługi dla sądu, jest bowiem wpisany na listę biegłych sadowych i sporadycznie wydaje opinie na zlecenie sądu. Naliczone wynagrodzenie z tego tytułu Wnioskodawca powiększa o podatek VAT. Za tę pracę Wnioskodawca otrzymał na konto bankowe w 2017 r. kwotę 1 632,19 zł brutto.

2016
23
mar

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT świadczonych usług polegających na przeprowadzaniu szkoleń obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów.

Fragment:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 powołanej ustawy, biegli rewidenci tworzą samorząd zawodowy biegłych rewidentów, zwany dalej „ Krajową Izbą Biegłych Rewidentów ”. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów działa na podstawie przepisów ustawy oraz postanowień statutu - ust. 2. Przynależność do Krajowej Izby Biegłych Rewidentów jest obowiązkowa i powstaje z dniem wpisu do rejestru - ust. 3. Ponadto, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów posiada osobowość prawną (...) - art. 15 ust. 1 cyt. ustawy. Do jej zadań - stosownie do art. 16 pkt 6 ww. ustawy - należy w szczególności prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej. W myśl art. 21 ust. 2 pkt 3 lit. e ustawy o biegłych rewidentach (...), do kompetencji Krajowej Rady Biegłych Rewidentów należą wszystkie sprawy niezastrzeżone przepisami ustawy dla innych organów, a w szczególności ustanawianie w formie uchwał zasad obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów. Z powołanych wyżej regulacji wynika, że przepisy ww. ustawy przyznają Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów prawo do przeprowadzania szkoleń obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów. Na mocy odrębnych uchwał Krajowa Rada Biegłych Rewidentów może też akredytować, po spełnieniu określonych kryteriów, inne podmioty do realizacji szkoleń.

2013
5
kwi

Istota:

Możliwość skorzystania w 2013r. ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 w przypadku prowadzenia biura rachunkowego przez biegłego rewidenta (bez doradztwa).

Fragment:

Zgodnie z przepisem art. 76a ust. 4 ww. ustawy, uprawnione do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych są, z zastrzeżeniem ust. 6, osoby posiadające certyfikat księgowy, osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych. Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, iż Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Biuro Rachunkowe ... Biegły Rewident od dnia 1 października 1996r. wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług rozliczającym się z tego podatku w okresach kwartalnych oraz biegłym rewidentem wpisanym do rejestru biegłych rewidentów oraz podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych. Wnioskodawca nie jest osobą wpisaną na listę doradców podatkowych oraz nie wykonuje czynności wymienionych w art. 113 ust 13 ustawy o podatku od towarów i usług. Przedmiotem faktycznie wykonywanej działalności gospodarczej Wnioskodawcy są: usługi badania rocznych sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych zgodnie z art. 64 ustawy o rachunkowości, usługi rachunkowo - księgowe dla podmiotów gospodarczych, w zakres których wchodzą: prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, w tym: kwalifikowanie dowodów księgowych do ujęcia w księgach rachunkowych, sporządzanie deklaracji wynikających z tych ksiąg, prowadzenie ewidencji sprzedaży i nabycia VAT, prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów oraz sporządzanie na podstawie ewidencji niezbędnych deklaracji podatkowych i ZUS.

2013
5
mar

Istota:

Możliwość zastosowania podmiotowego zwolnienia Wnioskodawcy świadczącego usługi rachunkowo-księgowe (bez doradztwa) oraz usługi biegłego rewidenta

Fragment:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej jako biegły rewident Wnioskodawca wydaje opinię o tym czy sprawozdania finansowe są zgodne z zastosowanymi zasadami rachunkowości. Są to dokumenty odnoszące się do zdarzeń przeszłych a termin „ opinia ” wynika z przepisów ustawy o rachunkowości, gdzie wskazano jakie elementy ma zawierać opinia biegłego rewidenta o zbadanym sprawozdaniu finansowym. Prowadząc działalność gospodarczą Wnioskodawca nie świadczy, ani nie zamierza świadczyć, jakichkolwiek usług o charakterze doradczym. Zgodnie z art. 64 ust. 1 powołanej ustawy o rachunkowości, badaniu i ogłaszaniu, z zastrzeżeniem art. 64b, podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe - kontynuujących działalność (...). Stosownie do zapisu art. 65 ust. 1 ww. ustawy o rachunkowości, celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki. W myśl art. 65 ust. 2 i ust. 3 ww. ustawy, (...)

