IBPBII/1/415-213/10/HK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy należy wykonać dyspozycje art. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadkach, gdy osoba bezrobotna podjęła świadczenia wypłacone z Europejskiego Funduszu Społecznego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 lutego 2010r. (data wpływu do tut. Biura – 23 lutego 2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wystawienia przez organ zatrudnienia informacji PIT–11 w związku z przekazaniem osobie bezrobotnej świadczeń wypłaconych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lutego 2010r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie obowiązku wystawienia przez organ zatrudnienia informacji PIT–11 w związku z przekazaniem osobie bezrobotnej świadczeń wypłaconych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W przedmiotowym wniosku zostały przedstawione następujące stany faktyczne:

Wnioskodawca powołując się na art. 39 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stwierdza, iż w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w (...) art. 35 w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu (...) - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru.

Ponadto wnioskodawca powołując się na treść art. 35 ww. ustawy wskazuje, iż do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane organy zatrudnienia - od świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy.

Wnioskodawca wskazał następujące stany faktyczne:

 1. Osoba bezrobotna:
  • nie podjęła należnych świadczeń z Funduszu Pracy,
  • świadczenia należne w roku podatkowym 2008 podjęła w roku podatkowym 2009,
  • podjęła świadczenia wypłacane z Funduszu Pracy zwolnione od podatku.
 2. Osoba poszukująca pracy, niepozostająca w zatrudnieniu, podjęła świadczenia zwolnione od podatku wypłacone z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 3. Osoba bezrobotna podjęła świdczenia wypłacone z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy należy wykonać dyspozycje art. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadkach, gdy osoba bezrobotna podjęła świdczenia wypłacone z Europejskiego Funduszu Społecznego...

Wnioskodawca przywołuje treść art. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie którego w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w (...) art. 35 w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu (...) - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru.

Ponadto wnioskodawca powołuje się na treść art. 35 powyższej ustawy, zgodnie z którym do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane organy zatrudnienia - od świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy.

Wobec powyższego zdaniem wnioskodawcy, jeżeli osoba bezrobotna podjęła świadczenie wypłacone z Europejskiego Funduszu Społecznego, to nie ma obowiązku przekazywania podatnikowi i urzędowi skarbowemu imiennych informacji, o których mowa w art. 39.

Zaznacza się, iż powyżej przywołano stanowisko dotyczące tylko zagadnień podnoszonych w przytoczonym pytaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, iż niniejszą interpretacją dokonano jedynie oceny stanowiska zajętego odnośnie pytania przywołanego w tejże interpretacji. Rozstrzygnięcie wniosku w pozostałym zakresie zostanie dokonane interpretacjami indywidualnymi: Znak IBPB II/415-211/10/HK, Znak IBPB II/415-212/10/HK.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów zwolnionych na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c wymienionej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy – w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2009r. - wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

 1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
 2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów;

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 118 powyższej ustawy wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz wartość świadczeń rzeczowych, z tytułu:

 1. studiów podyplomowych,
 2. szkoleń i przygotowania zawodowego dorosłych,
 3. egzaminów lub licencji,
 4. badań lekarskich lub psychologicznych,
 5. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

-otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawca wypłaca świadczenia z Europejskiego Funduszu Społecznego osobom bezrobotnym.

W myśl art. 35 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane organy zatrudnienia - od świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy.

Stosownie do treści art. 39 ust. 1 ww. ustawy, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11), z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

Przy czym zauważyć należy, iż zgodnie z pkt 4 objaśnień do informacji o dochodach (PIT-11) w kwocie przychodów nie uwzględnia się przychodów wolnych od podatku na podstawie przepisów ustawy oraz przychodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Wyjątek dotyczy ściśle określonych dochodów zwolnionych, wskazanych w treści art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; te dochody winny być wykazane w PIT-11.

Zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W tak przedstawionym stanie faktycznym, mając na względzie powołane przepisy stwierdzić należy, że jeżeli istotnie wnioskodawca przekazał bezrobotnym świadczenia sfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i środki te nie wchodziły w skład Funduszu Pracy (nie zasiliły go), czyli w efekcie organ zatrudnienia nie dokonał świadczeń z Funduszu Pracy, to wówczas nie występuje obowiązek wystawienia informacji PIT-11, bowiem wystawienie informacji PIT-11, w świetle art. 35 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 39 ust. 1 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ciąży na wnioskodawcy – organie zatrudnienia w sytuacji, gdy przekazuje świadczenia wypłacone z Funduszu Pracy. Nie mniej należy jednak stwierdzić, iż w sytuacji gdy przekazywane przez niego świadczenia nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania i nie są to istotnie świadczenia z Funduszu Pracy, co nie jest przedmiotem oceny dokonywanej niniejszą interpretacją, bowiem nie jest to również przedmiotem złożonego wniosku – to na wnioskodawcy ciąży obowiązek wystawienia PIT-8C, stosownie do brzmienia art. 42a powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, jeżeli istotnie przekazywane przez wnioskodawcę świadczenia nie są świadczeniami z Funduszu Pracy, to nie ciąży na nim obowiązek wystawienia informacji PIT-11.

Powyższe oznacza, że w przedmiotowej sprawie stanowisko wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.