Biegły | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to biegły. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
12
paź

Istota:

Koszty uzyskania przychodów biegłego sądowego – możliwość i warunki rozpoznania kosztów na podstawie art. 22 ust. 10 updof.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 11 sierpnia 2017 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów biegłego sądowego, uzupełnionym pismem z dnia 1 października 2017 r. – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 11 sierpnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów biegłego sądowego. Wniosek został uzupełniony – w odpowiedzi na wezwanie organu – pismem z dnia 1 października 2017 r. We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni jest w trakcie procedury wpisywania się na listę biegłych sądowych z zakresu genetyki sądowej przy Sądzie Okręgowym. Jej zleceniodawcami będą organy władzy, Sąd, prokurator. Należność Wnioskodawczyni z tytułu działalności wykonywanej osobiście jako biegły (przedstawiona w rachunku dla zleceniodawcy) będzie obejmowała: wynagrodzenie za wykonaną pracę, tj. za czas poświęcony na wykonanie badań, analizę i interpretację wyników, ocenę statystyczną, sporządzenie opinii itp. – zgodnie z wystawionym rachunkiem; koszty odczynników i sprzętu poniesione na poczet wykonania opinii udokumentowane na fakturze wystawionej przez firmę, w której wykonywała będzie badania.

2016
30
lis

Istota:

Czy w sytuacji, gdy z przepisów regulujących wynagrodzenie biegłych w postępowaniu karnym wynika, że wynagrodzenie biegłego za wydanie opinii nie przekroczy kwoty 200 zł, należy pobrać zryczałtowany podatek dochodowy zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), czy zaliczkę na podatek dochodowy zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 5 sierpnia 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu wypłat wynagrodzeń biegłych w postępowaniu karnym. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca wypłaca wynagrodzenie biegłym, za wykonane opinie, na podstawie złożonych przez nich faktur (rachunków). Pracownik zleca wydanie opinii biegłemu, w formie postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego, na podstawie art. 193 § 1 kpk. W myśl art. 195 kpk, do pełnienia czynności biegłego jest zobowiązany nie tylko biegły sądowy, ale także każda osoba, o której wiadomo, że ma odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie. Z wydanego postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego nie wynika wysokość należności za wykonanie opinii. Jednakże w przypadku niektórych biegłych wynagrodzenie jakie może on otrzymać za wydaną opinię jest z góry znane i nie przekracza kwoty 200 zł. Przepisy regulujące wysokość wynagrodzenia za wykonanie poszczególnych czynności pozwalają już w momencie zlecenia (wydania postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego) na określenie (w niektórych przypadkach), czy wynagrodzenie przekroczy kwotę 200 zł. Zasady obliczania należności biegłego powołanego przez organ prowadzący postępowanie przygotowawcze określają obecnie przepisy art. 618f - 618i Kodeksu postępowania karnego (Dz.

2016
19
lip

Istota:

W zakresie określenia podstawy opodatkowania dla usługi sporządzenia opinii przez biegłego.

Fragment:

Na podstawie art. 89 ust. 1 i 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych biegłemu powołanemu przez sąd przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz zwrot poniesionych przez niego wydatków niezbędnych dla wydania opinii. Wynagrodzenie biegłego będącego podatnikiem obowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie ze stawką tego podatku obowiązującą w dniu orzekania o tym wynagrodzeniu. Podobnie jest w postępowaniu karnym, gdzie odpowiedniki tych zapisów znajdują się w art. 618f § 1 i § 4 KPK. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy podatek VAT nalicza się tylko do wynagrodzenia biegłego jako należności za jego pracę, czy również od wydatków/kosztów towarzyszących i koniecznych do powstania danej opinii biegłego... Zdaniem Wnioskodawcy, podatek VAT nalicza się i dodaje do wynagrodzenia biegłego jako należności za jego pracę oraz do wydatków/kosztów towarzyszących i koniecznych do powstania danej opinii biegłego (należność i wydatki/koszty są powiększane o VAT). Wynagrodzeniem biegłego jest łączna kwota należna Wnioskodawcy z tytułu sporządzenia opinii w każdej sprawie na zlecenie sądu/prokuratury/policji.

2016
1
sty

Istota:

Ustalenie podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia usług biegłego księgowego.

Fragment:

W oparciu o § 11 ww. rozporządzenia z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych, biegłemu przysługuje za wykonanie czynności wynagrodzenie w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 518), wydatki poniesione przez biegłego, niezbędne dla wydania opinii, w tym w szczególności wydatki materiałowe, amortyzację aparatury badawczej oraz koszty dojazdu na miejsce wykonania czynności, biegły dokumentuje za pomocą faktur lub rachunków albo kopii tych dokumentów, a w razie ich braku – za pomocą oświadczenia. Podobnie w myśl § 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 508), wydatki poniesione przez biegłego, niezbędne dla wydania opinii, w tym w szczególności wydatki materiałowe, amortyzację aparatury badawczej oraz koszty dojazdu na miejsce wykonania czynności, biegły dokumentuje za pomocą faktur lub rachunków albo kopii tych dokumentów, a w razie ich braku - za pomocą oświadczenia.

