Bezskuteczność egzekucji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to bezskuteczność egzekucji. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Z treści art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej nie wynika obowiązek uzyskania formalnego orzeczenia o bezskuteczności egzekucji dla wydania orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej członka zarządu spółki za zaległości podatkowe tejże spółki powstałe w okresie sprawowania funkcji kierowniczej w spółce. Dla stwierdzenia bezskuteczności egzekucji w rozumieniu przepisu art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej istotne znaczenie ma okoliczność, czy egzekucję skierowano do wszystkich składników majątku spółki i czy wykorzystane zostały wszystkie możliwe sposoby egzekucji w warunkach danej sprawy. Zasadnicze znaczenie w tej kwestii mogą mieć protokoły organu egzekucyjnego (egzekutora) z czynności egzekucyjnych i zawarte w nich ustalenia.

Fragment:

(...) po przeprowadzeniu postępowania egzekucyjnego. Na poparcie tego poglądu powołał wyrok WSA w Olsztynie z dnia 24 marca 2005 r., sygn. akt I SA/Ol 345/04, ZNSA 2005, nr 1, s. 98) oraz stanowisko piśmiennictwa (B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Wydawnictwo Unimex, Wrocław 2005, s. 469). Ponadto, zdaniem pełnomocnika podatnika, Spółka w dacie pism organu egzekucyjnego (24 maja 2004 r.), na które powołał się Sąd, stwierdzając bezskuteczność egzekucji, dysponowała nieruchomością przy ul. G. w B. W stosunku do tej nieruchomości była prowadzona egzekucja. Co więcej, w dniach 25 maja 2004 r. oraz 10 lipca 2004 r. organ podatkowy zgłosił komornikowi wierzytelności Skarbu Państwa należne Pierwszemu Urzędowi Skarbowemu w Białymstoku. Liczył zatem na zaspokojenie tych wierzytelności z należności ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Oznacza to, że istniał majątek Spółki, z którego można było (...)

2011
1
cze

Istota:

1. Bezskuteczność egzekucji w postępowaniu na podstawie art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej może być wykazana przez organy podatkowe wszelkimi środkami dowodowymi.
2. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17.06.1966 r. nie przewiduje aktu prawnego w postaci stwierdzenia bezskuteczności egzekucji.
3. Przepis art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej jest przepisem tak materialnoprawnym jak i formalnoprawnym.

Fragment:

(...) nie wynika, by organ egzekucyjny miał podstawy prawne do stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Naczelny Sąd Administracyjny wobec braku definicji ustawowej terminu bezskuteczności egzekucji odwołał się do potocznego rozumienia tego terminu zawartego w Słowniku języka polskiego pod redakcją M. Szymczaka PWN W-wa 1992, gdzie termin ten oznacza się jako nieprzynoszenie pożądanych efektów, daremność, bezowocność. Stanowisko zawarte we wskazanym wyżej wyroku co do tego, że bezskuteczność egzekucji w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej może być wykazana przez organy podatkowe wszelkimi środkami dowodowymi, Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznający niniejszą skargę kasacyjną w pełni podziela. Pogląd taki prezentowany jest też w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 31 stycznia 2007 r., sygn. akt I FSK 508/06 opubl. w LEX nr 285287, jak i w orzecznictwie Sądu Najwyższego na tle podobnych uregulowań zawartych w (...)

2011
1
cze

Istota:

Bezskuteczność egzekucji to faktyczna niemożność zaspokojenia wierzyciela, a nie formalne zakończenie postępowania egzekucyjnego. To ostatnie oznacza jedynie, że nie będą już podejmowane dalsze czynności zmierzające do wyegzekwowania w tym trybie należności. Dla efektów rzeczowych (skutków) egzekucji jest to fakt bez znaczenia.

Fragment:

(...) za jej zaległości podatkowe między innymi od bezskuteczności egzekucji z majątku spółki. Bezskuteczność egzekucji to faktyczna niemożność zaspokojenia wierzyciela, a nie formalne zakończenie postępowania egzekucyjnego. To ostatnie oznacza jedynie, że nie będą już podejmowane dalsze czynności zmierzające do wyegzekwowania w tym trybie należności. Dla efektów rzeczowych (skutków) egzekucji jest to fakt bez znaczenia. Wyjaśnienie przez Sąd I instancji treści pojęcia "bezskuteczność egzekucji" w pełni odpowiada regułom interpretacji językowej wspartej nadto względami wykładni celowościowej. Odniesienie się w uzasadnieniu skargi kasacyjnej do realiów rozpoznawanej sprawy nie koresponduje z zarzutem błędnej wykładni prawa. Są to bowiem kwestie związane z ustaleniem stanu faktycznego sprawy, a więc o charakterze procesowym. 2. Zarzut naruszenia art. 174 pkt 2 ppsa w ogóle nie kwalifikuje się do merytorycznego rozpoznania. Przepis ten określa (...)

