Benzyna | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to benzyna. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
wrz

Istota:

1. Czy produkcja wyrobów w postaci rozcieńczalników do farb, z użyciem toluenu, musi odbywać się w składzie podatkowym?
2. Czy w opisanym stanie dotyczącym benzyny ekstrakcyjnej w myśl ustawy o podatku akcyzowym obowiązującej od 1 marca 2009 r. benzyna ekstrakcyjna powinna podlegać opodatkowaniu akcyzą wg stawki zerowej i czy musi być produkowana - rozlewana w mniejsze opakowania w składzie podatkowym?

Fragment:

(...) wyrobów akcyzowych na cele związane z opodatkowaniem akcyzą, tj. opałowe lub napędowe jest – ze względu na brak ekonomicznej opłacalności – znikome, a wręcz zerowe. Zdaniem Zainteresowanego trudno wyobrazić sobie, że benzyny specjalne klasyfikowane do kodu CN 2710 11 25 w opakowaniach jednostkowych o pojemnościach 0,5 l, 2 l, 5 l, 10 l miałyby podlegać opodatkowaniu akcyzą wg stawki innej niż stawka zerowa podatku akcyzowego. Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, benzyna ekstrakcyjna o kodzie CN 2710 11 25 posiadająca zerową stawkę podatku akcyzowego nie musi być produkowana – w przypadku Wnioskodawcy, konfekcjonowana – w składzie podatkowym. Zgodnie bowiem z art. 47 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym produkcja wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy oraz wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, może odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym. (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy w opisanym stanie fatycznym, w myśl ustawy o podatku akcyzowym obowiązującej od dnia 1 marca 2009 r., podpałka do grilla wytwarzana z benzyn specjalnych klasyfikowanych do kodu CN 2710 11 21 albo CN 2710 11 25 podlega opodatkowaniu akcyzą według stawki zerowej?

Fragment:

(...) przemieszczaniem tych wyrobów akcyzowych. W innych przypadkach, w tym także takich, gdzie wyroby klasyfikowane do kodu CN 2710 11 21 albo 2710 11 25 występują w opakowaniach jednostkowych (0,5 litra i 1 litr), kontrola nie jest wymagana, jako że ryzyko zużycia wyrobów akcyzowych na cele związane z opodatkowaniem akcyzą (tj. opałowe lub napędowe) jest znikome, a wręcz zerowe ze względu na brak ekonomicznej opłacalności. Tym samym, trudno wyobrazić sobie, że podpałka do grilla (benzyna specjalna klasyfikowana do CN 2710 11 21 albo 2710 11 25), w opakowaniach jednostkowych o pojemności 0,5 litra lub 1 litr, miałaby podlegać opodatkowaniu akcyzą według stawki innej niż stawka 0% podatku akcyzowego. Na poparcie tezy przedstawionej w niniejszym wniosku, tj. opodatkowania podpałki do grilla, opartej na benzynie specjalnej, zerową stawką podatku akcyzowego, Spółka zwraca uwagę na sposób opodatkowania akcyzą takiej podpałki w sytuacji, w której jej bazą jest (...)

2011
1
lip

Istota:

Brak obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 8 ustawy informowania naczelnika urzędu celnego w przypadku używania rozpuszczalników o kodzie CN 2710 11 21 do mycia maszyn drukujących

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 18.03.2009 r. (data wpływu 23.03.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie ustalenia dopuszczalnych norm zużycia - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23.03.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie ustalenia dopuszczalnych norm zużycia. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan (...)

2011
1
kwi

Istota:

Pytanie: Czy, po zachowaniu wymogów przewidzianych w §7 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 7-10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 97, poz. 966 z późniejszymi zmianami) jesteśmy zwolniony od akcyzy przy zakupie benzyny lotniczej?.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a §1, §3, §4, art. 216 §1 i §2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ), w związku z Waszym wnioskiem z dnia 04.04.2006 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa, uzupełnionego w dniu 04.05.2006r uznaję stanowisko podatnika, zawarte w przedmiotowym wniosku, dotyczące zwolnienia od akcyzy benzyny lotniczej nabywanej na potrzeby działalności gospodarczej, za prawidłowe UZASADNIENIEW dniu 04.04.2006r., do Naczelnika Urzędu Celnego w Bielsku-Białej wpłynął wniosek Spółki o udzielenie interpretacji przepisów prawa dotyczącej zwolnienia od akcyzy benzyny lotniczej nabywanej na potrzeby działalności gospodarczej.Stan faktyczny: Wnioskodawca Spółka jest podmiotem posiadającym samolot wpisany do ewidencji środków trwałych i dokonuje zakupu benzyny lotniczej na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej. Stanowisko Strony - (...)

