Biblioteki | Interpretacje podatkowe

Biblioteki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to biblioteki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku w związku z realizacją projektu (...).
Fragment:
(...) bibliotek oraz formułowanie i przedstawianie organizatorom propozycji zmian w tym zakresie, udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej, sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez powiatowe i gminne biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27 ust. 5. Zadania te, zgodnie ze statutem Biblioteki, realizowane są m. in. poprzez: atrakcyjne formy promocji książek, innych zbiorów i czytelnictwa, opracowanie programów, organizowanie i prowadzenie różnych form doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek, organizowanie imprez kulturalnych (sesji, wystaw, spotkań z twórcami itp.), prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie tematycznych badań i sondaży dotyczących czytelnictwa, współpracę z innymi bibliotekami, instytucjami oświatowymi i wychowawczymi, naukowymi, upowszechniania kultury, stowarzyszeniami i organizacjami społeczno -kulturalnymi, a także współpracę międzynarodową. W ramach prowadzonej działalności Biblioteka pobiera opłaty (opodatkowane i zwolnione) za: wpisowe (roczna opłata zryczałtowana tytułem opłat informacyjnych, umożliwiająca wypożyczanie zbiorów), powielanie i skanowanie materiałów bibliotecznych, wypożyczenia międzybiblioteczne, szkolenia dla bibliotekarzy, usługi kulturalne, wstęp do zespołu zamkowo-parkowego i udostępnianie terenu do sesji zdjęciowych, sprzedaż wydawnictw, usługi kserograficzne, poligraficzne i introligatorskie, kursy językowe, noclegi, wynajem pomieszczeń, powierzchni i miejsc parkingowych.
2017
10
lut

Istota:
W zakresie opodatkowania przekazywanych publikacji w3asnych
Fragment:
Ad 2 Z wniosku wynika równie?, ?e na Wnioskodawce zosta3 na3o?ony obowi1zek przekazywania nieodp3atnie kilku egzemplarzy publikacji w3asnych innym bibliotekom. Obowi1zek ten wynika z ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowi1zkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722 z póYn. zm.). Zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy, wydawca, który udostepnia publicznie egzemplarze publikacji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub za granic1, obowi1zany jest do nieodp3atnego przekazania uprawnionym bibliotekom liczby egzemplarzy publikacji (egzemplarze obowi1zkowe), okreolonej w art. 5 ust. 1-3. Wnioskodawca ma w1tpliwooci, czy tego typu nieodp3atne przekazania podlegaj1 opodatkowaniu podatkiem VAT. Nale?y zauwa?ya, ?e celem opodatkowania bezp3atnego przekazywania towarów jest zapewnienie neutralnooci systemu podatku VAT, tak aby towary, od których odliczono naliczony podatek VAT, podlega3y podatkowi nale?nemu. Ponadto regu31 jest równe traktowanie ró?nych konsumentów koncowych okreolonych towarów poprzez zapewnienie, aby konsumpcja koncowa podlega3a opodatkowaniu podatkiem VAT, w sytuacji gdy podatek naliczony podlega3 odliczeniu. Wy31czenie opodatkowania czynnooci dotyczy jedynie przekazywania próbek towarów lub towarów stanowi1cych prezenty o ma3ej wartooci, o których mowa w art. 7 ust. 3, 4 i 7 ustawy, co nale?y postrzegaa jako wyj1tek od tej regu3y, skoro naliczony podatek VAT podlega odliczeniu pomimo braku wystepowania odpowiadaj1cemu mu podatku nale?nego.
2017
26
sty

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT owiadczonych przez Biblioteke odp3atnych us3ug
Fragment:
Ustawie o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 642, z póYn. zm.). Biblioteka prowadzi dzia3alnooa w oparciu o: Rozporz1dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegó3owych zasad dzia3ania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 369). Rozporz1dzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 paYdziernika 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materia3ów bibliotecznych (Dz. U. Nr 205, poz. 1263). Biblioteka nie jest podatnikiem podatku od towarów i us3ug w oparciu o art. 113 ust. 1 ustawy. W zwi1zku z centralizacj1 rozliczen podatku VAT w gminach Biblioteka od 1 stycznia 2017 r. bedzie podlega3a ustawie o VAT. Biblioteka jest jednostk1 ogólnodostepn1. Korzystanie z zasobów biblioteki jest bezp3atne. Us3ugi biblioteki s1 sklasyfikowane wg PKWiU 91.01.11. Biblioteka organizuje i prowadzi dzia3alnooa edukacyjn1, kulturaln1 (np. otwarte zajecia edukacyjne, spotkania autorskie). Biblioteka prowadzi dzia3alnooa us3ugow1: odp3atne wydawanie kart bibliotecznych, przed3u?enie wa?nooci kart czytelniczych, wykonywanie odbitek kserograficznych, skanowanie i wydruki w3asnych zbiorów bibliotecznych. Biblioteka osi1ga w sposób systematyczny dochody z dzia3alnooci us3ugowej.
2017
19
sty

