ITPP1/443-337/13/TS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi wymienione w pkt 1-3 korzystają zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a) ustawy ze zwolnienia od podatku VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 4 kwietnia 2013 r. (data wpływu 10 kwietnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania:

 • usług wypożyczania międzybibliotecznego – jest nieprawidłowe,
 • usług wykonywania reprodukcji materiałów należących do zbiorów bibliotecznych techniką fotografowania, skanowania, mikrofilmowania i kserowania oraz usług opracowywania kwerend, udostępniania i wykonywania wydruków baz danych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 kwietnia 2013 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie sposobu opodatkowania usług świadczonych przez bibliotekę.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru kultury prowadzonego przez samorząd Województwa. Działa oraz realizuje cele przewidziane m.in. w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Podstawą działania jest nadany uchwałą Zarządu Województwa z dnia 31 sierpnia 2011 r. statut. Wnioskodawca jest biblioteką główną Województwa i zgodnie z § 7 statutu służy rozwojowi nauki, oświaty i kultury, stwarza warunki do samodzielnego wzbogacania wiedzy i kształtowania zainteresowań, realizuje potrzeby czytelnicze i prowadzi wszechstronną działalność informacyjną. Do podstawowych zadań, zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy o bibliotekach, należy:

 • gromadzenie, opracowywanie i udostępnienie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy;
 • pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie biografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym;
 • badanie stanu i stopnia zaspokajania potrzeb użytkowników, analizowanie stanu, organizacji i rozmieszczenia bibliotek oraz formułowanie i przedstawianie organizatorom propozycji zmian w tym zakresie,
 • udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej,
 • sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez powiatowe i gminne biblioteki publiczne zadań określonych ustawą.

Wnioskodawca jest również biblioteką naukową i zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o bibliotekach, służy potrzebom nauki i kształcenia, zapewniając dostęp do materiałów bibliotecznych i zasobów informacyjnych niezbędnych do prowadzenia prac naukowo-badawczych, prowadzi działalność naukowo-badawczą w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowych. Usługi bibliotek zgodnie z art. 14 ustawy o bibliotekach są ogólno dostępne i bezpłatne. Usługi nieodpłatnego wypożyczania książek i wydawnictw przez bibliotekę nie podlegają ustawie o VAT. W ramach swojej działalności Wnioskodawca wykonuje zarówno czynności opodatkowane, jak i zwolnione od podatku. Usługi biblioteki, za które Wnioskodawca zgodnie z ustawą o bibliotekach oraz zgodnie ze statutem może pobierać opłaty, to m.in.:

 1. wypożyczenia międzybiblioteczne zbiorów krajowych i zagranicznych – czytelnik za pośrednictwem Wnioskodawcy może wypożyczyć potrzebne materiały z bibliotek krajowych i zagranicznych; opłata za powyższą usługę to zwrot kosztów sprowadzenia materiałów oryginalnych lub kserokopii; opłata ta zgodnie z ustawą o bibliotekach (art. 14 pkt 3) nie może przekroczyć kosztów wykonania usługi,
 2. wykonywanie na zamówienie czytelników reprodukcji materiałów należących do zbiorów bibliotecznych techniką fotografowania, skanowania, mikrofilmowania i kserowania,
 3. usługi opracowania kwerend i udostępniania baz danych, wydruki baz danych – Wnioskodawca wykonuje odpłatnie kwerendy (wyszukiwanie informacji na wybrany temat) do wykorzystania przez czytelników.

Opłata za wykonane usługi z pkt 2 i 3 nie może, zgodnie z ustawą o bibliotekach, przekroczyć kosztów wykonania usługi.

Powyższe usługi według poprzedniej klasyfikacji PKWiU zostały zakwalifikowane przez Urząd Statystyczny w Łodzi do PKWiU do grupowania 92.51.11.00 „Usługi bibliotek” wg PKWiU z 1997 r. i PKWiU z 2004 r.

