Białoruś | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to Białoruś. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
kwi

Istota:

PIT - w zakresie opodatkowania wynagrodzenia oraz innych należności w związku z realizacją przez długoterminowego doradcy współpracy bliźniaczej projektu na Białorusi.

Fragment:

KE zrefunduje X. wynagrodzenie wypłacone R. w okresie oddelegowania, powiększone o określony narzut; środki w wysokości 150% stawki tzw. diety per diems na pokrycie kosztów wyżywienia, zakwaterowania i transportu lokalnego w Republice Białorusi („ Diety per diems ”), za każdy dzień pobytu w Republice Białorusi przez pierwsze 30 dni, następnie po 50% Diety per diems za każdy kolejny dzień pobytu w Republice Białorusi. Ponadto przez pierwsze 30 dni pobytu w Republice Białorusi R. otrzymywać będzie 50% Diety per diems, w związku z wyjazdem współmałżonka. Wysokość Diet per diems ustalana jest przez KE. Obecnie stawka Diety per diems na każdy dzień pobytu w Republice Białorusi wynosi 208 EUR; otrzymywane środki będą odrębnym składnikiem wynagrodzenia; świadczenia pieniężne lub zwrot kosztów z tytułu: wynajmu mieszkania na terenie Republiki Białorusi, przeprowadzki, w tym kosztów agencji nieruchomości, poniesione na poszukiwanie mieszkania, ubezpieczenia zdrowotnego i wypadkowego R. oraz współmałżonka, podróży R. i współmałżonka na urlop, wydatków z tytułu podróży R. do Polski; kwota ta będzie należna R. raz w miesiącu, bez względu na to, czy wyjazd do Polski odbył się, jeżeli R. przebywa na terenie Republiki Białorusi bez rodziny. X. nie prowadzi na terytorium Republiki Białorusi działalności poprzez zagraniczny oddział, nie posiada w tym państwie zakładu (w rozumieniu ustawy o CIT oraz UPO).

2014
30
mar

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia miejsca opodatkowania dochodów uzyskiwanych na terytorium Białorusi.

Fragment:

(...) Białorusi (podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek na Fundusz Zatrudnienia oraz ubezpieczenie), Główna Księgowa – obywatelka Białorusi, zatrudniona na podstawie umowy o pracę (1/2 etatu), której całkowity dochód podlega opodatkowaniu na terytorium Białorusi, Prawniczka – obywatelka Białorusi, zatrudniona na podstawie umowy o pracę (1/4 etatu), której całkowity dochód podlega opodatkowaniu na terytorium Białorusi. Przedstawicielstwo nie posiada osobowości prawnej, a reprezentuje jedynie „ spółkę ” na terenie Białorusi i obsługuje realizację projektów inwestycyjnych jako wykonawca. W maju 2012 r. została podpisana umowa o roboty budowlane prowadzone na terytorium Białorusi, gdzie stronami są „ spółka ” i inna firma mająca siedzibę na terytorium Polski, a roboty rozpoczęły się w czerwcu 2012 r. Roboty budowlane realizowane są na terenie Białorusi przez oddelegowanych tam pracowników Wnioskodawcy oraz podwykonawców polskich i białoruskich. Przedstawicielstwo „ spółki ”, zgodnie z prawem Białorusi, dokonuje rozliczeń związanych z realizacją prowadzonych tam robót i jest stroną umów zawieranych na terytorium Białorusi z podwykonawcami.

2013
31
paź

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia miejsca opodatkowania dochodów uzyskiwanych na terytorium Białorusi.

