Bieg terminu przedawnienia | Interpretacje podatkowe

Bieg terminu przedawnienia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to bieg terminu przedawnienia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym doszło do skutecznego zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku od towarów i usług za 2006 r.?
Fragment:
Nr 221, poz. 1650), jednakże nie zakwestionował dopuszczalności samej przesłanki zawieszenia biegu terminu przedawnienia. Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku stwierdził, że „ (...) organy skarbowe w trakcie 5-letniego okresu przedawnienia mają prawo wszcząć i prowadzić postępowanie w sprawie o przestępstwo (wykroczenie) skarbowe, co skutkować będzie, zgodnie z zakwestionowanym przepisem, zawieszeniem biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego ”. Stwierdzona przez Trybunał Konstytucyjny wada normy prawnej tkwi jedynie w braku zawiadomienia podatnika o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia. Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku stwierdził, że: „ Jednakże z chwilą upływu 5-letniego terminu przedawnienia podatnik musi zostać poinformowany, że przedawnienie nie następuje, bo jego bieg został zawieszony w związku z wszczęciem postępowania karnoskarbowego ”. Trybunał Konstytucyjny w ww. wyroku nie wskazał żadnych innych skutków wyroku, w szczególności nie stwierdził, aby wydane orzeczenie miało uchylać czy pozbawiać prawnej skuteczności zawieszenia biegu terminu przedawnienia, w wyniku przesłanki określonej w przepisie art. 70 § 6 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, dokonanego wcześniej bez zawiadomienia podatnika.
2017
18
maj

Istota:
W jaki sposób należy interpretować art. 70 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa w jego nowym brzmieniu: "Bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następnego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny"
Fragment:
Nr 8, poz. 60 ze zm.) - bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został powiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny. Z pisma wynika, iż w dniu 03.08.2001 r. skutecznie zastosowano środek egzekucyjny w postaci zajęcia świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego z ubezpieczenia społecznego na tytuły obejmujące zaległości w podatku od towarów i usług za miesiące I-II 1995 r. Jak wynika z pisma kwoty wynikające z powyższego zajęcia nie pokryły dotychczas w całości zaległości za I 1995 r., a na zaległości za miesiąc II 1995 r. nie przekazywano żadnych kwot otrzymanych z zajęcia. Dla oceny skuteczności zastosowania środka egzekucyjnego nie ma w tym przypadku znaczenia kwestia pokrywania z zajęcia wierzytelności kwot zaległości objętych kolejnym tytułem egzekucyjnym, a istnienie wierzytelności, co, do której zastosowano środek egzekucyjny, (co w przedmiotowej sprawie jest bezsporne). W tej sytuacji ponowny bieg terminu przedawnienia w/w zobowiązań został rozpoczęty z dniem 04.08.2001 r., a nie jak podano w piśmie z dniem 28.01.2000 r., tj. dniem, w którym wystawiono tytuły wykonawcze. Z posiadanych przez tutejszą Izbę informacji wynika, iż problematyka stosowania nowego brzmienia art. 70 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa będzie w najbliższej przyszłości przedmiotem pisma Ministerstwa Finansów.
2011
1
mar

Istota:
Kiedy nastąpi umorzenie z urzędu zaległości podatkowych za lata 1995-1996, jakie warunki musi spełnić podatnik do umorzenia zaległości, po jakim czasie nastąpi "rezygnacja" z czynności egzekucyjnych ?
Fragment:
Kwestia biegu terminu przedawnienia uregulowana została w art. 70 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Zgodnie z § 4 w/w przepisu bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został powiadomiony. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zakończono postępowanie egzekucyjne. Zaznacza się, że zgodnie z art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu. Równocześnie informuje się, że szczegółowe przepisy regulujące kwestie przedawnienia zobowiązania podatkowego zostały przedstawione Panu przez tut. organ podatkowy w piśmie z dnia 10 stycznia 2004 r. nr I PD1/410/II/SD/03. Zgodnie z dyspozycją art. 67 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), organ podatkowy może umorzyć zaległość podatkową z urzędu, jeżeli: zachodzi (...)
2011
1
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.