ITPP2/443-1192/14/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Zwolnienie usług szkoleniowych prowadzonych na rzecz beneficjenta środków publicznych oraz na rzecz instytucji pośredniczącej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2014 r. (data wpływu 1 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług szkoleniowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług szkoleniowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej: Firma) jest czynnym „płatnikiem” podatku od towarów i usług. Na dzień składania wniosku nie jest objęty systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty i nie świadczy usług w zakresie wychowania. Zamierza wystąpić do właściwych organów administracji publicznej o objęcie systemem oświaty. W dniu 16 lutego 2014 r. Wnioskodawca złożył wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy o dokonanie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Wnioskodawca bierze udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego organizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych, w szczególności przez gminy, powiaty, samorządy województwa, państwowe i samorządowe jednostki budżetowe, w efekcie czego następuje podpisanie umowy o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Za wykonanie usługi będącej przedmiotem umowy, Wnioskodawca otrzymuje, na konto wskazane w umowie, płatność bezpośrednio od Zamawiającego. Zamówienia publiczne są w całości finansowane ze środków publicznych krajowych bądź środków finansowanych ze źródeł UE.

Usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę, a finansowane ze środków publicznych, które są usługami kształcenia zawodowego bądź przekwalifikowania zawodowego, skierowane są przede wszystkim do:

 1. instytucji pośredniczących i zarządzających, w szczególności urzędów marszałkowskich odpowiedzialnych za realizację projektów unijnych,
 2. instytucji, która uzyskała środki finansowane ze źródeł UE na poziomie przekraczającym 70% na realizację projektów obejmujących m. in. organizację szkoleń dotyczących kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego osób bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie,
 3. Powiatowych Urzędów Pracy, dotyczących szkoleń organizowanych dla osób bezrobotnych z zakresu ABC przedsiębiorczości, szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe osób bezrobotnych do zawodu m. in. sprzedawca, specjalista ds. księgowości, specjalista ds. kadr i płac, finansowanych z Funduszu Pracy lub środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności.
 4. Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie dotyczących szkoleń obejmujących usługi kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych finansowanych ze źródeł PFRON,
 5. podmiotów sektora publicznego, dotyczących funkcjonowania administracji i sfery usług publicznych oraz wykorzystania środków unijnych, finansowanych ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności.

Przedmiotem działalności Wnioskodawcy jest m.in.: organizowanie i prowadzenie szkoleń dla organizacji, jednostek sektora finansów publicznych, w tym gmin, powiatów, urzędów pracy, MOPSów, GOPSów, CISów, ośrodków szkoleniowych świadczących usługi dla podmiotów należących do sektora publicznego finansowanych ze środków publicznych lub ze środków UE, małych i średnich przedsiębiorstw, organizowanie i prowadzenie – we współpracy z organizacjami, ośrodkami szkoleniowymi świadczącymi usługi na rzecz sektora publicznego, małych i średnich przedsiębiorstw – programów doradczych, informacyjnych i szkoleniowych dla tego sektora.

Usługi będące przedmiotem niniejszego wniosku związane są z projektami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Usługi tego typu realizowane są przez Firmę zazwyczaj w związku z:

 1. bezpośrednim świadczeniem usług na rzecz podmiotu, który otrzymał dotację na kształcenie lub przekwalifikowanie zawodowe usług kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego,
 2. bezpośrednim świadczeniem usług na rzecz instytucji pośredniczącej i zarządzającej środkami pochodzącymi ze źródeł UE.

Świadczone przez Firmę usługi kształcenia i przekwalifikowania zawodowego są finansowane w całości ze środków publicznych. Jednostką wdrażającą wypłacającą dotację na realizację Projektu jest zazwyczaj instytucja publiczna. Wysokość dotacji odpowiada wydatkom kwalifikowanym, które płaci otrzymujący dotację w trakcie realizacji Projektu. Dotacje finansowane są ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa i/lub z funduszy Unii Europejskiej. Środki, które przekazywane są Firmie bezpośrednio przez instytucję przyznającą dotację na jej rzecz pochodzą zazwyczaj z Funduszu Spójności i istniejących w ramach niego Programów Operacyjnych (np. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, programów regionalnych RPO).