Podstawowym źródłem przychodów Wnioskodawcy jest dotacja podmiotowa oraz dotacje celowe, które przeznaczone są na prowadzenie działalności statutowej. Przychody osiągane z odpłatnego świadczenia usług nie są w stanie pokryć kosztów prowadzonej działalności. Zgodnie z § 17 statutu Wnioskodawca pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów. Przychodami Wnioskodawcy są: wpływy z działalności wydawniczej, mikrofilmowania, działalności informacyjnej, wypożyczania kaset książki mówionej, wypożyczania obrazów, kursów języków obcych, innych rodzajów działalności usługowej, wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł. Wnioskodawca nie osiąga zysków w sposób systematyczny, a w przypadku ich osiągania, przeznaczone są one w całości na kontynuację lub doskonalenie usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi wymienione w pkt 1-3 korzystają zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a) ustawy ze zwolnienia od podatku VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczone usługi, takie jak wypożyczenia międzybiblioteczne, wykonywanie na zamówienie czytelników reprodukcji materiałów należących do zbiorów bibliotecznych techniką fotografowania, skanowania, mikrofilmowania i kserowania, usługi opracowania kwerend i udostępniania baz danych, wydruki baz danych – zakwalifikowane przez Urząd Statystyczny w Łodzi do PKWiU do grupowania 92.51.11.00 – stanowią usługi kulturalne i podlegają zwolnieniu od opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a) w związku z art. 43 ust. 18 ustawy o VAT.

Po powołaniu treść art. 43 ust.1 pkt 33 lit. a) oraz art. 43 ust. 18 ustawy Wnioskodawca wskazał, iż możliwość skorzystania ze zwolnienia zależy od rozstrzygnięcia:

 • czy powyższe usługi stanowią usługi kulturalne w rozumieniu ustawy o VAT,
 • czy Wnioskodawca należy do podmiotów wymienionych w ustawie,
 • czy Wnioskodawca spełnia warunki dotyczące nieosiągania w sposób systematyczny zysków z powyższych usług, a w przypadku ich osiągnięcia, czy przeznacza je na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Odnosząc się do pierwszego kryterium Wnioskodawca zauważył, iż w ustawie o VAT nie zamieszczono definicji pojęcia „usług kulturalnych”, w związku z tym należy ustalić definicję tego pojęcia zawartą w innych aktach prawnych. Usługi, w związku z którymi Wnioskodawca wystąpił z zapytaniem, mieszczą się w zakresie działalności kulturalnej, określonej w ustawach, na podstawie których działa. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, działalność kulturalna w rozumieniu niniejszej ustawy polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, natomiast zgodnie z art. 2 tejże ustawy formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury. Natomiast art. 3 ustawy o bibliotekach stanowi, iż biblioteki i ich zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa narodowego. Biblioteki organizują i zapewniają dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej i światowej. Prawo korzystania z bibliotek ma charakter powszechny, na zasadach określonych w ustawie. Do podstawowych zadań (art. 4 ust. 1 ustawy o bibliotekach) bibliotek należy: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie. Ponadto do zadań bibliotek może należeć prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej, a zgodnie z art. 20 ustawy o bibliotekach pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie biografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym. W związku z powyższym wykonywane usługi, zdaniem Wnioskodawcy, można z pewnością zakwalifikować jako usługi kulturalne.

W odniesieniu do drugiego kryterium Wnioskodawca wskazał, iż aby usługi instytucji mogły korzystać ze zwolnienia, muszą być świadczone przez podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucję kultury w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez samorząd Województwa pod nr 3. Data wpisu 15 października 1999 r. Wnioskodawca spełnia warunek, o którym mowa w art. 43 ust.1 pkt 33 lit. a) ustawy.

Odnośnie trzeciego z ww. kryteriów Wnioskodawca stwierdził, że zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o bibliotekach prawo korzystania z bibliotek ma charakter powszechny, na zasadach określonych w ustawie, a w art. 14 ustawy o bibliotekach czytamy, iż usługi bibliotek, których organizatorami są podmioty określone w art. 8 ust. 2 ustawy o bibliotekach, są ogólnie dostępne i bezpłatne. Opłaty mogą być pobierane: za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczania międzybiblioteczne, za wypożyczenia materiałów audiowizualnych. Wysokość opłat nie może przekraczać kosztów wykonania usługi. Powyższy zapis obliguje Wnioskodawcę do stosowania kryterium braku zysków. Sposób finansowania, w tym również źródła finansowania Wnioskodawcy, określa statut w rozdziale IV § 15-19. W § 16 pkt 1 zapisano, iż instytucja prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w rozdziale 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Zgodnie z § 17 statutu, instytucja pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów. Przychodami instytucji są: wpływy z działalności wydawniczej, mikrofilmowania, działalności informacyjnej, wypożyczania kaset książki mówionej, wypożyczania obrazów, kursów języków obcych, innych rodzajów działalności usługowej, wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł. Struktura przychodów przedstawia się następująco:

 • sprzedaż usług – 368.571,40 zł (3,22% ogółu sprzedaży),
 • kary i odszkodowania – 130.519,79 zł (1,14%),
 • pozostałe przychody – 115.302,65 zł (1,01%),

razem – 614.393,84 zł (5,37%).

