Biblioteki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to biblioteki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
12
gru

Istota:

Prawo do odzyskania podatku w związku z realizacją projektu.

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Biblioteka), jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Biblioteka nie jest jednostką budżetową gminy, jest odrębnym podatnikiem. Biblioteka złożyła w 2018 r. wniosek o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego LGD w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020. W ramach realizowanego grantu pn. „ ... ” Biblioteka planuje zakupić doposażenie, które nie będzie służyło do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Biblioteka nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy Biblioteka ma możliwość odzyskania podatku naliczonego w związku z realizacją grantu. Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT, w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

2018
5
paź

Istota:

Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu polegającego na budowie świetlicy wiejskiej wraz z biblioteką.

Fragment:

Wnioskodawca jako jednostka samorządu terytorialnego, realizuje zadania własne, do których należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, m.in. w sprawach obiektów kultury, w tym bibliotek. W przypadku realizacji inwestycji polegających na tworzeniu nowych świetlic i bibliotek, gmina nie pobiera opłat, nie sprzedaje usług ani nie wykonuje żadnych czynności opodatkowanych związanych ze świetlicami i bibliotekami. W związku z powyższymi przesłankami, Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Z brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikowi jedynie wtedy, gdy spełnione zostaną określone warunki.

2018
31
sie

Istota:

Prawo do zwrotu.

Fragment:

W zmodernizowanym obiekcie mieszczą się tylko pomieszczenia biblioteki. Filia biblioteki świadczy usługi, np. kserowania materiałów bibliotecznych, pobiera opłaty za zagubione książki, wysłanie upomnień do czytelników, ale zgodnie z ww. przepisami nie przekraczają one kosztów wykonania usługi. Biblioteka nie osiąga dochodów z działalności. Usługi ww. stanowią uzupełnienie podstawowej działalności – czyli wypożyczania zasobów biblioteki i obsługi czytelników. Gmina jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Realizacja opisanego zadania dotyczy pkt 9 ww. ustawy, mówiącego o wspieraniu kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Finalnie, Gmina będzie zobowiązana do utrzymania obiektu. Obiekt zostanie przekazany do użytkowania Centrum Kultury, któremu podlega Miejska Biblioteka Publiczna, na podstawie umowy użyczenia – nieodpłatnie. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, zostanie sporządzony wykaz ww. lokalu – biblioteki, na okres 21 dni, a następnie zostanie podpisana umowa użyczenia.

2018
15
kwi

Istota:

Czy usługi kserowania, skanowania i wydruki własnych zbiorów bibliotecznych świadczone przez Bibliotekę na rzecz czytelników i użytkowników należy traktować jako usługi pomocnicze do usług podstawowych, które są zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit.a i również one podlegają zwolnieniu w związku z art. 43 ust. 17, 17a i 18 ustawy o VAT?

Fragment:

Biblioteka prowadzi swoją działalność w oparciu o: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 369), Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. Nr 205, poz. 1263). Usługi Biblioteki sklasyfikowane są wg PKD 9101A Działalność bibliotek. W związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT w gminach powiatach i województwach Biblioteka od 1 stycznia 2017 r. podlega ustawie VAT. Na postawie art. 4 ustawy o bibliotekach do podstawowych zadań należy: „1. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych; 2. obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie.” Działalność Biblioteki zgodnie z art. 22 ustawy o bibliotekach służy „ potrzebom oświaty i wychowania w tym kształcenia i doskonalenia kadry pedagogicznej ”. Biblioteka jest placówką ogólnodostępną a korzystanie z zasobów biblioteki jest bezpłatne. Zgodnie z art. 14 ustawy o bibliotekach opłaty mogą być pobierane: za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne; za materiały audiowizualne; w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne; za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych; za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

2018
10
kwi

Istota:

Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z poniesionymi kosztami w ramach projektu

Fragment:

Gminna Biblioteka Publiczna (GBP), jest samorządową instytucją kultury i prowadzi działalność kulturalną przewidzianą ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642, z późn. zm.), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. z 2017 r. poz. 862), ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.), ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.), ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047, późn. zm.), oraz Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej z dnia 23 czerwca 2017 r. Organizatorem Biblioteki jest Gmina. Biblioteka posiada statut oraz osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora. Nadzór merytoryczny nad biblioteką wchodzącą w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, sprawuje Miejska Biblioteka Publiczna w X i Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Y w Z. Celem biblioteki jest zaspokojenie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców gminy. Ponadto do podstawowych zadań biblioteki należy: gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspakajaniu potrzeb (...)