Świadczone przez Firmę usługi na rzecz podmiotu uzyskującego dotację na organizację Projektu są nierozerwalnie związane z celem Projektu i są niezbędne do jego wykonania.

Przedmiotem wątpliwości Firmy jest możliwość zastosowania zwolnienia względem świadczonych usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego na rzecz podmiotu, który uzyskał dotację na ten cel - finansowanych w całości z tej dotacji (usługi wymienione w pkt 1 stanu faktycznego), wynikającego z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy wynika, że zwolnieniu od podatku podlega świadczenie usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego (innych niż wymienione w pkt 26) prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczonych przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowanych w całości ze środków publicznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 • Czy szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego (zgodnie z punktem 1 stanu faktycznego) przeprowadzane przez podmiot będący wykonawcą beneficjenta środków należy uznać za szkolenia finansowane ze środków publicznych i tym samym są one zwolnione z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 znowelizowanej ustawy o VAT...
 • Czy szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego (zgodnie z punktem 2 stanu faktycznego) prowadzone przez wykonawcę są szkoleniami finansowanymi ze środków publicznych, więc podlegają zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 znowelizowanej ustawy o VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczenie usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego na rzecz podmiotu, który bezpośrednio uzyskał dotację na ten cel, finansowane w całości z przedmiotowej dotacji, będzie podlegało zwolnieniu od podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 znowelizowanej ustawy o VAT.

Świadczenie usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego na rzecz instytucji zarządzającej środkami pochodzącymi z UE będzie również podlegało zwolnieniu od podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 znowelizowanej ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 znowelizowanej ustawy o VAT, zwalnia się z podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub,
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub,
 3. finansowane w całości ze środków publicznych.

Stosownie do cytowanego przepisu, usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego są zwolnione od podatku VAT jeśli finansowane są w całości ze środków publicznych.

Dodatkowo zgodnie z treścią § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia wykonawczego zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

W dniu 1 lipca 2006 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 wiąże wszystkie państwa członkowskiej jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, że przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2006 r. stają się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności implementacji ich w drodze ustawy.

Rozporządzenie Rady nr 1777/2005 przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych - Wspólny system podatku wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC, z późn. zm.).

Przepis art. 14 ww. rozporządzenia nr 1777/2005 wyjaśnia co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania, obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, tak samo jak nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego, bądź przekwalifikowania nie ma tutaj znaczenia.

Bez względu na powiązanie z powszechnym systemem oświaty pozostaje kształcenie osób pozwalające na uzyskanie zawodu lub przekwalifikowanie. Prowadzone przez Firmę szkolenia w zakresie przygotowania do następujących zawodów np. profesjonalna asystentka - sekretarka, sprzedawca, specjalista ds. kadr i płac, specjalista ds. księgowości, są bezpośrednio związane z możliwością uzyskania zawodu i pracy i są finansowane przez jednostki budżetowe lub inne podmioty mające na celu przekwalifikowanie personelu bądź uzyskania możliwości pracy przez osoby bezrobotne.

W świetle powyższych uregulowań oraz opisu stanu faktycznego zawartego w niniejszym wniosku, nie budzi wątpliwości, że czynności wykonywane przez Firmę, będące przedmiotem niniejszego wniosku, stanowią usługi w zakresie szkolenia zawodowego i przekwalifikowania na gruncie rozporządzenia nr 1777/2005.

Stosownie do opisanego powyżej stanu faktycznego, Firma może otrzymywać wynagrodzenie za usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego od podmiotu, który uzyskał dotację na ten cel od instytucji wdrażających. Wysokość dotacji odpowiada wydatkom kwalifikowanym płaconym w trakcie realizacji Projektu. Dotacje finansowane są ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa i/lub z funduszy Unii Europejskiej. Dotacja może być przekazywana w formie zaliczek lub po zakończeniu Projektu i przedstawieniu dowodów poświadczających poniesienie/zapłatę kwalifikowanych wydatków.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 i ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r., środkami publicznymi są dochody publiczne: środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); inne bezzwrotne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych; przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące: ze sprzedaży papierów wartościowych, z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego, ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, z otrzymanych pożyczek i kredytów, z innych operacji finansowych.