2015
17
lis

Istota:

Czy Wnioskodawca w przedstawionym stanie faktycznym powinien – jako płatnik – pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń przyznawanych przez Sąd biegłym i tłumaczom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą lub działającym jako wspólnicy Spółek?

Fragment:

Zlecone czynności biegli tłumacze wykonują wtedy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Po wykonaniu zleconych czynności, biegły (tłumacz) lub Spółka, której biegły (tłumacz) jest wspólnikiem, wystawia fakturę VAT, a Sąd na tej podstawie wydaje postanowienie o przyznaniu wynagrodzenia w określonej wysokości. Należy nadmienić, iż w postanowieniu Sądu, na podstawie którego biegłemu lub tłumaczowi zlecone zostaje wykonanie określonych czynności: biegły lub tłumacz może zostać wskazany z imienia i nazwiska, wraz ze wskazaniem firmy prowadzonej przez niego jednoosobowej działalności gospodarczej albo firmy Spółki, której biegły lub tłumacz jest wspólnikiem; biegły lub tłumacz może zostać wskazany tylko z imienia i nazwiska, tj. bez wskazania firmy prowadzonej przez niego jednoosobowej działalności gospodarczej albo firmy Spółki, której biegły lub tłumacz jest wspólnikiem. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca w przedstawionym stanie faktycznym powinien – jako płatnik – pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń przyznawanych przez Sąd biegłym i tłumaczom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą lub działającym jako wspólnicy Spółek...

2015
13
sie

Istota:

Jeżeli biegły, tłumacz wykonuje czynności na zlecenie prokuratury prowadząc działalność zawodową w formie jednoosobowej działalności gospodarczej to wynagrodzenie z tego tytułu kwalifikowane jest do źródła przychodów „pozarolnicza działalność gospodarcza”. W takich sytuacjach na Prokuraturze, jako jednostce wypłacającej należności nie ciążą obowiązki płatnika wynikające z art. 41 ust. 1 w związku z art. 42 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Prokurator w postępowaniu przygotowawczym powołuje „ biegłego z ... (nazwa firmy) ” oraz podaje imię i nazwisko biegłego. Biegły przedkłada informację, że prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą (nazwa firmy, imię i nazwisko biegłego) twierdząc, że sporządzona ekspertyza lub opinia jest zgodna z profilem prowadzonej przez niego działalności, otrzymane wynagrodzenie traktuje jako źródło przychodu z działalności gospodarczej i prosi o rozliczenie jako podmiot gospodarczy. W związku z powyższym zadano pytanie: Czy złożone przez biegłego sądowego prowadzącego działalność gospodarczą oświadczenie, że wykonywana przez niego praca związana z przygotowaniem opinii wchodzi w zakres tej działalności, zwalnia płatnika czyli Prokuraturę, od poboru zaliczki od należności za wykonaną opinię w związku z tym nie ma znaczenia, czy prokurator w postępowaniu powołuje go jako biegłego z imienia i nazwiska, czy jako firmę... Zdaniem Wnioskodawcy, biegły będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i wykonujący na zlecenie prokuratora opinię w postępowaniu przygotowawczym zgodnie z profilem prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej nie wykonuje działalności gospodarczej.

2015
17
maj

Istota:

W zakresie ustalenia źródła przychodów do jakiego należy zaliczyć wynagrodzenie biegłego sądowego z tytułu czynności wykonywanych na zlecenie sądu.

Fragment:

Odnośnie przesłanek negatywnych, zdaniem Wnioskodawcy, biegły nie wykonuje czynności pod kierownictwem sądu. Biegłego nie łączy z sądem jako zleceniodawcą stosunek przypominający stosunek pracy. W przypadku biegłych sądowych nie można uznać, że sąd bierze na siebie odpowiedzialność za wykonane przez biegłych czynności. Biegły sądowy jest instytucją prawa sądowego-procesowego. Źródłem obowiązku biegłego sądowego, polegającego na opracowywaniu i złożeniu opinii, jest orzeczenie o jego powołaniu. Postanowienie sądu o przeprowadzeniu dowodu nadaje opinii wskazanego w nim biegłego charakter dowodu z opinii biegłego. Wiadomości specjalne ze swej istoty są atrybutem biegłych, zatem kierowanie przez organ procesowy czynnościami przy wydawaniu opinii ograniczone jest do oznaczenia przedmiotu i zakresu ekspertyzy oraz terminu jej złożenia. Opinia biegłego ze swej istoty musi być niezależna, a biegły nie może ulegać naciskom, czy sugestiom sądu zlecającego opinie. Sąd nie ponosi odpowiedzialności za opinię biegłego w stosunku do osób trzecich. Za źle sporządzoną opinię odpowiedzialność zawodową i karną ponosi biegły. Stąd też biegły podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności zawodowej.