2011
1
paź

Istota:

Zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla usług obligatoryjnego szkolenia zawodowego oraz dostaw towarów ściśle z tymi usługami związanych.

Fragment:

Reasumując, należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, iż przedmiotowe zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit a) ustawy znajdzie zastosowanie w stosunku do szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów, bowiem obligatoryjne szkolenia oraz uzyskiwanie tytułu biegłego rewidenta jest ściśle uregulowane w przepisach ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. nr 77, poz. 649 ze zm.), ponadto K. jest wymieniona w uchwale K. z dnia 3.11.2009 r. w sprawie zasad uzyskiwania uprawnień do przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów, jako podmiot uprawniony do przeprowadzania przedmiotowych szkoleń, a z kolei uchwała Krajowego Zjazdu z dnia 30 czerwca 2007 r. w sprawie zasad obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów precyzuje zasady i formy omawianych szkoleń. Powyższe zwolnienie obejmowało będzie również wydawane w ramach przedmiotowych szkoleń materiały szkoleniowe, nierozerwalnie związane z tematem obligatoryjnych szkoleń. Ponadto w sprawie będącej przedmiotem sprawy należy zwrócić uwagę, iż analiza załączników dołączonych do wniosku nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r.

2011
1
paź

Istota:

Zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla usług obligatoryjnego szkolenia zawodowego oraz dostaw towarów ściśle z tymi usługami związanych.

Fragment:

Należą do nich w szczególności opracowywanie materiałów szkoleniowych dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej. Podsumowując, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, iż przedmiotowe zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług znajdzie zastosowanie w stosunku do szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów, bowiem obligatoryjne szkolenia oraz uzyskiwanie tytułu biegłego rewidenta jest ściśle uregulowane w przepisach ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649, z późn. zm.), ponadto K. jest wymieniona w uchwale K. z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie zasad uzyskiwania uprawnień do przeprowadzania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów, jako podmiot uprawniony do przeprowadzania przedmiotowych szkoleń, a z kolei uchwała Krajowego Zjazdu z dnia 30 czerwca 2007 r. w sprawie zasad obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów precyzuje zasady i formy omawianych szkoleń. Powyższe zwolnienie obejmowało będzie również wydawane w ramach przedmiotowych szkoleń materiały szkoleniowe, nierozerwalnie związane z tematem obligatoryjnych szkoleń.

2011
1
mar

Istota:

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT umowy o dzieło zawarte przez biegłego rewidenta z podmiotem zlecającym badanie sprawozdań finansowych, weryfikacji dokumentacji roboczej dotyczącej badanych sprawozdań przez innych biegłych rewidentów, ekspertyz i opinii ekonomiczno finansowych?

Fragment:

W celu realizacji tych prac biegły rewident zobowiązany jest zawrzeć umowę o dzieło lub inną umowę, z podmiotem uprawnionym do świadczenia wymienionych usług. Biegły rewident nie jest uprawniony do zawarcia umowy bezpośrednio ze zlecającym usługę. W zawartej umowie o dzieło między podmiotem uprawnionym a biegłym rewidentem określone są między innymi następujące warunki jej wykonania: określone jest wynagrodzenie biegłego rewidenta za wykonanie dzieła, określony jest sposób wykonania dzieła - według przepisów ustawy o rachunkowości i norm wykonywania zawodu. Ponadto podmiot uprawniony jest odpowiedzialny wobec zleceniodawcy za skutki tej umowy. Podmiot ten jest obowiązkowo ubezpieczony od odpowiedzialności w omawianym zakresie. Podatnik pyta: czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT umowy o dzieło zawarte przez biegłego rewidenta z podmiotem zlecającym badanie sprawozdań finansowych, weryfikacji dokumentacji roboczej dotyczącej badanych sprawozdań przez innych biegłych rewidentów, ekspertyz i opinii ekonomiczno finansowych. Zajęto następujące stanowisko: W świetle art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel i rezultat takiej działalności.

