Biblioteki | Interpretacje podatkowe

Biblioteki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to biblioteki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie czynności dzierżawy biblioteki, prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na budowę oraz wykończenie budynku biblioteki oraz sposobu dokonania odliczenia podatku od towarów i usług od wydatków poniesionych na budowę i wykończenie budynku bibliotek.
Fragment:
(...) biblioteki oraz sposobu dokonania odliczenia podatku od towarów i usług od wydatków poniesionych na budowę i wykończenie budynku biblioteki - jest prawidłowe, UZASADNIENIE W dniu 31 października 2014 r. został złożony wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności dzierżawy biblioteki, prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na budowę oraz wykończenie budynku biblioteki oraz sposobu dokonania odliczenia podatku od towarów i usług od wydatków poniesionych na budowę i wykończenie budynku biblioteki. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. Gmina (dalej: „ Gmina ” lub „ Wnioskodawca ”) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W 2013 r. Gmina przystąpiła do realizacji inwestycji pn. „ R. ”, której celem było podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych przez Bibliotekę Publiczną w R (dalej: „ Biblioteka ”), która jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną i działającą na podstawie ustawy z dnia art. 14 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2015
11
mar

Istota:
Czy opłaty związane z wydaniem karty bibliotecznej, założeniem i aktywacją konta bibliotecznego są zwolnione od podatku VAT?
Fragment:
Prawo do odpłatnego nabycia karty posiadają wszystkie osoby chcące korzystać ze zbiorów biblioteki. Obowiązek uiszczenia opłat za wydanie karty bibliotecznej wynika z zarządzenia Rektora Uniwersytetu z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z biblioteki oraz z zarządzenia Rektora Uniwersytetu z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany cennika opłat i usług biblioteki. Wskazano, że zarówno wstęp na teren biblioteki, jak i samo wypożyczanie zbiorów są nieodpłatne. Ponadto Biblioteka pobiera opłaty (kary) za nieterminowy zwrot zbiorów oraz za ich zniszczenie lub zagubienie. Opłaty te również wynikają z wymienionych powyżej zarządzeń Rektora. Biblioteka niedawno zmieniła swoją siedzibę, przenosząc się do nowego gmachu, którego budowa współfinansowana była z funduszy unijnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Inwestycja pochłonęła nieco ponad ... mln złotych, z czego 70% (prawie ... mln złotych) pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nakłady inwestycyjne ponoszone były od maja 2011 do sierpnia 2013 r. Budynek został oddany w użytkowanie w czerwcu 2013 r. W starej lokalizacji gmach biblioteki znajdował się w centrum kampusu, a w obrębie biblioteki i w budynkach sąsiadujących funkcjonowały punkty usługowe, związane z obsługą gastronomiczną oraz z usługami ksero, druku, skanowania itp.
2014
18
cze

Istota:
Czy opłaty z tytułu nieterminowego zwrotu wypożyczonych zbiorów lub ich zniszczenia, czy też zagubienia są zwolnione od podatku VAT?
Fragment:
Prawo do odpłatnego nabycia karty posiadają wszystkie osoby chcące korzystać ze zbiorów biblioteki. Obowiązek uiszczenia opłat za wydanie karty bibliotecznej wynika z zarządzenia Rektora Uniwersytetu z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z biblioteki oraz z zarządzenia Rektora Uniwersytetu z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany cennika opłat i usług biblioteki. Wskazano, że zarówno wstęp na teren biblioteki, jak i samo wypożyczanie zbiorów są nieodpłatne. Ponadto Biblioteka pobiera opłaty (kary) za nieterminowy zwrot zbiorów oraz za ich zniszczenie lub zagubienie. Opłaty te również wynikają z wymienionych powyżej zarządzeń Rektora. Biblioteka niedawno zmieniła swoją siedzibę, przenosząc się do nowego gmachu, którego budowa współfinansowana była z funduszy unijnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Inwestycja pochłonęła nieco ponad ... mln złotych, z czego 70% (prawie ... mln złotych) pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nakłady inwestycyjne ponoszone były od maja 2011 do sierpnia 2013 r. Budynek został oddany w użytkowanie w czerwcu 2013 r. W starej lokalizacji gmach biblioteki znajdował się w centrum kampusu, a w obrębie biblioteki i w budynkach sąsiadujących funkcjonowały punkty usługowe, związane z obsługą gastronomiczną oraz z usługami ksero, druku, skanowania itp.
2014
18
cze

