DG/415-6/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wydatki na zakup towarów, narzędzi i innych wyrobów np. wyposażenia, sfinansowane środkami z Funduszu Pracy, otrzymanymi na rozpoczęcie działalności gospodarczej, stanowia koszt uzyskania przychodu?

DG/415-6/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. bezrobocie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów

Podatnik w dniu 27.12.2005 r. jako osoba bezrobotna podpisał umowę z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy, działającego z upoważnienia Starosty, o przyznanie jednorazowych środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej.

W opisanym stanie faktycznym Podatnik zadał następujące pytanie: czy towary handlowe, narzędzia i inne wyroby np. wyposażenie zakupione z dofinansowania dla osoby bezrobotnej, otrzymanego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy może wliczyć do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej?

Zdaniem Podatnika, opisany stan faktyczny pozwala zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie zakupione towary handlowe, narzędzia i inne wyroby, sfinansowane ze środków przyznanych z Funduszu Pracy.

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego sprawy, stanowiska przedstawionego przez Podatnika oraz obowiązujących w omawianym zakresie przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, że stanowisko Podatnika jest w części prawidłowe.

Jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu, jako środki na cel określony w ustawie, pod rygorem ich zwrotu, muszą zostać wykorzystane do utworzenia i rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, a zatem przyczyniają się do powstania źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), czyli pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1010 ze zm.). Biorąc pod uwagę powyższe przyznane podatnikowi środki są objęte zwolnieniem przedmiotowym na podstawie wymienionego przepisu.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 22 ust. 1 w/cyt. ustawy kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu, winien, w myśl powołanego przepisu, spełniać łącznie następujące warunki: pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub ze źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu, nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy.

Oznacza to, iż wydatki związane z nabyciem towarów, narzędzi i innych wyrobów np. wyposażenia sfinansowane ze środków przyznanych osobie bezrobotnej z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej, będą stanowić koszt uzyskania przychodów ze źródła jakie stanowi pozarolnicza działalność gospodarcza, gdyż spełniają kryterium zaliczenia do kategorii kosztu i jednocześnie nie są wymienione w art. 23 ustawy.

Natomiast jeżeli środki, które Podatnik otrzymał na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zostały wykorzystane na zakup środków trwałych to odpisy amortyzacyjne od tej części wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodu.

Stosownie bowiem do art. 23 ust. 1 pkt 45 cyt. ustawy, nie uważa się za koszt uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych według zasad określonych w art. 22a-22o, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

bezrobocie
US I / 415 - 6 / 2006 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.