Bezrobotny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to bezrobotny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
16
maj

Istota:

Świadczone przez Wnioskodawcę w ramach Projektu usługi szkoleniowe w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych, podlegają zwolnieniu od podatku VAT jako usługi szkoleniowe w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Natomiast czynności dodatkowe w tym m.in. konsultacje ze specjalistami, doradztwo zawodowe, czy też udzielanie bezrobotnym wsparcia w poszukiwaniu zatrudnienia a następnie w utrzymaniu zatrudnienia podlegają zwolnieniu od podatku VAT jako usługi ściśle związane z usługą kształcenia zawodowego i niezbędne do wykonania usługi podstawowej. W związku z tym, że usługi te są w całości finansowane ze środków publicznych, to w konsekwencji podlegają zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy.

Fragment:

Po zakończonym etapie działań aktywizacyjnych w postaci kursów i szkoleń zawodowych oraz z zakresu kompetencji społecznych, Wnioskodawca planuje udzielać bezrobotnym wsparcia w poszukiwaniu zatrudnienia poprzez pomoc w wyszukaniu miejsca pracy, które odpowiadałoby udoskonalonemu/zmodyfikowanemu przygotowaniu zawodowemu osoby (etap trzeci Projektu). W ramach wsparcia w poszukiwaniu pracy - osoba bezrobotna będzie mogła zostać skierowana na dalsze kursy, które są konieczne lub pomocne w utrzymaniu zatrudnienia (zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez osobę bezrobotną, pracodawcę lub opiekuna osoby bezrobotnej). Działania z zakresu wsparcia bezrobotnego w wyszukaniu pracy są ściśle związane z pozostałymi elementami Projektu i służyć mają „ zamknięciu ” procesu edukacji danej osoby bezrobotnej, tj. doprowadzeniu do zamierzonego efektu działań aktywizacyjnych (szkoleń) jakim jest faktyczne znalezienie i utrzymanie zatrudnienia lub podjęcie działalności gospodarczej. Przy czym zakres takich działań może być różny w stosunku do poszczególnych osób ponieważ celem Projektu jest zwykle takie przekwalifikowanie osoby bezrobotnej aby była ona w stanie samodzielnie znaleźć zatrudnienie. Na poszczególnych etapach Projektu, obok prowadzenia szkoleń/kursów/warsztatów nakierowanych na wprowadzenie danych (...)

2017
15
sty

Istota:

Owiadczone przez Wnioskodawce w ramach Projektu us3ugi szkoleniowe w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych, podlegaj1 zwolnieniu od podatku VAT jako us3ugi szkoleniowe w zakresie kszta3cenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Natomiast czynnooci dodatkowe w tym m.in. konsultacje ze specjalistami, doradztwo zawodowe, czy te? udzielanie bezrobotnym wsparcia w poszukiwaniu zatrudnienia a nastepnie w utrzymaniu zatrudnienia podlegaj1 zwolnieniu od podatku VAT jako us3ugi ociole zwi1zane z us3ug1 kszta3cenia zawodowego i niezbedne do wykonania us3ugi podstawowej. W zwi1zku z tym, ?e us3ugi te s1 w ca3ooci finansowane ze orodków publicznych, to w konsekwencji podlegaj1 zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy.

Fragment:

W trakcie wsparcia w poszukiwaniu pracy - z inicjatywy pracodawcy lub bezrobotnego oraz opiekunów bezrobotnego delegowanych przez Spó3ke, osoba bezrobotna bedzie mog3a zostaa skierowana na dalsze kursy, które s1 w jej ocenie - lub w ocenie pracodawcy lub opiekuna osoby bezrobotnej - konieczne lub pomocne w utrzymaniu zatrudnienia przez dan1 osobe. Wnioskodawca zamierza aktywnie wspó3pracuj1c z pracodawc1, dobraa odpowiednie szkolenia i metody s3u?1ce utrzymaniu pracy przez dan1 osobe. Dzia3ania z zakresu wsparcia bezrobotnego w wyszukaniu pracy s1 ociole zwi1zane z pozosta3ymi elementami Projektu i s3u?ya maj1 „ zamknieciu ” procesu edukacji danej osoby bezrobotnej, tj. doprowadzenia do zamierzonego efektu dzia3an aktywizacyjnych (szkolen) jakim jest faktyczne znalezienie i utrzymanie zatrudnienia lub podjecie dzia3alnooci gospodarczej, przy czym jak wskazano powy?ej zakres takich dzia3an mo?e bya ró?ny w stosunku do poszczególnych osób poniewa? celem Projektu jest zwykle takie przekwalifikowanie osoby bezrobotnej aby by3a ona w stanie samodzielnie znaleYa zatrudnienie. Osoba taka podlega jednak monitoringowi opiekuna i w razie potrzeby proponowane s1 jej/pracodawcy odpowiednie kursy czy szkolenia, maj1ce na celu utrzymanie podjetego zatrudnienia.

2016
17
gru

Istota:

Świadczone przez Wnioskodawcę w ramach pierwszego i drugiego etapu realizacji Projektu czynności w postaci usług szkoleniowych w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych, podlegają zwolnieniu od podatku VAT jako usługi szkoleniowe w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Natomiast czynności wykonywane po zakończonym kursie/szkoleniu, tj. udzielania bezrobotnym wsparcia – przygotowanego już do powrotu na rynek pracy, wyposażonego w kompetencje społeczne i zawodowe – w poszukiwaniu zatrudnienia poprzez monitoring i oferowanie działań mających pomóc danej osobie w utrzymaniu zatrudnienia, podlegają zwolnieniu od podatku VAT jako usługi ściśle związane z usługą kształcenia zawodowego i niezbędne do wykonania usługi podstawowej. W sytuacji gdy usługi te są finansowane w całości ze środków publicznych, podlegają zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy.

Fragment:

W trakcie wsparcia w poszukiwaniu pracy - z inicjatywy pracodawcy lub bezrobotnego oraz opiekunów bezrobotnego delegowanych przez Spółkę, osoba bezrobotna będzie mogła zostać skierowana na dalsze kursy, które są w jej ocenie - lub w ocenie pracodawcy lub opiekuna osoby bezrobotnej - konieczne lub pomocne w utrzymaniu zatrudnienia przez daną osobę. Wnioskodawca zamierza aktywnie współpracując z pracodawcą, dobrać odpowiednie szkolenia i metody służące utrzymaniu pracy przez daną osobę. Działania z zakresu wsparcia bezrobotnego w wyszukaniu pracy są ściśle związane z pozostałymi elementami Projektu, i służyć mają „ zamknięciu ” procesu edukacji danej osoby bezrobotnej, tj. doprowadzenia do zamierzonego efektu działań aktywizacyjnych (szkoleń) jakim jest faktyczne znalezienie i utrzymanie zatrudnienia lub podjęcie działalności gospodarczej, przy czym jak wskazano powyżej zakres takich działań może być różny w stosunku do poszczególnych osób ponieważ celem Projektu jest zwykle takie przekwalifikowanie osoby bezrobotnej aby była ona w stanie samodzielnie znaleźć zatrudnienie. Osoba taka podlega jednak monitoringowi opiekuna i w razie potrzeby proponowane są jej/pracodawcy odpowiednie kursy czy szkolenia, mające na celu utrzymanie podjętego zatrudnienia.