Istota:
Opodatkowania usług świadczonych przez Bibliotekę Pedagogiczną oraz Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
Fragment:
Powyższe usługi są sklasyfikowane są wg PKWiU 91.01.11.0 (Usługi bibliotek). Stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 642 ze zm.) biblioteki i ich zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa narodowego. Biblioteki organizują i zapewniają dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej. Jak wynika z art. 4 ust. 1 ww. ustawy o bibliotekach do podstawowych zadań bibliotek należy: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych; obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie. Do zadań bibliotek może ponadto należeć prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej (art. 4 ust. 2 ww. ustawy). Materiałami bibliotecznymi, w myśl art. 5 powołanej ustawy, są w szczególności dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści, a zwłaszcza: dokumenty graficzne (piśmiennicze, kartograficzne, ikonograficzne i muzyczne), dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne.
2013
24
paź

Istota:
Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi wymienione w pkt 1-3 korzystają zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a) ustawy ze zwolnienia od podatku VAT?
Fragment:
Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, działalność kulturalna w rozumieniu niniejszej ustawy polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, natomiast zgodnie z art. 2 tejże ustawy formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury. Natomiast art. 3 ustawy o bibliotekach stanowi, iż biblioteki i ich zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa narodowego. Biblioteki organizują i zapewniają dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej i światowej. Prawo korzystania z bibliotek ma charakter powszechny, na zasadach określonych w ustawie. Do podstawowych zadań (art. 4 ust. 1 ustawy o bibliotekach) bibliotek należy: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie. Ponadto do zadań bibliotek może należeć prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej, a zgodnie z art. 20 ustawy o bibliotekach pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie biografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym.
2013
10
wrz

Istota:
W związku z dostawą (nieodpłatnym przekazaniem) książek stanowiących dorobek naukowy pracowników Politechniki (publikacji naukowych) do bibliotek innych uczelni Wnioskodawca nie może zastosować zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b) ustawy lub też § 13 ust. 1 pkt 19 ww. rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011r.
Fragment:
W posiadaniu Biblioteki znajdują się książki, które są materiałami informacyjnymi w postaci publikacji naukowych stanowiące dorobek naukowy pracowników Politechniki. Biblioteka realizując umowy zawarte z bibliotekami innych uczelni, dokonuje nieodpłatnego przekazania książek (publikacji naukowych) na rzecz tych bibliotek, natomiast biblioteki innych uczelni w zamian za to dokonują nieodpłatnego przekazania własnych książek na rzecz Biblioteki Politechniki. Wnioskodawca posiada umowy zawarte z kilkoma Bibliotekami innych Uczelni w formie pisemnej, natomiast większość umów została zawarta w formie ustnej. Jednak w każdym przypadku nieodpłatnego przekazania książek przez Bibliotekę Politechniki innym bibliotekom, w zamian Biblioteka Politechniki otrzymuje inne książki nieodpłatnie. Podlegające nieodpłatnemu przekazaniu książki mają charakter niekomercyjny, nie są zamieszczane w nich reklamy. Książki przekazywane przez Bibliotekę Politechniki są wyłącznie książkami stanowiącymi dorobek naukowy pracowników Politechniki. Książki otrzymywane przez Bibliotekę Politechniki od bibliotek innych uczelni stanowią zasób Biblioteki Politechniki. Przekazywane książki są drukowane przez Wydawnictwo Politechniki, które jest jednostką organizacyjną Politechniki.
2013
31
lip

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją przez gminę projektu, ponieważ Gmina nie posiada faktur potwierdzających nabycie towarów i usług na potrzeby projektu
Fragment:
Realizowany projekt wpisuje się w zadania własne gminy, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, w szczególności zgodnie ze wzmiankowaną ustawą zadanie obejmuje sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i instytucji kultury (art. 7 pkt 1 ppkt 9 ustawy). Wnioskodawca nie zawiera z Biblioteką umowy na eksploatację budynku Biblioteki. Zadania te należą do statutowych zadań Biblioteki, a w mieście nie ma innego podmiotu prowadzącego działalność biblioteczną. Tym samym Biblioteka w imieniu Gminy dysponowała efektami projektu od razu, po dokonaniu odbiorów protokolarnych prac/dostarczanego sprzętu. Nie ma także mowy o przekazaniu efektów projektu w odpłatną eksploatację – Biblioteka nie pobiera z tego tytułu wynagrodzenia (jest do tego statutowo ukonstytuowana jako jednostka Gminy – instytucja kultury o odrębnej osobowości prawnej). Środki pieniężne będą przekazywane Bibliotece przez miasto wyłącznie na zapewnienie bieżącego utrzymania (oraz – co oczywiste – działalności kulturalnej – edukacyjnej). Odbywać się to będzie poprzez przekazywanie uchwałą budżetową przez Urząd Miasta do budżetu Biblioteki środków na utrzymanie ww. produktów projektu, czyli pokrycie kosztów utrzymania obiektu. Prowadzona w obiekcie działalność kulturalna, edukacyjna i społeczna nie generuje przychodów opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
2013
18
lip