2015
12
maj

Istota:

W zakresie ciążących na Wnioskodawcy obowiązków płatnika w związku z wypłacaniem wynagrodzeń biegłym, tłumaczom i mediatorom.

Fragment:

Sąd powołuje biegłego, tłumacza lub mediatora z imienia i nazwiska do wydania opinii, tłumaczenia, czy przeprowadzenia mediacji i przyznaje wynagrodzenie danej osobie fizycznej a nie podmiotowi gospodarczemu. Niektórzy biegli, tłumacze przysięgli lub mediatorzy wykonują na co dzień pozarolniczą działalność gospodarczą, obejmującą swym przedmiotem czynności odpowiadające przedmiotowo czynnościom wykonywanym na zlecenie sądu. W przypadku, gdy biegły/tłumacz/mediator prowadzi firmę, w rubryce sprzedawcy widnieje nazwa firmy oraz imię i nazwisko osoby, którą sąd wyznaczył do sporządzenia opinii, tłumaczenia, czy postępowania mediacyjnego. Udokumentowaniem należności za wykonaną usługę jest złożony do sądu: rachunek, gdy biegły, tłumacz bądź mediator jest osobą fizyczną i nie prowadzi działalności gospodarczej, albo prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, faktura VAT, gdy biegły, tłumacz przysięgły lub mediator jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Przychody z tytułu sporządzania tłumaczeń przez tłumacza przysięgłego, wydawania opinii przez biegłego sądowego lub z tytułu prowadzenia postępowania mediacyjnego przez mediatora, wykonywanych na zlecenie sądów są przychodami z działalności wykonywanej osobiście - art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2015
21
kwi

Istota:

PIT - w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą wynagrodzeń biegłym świadczącym usługi na zlecenie prokuratury.

Fragment:

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca zleca biegłym sądowym, tłumaczom przysięgłym, biegłym (tłumaczom) z zakresu daktylologii i innym biegłym, adwokatom i radcom prawnym, kuratorom sądowym i mediatorom (dalej biegłym), wykonywanie określonych czynności na podstawie art. 193 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr. 89, poz. 555 ze zm.) oraz innym osobom posiadającym wiedzę w danej dziedzinie, zgodnie z art. 195 Kpk. Kwalifikacja do źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń przyznawanych biegłym w związku z czynnościami wykonywanymi przez nich na zlecenie prokuratury, jest zależna od formy prawnej wykonywania przez nich zawodu. W wyniku powyższego uznać należy, że w sytuacji gdy biegły wykonuje czynności na zlecenie Prokuratury prowadząc działalność gospodarczą, która nie jest tożsama z wykonywaniem opinii biegłego przychód ten należy zakwalifikować do przychodu z działalności wykonywanej osobiście. W takim przypadku na Prokuraturze, jako płatniku dokonującym wypłat z powyższego tytułu ciąży obowiązek określony w art. 41 ust. 1 w związku z art. 42 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z kolei gdy biegły wykonuje czynności na zlecenie Prokuratury prowadząc działalność gospodarczą, która swym przedmiotem obejmuje czynności odpowiadające czynnościom wykonywanym na zlecenie Prokuratury to wynagrodzenie z tego tytułu kwalifikowane jest do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza.

2015
12
mar

Istota:

Opodatkowanie dodatkowych kosztów ponoszonych przez biegłego sądowego.

Fragment:

Zgodnie z § 1 ust. 1-2 ww. rozporządzenia biegłych sądowych, zwanych dalej "biegłymi", ustanawia przy sądzie okręgowym prezes tego sądu, zwany dalej "prezesem". Biegłych ustanawia się na okres 5 lat; okres ustanowienia upływa z końcem roku kalendarzowego. W myśl § 2 cyt. rozporządzenia biegłych ustanawia się dla poszczególnych gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności. W § 12 ust. 1 pkt 1-5 rozporządzenia wskazano, że biegłym może być ustanowiona osoba, która: korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; ukończyła 25 lat życia; posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona; daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego; wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym. Ponadto stosownie do art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1025) - biegłemu powołanemu przez sąd przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz zwrot poniesionych przez niego wydatków niezbędnych dla wydania opinii. W ust. 2 art. 89 wskazano, że wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę ustala się, uwzględniając wymagane kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy, a wysokość wydatków, o których mowa w ust. 1 - na podstawie złożonego rachunku.