 • dotacja podmiotowa – 10.590.089,09 zł (92,54%),
 • dotacje celowe – 239.056,24 zł (2,09%),

razem dotacje – 10.829.145,33 zł (94,63%).

Ogółem 11.443.539,17 zł.

Jak wynika z powyższych danych, przychody ze sprzedaży to jedynie 3% przychodów. Usługi wykonywane przez Wnioskodawcę wynikają z zapisów ustawy i nie są wykonywane w celach osiągania zysku i w niewielkim zakresie pokrywają koszty działalności instytucji. Wobec powyższego, określone w art. 43 ust. 18 ustawy o VAT kryterium zastosowania zwolnienia z art. 43 ust.1 pkt 33 lit. a) jest spełnione.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, spełnia wszystkie przesłanki zastosowania zwolnienia od opodatkowania VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a) – usługi stanową usługi kulturalne, Wnioskodawca jest podmiotem wpisanym do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez samorząd Województwa, Wnioskodawca nie osiąga w sposób systematyczny zysków z prowadzonej działalności, a w przypadku osiągnięcia zysków przeznaczone są one w całości na działalność statutową tj. na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług. W związku z powyższym, świadczone usługi, będące przedmiotem zapytania, podlegają zwolnieniu od podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:
 • nieprawidłowe – w zakresie sposobu opodatkowania usług wypożyczania międzybibliotecznego,
 • prawidłowe – w zakresie sposobu opodatkowania usług wykonywania reprodukcji materiałów należących do zbiorów bibliotecznych techniką fotografowania, skanowania, mikrofilmowania i kserowania oraz usług opracowywania kwerend, udostępniania i wykonywania wydruków baz danych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Świadczeniem usług, w myśl art. 8 ust. 1 wskazanej ustawy, jest każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Jak stanowi przepis art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku – stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy – wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

 1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%,
 2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kulturalne świadczone przez:

 1. podmioty prawa publicznego lub inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepisów za instytucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną,
 2. indywidualnych twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

Stosownie do art. 43 ust. 17 powołanej ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Na podstawie art. 43 ust. 17a ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, mają zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanymi przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

W świetle art. 43 ust. 18 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, stosuje się, pod warunkiem że podmioty wykonujące czynności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Jak wynika natomiast z art. 43 ust. 19 ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 33, nie ma zastosowania do:

 1. usług związanych z filmami i nagraniami na wszelkich nośnikach;
 2. wstępu:
  1. na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego,
  2. do wesołych miasteczek, parków rozrywki, cyrków, dyskotek, sal balowych,
  3. do parków rekreacyjnych, na plaże i do innych miejsc o charakterze kulturalnym;
 3. wstępu oraz wypożyczania wydawnictw w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą;
 4. usług związanych z produkcją filmów i nagrań na wszelkich nośnikach;
 5. działalności agencji informacyjnych;
 6. usług wydawniczych;
 7. usług radia i telewizji, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 34;
 8. usług ochrony praw.

Z analizy powyższych regulacji wynika, iż zwolnienie ma charakter przedmiotowo-podmiotowy, tj. zwolnieniu od podatku podlega określony rodzaj usług wykonywanych przez ściśle zdefiniowany krąg podmiotów wykonujących te usługi. Należy mieć również na uwadze przesłanki wymienione w art. 43 ust. 17 i 18 ustawy oraz wyłączenia, o których mowa w art. 43 ust. 19.

Wskazać ponadto należy, iż w załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją 178 wymieniono „Usługi bibliotek i archiwów – wyłącznie w zakresie wypożyczania wydawnictw wymienionych w poz. 72-75 (PKWiU ex 91.01).

