Bezumowne korzystanie z lokalu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to bezumowne korzystanie z lokalu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
lip

Istota:

Czy Wynajmujący, w sytuacji rozwiązania umowy najmu i podjęcia działań celem odzyskania lokalu (wysłanie wezwania do opuszczenia lokalu, postępowanie sądowe) powinien byłego Najemcę obciążyć odszkodowaniem za bezumowne korzystanie z lokalu rekompensującym czynsz poprzez wystawienie noty księgowej, oraz opłatami niezależnymi dotyczącymi zużycia energii, centralnego ogrzewania, wody i ścieków poprzez wystawienie faktury VAT?

Fragment:

(...) w wysokości ustalonego czynszu de facto stanowi uzyskanie odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości. W konsekwencji stosunek łączący strony oraz otrzymana kwota pieniężna traci swój zobowiązaniowy (usługowy) charakter. To z kolei skutkuje brakiem obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług dla otrzymanych odszkodowań. W konsekwencji powyższego należy stwierdzić, że w sprawie będącej przedmiotem zapytania naliczane przez Wnioskodawcę kwoty za bezumowne korzystanie z lokalu stanowią odszkodowanie i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zakład nie ma zatem obowiązku dokumentowania odszkodowań fakturą VAT. W odniesieniu zaś do opłat za media należy pamiętać o normie wynikającej z art. 30 ust. 3 ustawy o VAT, wprowadzonej ustawą z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 290, poz. 1320). Zgodnie z ww. przepisem, w przypadku gdy (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy Wynajmujący, po rozwiązaniu umowy, w sytuacji nie podejmowania dalszych kroków (nie wysyłanie wezwań do opuszczenia lokalu, nie kierowania sprawy na drogę sądową) powinien byłego Najemcę obciążać za bezumowne korzystanie z lokalu oraz opłatami niezależnymi dotyczącymi zużycia energii, centralnego ogrzewania, wody i ścieków poprzez wystawienie faktury VAT wraz z wyliczonym podatkiem należnym?

Fragment:

(...) wymienione obciążenia Wynajmujący wystawia faktury VAT. W prowadzonej przez Zakład działalności może zdarzyć się sytuacja, że po wysłaniu zawiadomienia o rozwiązaniu umowy najmu, Najemca dalej zajmowałby lokal, a Zakład nie czyniłby dalszych kroków w celu odzyskania lokalu (nie wzywałby do opuszczenia lokalu, nie kierowałby sprawy na drogę postępowania sądowego), jedynie skupiłby się na windykacji należności. Zajmujący lokal na bieżąco byłby obciążany opłatą za bezumowne korzystanie z lokalu i zaliczkami za tzw. media poprzez wystawienie faktury VAT wraz z podatkiem należnym. W tym stanie rzeczy należy stwierdzić, że wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości jest w istocie odpłatnością za świadczoną usługę i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym naliczane przez Wnioskodawcę kwoty pieniężne (za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz opłaty niezależne za media) należy (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy można uznać, że w przypadku osób zajmujących lokale lokatorskie (np. rodzina zmarłego członka) nie będących członkami z powodu trwania procedury prawnej nabywania uprawnień do wkładu mieszkaniowego i zajmowania lokalu po poprzednim uprawnionym Spółdzielnia (choć bez umowy ale zgodnie z przepisami do czasu ustanowienia członkowstwa następcy prawnego) świadczy usługę najmu (PKWiU 70.20.11) tego lokalu i przychody z tego tytułu (niezależnie czy są wyszczególnione, czy skumulowane w jednej pozycji) korzystają ze zwolnienia z podatku od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. 4 załącznika nr 4 do tej ustawy?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2008 r. (data wpływu 27 października 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 9 stycznia 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi wykazującej typowe cechy najmu, sklasyfikowanej według PKWiU obowiązującej dla celów podatku od towarów i usług w grupowaniu 70.20.11 – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 października 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie (...)

2011
1
cze

Istota:

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług bezumownego korzystania z nieruchomości

Fragment:

(...) władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Definicja świadczenia usług ma zatem charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatnika w ramach działalności gospodarczej. W przedmiotowej sprawie kwestią wymagającą interpretacji jest ustalenie czy w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z lokalu nie podlega czy też podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Przystępując do rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy na wstępie należy wskazać, iż kwestie bezumownego korzystania z cudzej rzeczy regulują przepisy art. 224, 225 oraz art. 674 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).Jak wynika z ww. art. 224 i 225 w przypadku (...)

2011
1
cze

Istota:

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług bezumownego korzystania z lokalu.