2011
1
maj

Istota:

O bezskuteczności postępowania egzekucyjnego nie musi przesądzać wyłącznie fakt umorzenia postępowania tego postępowania. Nie przesądza o tym ani treść art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej, ani treść art. 59 § 2 i 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jednakże działania organu egzekucyjnego muszą nie pozostawiać wątpliwości co do tego, że egzekwowana wierzytelność nie może być zaspokojona z jakiejkolwiek części majątku spółki.

Fragment:

(...) spółki. Jak wynika z uzasadnienia zaskarżonego orzeczenia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach nie zbadał w pełni wszystkich okoliczności, które w ocenie strony przeciwnej, a więc odwoławczego organu podatkowego przemawiały za uznaniem prowadzonej egzekucji za bezskuteczną. Świadczy o tym poddanie w wątpliwość braku możliwości egzekucji należności od Macieja M. oraz T.Z.AS. Mając na uwadze, że ten ostatni podmiot ma siedzibę poza granicami kraju, aby ocenić bezskuteczność egzekucji co poddaje w wątpliwość Sąd, stan faktyczny odnośnie kwestii egzekucyjnych należałoby skonfrontować z treścią przepisów rozdziału 7 Działu I ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji regulujących korzystanie z pomocy obcego państwa przy dochodzeniu należności pieniężnych powstałych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Tymczasem w zaskarżonej przez Rolanda D. decyzji podatkowy organ odwoławczy przedstawia w tym zakresie, a także w (...)

2011
1
kwi

Istota:

W jaki sposób należy rozumieć słowa "egzekucja" oraz "egzekucja bezskuteczna" stosowane w przepisach prawa podatkowego?

Fragment:

(...) żadnych dowodów mogących stanowić podstawę do zwolnienia z odpowiedzialności za zaległości w/w Spółki. Tut. Organ Podatkowy w dniu 23.09.2005 r. wydał 19 decyzji, w których orzekł o odpowiedzialności podatkowej Pani X - Prezesa Zarządu Spółki za zaległości podatkowe Spółki Akcyjnej "A". Po wniesieniu odwołań od w/w decyzji sprawa przeniesienia odpowiedzialności podatkowej na osobę trzecią (obejmująca również przesłanki orzeczenia tej odpowiedzialności a więc bezskuteczność egzekucji) była przedmiotem badania przez Organ odwoławczy - Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie. Na podstawie uzyskanych informacji z Izby Skarbowej w Krakowie ustalono, ze obecnie Pani X złożyła 17 skarg do Sądu Administracyjnego na decyzje wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie. Pomimo tego, że o interpretację zwróciła się Pani X (gdyż wniosek został podpisany przez indywidualną osobę fizyczną bez wskazania pełnionej funkcji w spółce) i z treści (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy podatnikowi przysługuje zwrot wpłaconego do kasy urzędu podatku należnego od towarów i usług, który stanowi różnicę pomiędzy podatkiem naliczonym przy zakupie towaru a podatkiem należnym przy jego sprzedaży w sytuacji gdy nie uzyskano zapłaty za sprzedany towar a egzekucja długu jest bezskuteczna.

Fragment:

(...) Podatniczka prowadząca działalność gospodarczą, dokonała odliczenia podatku naliczonego przy zakupie towaru. Następnie towar sprzedała z marżą, a czynność tę opodatkowała podatkiem od towarów i usług. Powstałą w wyniku rozliczenia obu transakcji różnicę tj. nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym wpłaciła do właściwego urzędu skarbowego. Ponieważ Podatniczka nie otrzymała zapłaty za sprzedany towar a egzekucja długu jest bezskuteczna, uważa, że przysługuje Jej zwrot wpłaconego do kasy urzędu podatku należnego od towarów i usług, który stanowi różnicę pomiędzy podatkiem naliczonym przy zakupie towaru a podatkiem należnym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Środzie Śl. działając na podstawie art. 14 a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) dokonał oceny stanowiska zawartego w przedmiotowym wniosku i stwierdził, że jest ono nieprawidłowe. W oparciu o stan faktyczny (...)