2017
7
gru

Istota:

Odzyskanie podatku naliczonego w całości lub w części w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa Gminnej Biblioteki Publicznej”.

Fragment:

Faktury dokumentujące poniesione wydatki za przebudowę Gminnej Biblioteki Publicznej zostaną wystawione na Gminę. Wydatki związane z przebudową Gminnej Biblioteki Publicznej dotyczą pomieszczenia, w którym będą bezpłatnie wypożyczane książki i wydawnictwa mieszkańcom gminy, czyli będzie prowadzona działalność niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Gmina w dniu 30 listopada 2016 r. podpisała z Ochotniczą Strażą Pożarną umowę użyczenia na bezpłatne używanie pomieszczeń, w których będzie dokonywana przebudowa w ramach WRPO w latach 2014-2020. Umowa została zawarta do dnia 31 grudnia 2023 r. W chwili obecnej, na czas wykonywania przebudowy pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej, nie jest tam prowadzona żadna działalność. Po zakończeniu prac Gmina podpisze z Gminną Biblioteką umowę na bezpłatne użytkowanie zmodernizowanych pomieszczeń w celu prowadzenia działalności kulturalnej, o której mowa w punkcie 1. Gmina nie będzie rozliczać z Ochotniczą Strażą Pożarną, poniesionych nakładów na przebudowę Gminnej Biblioteki Publicznej. Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy Gmina będzie miała możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją zadania pn.: „ Przebudowa Gminnej Biblioteki Publicznej ”, zarówno w trakcie realizacji zadania, jak i po jego zakończeniu.

2017
7
sie

Istota:

Możliwość zwolnienia od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, czynności związanych z wydaniem karty bibliotecznej.

Fragment:

Z art. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.), wynika, że w zakresie nieuregulowanym ustawą do bibliotek stosuje się odpowiednio przepisy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Biblioteki i ich zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa narodowego. Biblioteki organizują i zapewniają dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej (art. 3 ust. 1 ww. ustawy). Zgodnie z art. 4 ust. 1 cyt. ustawy, do podstawowych zadań bibliotek należy: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych; obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie. W myśl art. 4 ust. 2 ustawy o bibliotekach, do zadań bibliotek może ponadto należeć prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej. Materiałami bibliotecznymi, w oparciu o art. 5 ww. ustawy, są w szczególności dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści, a zwłaszcza: dokumenty graficzne (piśmiennicze, kartograficzne, ikonograficzne i muzyczne), dźwiękowe, wizualne, audiowizualne i elektroniczne.

2017
10
maj

Istota:

Zwolnienie od podatku VAT usług kopiowania z własnych zasobów bibliotecznych na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług

Fragment:

Jedną z tych jednostek organizacyjnych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w ... będąca jednostką budżetową, zwaną dalej „ Biblioteką ”. Biblioteka jest podmiotem wymienionym w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943) i jest wpisana do rejestru, o którym mowa w art. 5f tej ustawy. Biblioteka stanowi placówkę oświatową w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty (art. 2 pkt 10 oraz 4 u.s.o.). Placówki oświatowe nie prowadzą działalności gospodarczej, a jedynie działalność oświatową (art. 83a ust. 1 u.s.o.). Ustawodawca przewidział konkretne zadania, które biblioteki pedagogiczne winny realizować (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych). Wnioskodawca w ramach Biblioteki poza nieodpłatnym udostępnianiem zasobów bibliotecznych, świadczy m. in. usługi kopiowania z własnych zasobów bibliotecznych. Powielane są tylko materiały będące w zasobach biblioteki. Usługi te świadczone przez Wnioskodawcę w ramach Biblioteki są usługami świadczonymi odpłatnie. Pobieranie opłat za kopiowanie z własnych zasobów bibliotecznych dokonywane jest na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j.