Istota:
Opodatkowanie czynności dzierżawy biblioteki, prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na budowę oraz wykończenie budynku biblioteki oraz sposobu dokonania odliczenia podatku od towarów i usług od wydatków poniesionych na budowę i wykończenie budynku bibliotek.
Fragment:
(...) biblioteki oraz sposobu dokonania odliczenia podatku od towarów i usług od wydatków poniesionych na budowę i wykończenie budynku biblioteki - jest prawidłowe, UZASADNIENIE W dniu 31 października 2014 r. został złożony wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności dzierżawy biblioteki, prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na budowę oraz wykończenie budynku biblioteki oraz sposobu dokonania odliczenia podatku od towarów i usług od wydatków poniesionych na budowę i wykończenie budynku biblioteki. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe. Gmina (dalej: „ Gmina ” lub „ Wnioskodawca ”) jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W 2013 r. Gmina przystąpiła do realizacji inwestycji pn. „ R. ”, której celem było podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych przez Bibliotekę Publiczną w R (dalej: „ Biblioteka ”), która jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną i działającą na podstawie ustawy z dnia art. 14 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
2015
11
mar

Istota:
Czy opłaty związane z wydaniem karty bibliotecznej, założeniem i aktywacją konta bibliotecznego są zwolnione od podatku VAT?
Fragment:
Prawo do odpłatnego nabycia karty posiadają wszystkie osoby chcące korzystać ze zbiorów biblioteki. Obowiązek uiszczenia opłat za wydanie karty bibliotecznej wynika z zarządzenia Rektora Uniwersytetu z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z biblioteki oraz z zarządzenia Rektora Uniwersytetu z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany cennika opłat i usług biblioteki. Wskazano, że zarówno wstęp na teren biblioteki, jak i samo wypożyczanie zbiorów są nieodpłatne. Ponadto Biblioteka pobiera opłaty (kary) za nieterminowy zwrot zbiorów oraz za ich zniszczenie lub zagubienie. Opłaty te również wynikają z wymienionych powyżej zarządzeń Rektora. Biblioteka niedawno zmieniła swoją siedzibę, przenosząc się do nowego gmachu, którego budowa współfinansowana była z funduszy unijnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Inwestycja pochłonęła nieco ponad ... mln złotych, z czego 70% (prawie ... mln złotych) pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nakłady inwestycyjne ponoszone były od maja 2011 do sierpnia 2013 r. Budynek został oddany w użytkowanie w czerwcu 2013 r. W starej lokalizacji gmach biblioteki znajdował się w centrum kampusu, a w obrębie biblioteki i w budynkach sąsiadujących funkcjonowały punkty usługowe, związane z obsługą gastronomiczną oraz z usługami ksero, druku, skanowania itp.
2014
18
cze

Istota:
Czy opłaty z tytułu nieterminowego zwrotu wypożyczonych zbiorów lub ich zniszczenia, czy też zagubienia są zwolnione od podatku VAT?
Fragment:
Prawo do odpłatnego nabycia karty posiadają wszystkie osoby chcące korzystać ze zbiorów biblioteki. Obowiązek uiszczenia opłat za wydanie karty bibliotecznej wynika z zarządzenia Rektora Uniwersytetu z dnia 30 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z biblioteki oraz z zarządzenia Rektora Uniwersytetu z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany cennika opłat i usług biblioteki. Wskazano, że zarówno wstęp na teren biblioteki, jak i samo wypożyczanie zbiorów są nieodpłatne. Ponadto Biblioteka pobiera opłaty (kary) za nieterminowy zwrot zbiorów oraz za ich zniszczenie lub zagubienie. Opłaty te również wynikają z wymienionych powyżej zarządzeń Rektora. Biblioteka niedawno zmieniła swoją siedzibę, przenosząc się do nowego gmachu, którego budowa współfinansowana była z funduszy unijnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Inwestycja pochłonęła nieco ponad ... mln złotych, z czego 70% (prawie ... mln złotych) pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nakłady inwestycyjne ponoszone były od maja 2011 do sierpnia 2013 r. Budynek został oddany w użytkowanie w czerwcu 2013 r. W starej lokalizacji gmach biblioteki znajdował się w centrum kampusu, a w obrębie biblioteki i w budynkach sąsiadujących funkcjonowały punkty usługowe, związane z obsługą gastronomiczną oraz z usługami ksero, druku, skanowania itp.
2014
18
cze

