Bieg terminu przedawnienia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to bieg terminu przedawnienia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
18
maj

Istota:

Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym doszło do skutecznego zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku od towarów i usług za 2006 r.?

Fragment:

Nr 221, poz. 1650), jednakże nie zakwestionował dopuszczalności samej przesłanki zawieszenia biegu terminu przedawnienia. Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku stwierdził, że „ (...) organy skarbowe w trakcie 5-letniego okresu przedawnienia mają prawo wszcząć i prowadzić postępowanie w sprawie o przestępstwo (wykroczenie) skarbowe, co skutkować będzie, zgodnie z zakwestionowanym przepisem, zawieszeniem biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego ”. Stwierdzona przez Trybunał Konstytucyjny wada normy prawnej tkwi jedynie w braku zawiadomienia podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia. Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku stwierdził, że: „ Jednakże z chwilą upływu 5-letniego terminu przedawnienia podatnik musi zostać poinformowany, że przedawnienie nie następuje, bo jego bieg został zawieszony w związku z wszczęciem postępowania karnoskarbowego ”. Trybunał Konstytucyjny w ww. wyroku nie wskazał żadnych innych skutków wyroku, w szczególności nie stwierdził, aby wydane orzeczenie miało uchylać czy pozbawiać prawnej skuteczności zawieszenia biegu terminu przedawnienia, w wyniku przesłanki określonej w przepisie art. 70 § 6 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, dokonanego wcześniej bez zawiadomienia podatnika.

2011
1
mar

Istota:

W jaki sposób należy interpretować art. 70 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa w jego nowym brzmieniu: "Bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następnego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny"

Fragment:

Nr 8, poz. 60 ze zm.) - bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został powiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny. Z pisma wynika, iż w dniu 03.08.2001 r. skutecznie zastosowano środek egzekucyjny w postaci zajęcia świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego z ubezpieczenia społecznego na tytuły obejmujące zaległości w podatku od towarów i usług za miesiące I-II 1995 r. Jak wynika z pisma kwoty wynikające z powyższego zajęcia nie pokryły dotychczas w całości zaległości za I 1995 r., a na zaległości za miesiąc II 1995 r. nie przekazywano żadnych kwot otrzymanych z zajęcia. Dla oceny skuteczności zastosowania środka egzekucyjnego nie ma w tym przypadku znaczenia kwestia pokrywania z zajęcia wierzytelności kwot zaległości objętych kolejnym tytułem egzekucyjnym, a istnienie wierzytelności, co, do której zastosowano środek egzekucyjny, (co w przedmiotowej sprawie jest bezsporne). W tej sytuacji ponowny bieg terminu przedawnienia w/w zobowiązań został rozpoczęty z dniem 04.08.2001 r., a nie jak podano w piśmie z dniem 28.01.2000 r., tj. dniem, w którym wystawiono tytuły wykonawcze. Z posiadanych przez tutejszą Izbę informacji wynika, iż problematyka stosowania nowego brzmienia art. 70 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa będzie w najbliższej przyszłości przedmiotem pisma Ministerstwa Finansów.

2011
1
sty

Istota:

Kiedy nastąpi umorzenie z urzędu zaległości podatkowych za lata 1995-1996, jakie warunki musi spełnić podatnik do umorzenia zaległości, po jakim czasie nastąpi "rezygnacja" z czynności egzekucyjnych ?

Fragment:

Kwestia biegu terminu przedawnienia uregulowana została w art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Zgodnie z § 4 w/w przepisu bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został powiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zakończono postępowanie egzekucyjne. Zaznacza się, że zgodnie z art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu. Równocześnie informuje się, że szczegółowe przepisy regulujące kwestie przedawnienia zobowiązania podatkowego zostały przedstawione Panu przez tut. organ podatkowy w piśmie z dnia 10 stycznia 2004 r. nr I PD1/410/II/SD/03. Zgodnie z dyspozycją art. 67 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), organ podatkowy może umorzyć zaległość podatkową z urzędu, jeżeli: zachodzi (...)