Fragment:

Realizowana przez podatnika budowa na Białorusi trwa dłużej niż 12 miesięcy. W ocenie Spółki, biorąc pod uwagę powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis stanu faktycznego, podatnik posiada na terenie Białorusi zakład w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dochód uzyskany na terytorium Białorusi przez ten zakład - przedstawicielstwo podatnika, z prowadzenia prac budowlanych, będzie korzystał w całości ze zwolnienia w Polsce od podatku dochodowego na mocy art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż podlega opodatkowaniu na Białorusi. Zdaniem Wnioskodawcy, koszty działalności zakładu - przedstawicielstwa na Białorusi podlegają rozliczeniu również na terytorium Białorusi z osiągniętymi tam przychodami. Także koszty ponoszone przez polską spółkę w Polsce, ale dotyczące działalności jej przedstawicielstwa na terenie Białorusi podlegają rozliczeniu z przychodem przedstawicielstwa na Białorusi, gdyż są związane z przychodem osiąganym przez zakład zagraniczny. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

2013
18
maj

Istota:

Czy osoba fizyczna, obywatel Białorusi posiadający kartę pobytu i potwierdzenie zameldowania na stałe w Polsce, może w związku z zarejestrowaną w Polsce pozarolniczą działalnością gospodarczą rozliczać podatek dochodowy w formie ryczałtu?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 28 stycznia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez obywatela Białorusi w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W dniu 1 sierpnia 2012 r. rozpoczęła Pani prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przyjmowania wagonów ze zrąbkami do przeładunku z wagonów szerokotorowych na wąskotorowe oraz sprawdzania pod względem ilościowym i jakościowym na Białorusi (PKD 52.29.c ), na podstawie wpisu do centralnej ewidencji działalności gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Jako rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej wybrała ewidencję na potrzeby ryczałtu. Jest Pani obywatelką Białorusi, nie ma obywatelstwa polskiego, posiada kartę pobytu (pozwalającą na osiedlenie się w Polsce) wydaną w dniu 29 marca 2012 r. Od dnia 12 marca 2012 r. posiada potwierdzenie zameldowania na pobyt stały. W Polsce od 2011 r. jest Pani studentką wyższej szkoły kosmetologii i ochrony zdrowia, córka Pani mieszka i studiuje w Polsce . W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy osoba fizyczna, obywatel Białorusi posiadający kartę pobytu i potwierdzenie zameldowania na stałe w Polsce, może w związku z zarejestrowaną w Polsce pozarolniczą działalnością gospodarczą rozliczać podatek dochodowy w formie ryczałtu...

2012
10
lis

Istota:

Stwierdzić należy, iż jeżeli Wnioskodawca zawiadomi naczelnika urzędu skarbowego we właściwym terminie o wyborze sposobu opodatkowaniu wskazanego w art. 30c oraz nie będą miały do Niego zastosowania ograniczenia wskazane w treści art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wówczas Wnioskodawca może opodatkować osiągany przez siebie dochód podatkiem linowym.

Fragment:

Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Zgodnie z art. 9a ust. 4 ww. ustawy, wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Stosownie do treści art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy dochód z działalności wykonywanej osobiście na terytorium Białorusi, Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rosji, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier przez osobę posiadającą miejsce zamieszkania w Polsce podlega w Polsce opodatkowaniu

Fragment:

Działalność ta wykonywana jest przez Podatnika osobiście na terytorium Białorusi, Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rosji, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier. Ilość dni pobytu pracownika w danym państwie uzależniona jest od zakupów dokonywanych przez klientów. Szkolenie dla jednego klienta trwa 2 lub 3 tygodnie. Większość roku, powyżej 183 dni Podatnik przebywa poza granicami Polski. Zgodnie z oświadczeniem Podatnika nie potrzebuje on żadnej placówki do prowadzenia swojej działalności poza terytorium Polski. Ponadto Podatnik nie uzyskuje żadnych innych dochodów, poza dochodami uzyskiwanymi z tytułu osobiście wykonywanej działalności (prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi sprzętu medycznego) na terytorium Białorusi, Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rosji, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier. Podatnik zaznacza, iż nie jest rezydentem podatkowym żadnego z państw, na terytorium którego osobiście wykonuje działalność. Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy dochód z działalności wykonywanej osobiście na terytorium Białorusi, Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rosji, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier podlega w Polsce opodatkowaniu. Zdaniem Podatnika ww. dochód nie podlega w Polsce opodatkowaniu.