Bezrobotny | Interpretacje podatkowe

Bezrobotny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to bezrobotny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Świadczone przez Wnioskodawcę w ramach Projektu usługi szkoleniowe w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych, podlegają zwolnieniu od podatku VAT jako usługi szkoleniowe w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Natomiast czynności dodatkowe w tym m.in. konsultacje ze specjalistami, doradztwo zawodowe, czy też udzielanie bezrobotnym wsparcia w poszukiwaniu zatrudnienia a następnie w utrzymaniu zatrudnienia podlegają zwolnieniu od podatku VAT jako usługi ściśle związane z usługą kształcenia zawodowego i niezbędne do wykonania usługi podstawowej. W związku z tym, że usługi te są w całości finansowane ze środków publicznych, to w konsekwencji podlegają zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy.
Fragment:
Po zakończonym etapie działań aktywizacyjnych w postaci kursów i szkoleń zawodowych oraz z zakresu kompetencji społecznych, Wnioskodawca planuje udzielać bezrobotnym wsparcia w poszukiwaniu zatrudnienia poprzez pomoc w wyszukaniu miejsca pracy, które odpowiadałoby udoskonalonemu/zmodyfikowanemu przygotowaniu zawodowemu osoby (etap trzeci Projektu). W ramach wsparcia w poszukiwaniu pracy - osoba bezrobotna będzie mogła zostać skierowana na dalsze kursy, które są konieczne lub pomocne w utrzymaniu zatrudnienia (zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez osobę bezrobotną, pracodawcę lub opiekuna osoby bezrobotnej). Działania z zakresu wsparcia bezrobotnego w wyszukaniu pracy są ściśle związane z pozostałymi elementami Projektu i służyć mają „ zamknięciu ” procesu edukacji danej osoby bezrobotnej, tj. doprowadzeniu do zamierzonego efektu działań aktywizacyjnych (szkoleń) jakim jest faktyczne znalezienie i utrzymanie zatrudnienia lub podjęcie działalności gospodarczej. Przy czym zakres takich działań może być różny w stosunku do poszczególnych osób ponieważ celem Projektu jest zwykle takie przekwalifikowanie osoby bezrobotnej aby była ona w stanie samodzielnie znaleźć zatrudnienie. Na poszczególnych etapach Projektu, obok prowadzenia szkoleń/kursów/warsztatów nakierowanych na wprowadzenie danych (...)
2017
16
maj

Istota:
Owiadczone przez Wnioskodawce w ramach Projektu us3ugi szkoleniowe w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych, podlegaj1 zwolnieniu od podatku VAT jako us3ugi szkoleniowe w zakresie kszta3cenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Natomiast czynnooci dodatkowe w tym m.in. konsultacje ze specjalistami, doradztwo zawodowe, czy te? udzielanie bezrobotnym wsparcia w poszukiwaniu zatrudnienia a nastepnie w utrzymaniu zatrudnienia podlegaj1 zwolnieniu od podatku VAT jako us3ugi ociole zwi1zane z us3ug1 kszta3cenia zawodowego i niezbedne do wykonania us3ugi podstawowej. W zwi1zku z tym, ?e us3ugi te s1 w ca3ooci finansowane ze orodków publicznych, to w konsekwencji podlegaj1 zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy.
Fragment:
W trakcie wsparcia w poszukiwaniu pracy - z inicjatywy pracodawcy lub bezrobotnego oraz opiekunów bezrobotnego delegowanych przez Spó3ke, osoba bezrobotna bedzie mog3a zostaa skierowana na dalsze kursy, które s1 w jej ocenie - lub w ocenie pracodawcy lub opiekuna osoby bezrobotnej - konieczne lub pomocne w utrzymaniu zatrudnienia przez dan1 osobe. Wnioskodawca zamierza aktywnie wspó3pracuj1c z pracodawc1, dobraa odpowiednie szkolenia i metody s3u?1ce utrzymaniu pracy przez dan1 osobe. Dzia3ania z zakresu wsparcia bezrobotnego w wyszukaniu pracy s1 ociole zwi1zane z pozosta3ymi elementami Projektu i s3u?ya maj1 „ zamknieciu ” procesu edukacji danej osoby bezrobotnej, tj. doprowadzenia do zamierzonego efektu dzia3an aktywizacyjnych (szkolen) jakim jest faktyczne znalezienie i utrzymanie zatrudnienia lub podjecie dzia3alnooci gospodarczej, przy czym jak wskazano powy?ej zakres takich dzia3an mo?e bya ró?ny w stosunku do poszczególnych osób poniewa? celem Projektu jest zwykle takie przekwalifikowanie osoby bezrobotnej aby by3a ona w stanie samodzielnie znaleYa zatrudnienie. Osoba taka podlega jednak monitoringowi opiekuna i w razie potrzeby proponowane s1 jej/pracodawcy odpowiednie kursy czy szkolenia, maj1ce na celu utrzymanie podjetego zatrudnienia.
2017
15
sty

Istota:
Świadczone przez Wnioskodawcę w ramach pierwszego i drugiego etapu realizacji Projektu czynności w postaci usług szkoleniowych w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych, podlegają zwolnieniu od podatku VAT jako usługi szkoleniowe w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Natomiast czynności wykonywane po zakończonym kursie/szkoleniu, tj. udzielania bezrobotnym wsparcia – przygotowanego już do powrotu na rynek pracy, wyposażonego w kompetencje społeczne i zawodowe – w poszukiwaniu zatrudnienia poprzez monitoring i oferowanie działań mających pomóc danej osobie w utrzymaniu zatrudnienia, podlegają zwolnieniu od podatku VAT jako usługi ściśle związane z usługą kształcenia zawodowego i niezbędne do wykonania usługi podstawowej. W sytuacji gdy usługi te są finansowane w całości ze środków publicznych, podlegają zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy.
Fragment:
W trakcie wsparcia w poszukiwaniu pracy - z inicjatywy pracodawcy lub bezrobotnego oraz opiekunów bezrobotnego delegowanych przez Spółkę, osoba bezrobotna będzie mogła zostać skierowana na dalsze kursy, które są w jej ocenie - lub w ocenie pracodawcy lub opiekuna osoby bezrobotnej - konieczne lub pomocne w utrzymaniu zatrudnienia przez daną osobę. Wnioskodawca zamierza aktywnie współpracując z pracodawcą, dobrać odpowiednie szkolenia i metody służące utrzymaniu pracy przez daną osobę. Działania z zakresu wsparcia bezrobotnego w wyszukaniu pracy są ściśle związane z pozostałymi elementami Projektu, i służyć mają „ zamknięciu ” procesu edukacji danej osoby bezrobotnej, tj. doprowadzenia do zamierzonego efektu działań aktywizacyjnych (szkoleń) jakim jest faktyczne znalezienie i utrzymanie zatrudnienia lub podjęcie działalności gospodarczej, przy czym jak wskazano powyżej zakres takich działań może być różny w stosunku do poszczególnych osób ponieważ celem Projektu jest zwykle takie przekwalifikowanie osoby bezrobotnej aby była ona w stanie samodzielnie znaleźć zatrudnienie. Osoba taka podlega jednak monitoringowi opiekuna i w razie potrzeby proponowane są jej/pracodawcy odpowiednie kursy czy szkolenia, mające na celu utrzymanie podjętego zatrudnienia.
2016
17
gru
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Bezrobotny
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.