BI/005-0039/05 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

1) Czy przychód z tytułu zwrotu kosztów przejazdu na szkolenia czy zajęcia w zakresie poradnictwa zawodowego odbywające się poza miejscem zamieszkania w związku ze skierowaniem przez Powiatowy Urząd Pracy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2) Czy środki przyznane bezrobotnemu na podjecie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy są zwolnione z opodatkowania?

BI/005-0039/05

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. bezrobocie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania

Stan faktyczny:

Powiatowy Urząd Pracy w związku ze skierowaniem bezrobotnych na szkolenia i zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego odbywające się poza miejscem zamieszkania zwraca im koszty przejazdu. Ponadto wypłaca bezrobotnym z Funduszu Pracy na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Ocena prawna stanu faktyczne:

Ad.1) Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 102 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wolny od podatku dochodowego jest zwrot kosztów przejazdu bezrobotnego do miejsca pracy lub miejsca odbywania stażu, szkolenia, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy oraz kosztów zakwaterowania bezrobotnego w miejscu pracy, odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, otrzymane na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001),

Biorąc pod powyższe uwagę przychód z tytułu zwrotu kosztów przejazdu na szkolenia i zajęcia w zakresie poradnictwa zawodowego odbywające się poza miejscem zamieszkania w związku ze skierowaniem przez Powiatowy Urząd Pracy otrzymany na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ad.2) Stosownie do treści art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. – opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Minister Finansów w §1 rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2005r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) zarządził zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od przyznanych bezrobotnemu środków z Funduszu Pracy, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b i c rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznania bezrobotnemu środków na podjecie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy (Dz.U. Nr 196, poz. 2018), stanowiących pomoc de minimis w rozumieniu art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z dnia 13.01.2001) i udzielonych zgodnie z przepisami tego rozporządzenia.

Zgodnie z §2 tego rozporządzenia zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2005r.

Mając na uwadze powyższe jeśli przyznane podatnikowi środki na podjęcie działalności gospodarczej spełniły wymogi zakreślone rozporządzeniem z dnia 25 kwietnia 2005r. wówczas przychody z tego tytułu uzyskane w okresie od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2005r. będą zwolnione z opodatkowania.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

bezrobocie
US.III/415-20/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.