PM-IV/436-3/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w przypadku otrzymania przez bezrobotnych jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej należy uiścić podatek od spadków i darowizn?

PM-IV/436-3/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. bezrobocie
  2. działalność gospodarcza
  3. świadczenie pieniężne
  1. Podatek od spadków i darowizn (SD) -> Przedmiot opodatkowania -> Zwolnienia

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 142 poz. 1514 z późn. zm.) podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własnosci rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie darowizny.

Zgodnie z art.888 par. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 19 poz. 93 ze zm.) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majatku.Darowizna dochodzi do skutku w drodze umowy jednostronnie zobowiązującej, której treścią jest zarówno zobowiązanie darczyńcy do spełnienia świadczenia pod tytułem darmym na rzecz drugiej strony - obdarowanego tj. do dokonania rozporządzenia i wydania przedmiotu darowizny, jak i oświadczenia obdarowanego o przyjęciu darowizny.

Przyznanie bezrobotnemu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dokonane jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy, a bezrobotnym po spełnieniu przez bezrobotnego warunków określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.Nr 99 poz. 1001 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz.U.Nr 236 poz. 2002).

W sutuacji niedotrzymania przez bezrobotnego warunków określonych w w/w aktach prawnych, osoba która otrzymała środki na podjęcie działalności gospodarczej jest zobowiązana do zwrotu tych środków. W związku z tym nie można tu mówić o umowie jednostronnie zobowiązującej, jak przypadku umowy darowizny.

Analizując definicję umowy darowizny oraz wspomnianą wyżej umowę o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, stwierdza się, że nie można tych dwóch umów ze sobą utożsamiać.

Zatem skoro umowa ta nie jest umową darowizny w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, nie podlega ona podatkowi od spadków i darowizn.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.