Bezczynność organu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to bezczynność organu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Stosownie do art. 139 § 1 Ordynacji podatkowej załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania podatkowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. Bezczynność organu występuje wówczas, gdy organ ten nie podejmuje stosownych działań mimo prawnego obowiązku ich podjęcia, albo jeśli działania takie podejmuje, ale nie kończy ich wydaniem stosownego aktu.

Fragment:

(...) przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące nadpłaty, co zresztą nie było sporne. Skoro organ podatkowy ma możliwość wydania decyzji na podstawie istniejących przepisów, to nie może odwlekać orzekania na bliżej nieokreślony i niepewny termin uchwalenia ustawy szczególnej. Informowanie strony o takiej przyczynie niezałatwienia sprawy i wyznaczenie nowego terminu, nie zwalnia organu z obowiązku wydania decyzji.W związku z powyższym Sąd uznał, że w niniejszej sprawie wystąpiła bezczynność organu i wobec tego zobowiązał ten organ do podjęcia stosownego rozstrzygnięcia w terminie dwóch miesięcy od uprawomocnienia się niniejszego wyroku - na podstawie art. 149 ustawy p.p.s.a. w zw. z art. 139 § 1 Ordynacji podatkowej. O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 200 ustawy p.p.s.a. w zw. z § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa (...)