Bezrobocie strukturalne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to bezrobocie strukturalne. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy można przy amortyzacji środka trwałego, fabrycznie nowego, od którego dokonano jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w wysokości 30 % wartości początkowej stosować podwyższenie stawki amortyzacyjnej o współczynnik nie większy niż 3,0 przy zakładach położonych na terenie gmin zagrożonych strukturalnym bezrobociem ?

Fragment:

(...) Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie usług ogólnobudowlanych opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na ogólnych zasadach. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się na terenie gminy zagrożonej szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, zaś usługi wykonywane są na tereniecałego kraju. W październiku 2004r kupił Pan fabrycznie nowy kombajn do rozkładania betonu. Kombajn ten, mieszczący się w grupowaniu Klasyfikacji Środków Trwałych w grupie 5 rodzaj 581 został przyjęty do użytkowania w listopadzie 2004r. Następnie dokonał Pan jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej w wysokości 30% tej wartości. Analizując przedstawiony stan faktyczny Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grajewie stwierdził, że przy ustalaniu sposobu dokonywania odpisów amortyzacyjnych w roku 2005r mają zastosowanie przepisy art. 22k, ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku (...)

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie możliwości zastosowania podwyższonej stawki amortyzacji (o współczynniku 3) przy amortyzacji degresywnej dla gmin o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym.

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia informację udzieloną Panu w piśmie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu z dnia 16 kwietnia 2004r. Nr PD-I-415/INT/26/AL/04, dotyczącą interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie możliwości zastosowania podwyższonej stawki amortyzacji (o współczynniku 3) przy amortyzacji degresywnej dla gmin o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym. Zgodnie z art. 22 k ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w przypadku używania środków trwałych, określonych w ust. 1 (tj. maszyn i urządzeń zaliczanych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych oraz środków transportu, z wyjątkiem samochodów osobowych o których mowa w art. 23 ust. 3 a ustawy, w zakładzie danego podatnika położonym na terenie gminy (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy można stosować przyspieszoną amortyzację środków trwałych w 2003 r. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy Zgierz, gdy na 2003 r. nie ogłoszono wykazu gmin o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 28.01.2004 r. - data wpływu 29.01.2004 r. (uzupełnione w dniu 05.02.2004 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 i art. 17 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że w zakresie podatku dochodowego do przedstawionego stanu faktycznego mają zastosowanie przepisy art. 22k ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.), ponieważ w przypadku używania środków trwałych w zakładzie danego podatnika położonym na terenie gminy o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym albo w gminie zagrożonej recesją i degradacją społeczną, których wykaz na podstawie odrębnych przepisów ustala Rada Ministrów - stawki podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych można podwyższyć przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 3,0%. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia (...)

2011
1
sty

Istota:

Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą w mieście Łodzi w związku z tym czy można dla używanych w działalności gospodarczej środków trwałych zastosować podwyższoną stawkę amortyzacyjną, tak jak dla gminy zagrożonej bezrobociem strukturalnym lub gminy zagrożonej recesją i degradacją społeczną.

Fragment:

(...) Odpowiadając na zapytanie z dnia 16.02.2004r. zgodnie z art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź- Polesie informuje: Zgodnie z art. 22k ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w przypadku używania środków trwałych, określonych w ust.1, w zakładzie danego podatnika położonym na terenie gminy o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym albo w gminie zagrożonej recesją i degradacją społeczną, których wykaz na podstawie odrębnych przepisów ustala Rada Ministrów - stawki podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych można podwyższać przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 3,0, dokonując obliczenia odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zasadą określoną w ust. 1. Wykaz gmin o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym określony został w załączniku (...)