Zdaniem Firmy, wynagrodzenie finansowane ze środków pochodzących w całości z dotacji celowej z budżetu państwowa i/lub z funduszy Unii Europejskiej należy uznać za finansowane w całości ze środków publicznych. W konsekwencji, usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego świadczone przez Firmę będą zwolnione z opodatkowania VAT w zakresie, w jakim w całości są finansowane ze środków publicznych.

Zwolnienie świadczenia przedmiotowych usług z VAT umożliwia efektywniejsze wykorzystanie środków publicznych na cele społecznie użyteczne, jakim jest kształcenie i przekwalifikowanie zawodowe. Dzięki niemu istnieje możliwość przeprowadzenia większej ilości projektów, czemu, zdaniem Wnioskodawcy, miało służyć przedmiotowe zwolnienie. Organizując szkolenia Firma działa więc w interesie publicznym. W konsekwencji, zdaniem Firmy, biorąc pod uwagę, że świadczenie przez nią usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego opisanych w stanie faktycznym jest w całości finansowane ze środków publicznych, będą zwolnione od podatku, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 znowelizowanej ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do dyspozycji art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Według art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl postanowień art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stawka podatku – na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od podatku, jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ww. ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo – rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym,

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych

- oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Wskazane wyżej regulacje zawarte w art. 43 ust. 1 pkt 26 i 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. stanowią odzwierciedlenie prawa unijnego.

W świetle art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 str. 1, z późn. zm.), zwolnione jest kształcenie dzieci lub młodzieży, kształcenie powszechne lub wyższe, kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie, łącznie ze świadczeniem usług i dostawą towarów ściśle z taką działalnością związanych, prowadzone przez odpowiednie podmioty prawa publicznego lub inne instytucje działające w tej dziedzinie, których cele uznane są za podobne przez dane państwo członkowskie.

Cytowany przepis umiejscowiony został w rozdziale 2 tego aktu, zatytułowanym „Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym”, co oznacza, iż usługi szkoleniowe na gruncie Dyrektywy VAT podlegają zwolnieniu od podatku wyłącznie, gdy są wykonywane w interesie publicznym, tzn. wypełniają obowiązki, jakie ciążą na danym państwie wobec jego obywateli.

Ponadto należy nadmienić, że w dniu 1 lipca 2011 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 77/1, z późn. zm.). Rozporządzenie to wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio.

Dla uznania, czy dana usługa spełnia definicję usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego należy odnieść się do art. 44 tego rozporządzenia, zgodnie z którym usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE Rady obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

W zakresie drugiej przesłanki uprawniającej do zastosowania ww. zwolnienia należy przede wszystkim na wstępie wskazać, że środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej mieszczą się w kategorii środków publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), gdyż w myśl art. 5 ust. 1 tej ustawy środkami publicznymi są:

 1. dochody publiczne;
 2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
 3. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2;
 4. przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:
  1. ze sprzedaży papierów wartościowych,
  2. z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,
  3. ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,
  4. z otrzymanych pożyczek i kredytów,
  5. z innych operacji finansowych;
 5. przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jednoznacznie wynika, że pojęcia używane do opisania zwolnień stanowią autonomiczne pojęcia prawa wspólnotowego i mają na celu uniknięcie rozbieżności w stosowaniu systemu VAT w poszczególnych państwach członkowskich. Jednocześnie, pojęcia używane do opisania zwolnień wymienionych w art. 132 dyrektywy 2006/112/WE, powinny być interpretowane w sposób ścisły, jako że stanowią odstępstwa od ogólnej zasady powszechności opodatkowania. Jednakże interpretacja tych pojęć powinna być zgodna z celami realizowanymi przez te zwolnienia oraz z zasadą neutralności podatkowej, na której zasadza się wspólny system podatku VAT. Zatem powyższa zasada ścisłej interpretacji nie oznacza, że pojęcia użyte w celu opisania zwolnień z art. 132 powinny być interpretowane w sposób, który uniemożliwiałby osiągnięcie zakładanych przez nie skutków.