2011
1
kwi

Istota:

- dotyczy obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa, wykorzystywanego do napędu samochodu marki Mercedes Benz, model 208D, rok produkcji 1989r., używanego w prowadzonej działalności gospodarczej

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 04.05.2005r., znak: US IV/II/443-24/05, dotyczące udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia paliwa, wykorzystywanego do napędu samochodu marki Mercedes Benz, model 208D, rok produkcji 1989r., używanego w prowadzonej działalności gospodarczej. Stosownie do art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej organ odwoławczy w drodze decyzji uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 z urzędu, jeżeli niezgodność z prawem tego postanowienia jest wynikiem zmiany przepisów. Ustawą z dnia 21.04.2005r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy można dokonać odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup benzyny stosowanej jako dodatek do oleju opałowego ( zapobiega zamarzaniu), wykorzystywanego do ogrzewania kabin lakierniczych?

Fragment:

(...) z pojazdami mechanicznymi. Paliwa są kupowane do pojemników 25l. Benzyna i olej napędowy służą jako dolewki na przepalanie samochodów, przeprowadzanie samochodów z parkingu na ekspozycję, przeglądy „0”. Pytanie Wnioskodawcy: Czy można dokonać odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup benzyny stosowanej jako dodatek do oleju opałowego ( zapobiega zamarzaniu), wykorzystywanego do ogrzewania kabin lakierniczych... Stanowisko Wnioskodawcy: Zdaniem Spółki benzyna stosowana jako dodatek do oleju opałowego – zapobiega wytrącaniu się parafiny, która może spowodować unieruchomienie kabiny i uszkodzenie palnika. Zastosowanie benzyny usprawnia proces przygotowania kabiny lakierniczej do bezawaryjnej i wydanej pracy oraz energii. Mato bezpośredni związek z usługą lakierowania pojazdów w procesie naprawy. Z uwagi na to, iż zakup paliwa w firmie przeznaczony na w/w cele dotyczy procesu wykonania usług oraz przygotowania samochodów do (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy można odliczyć podatek VAT od zakupu paliwa do samochodu nie posiadającego świadectwa homologacji ?.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 169 § 1 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.02.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie postanawia o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia . UZASADNIENIE Pismem z dnia 09.02.2005 r. Pani zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chrzanowie w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług a dotyczącym możliwości pomniejszania podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturach VAT, dokumentujących zakup paliwa do samochodu marki Mercedes Benz 308D bez świadectwa homologacji. Złożony wniosek nie przedstawS wyczerpująco stanu faktycznego, co wynika z przepisów art. 14a § 2 cytowanej wyżej ustawy - (...)

2011
1
mar

Istota:

Posiadam 3 samochody zakupione jako cięzarowe ,a następnie przerobione na autobusy do przewozu osób .Pojazdy wykorzystuję w prowadzonej działalności. Czy mam prawo do odliczenia podatku nalicznego od zakupu paliw silnikowych , oleju napędowego oraz gazu do tych samochodów ?

Fragment:

(...) Na podstawie art.14b par.5 pkt5 ustawy z dnia29 sierpnia ordynacja podatkowa /t.j. z 2005r nr 8 , poz. 60/ zmieniam z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lub. nr PP/443 -20/05 z dn.22.03.05r. orzekam , że stanowisko strony zawarte we wniosku z dnia 9 marca 2005r. jest prawidłowe. Uzasadnienie. Pismem z dn.9.03.05r. zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie w trybie art.14a ustawy ordynacja podatkowa pismemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zasotosowania prawa podatkowego przedstawiają następujący stan faktyczny. Podatnik zakupił na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej 3 samochody ciężowe marki "Mercedes Benz" posiadające świadectwa homologacj poświadczające ciężarowy charakter, które po dokonaniu zmian konstrukcyjnych ,umożliwiajach przewóz osób, zarejestrowane zostały jako autobusy przez właściwy wydział komunikacji.W ocenie podatnika jest on uprawniony do odliczeń podatku naliczonego z (...)

2011
1
lut

Istota:

SAMOCHODY CIĘŻAROWE - PRAWO DO ZŁOŻENIA KOREKT DEKLARACJI ZWIĘKSZAJĄCYCH PODATEK NALICZONY Z TYTUŁU ZAKUPU PALIWA .