Istota:
Opodatkowania usług świadczonych przez Bibliotekę Pedagogiczną oraz Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
Fragment:
Powyższe usługi są sklasyfikowane są wg PKWiU 91.01.11.0 (Usługi bibliotek). Stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 642 ze zm.) biblioteki i ich zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa narodowego. Biblioteki organizują i zapewniają dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej. Jak wynika z art. 4 ust. 1 ww. ustawy o bibliotekach do podstawowych zadań bibliotek należy: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych; obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie. Do zadań bibliotek może ponadto należeć prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej (art. 4 ust. 2 ww. ustawy). Materiałami bibliotecznymi, w myśl art. 5 powołanej ustawy, są w szczególności dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści, a zwłaszcza: dokumenty graficzne (piśmiennicze, kartograficzne, ikonograficzne i muzyczne), dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne.
2013
24
paź

Istota:
Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi wymienione w pkt 1-3 korzystają zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a) ustawy ze zwolnienia od podatku VAT?
Fragment:
Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, działalność kulturalna w rozumieniu niniejszej ustawy polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury, natomiast zgodnie z art. 2 tejże ustawy formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury. Natomiast art. 3 ustawy o bibliotekach stanowi, iż biblioteki i ich zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa narodowego. Biblioteki organizują i zapewniają dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej i światowej. Prawo korzystania z bibliotek ma charakter powszechny, na zasadach określonych w ustawie. Do podstawowych zadań (art. 4 ust. 1 ustawy o bibliotekach) bibliotek należy: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie. Ponadto do zadań bibliotek może należeć prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej, a zgodnie z art. 20 ustawy o bibliotekach pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie biografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym.
2013
10
wrz

Istota:
W związku z dostawą (nieodpłatnym przekazaniem) książek stanowiących dorobek naukowy pracowników Politechniki (publikacji naukowych) do bibliotek innych uczelni Wnioskodawca nie może zastosować zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b) ustawy lub też § 13 ust. 1 pkt 19 ww. rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011r.
Fragment:
W posiadaniu Biblioteki znajdują się książki, które są materiałami informacyjnymi w postaci publikacji naukowych stanowiące dorobek naukowy pracowników Politechniki. Biblioteka realizując umowy zawarte z bibliotekami innych uczelni, dokonuje nieodpłatnego przekazania książek (publikacji naukowych) na rzecz tych bibliotek, natomiast biblioteki innych uczelni w zamian za to dokonują nieodpłatnego przekazania własnych książek na rzecz Biblioteki Politechniki. Wnioskodawca posiada umowy zawarte z kilkoma Bibliotekami innych Uczelni w formie pisemnej, natomiast większość umów została zawarta w formie ustnej. Jednak w każdym przypadku nieodpłatnego przekazania książek przez Bibliotekę Politechniki innym bibliotekom, w zamian Biblioteka Politechniki otrzymuje inne książki nieodpłatnie. Podlegające nieodpłatnemu przekazaniu książki mają charakter niekomercyjny, nie są zamieszczane w nich reklamy. Książki przekazywane przez Bibliotekę Politechniki są wyłącznie książkami stanowiącymi dorobek naukowy pracowników Politechniki. Książki otrzymywane przez Bibliotekę Politechniki od bibliotek innych uczelni stanowią zasób Biblioteki Politechniki. Przekazywane książki są drukowane przez Wydawnictwo Politechniki, które jest jednostką organizacyjną Politechniki.
2013
31
lip

Istota:
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku realizacją przez gminę projektu, ponieważ Gmina nie posiada faktur potwierdzających nabycie towarów i usług na potrzeby projektu
Fragment:
Realizowany projekt wpisuje się w zadania własne gminy, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, w szczególności zgodnie ze wzmiankowaną ustawą zadanie obejmuje sprawy kultury, w tym bibliotek gminnych i instytucji kultury (art. 7 pkt 1 ppkt 9 ustawy). Wnioskodawca nie zawiera z Biblioteką umowy na eksploatację budynku Biblioteki. Zadania te należą do statutowych zadań Biblioteki, a w mieście nie ma innego podmiotu prowadzącego działalność biblioteczną. Tym samym Biblioteka w imieniu Gminy dysponowała efektami projektu od razu, po dokonaniu odbiorów protokolarnych prac/dostarczanego sprzętu. Nie ma także mowy o przekazaniu efektów projektu w odpłatną eksploatację – Biblioteka nie pobiera z tego tytułu wynagrodzenia (jest do tego statutowo ukonstytuowana jako jednostka Gminy – instytucja kultury o odrębnej osobowości prawnej). Środki pieniężne będą przekazywane Bibliotece przez miasto wyłącznie na zapewnienie bieżącego utrzymania (oraz – co oczywiste – działalności kulturalnej – edukacyjnej). Odbywać się to będzie poprzez przekazywanie uchwałą budżetową przez Urząd Miasta do budżetu Biblioteki środków na utrzymanie ww. produktów projektu, czyli pokrycie kosztów utrzymania obiektu. Prowadzona w obiekcie działalność kulturalna, edukacyjna i społeczna nie generuje przychodów opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
2013
18
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Biblioteki
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.