US I.415/8/2005 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy dokonane wypłaty osobom bezrobotnym jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

US I.415/8/2005

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. bezrobocie
  2. podatek dochodowy od osób fizycznych
  3. przychody z innych źródeł
  4. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

W dniu 24.02.2005r. wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca dokonuje wypłaty osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej i uważa, że wypłacane środki są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Przyznawane osobom bezrobotnym, na podstawie art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 ze zm), świadczenia pieniężne na uruchomienie działalności gospodarczej stanowią dla podatników przychód z tzw. innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Świadczenia te nie podlegają jednak opodatkowaniu na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2005r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) (Dz. U. Nr 70, poz. 630). Rozporządzenie to stanowi o zaniechaniu poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od przyznanych bezrobotnemu środków z Funduszu Pracy, o których mowa w par. 1 pkt 1 lit. b i c rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy (Dz. U. Nr 196, poz. 2018) i ma zastosowane do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2005r.

Jednocześnie tut. organ podatkowy informuje, iż niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego z zapytaniu i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia. Interpretacja ta nie jest wiążąca dla strony, wiąże ona natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.