Fragment:

(...) Podatnik wykorzystuje w działalności gospodarczej samochody ciężarowe . Volkswagen LT 35A SDI , rok produkcji – 1999r. , ładowność – 1.245 kg , liczbie siedzeń – 6 , . Volkswagen LT 31D , rok produkcji – 1997r. , ładowność – 1.700 kg , liczba miejsc – 3 , . Mercedes 312D , rok produkcji – 1999r. , ładowności – 1.500 kg , liczba miejsc – 2 , . Mercedes Sprinter 2.3D , rok produkcji – 1995r. , ładowność – 1.432 kg , liczba siedzeń – 7 . Podatnik nie posiada świadectwa homologacji wydanych dla tych samochodów . Podatnik utrzymuje , że są to samochody typowo ciężarowe , które spełniają limit ładowności określony w art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54 , poz. 535 ) i przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupu paliwa . Według podatnika , który nie dokonywał od 01.05.2004r. odliczeń podatku z w/w faktur , przysługuje mu w tym przypadku prawo do zwiększenia (...)

2011
1
lut

Istota:

Stan faktyczny:
W wyniku prowadzonych różnych prac ziemnych niejednokrotnie dochodzi do uszkodzenia przewodów elektrycznych, które znajdują się w ziemi. O zaistniałym zdarzeniu zostajemy natychmiast powiadomieni. Usuwamy (naprawiamy) uszkodzenie, aby ograniczyć czas braku dostaw energii elektrycznej.Podobne sytuacje mają miejsce podczas wycinki drzew, kiedy to często wycinane drzewa zrywają linię elektryczną. Również w tym wypadku w możliwie krótkim czasie usuwamy szkodę.
Na okoliczność szkody zawsze sporządzany jest przez służby techniczne naszej Spółki protokół. Sprawcy szkody, gdy są nam znani również podpisują protokół. Po dokonaniu naprawy, Spółka L obciąża sprawcę szkody kosztami jej usunięcia. Wielkość szkody ustalana jest w oparciu o koszty dotyczą one pracy ludzi sprzętu oraz wydatki poniesione na rzecz podmiotów obcych.Między sprawcą szkody a Spółką nie występuje żaden związek prawny w formie umowy cywilnoprawnej w zakresie usunięcia skutków szkody (z wyjątkiem protokołu podpisanego przez obie strony, gdy znany jest sprawca szkody).
Spółka często dochodzi także odszkodowań w drodze sądowej, wyliczonego na bazie poniesionych kosztów wykonanych prac.
Pytanie:
Czy w świetle uregulowań ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku otrzymania od sprawcy odszkodowania za poniesione straty występuje obowiązek naliczenia podatku od towarów i usług?
Stan faktyczny:
Spółka dysponuje dużym i niejednokrotnie starym taborem samochodowym. Samochody te nabywano w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Nie mają one świadectwa homologacji. Dotychczas pod rządami ustawy o VAT obowiązującej do 30.04.2004 roku były bezspornie samochodami ciężarowymi (takich samochodów w Firmie jest 118 szt.). Ponadto dysponujemy samochodami, które mają niekompletną homologację (bez określonej dopuszczalnej ładowności, lub ilości miejsc).
Pytanie:
W związku z opublikowanymi 15.11.2004 w Rzeczpospolitej wydanie 140/267 (6950) pismami: departamentu Podatków Pośrednich Ministerstwa Finansów kierowane do wszystkich izb skarbowych i Ministra Finansów z 14 maja 2004r. (PP3-812-392/2004/JŁ/1585 PP) w sprawie rozliczenia VAT naliczonego z ciągnikami siodłowymi, zwracamy się zapytaniem - czy Spółka ma prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu paliwa do samochodów, które nie posiadają świadectwa homologacji, lub homologacja nie zawiera dopuszczalnej ładowności czy też ilości miejsc.Prosimy o potwierdzenie, czy od paliw kupowanych do samochodów wypisanych w załączniku (wykazie samochodów użytkowanych przez Spółkę), będących zdaniem Spółki, bezspornie samochodami ciężarowymi, przysługuje odliczenie podatku naliczonego.Jeżeli tak, to czy Spółka ma prawo dokonać korekty od maja b.r. (od zmiany przepisów) z tytułu nie odliczonego podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na nabycie paliw do w/w samochodów?

Fragment:

(...) W odpowiedzi na pismo z dnia 14.12.2004 r. o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuje: Ad. 1Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają – zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również: 1) przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej (...)