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT usług kserokopii zbiorów bibliotecznych. Usługa ściśle związana z działalnością statutową biblioteki. Opłata na pokrycie jedynie kosztów kopii. Biblioteka zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy. Usługa kopi w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 17, 17a i 18 ustawy.
Fragment:
Są elementem podstawowych zadań biblioteki. Usługi kserograficzne – zdaniem Wnioskodawcy – są niezbędnym elementem działalności nowoczesnej biblioteki. Biblioteka nie będzie osiągać dochodów z tej działalności, bowiem odpłatność za usługi kserograficzne zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o bibliotekach nie może przekraczać kosztów ich wykonania. Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz opisane zdarzenie przyszłe wskazać należy, iż świadczenie usług kserograficznych polegających na kopiowaniu wyłącznie zbiorów Biblioteki na rzecz osób korzystających ze zbiorów, podlegać będzie zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 w związku z art. 43 ust. 1 pkt 17, pkt 17a i pkt 18 ustawy. Powyższe wynika z faktu, iż Biblioteka stanowi organizacyjną formę działalności kulturalnej. Statutowa działalność bibliotek uznawana jest na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej za działalność kulturalną, a sama biblioteka za instytucję kultury. W konsekwencji Wnioskodawca jest także podmiotem wpisanym do rejestru instytucji kultury. Skutkiem powyższego Biblioteka realizując swoją działalność statutową będąc podmiotem wykonującym działalność kulturalną spełnia przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy.
2013
8
maj

Istota:
Czy usługi polegające na odpłatnym udzieleniu zgody na wykorzystywanie reprodukcji własnych zbiorów bibliotecznych w publikacjach wydawanych przez podmioty trzecie opodatkowane są stawką VAT zwolnione?
Fragment:
Z powyższego niewątpliwie wynika, że biblioteka jest jedną z form organizacyjnych działalności kulturalnej. Natomiast z art. 2 ustawy o bibliotekach wynika, iż w zakresie nie uregulowanym ustawą do bibliotek stosuje się odpowiednio przepisy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Biblioteki i ich zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa narodowego. Biblioteki organizują i zapewniają dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej (art. 3 ust. 1 ww. ustawy). Do podstawowych zadań bibliotek, zgodnie z art. 4 ust. 1 cyt. ustawy należy: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie. W myśl art. 4 ust. 2 ustawy o bibliotekach, do zadań bibliotek może ponadto należeć prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej. Materiałami bibliotecznymi, w oparciu o art. 5 ww. ustawy, są w szczególności dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści, a zwłaszcza: dokumenty graficzne (piśmiennicze, kartograficzne, ikonograficzne i muzyczne), dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne.
2012
13
mar

Istota:
Uznanie transakcji zakupu materiałów do księgozbioru od kontrahenta unijnego jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz obowiązek dokonania rejestracji.
Fragment:
W ramach prowadzonej działalności kulturalnej Biblioteka dokonuje zakupu materiałów wchodzących w skład księgozbioru, m.in. książek, map, nut, filmów DVD, płyt CD, starodruków, grafik, dokumentów elektronicznych, książek mówionych. Materiały te udostępniane są nieodpłatnie i Biblioteka nie odlicza od ich zakupu podatku VAT oraz nie wykazuje kwoty zakupów w deklaracji VAT-7. Zakupu materiałów do księgozbioru biblioteka dokonuje również w krajach należących do Unii Europejskiej i ewidencjonuje jako zakupy związane z działalnością zwolnioną, od której nie przysługuje prawo do obniżenia podatku VAT i nie wykazuje kwoty tych zakupów w deklaracji VAT-7. Biblioteka nie jest zarejestrowana jako podatnik VAT UE nie wystawia faktur wewnętrznych dokumentujących zakup materiałów do księgozbioru w krajach UE oraz nie wykazuje tych zakupów w deklaracji VAT-7 jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Biblioteka nie uznaje zakupu materiałów do księgozbioru jako wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, ponieważ ich zakup nie służy działalności gospodarczej podatnika, a jedynie realizacji celów statutowych, to których biblioteka została powołana. W piśmie z dnia 28 grudnia 2011 r, stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, że podmioty dokonujące dostawy materiałów do księgozbioru są podatnikami podatku od wartości dodanej.
2012
26
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Biblioteki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.