Bezrobocie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to bezrobocie. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sie

Istota:

Czy należy wykonać dyspozycje art. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadkach, gdy osoba bezrobotna podjęła świadczenia wypłacone z Europejskiego Funduszu Społecznego?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 lutego 2010r. (data wpływu do tut. Biura – 23 lutego 2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wystawienia przez organ zatrudnienia informacji PIT–11 w związku z przekazaniem osobie bezrobotnej świadczeń wypłaconych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 lutego 2010r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy są przychodem zwolnionym z podatku dochodowego od osób fizycznych?
Czy koszt zakupu towarów handlowych sfinansowanych z tych środków, jest kosztem uzyskania przychodów dla celów podatkowych?
Czy amortyzacja środków trwałych, których zakup został sfinansowanych z tych środków, jest kosztem uzyskania przychodu dla celów podatkowych?

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana S. przedstawione we wniosku z dnia 6 marca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura – 12 marca 2008 r.) uzupełnionym w dniu 29 maja 2008 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości: zwolnienia z opodatkowania jednorazowych środków przyznanych bezrobotnemu na podjęcie działalności gospodarczej – jest prawidłowe, zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy wydatki na zakup towarów, narzędzi i innych wyrobów np. wyposażenia, sfinansowane środkami z Funduszu Pracy, otrzymanymi na rozpoczęcie działalności gospodarczej, stanowia koszt uzyskania przychodu?

Fragment:

(...) Podatnik w dniu 27.12.2005 r. jako osoba bezrobotna podpisał umowę z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy, działającego z upoważnienia Starosty, o przyznanie jednorazowych środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej. W opisanym stanie faktycznym Podatnik zadał następujące pytanie: czy towary handlowe, narzędzia i inne wyroby np. wyposażenie zakupione z dofinansowania dla osoby bezrobotnej, otrzymanego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy może wliczyć do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej? Zdaniem Podatnika, opisany stan faktyczny pozwala zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie zakupione towary handlowe, narzędzia i inne wyroby, sfinansowane ze środków przyznanych z Funduszu Pracy. Po przeanalizowaniu stanu faktycznego sprawy, stanowiska przedstawionego przez Podatnika oraz obowiązujących w omawianym zakresie przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, że stanowisko Podatnika jest w części prawidłowe. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy w przypadku otrzymania przez bezrobotnych jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej należy uiścić podatek od spadków i darowizn?

Fragment:

(...) W myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 142 poz. 1514 z późn. zm.) podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własnosci rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie darowizny. Zgodnie z art.888 par. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 19 poz. 93 ze zm.) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majatku.Darowizna dochodzi do skutku w drodze umowy jednostronnie zobowiązującej, której treścią jest zarówno zobowiązanie darczyńcy do spełnienia świadczenia pod tytułem darmym na rzecz drugiej strony - obdarowanego tj. do dokonania rozporządzenia i wydania przedmiotu darowizny, jak i oświadczenia obdarowanego o przyjęciu darowizny. Przyznanie bezrobotnemu jednorazowych (...)

2011
1
mar

Istota:

1) Czy przychód z tytułu zwrotu kosztów przejazdu na szkolenia czy zajęcia w zakresie poradnictwa zawodowego odbywające się poza miejscem zamieszkania w związku ze skierowaniem przez Powiatowy Urząd Pracy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2) Czy środki przyznane bezrobotnemu na podjecie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy są zwolnione z opodatkowania?

Fragment:

(...) Stan faktyczny: Powiatowy Urząd Pracy w związku ze skierowaniem bezrobotnych na szkolenia i zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego odbywające się poza miejscem zamieszkania zwraca im koszty przejazdu. Ponadto wypłaca bezrobotnym z Funduszu Pracy na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy środki na podjęcie działalności gospodarczej. Ocena prawna stanu faktyczne: Ad.1) Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 102 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wolny od podatku dochodowego jest zwrot kosztów przejazdu bezrobotnego do miejsca pracy lub miejsca odbywania stażu, szkolenia, zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy oraz kosztów zakwaterowania bezrobotnego w miejscu pracy, odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, otrzymane na podstawie ustawy z (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy prawidłowe jest uznanie wartości netto od zakupionych środków trwałych do kosztów uzyskania przychodów ( wszystkie są amortyzowane w 100% ) , w sytuacji gdy środki trwałe zakupiono ze środków Funduszu Pracy przyznanych bezrobotnemu na podjęcie działalności gospodarczej.

Fragment:

(...) Z treści złożonego pisma wynika , że prowadzi Pan działalność gospodarczą - firma usługowa XXX . Zwrócił się Pan z pytaniem : czy prawidłowe jest uznanie wartości netto od zakupionych środków trwałych do kosztów uzyskania przychodów ( wszystkie są amortyzowane w 100% ) , w sytuacji gdy środki trwałe zakupiono ze środków Funduszu Pracy przyznanych bezrobotnemu na podjęcie działalności gospodarczej.Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane są przez urząd pracy w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31.08.2004r. w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczeji , refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy (Dz.U.Nr196,poz.2018). Przyznane bezrobotnemu jednorazowo środki na (...)

2011
1
mar

Istota:

Powiatowy Urząd Pracy wypłacił bezrobotnemu środki na podjęcie działalności gospodarczej. Wypłata dokonana była zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 ze zm.).Pytanie podatnika dotyczyło obowiązku sporządzenia i doręczenia osobie, której wypłacocno te środki, deklaracji PIT-8C.

Fragment:

(...) W dniu 18 stycznia 2006 r. Powiatowy Urząd Pracy zwrócił się do tutejszego organu podatkowego z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie wypełnienia informacji o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych tzw. PIT - 8C. Z przedstawionego w przedmiotowym piśmie stanu faktycznego wynika, że Powiatowy Urząd Pracy, na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 ze zm.) wypłacił bezrobotnemu jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęczycy informuje, że: W myśl art. 42a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) osoby fizyczne (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy otrzymane przez osobę bezrobotną jednorazowe środki finansowe z Powiatowego Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie; art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.04.2005 r. Pani Izabeli R. w sprawie wydania pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie ustalenia, czy otrzymane przez osobę bezrobotną jednorazowe środki finansowe z Powiatowego Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ełku stwierdza, że przedstawione stanowisko w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 02.05.2O05 r. Pani Izabela R. zwróciła się z zapytaniem w sprawie udzielenia interpretacji przepisów prawa podatkowego, a mianowicie czy otrzymane przez osobę bezrobotną jednorazowe środki finansowe z Powiatowego Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem docnodowym od osób (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy dokonane wypłaty osobom bezrobotnym jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) W dniu 24.02.2005r. wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca dokonuje wypłaty osobom bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej i uważa, że wypłacane środki są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Przyznawane osobom bezrobotnym, na podstawie art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 ze zm), świadczenia pieniężne na uruchomienie działalności gospodarczej stanowią dla podatników przychód z tzw. innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. (...)