Należy zwrócić uwagę, że przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług, uzależnia stosowanie zwolnienia od podatku od tego, czy świadczona przez dany podmiot usługa kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego będzie finansowana w 100% ze środków publicznych. Powyższy wymóg finansowania w określonej wysokości przedmiotowej usługi ze środków publicznych jest spełniony w przypadku, gdy rzeczywistym (w znaczeniu ekonomicznym) źródłem finansowania tej usługi są środki publiczne. Powyższego nie wyklucza fakt, że w świadczeniu tej usługi uczestniczą podmioty trzecie w charakterze podwykonawców (niezależnie od tego, którym z kolei zleceniobiorcą w ewentualnym łańcuchu podwykonawców jest dany podwykonawca). Wydatkowanie przekazanych na realizację danego projektu środków publicznych przez ich dysponenta na realizację poszczególnych jego części (całości) przez podwykonawców, oznacza bowiem, że poszczególne części (całość) projektu realizowane przez podwykonawców są – z ekonomicznego punktu widzenia - finansowane ze środków publicznych. W konsekwencji względem nich znajduje zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w ww. przepisie (przy spełnieniu pozostałych warunków). Przedmiotowy warunek „finansowania ze środków publicznych” jest zatem spełniony zarówno w przypadku, gdy otrzymujący dofinansowanie ze środków publicznych sam świadczy przedmiotową usługę, jak również gdy w realizację tej usługi zaangażowany jest podwykonawca (kolejni podwykonawcy). Istotne jest jedynie to, żeby środki publiczne stanowiły rzeczywiste (w znaczeniu ekonomicznym) źródło finansowania przedmiotowych usług (co zakłada istnienie ścisłego związku pomiędzy otrzymanymi środkami publicznymi a realizowanymi świadczeniami). Podwykonawca korzystający ze zwolnienia winien zatem posiadać stosowną dokumentację potwierdzającą, że źródłem finansowania tej usługi są środki publiczne.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca bierze udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego organizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych, w szczególności przez gminy, powiaty, samorządy województwa, państwowe i samorządowe jednostki budżetowe, w efekcie czego podpisuje umowy na realizację usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Za wykonanie usługi będącej przedmiotem umowy otrzymuje, na konto wskazane w umowie, płatność bezpośrednio od Zamawiającego. Zamówienia publiczne są w całości finansowane ze środków publicznych krajowych bądź środków finansowanych ze źródeł UE. Usługi skierowane są przede wszystkim do:

 1. instytucji pośredniczących i zarządzających, w szczególności urzędów marszałkowskich,
 2. instytucji, która uzyskała środki finansowane ze źródeł UE na poziomie przekraczającym 70%,
 3. Powiatowych Urzędów Pracy,
 4. Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie,
 5. podmiotów sektora publicznego.

Usługi te realizowane są zazwyczaj w związku z:

 • bezpośrednim świadczeniem usług na rzecz podmiotu, który otrzymał dotację na kształcenie lub przekwalifikowanie zawodowe usług kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego,
 • bezpośrednim świadczeniem usług na rzecz instytucji pośredniczącej i zarządzającej środkami Wnioskodawca nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Świadczone usługi kształcenia i przekwalifikowania zawodowego są finansowane w całości ze środków publicznych. Jednostką wdrażającą, wypłacającą dotację na realizację Projektu jest zazwyczaj instytucja publiczna. Wysokość dotacji odpowiada wydatkom kwalifikowanym, które płaci otrzymujący dotację w trakcie realizacji Projektu.

Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz przywołanych regulacji prawnych prowadzi do stwierdzenia, że podstawą do zwolnienia od podatku świadczonych przez Wnioskodawcę usług, o których mowa we wniosku, nie może być art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, gdyż Wnioskodawca – jak wskazał – nie jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Usługi te korzystają jednakże ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy. Dotyczą bowiem – jak wynika z wniosku – kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i są w 100% finansowane ze środków publicznych. Nie ma znaczenia, czy bezpośrednim beneficjentem tych środków jest Wnioskodawca, czy zleceniodawcy usług, którymi w przedmiotowej sprawie są podmioty publiczne. Istotny jest bowiem fakt, że środki, z których usługi są finansowane, są środkami publicznymi i w całości pokrywają koszty usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.