Z kolei pod poz. 72-75 załącznika nr 3 do ustawy zostały wymienione odpowiednio:

 • poz. 72 – (ex 58.11.1) książki drukowane – wyłącznie książki (oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN), mapy – wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem ulotek;
 • poz. 73 – (ex 58.13.10.0) gazety drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych) – wyłącznie gazety drukowane – oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe;
 • poz. 74 – (ex 58.14.1) czasopisma i pozostałe periodyki drukowane lub na nośnikach (dyskach, taśmach i innych) – wyłącznie czasopisma i pozostałe periodyki oznaczone stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, wytwarzane metodami poligraficznymi, z wyłączeniem: wydawnictw, w których nie mniej niż 67% powierzchni jest przeznaczone na nieodpłatne lub odpłatne ogłoszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe;
 • poz. 75 – (ex 59.20.31.0) nuty w formie drukowanej.

W myśl art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex – rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie ww. oznaczenia przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania danej stawki preferencyjnej tylko do towarów/usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniających określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług)”.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru kultury prowadzonego przez samorząd Województwa. Działa i realizuje cele przewidziane m.in. w ustawie o bibliotekach oraz w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Usługi biblioteki, za które Wnioskodawca może pobierać opłaty, to m.in. wypożyczenia międzybiblioteczne zbiorów krajowych i zagranicznych, wykonywanie na zamówienie czytelników reprodukcji materiałów należących do zbiorów bibliotecznych techniką fotografowania, skanowania, mikrofilmowania i kserowania oraz usługi opracowania kwerend i udostępniania baz danych, wydruki baz danych.

Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406) działalność kulturalna w rozumieniu niniejszej ustawy polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Zgodnie z art. 2 ww. ustawy formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury.

Z kolei stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 642 ze zm.) biblioteki i ich zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa narodowego. Biblioteki organizują i zapewniają dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej.

Jak wynika z art. 4 ust. 1 ww. ustawy o bibliotekach do podstawowych zadań bibliotek należy:

 1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;
 2. obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie.

Do zadań bibliotek może ponadto należeć prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej (art. 4 ust. 2 ww. ustawy).

Materiałami bibliotecznymi, w myśl art. 5 powołanej ustawy, są w szczególności dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści, a zwłaszcza: dokumenty graficzne (piśmiennicze, kartograficzne, ikonograficzne i muzyczne), dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne.

Na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy – usługi bibliotek, których organizatorami są podmioty określone w art. 8 ust. 2, są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.

Jak stanowi ust. 2 pkt 1 ww. artykułu, opłaty mogą być pobierane za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne.

Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie może przekraczać kosztów wykonania usługi (ust. 3).

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane regulacje prawne, w szczególności ustawę o bibliotekach oraz ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, stwierdzić należy, iż wymienione w pkt 1-3 usługi, świadczone przez Wnioskodawcę jako samorządową instytucję kultury, wykazują ścisły związek z usługami kulturalnymi. Wykonując ww. czynności Wnioskodawca niewątpliwie zapewnia dostęp do zasobów kultury. Ponadto, jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca nie osiąga w sposób systematyczny zysków z prowadzonej działalności, a w przypadku osiągnięcia zysków, przeznaczone są one w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Zatem czynności polegające na wykonywaniu reprodukcji materiałów należących do zbiorów bibliotecznych techniką fotografowania, skanowania, mikrofilmowania i kserowania oraz usługi opracowywania kwerend, udostępniania baz danych i wykonywania wydruków baz danych – korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a) w związku z ust. 17a i 18 ustawy.

Nie wszystkie jednak usługi kulturalne wykonywane przez instytucje kultury korzystają ze zwolnienia od podatku VAT. Nie można bowiem pominąć wyłączeń określonych przez ustawodawcę w przywołanym art. 43 ust. 19. Zwolnienie nie ma zatem zastosowania do usług wypożyczania wydawnictw w zakresie usług świadczonych przez biblioteki.

W związku z powyższym, opisane czynności, polegające na wypożyczaniu międzybibliotecznym zbiorów krajowych i zagranicznych, winny podlegać opodatkowaniu obniżoną stawką podatku 8%, zgodnie z art. 41 ust. 2 i poz. 178 załącznika nr 3 do ustawy, pod warunkiem wypożyczania wydawnictw wymienionych w poz. 72-75 załącznika nr 3 do ustawy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.