2011
1
mar

Istota:

- czy wykonując w/w czynności zobligowany jest Pan do dokonania rejestracji dla potrzeb podatku od towarów i usług, prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupów, wystawiania faktur VAT, składania deklaracji podatkowych, wpłacania podatku VAT ?

Fragment:

Definicja zawodu biegłego rewidenta zawarta jest w art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13.10.1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 31 z 2001 r., poz. 359 ze zm.) biegły rewident wykonuje zawód jako (...) osoba niepozostająca w stosunku pracy i nieprowadząca działalności we własnym imieniu i na własny rachunek, pod warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2. Jeżeli zatem wykonuje Pan czynności na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, to nie będą one kwalifikowane jako samodzielna działalność gospodarcza i nie będą podlegały opodatkowaniu, jeżeli pomiędzy zleceniobiorcą a zleceniodawcą istnieć będą więzy prawne na podstawie których zlecający będzie określał warunki świadczenia usług, tj. czas, miejsce ewentualnie sposób ich świadczenia, wynagrodzenie oraz to, że zleceniodawca będzie ponosił odpowiedzialność za wykonaną czynność - po jego stronie będzie spoczywało ryzyko gospodarcze nieprawidłowego wykonania danej czynności wobec osób trzecich.W przeciwnym wypadku, gdy przedmiotowa umowa nie będzie zawierała w/w postanowień to działalność taka będzie wykazywała cechy samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej ze wszystkimi jej konsekwencjami, tj. obowiązkiem rejestracji w podatku od towarów i usług, ewentualnym zwolnieniu podmiotowym od tego podatku określonym w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

2011
1
lut

Istota:

Czy czynności wykonywane przez biegłego rewidenta na podstawie umowy o dzieło zawartej z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

Stosownie do ust. 2 art. 11 ustawy z dnia 14 października 1994r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 31, poz. 359 z późn. zm.) biegli rewidenci zatrudnieni w samorządzie biegłych rewidentów oraz pracujący w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego lub naukowego mogą wykonywać zawód w formie określonej w ust. 1 pkt 4.Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że zawód ten podatnik wykonuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. Podmiot tenponosi całkowitą odpowiedzialność za wykonaną usługę, a zatem nie powstaje obowiązek opodatkowania podatkiem od towarów i usług świadczonych przez Pana usług. Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz stanu prawnego obowiązującego na dzień zaistnienia zdarzenia i nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia zgodnie z art. 14b § 1 i 2 powołanej ustawy Ordynacja podatkowa.Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od daty jego doręczenia (art. 236 § 2 pkt 1 w związku z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej).

2011
1
lut

Istota:

Czy zawarte z biegłymi rewidentami umowy o dzieło i umowy zlecenia są opodatkowane podatkiem od towarów i usług oraz czy wynagrodzenie członka zarządu jest opodatkowane podatkiem VAT?

Fragment:

Należy zauważyć, że definicja zawodu biegłego rewidenta zawarta w art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 października 1994 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 31, poz. 359 ze zm.) mówi, iż „biegły rewident wykonuje zawód jako (..) osoba niepozostającą w stosunku pracy i nieprowadzącą działalności we własnym imieniu i na własny rachunek, pod warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2”. Biorąc pod uwagę powyższe przepisy oraz stan faktyczny przedstawiony przez podatnika należy zauważyć, że w przypadku wykonywania czynności biegłego rewidenta na podstawie umowy o dzieło i umowy zlecenia zawartej z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za kompleksowo wykonaną usługę, nie powstaje obowiązek opodatkowania świadczonych usług podatkiem od towarów i usług. Ponadto zawierane z biegłymi rewidentami umowy o dzieło lub umowy zlecenia na świadczenie innych usług, np. przygotowanie opinii podatkowych, udzielanie konsultacji, pomoc przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych, w przypadku zachowania wszystkich warunków ustawowych art. 15 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług również niepodlegają podatkowi VAT.