2017
10
lut

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku w związku z realizacją projektu (...).

Fragment:

(...) bibliotek oraz formułowanie i przedstawianie organizatorom propozycji zmian w tym zakresie, udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej, sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez powiatowe i gminne biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27 ust. 5. Zadania te, zgodnie ze statutem Biblioteki, realizowane są m. in. poprzez: atrakcyjne formy promocji książek, innych zbiorów i czytelnictwa, opracowanie programów, organizowanie i prowadzenie różnych form doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek, organizowanie imprez kulturalnych (sesji, wystaw, spotkań z twórcami itp.), prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie tematycznych badań i sondaży dotyczących czytelnictwa, współpracę z innymi bibliotekami, instytucjami oświatowymi i wychowawczymi, naukowymi, upowszechniania kultury, stowarzyszeniami i organizacjami społeczno -kulturalnymi, a także współpracę międzynarodową. W ramach prowadzonej działalności Biblioteka pobiera opłaty (opodatkowane i zwolnione) za: wpisowe (roczna opłata zryczałtowana tytułem opłat informacyjnych, umożliwiająca wypożyczanie zbiorów), powielanie i skanowanie materiałów bibliotecznych, wypożyczenia międzybiblioteczne, szkolenia dla bibliotekarzy, usługi kulturalne, wstęp do zespołu zamkowo-parkowego i udostępnianie terenu do sesji zdjęciowych, sprzedaż wydawnictw, usługi kserograficzne, poligraficzne i introligatorskie, kursy językowe, noclegi, wynajem pomieszczeń, powierzchni i miejsc parkingowych.

2017
26
sty

Istota:

W zakresie opodatkowania przekazywanych publikacji w3asnych

Fragment:

Ad 2 Z wniosku wynika równie?, ?e na Wnioskodawce zosta3 na3o?ony obowi1zek przekazywania nieodp3atnie kilku egzemplarzy publikacji w3asnych innym bibliotekom. Obowi1zek ten wynika z ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. o obowi1zkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722 z póYn. zm.). Zgodnie z art. 3 ust. 1 ww. ustawy, wydawca, który udostepnia publicznie egzemplarze publikacji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub za granic1, obowi1zany jest do nieodp3atnego przekazania uprawnionym bibliotekom liczby egzemplarzy publikacji (egzemplarze obowi1zkowe), okreolonej w art. 5 ust. 1-3. Wnioskodawca ma w1tpliwooci, czy tego typu nieodp3atne przekazania podlegaj1 opodatkowaniu podatkiem VAT. Nale?y zauwa?ya, ?e celem opodatkowania bezp3atnego przekazywania towarów jest zapewnienie neutralnooci systemu podatku VAT, tak aby towary, od których odliczono naliczony podatek VAT, podlega3y podatkowi nale?nemu. Ponadto regu31 jest równe traktowanie ró?nych konsumentów koncowych okreolonych towarów poprzez zapewnienie, aby konsumpcja koncowa podlega3a opodatkowaniu podatkiem VAT, w sytuacji gdy podatek naliczony podlega3 odliczeniu. Wy31czenie opodatkowania czynnooci dotyczy jedynie przekazywania próbek towarów lub towarów stanowi1cych prezenty o ma3ej wartooci, o których mowa w art. 7 ust. 3, 4 i 7 ustawy, co nale?y postrzegaa jako wyj1tek od tej regu3y, skoro naliczony podatek VAT podlega odliczeniu pomimo braku wystepowania odpowiadaj1cemu mu podatku nale?nego.