US.III/415-20/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy otrzymane przez osobę bezrobotną jednorazowe środki finansowe z Powiatowego Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

US.III/415-20/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. Fundusz Pracy
  2. bezrobocie
  3. dofinansowanie
  4. rozpoczęcie działalności gospodarczej
  5. źródła przychodu
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zakres przedmiotowy i podmiotowy

POSTANOWIENIE

Na podstawie;

art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.04.2005 r. Pani Izabeli R. w sprawie wydania pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie ustalenia, czy otrzymane przez osobę bezrobotną jednorazowe środki finansowe z Powiatowego Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ełku stwierdza, że przedstawione stanowisko w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02.05.2O05 r. Pani Izabela R. zwróciła się z zapytaniem w sprawie udzielenia interpretacji przepisów prawa podatkowego, a mianowicie czy otrzymane przez osobę bezrobotną jednorazowe środki finansowe z Powiatowego Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem docnodowym od osób fizycznych.

Ze stanu faktycznego opisanego w zapytaniu z dnia 23.04.2005 r. wynika, iż Powiatowy Urząd Pracy przyznał Pani Izabeli R. jako osobie bezrobotnej jednorazowo środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w ramach "Warmińsko-Mazurskiego Programu Przeciwdziałania Długotrwałemu Bezrobociu 2004" projekt posiłkowy "Czas na zmianę" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ocenie Podatnika na tle takich okoliczności faktycznych otrzymane jednorazowo środki finansowe z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a tym samym nie podlegają ewidencjonowaniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) (Dz. U. Nr 70, poz. 630) zarządzono zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od przyznanych bezrobotnemu środków z Funduszu Pracy, o których mowa w § 1 pkt i lit. b i c, rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy (Dz. U. Nr 196, poz. 2018), stanowiących pomoc de minimis w rozumieniu art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 1O z dnia 13.01.2001 r.) i udzielonych zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.

Powyższe zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych, od 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

W świetle powyższego uzyskanie przez bezrobotnego w 2004 r. i 2005 r. środki finansowe z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz nie stanowią przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z tym nie podlegają ewidencjonowaniu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Interpretacja traci moc wiążącą w przypadku zmiany stanu prawnego.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (art. 235 § 2 pkt 2 Ordynacji podatkowej).

Zgodnie z art. 222 Ordynacji podatkowej zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.