PP-2-443/142/04 | Informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego

Stan faktyczny:
W wyniku prowadzonych różnych prac ziemnych niejednokrotnie dochodzi do uszkodzenia przewodów elektrycznych, które znajdują się w ziemi. O zaistniałym zdarzeniu zostajemy natychmiast powiadomieni. Usuwamy (naprawiamy) uszkodzenie, aby ograniczyć czas braku dostaw energii elektrycznej.Podobne sytuacje mają miejsce podczas wycinki drzew, kiedy to często wycinane drzewa zrywają linię elektryczną. Również w tym wypadku w możliwie krótkim czasie usuwamy szkodę.
Na okoliczność szkody zawsze sporządzany jest przez służby techniczne naszej Spółki protokół. Sprawcy szkody, gdy są nam znani również podpisują protokół. Po dokonaniu naprawy, Spółka L obciąża sprawcę szkody kosztami jej usunięcia. Wielkość szkody ustalana jest w oparciu o koszty dotyczą one pracy ludzi sprzętu oraz wydatki poniesione na rzecz podmiotów obcych.Między sprawcą szkody a Spółką nie występuje żaden związek prawny w formie umowy cywilnoprawnej w zakresie usunięcia skutków szkody (z wyjątkiem protokołu podpisanego przez obie strony, gdy znany jest sprawca szkody).
Spółka często dochodzi także odszkodowań w drodze sądowej, wyliczonego na bazie poniesionych kosztów wykonanych prac.
Pytanie:
Czy w świetle uregulowań ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku otrzymania od sprawcy odszkodowania za poniesione straty występuje obowiązek naliczenia podatku od towarów i usług?
Stan faktyczny:
Spółka dysponuje dużym i niejednokrotnie starym taborem samochodowym. Samochody te nabywano w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Nie mają one świadectwa homologacji. Dotychczas pod rządami ustawy o VAT obowiązującej do 30.04.2004 roku były bezspornie samochodami ciężarowymi (takich samochodów w Firmie jest 118 szt.). Ponadto dysponujemy samochodami, które mają niekompletną homologację (bez określonej dopuszczalnej ładowności, lub ilości miejsc).
Pytanie:
W związku z opublikowanymi 15.11.2004 w Rzeczpospolitej wydanie 140/267 (6950) pismami: departamentu Podatków Pośrednich Ministerstwa Finansów kierowane do wszystkich izb skarbowych i Ministra Finansów z 14 maja 2004r. (PP3-812-392/2004/JŁ/1585 PP) w sprawie rozliczenia VAT naliczonego z ciągnikami siodłowymi, zwracamy się zapytaniem - czy Spółka ma prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu paliwa do samochodów, które nie posiadają świadectwa homologacji, lub homologacja nie zawiera dopuszczalnej ładowności czy też ilości miejsc.Prosimy o potwierdzenie, czy od paliw kupowanych do samochodów wypisanych w załączniku (wykazie samochodów użytkowanych przez Spółkę), będących zdaniem Spółki, bezspornie samochodami ciężarowymi, przysługuje odliczenie podatku naliczonego.Jeżeli tak, to czy Spółka ma prawo dokonać korekty od maja b.r. (od zmiany przepisów) z tytułu nie odliczonego podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na nabycie paliw do w/w samochodów?

PP-2-443/142/04

informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
  1. benzyna
  2. obniżenie podatku należnego
  3. odszkodowania
  4. rozliczanie straty
  5. świadectwo homologacji
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
  2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Wyłączenie stosowania obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.12.2004 r. o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuje:

Ad. 1Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają – zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:
1) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
2) zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub sytuacji;3) świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Z zapytania wynika, że w wyniku prowadzonych prac niejednokrotnie dochodzi do uszkodzenia przewodów elektrycznych. Spółka naprawia uszkodzone przewody. Sprawcy szkody podpisują protokoły szkody. Po dokonaniu naprawy Spółka obciąża sprawcę szkody kosztami jej dokonania. Wypłata odszkodowania za uszkodzone przewody elektryczne nie stanowi czynności określonych w art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W związku z powyższym ww. opłaty nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ad. 2.W myśl art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż wyliczona według wzoru określonego w tym przepisie kwotę podatku naliczonego stanowi 50% kwoty podatku określonej w fakturze lub kwoty podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca – nie więcej jednak niż 5.000 zł.
Powyższy przepis nie dotyczy:
1) przypadków, gdy odprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie na podstawie umowy leasingu tych samochodów (pojazdów) stanowi przedmiot działalności podatnika;
2) pojazdów specjalnych - jeżeli z wyciągu ze świadectwa homologacji lub z odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, wynika, że jest to pojazd specjalny;
3) pojazdów samochodowych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą - jeżeli z wyciągu ze świadectwa homologacji lub z odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, wynika takie przeznaczenie. (art.86 ust. 4 ustawy o VAT).

Dopuszczalna ładowność pojazdów oraz ilość miejsc (siedzeń), o których mowa wyżej określona jest – zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy o VAT) na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, które w wyciągu ze świadectwa homologacji lub w odpisie decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub ilości miejsc, uznaje się również za samochody osobowe.

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się – zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT - do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 ustawy o VAT.

Minister Finansów wydał w dniu 14.05.2004 r. interpretację w trybie art. 14 §1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa dotyczącą ciągników siodłowych. Analogiczne zasady, jak wskazane w tym piśmie należy stosować do pojazdów specjalnego przeznaczenia i samochodów bezwzględnie z istoty swojej ciężarowym (pow. 3,5 tony) tzn. jeżeli z konstrukcji wynika, że pojazd przeznaczony jest wyłącznie do przewozu towarów lub jest pojazdem specjalnego przeznaczenia (np. żuraw samojezdny, betoniarka, szambowóz itp.).

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.