Fragment:

(...) władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Definicja świadczenia usług ma zatem charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatnika w ramach działalności gospodarczej. W przedmiotowej sprawie kwestią wymagającą interpretacji jest ustalenie czy w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z lokalu nie podlega czy też podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Przystępując do rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy na wstępie należy wskazać, iż kwestie bezumownego korzystania z cudzej rzeczy regulują przepisy art. 224, 225 oraz art. 674 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Jak wynika z ww. art. 224 i 225 k.c. w przypadku (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy prawidłowe jest wystawianie noty księgowej za bezumowne korzystanie z lokalu?

Fragment:

(...) lub dobrej wierze od chwili, w której dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy obowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy, zwrotu pożytków oraz odszkodowania z powodu zużycia, pogorszenia lub utraty rzeczy. Wynagrodzeniem za korzystanie z rzeczy objęte jest wszystko, co właściciel mógłby uzyskać, gdyby odpłatnie, na podstawie odpowiedniego stosunku prawnego oddał rzecz do odpłatnego korzystania innemu podmiotowi. O tym, czy bezumowne korzystanie z lokalu po zakończeniu umowy najmu (dzierżawy) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, decydować muszą w każdym przypadku konkretne okoliczności. W sytuacji, gdy po zakończeniu stosunku zobowiązaniowego najemca (dzierżawca) nie chce opuścić nieruchomości, a wynajmujący (wydzierżawiający) dążąc do tego wytoczy przeciwko niemu powództwo o wydanie rzeczy, zasadne jest (...)

2011
1
cze

Istota:

Opodatkowanie zapłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Fragment:

(...) o wydanie rzeczy obowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy, zwrotu pożytków oraz odszkodowania z powodu zużycia, pogorszenia lub utraty rzeczy. Wynagrodzeniem za korzystanie z rzeczy objęte jest wszystko, co właściciel mógłby uzyskać, gdyby odpłatnie, na podstawie odpowiedniego stosunku prawnego oddał rzecz do odpłatnego korzystania innemu podmiotowi. Na podstawie powyższej analizy przepisów należy stwierdzić, że przy rozstrzygnięciu wątpliwości czy bezumowne korzystanie z lokalu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, decydują w każdym przypadku konkretne okoliczności. W przypadku, gdy po zakończeniu stosunku zobowiązaniowego najemca (dzierżawca) nie chce opuścić nieruchomości, a wynajmujący (wydzierżawiający) dążąc do tego wytoczy przeciwko niemu powództwo o wydanie rzeczy, zasadne jest przyjęcie, że pomiędzy wynajmującym (...)

2011
1
cze

Istota:

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z lokalu (odszkodowanie) nie podlega opodatkowaniu po wypowiedzeniu umowy dzierżawy i podjęciu czynności zmierzających do odzyskania nieruchomości.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2008 r. (data wpływu 25 marca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości po wypowiedzeniu umowy dzierżawy – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 25 marca 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wynagrodzenia (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy kara za korzystanie z przedmiotu najmu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Fragment:

(...) lub dobrej wierze od chwili, w której dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy obowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy, zwrotu pożytków oraz odszkodowania z powodu zużycia, pogorszenia lub utraty rzeczy. Wynagrodzeniem za korzystanie z rzeczy objęte jest wszystko, co właściciel mógłby uzyskać, gdyby odpłatnie, na podstawie odpowiedniego stosunku prawnego oddał rzecz do odpłatnego korzystania innemu podmiotowi. O tym, czy bezumowne korzystanie z lokalu po zakończeniu umowy najmu (dzierżawy) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, decydować muszą w każdym przypadku konkretne okoliczności. W sytuacji, gdy po zakończeniu stosunku zobowiązaniowego najemca (dzierżawca) nie chce opuścić nieruchomości, a wynajmujący (wydzierżawiający) dążąc do tego wytoczy przeciwko niemu powództwo o wydanie rzeczy, zasadne jest (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Jaka jest wysokość stawki, termin odprowadzenia zaliczki na podatek, termin złożenia zeznania?

Fragment:

(...) wypadku na zajmowanie jego lokalu bez tytułu prawnego, wówczas wystąpi opodatkowanie świadczenia usług o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy. Z przedstawionego przez Wnioskodawcę stanu faktycznego wynika, iż bezumowne korzystanie z lokalu zostanie potwierdzone zawarciem ugody a następnie od dnia 01.04.2007 r. zawarciem umowy najmu. Uwzględniając powyższe, Naczelnik tutejszego urzędu stoi na stanowisku, iż w przedstawionym przez Podatnika stanie faktycznym odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.W myśl art. 113 ust. 1 ustawy zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 10.000 euro. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku VAT. Właściwą stawką podatku dla wykonywanych usług najmu powierzchni użytkowych jest stawka podatku (...)