PBB1/415-109/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy prawidłowe jest uznanie wartości netto od zakupionych środków trwałych do kosztów uzyskania przychodów ( wszystkie są amortyzowane w 100% ) , w sytuacji gdy środki trwałe zakupiono ze środków Funduszu Pracy przyznanych bezrobotnemu na podjęcie działalności gospodarczej.

PBB1/415-109/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. Fundusz Pracy
  2. bezrobocie
  3. działalność gospodarcza
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

Z treści złożonego pisma wynika , że prowadzi Pan działalność gospodarczą - firma usługowa XXX . Zwrócił się Pan z pytaniem : czy prawidłowe jest uznanie wartości netto od zakupionych środków trwałych do kosztów uzyskania przychodów ( wszystkie są amortyzowane w 100% ) , w sytuacji gdy środki trwałe zakupiono ze środków Funduszu Pracy przyznanych bezrobotnemu na podjęcie działalności gospodarczej.Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane są przez urząd pracy w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31.08.2004r. w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczeji , refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy (Dz.U.Nr196,poz.2018). Przyznane bezrobotnemu jednorazowo środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, przed jej rozpoczęciem nie stanowią przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, natomiast stanowią przychód z innych źródeł, o którym mowa w art.10 ust.1 pkt 9 w związku z art.20 ust.1 ustawy o podatku dochodowym. Środki te są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art.21 ust.1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym. Jeżeli po rozpoczęciu działalności gospodarczej, zakupione składniki majątku zostały uznane przez Pana za środki trwałe, to środki trwałe podlegają odpisom amortyzacyjnym na mocy art.22f ust.3. Zgodnie z tym artykułem , w przypadku gdy jednostkowa wartość początkowa nabytych składników majątku jest równa lub niższa niż 3500zł, podatnicy z zastrzeżeniem art.22d ust.1 mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art.22h-22m, albo jednorazowo - w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym. Z uwagi na treść art.23 ust.1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych z tyt. zużycia środków trwałych dokonywanych , wg zasad określonych w art.22a-22o ustawy, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Ponieważ wydatki na zakup środków trwałych zostały sfinansowane w całości ze środków, które otrzymał Pan na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, to odpisy amortyzacyjne od tych środków trwałych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.