IPPP3/443-716/11/13-5/S/KB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W konsekwencji do sprzedawanych us3ug i towarów ociole zwi1zanych z finansowanymi co najmniej w 70% z dotacji us3ugami kszta3cenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego (us3ugi wymienione w pkt 2b i 3 stanu faktycznego) nie znajdzie zastosowanie zwolnienie wynikaj1ce z § 13 ust. 1 pkt 20 ustawy. Wzgledem sprzedawanych us3ug i towarów ociole zwi1zanych z finansowanymi w ca3ooci z dotacji us3ugami kszta3cenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego (us3ugi wymienione w pkt 2b i 3 stanu faktycznego) Wnioskodawca winien stosowaa podstawow1 stawke podatku VAT, tj. 23%.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upowa?nienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie dzia3aj1c w imieniu Ministra Finansów stwierdza, ?e stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z 13.05.2011 r. (data wp3ywu 20.05.2011 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotycz1cej podatku od towarów i us3ug jest:

 • prawid3owe – w zakresie zastosowania zwolnienia dla us3ug kszta3cenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego,
 • nieprawid3owe - w zakresie zastosowania zwolnienia dla sprzedawanych towarów i us3ug ociole zwi1zanych z us3ugami kszta3cenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego.

UZASADNIENIE

W dniu 20.05.2011 r. wp3yn13 ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotycz1cej podatku od towarów i us3ug w zakresie zastosowania zwolnienia dla us3ug szkoleniowych finansowanych ze orodków publicznych, wykonywanych przez podwykonawców.

W przedmiotowym wniosku zosta3y przedstawione nastepuj1ce stany faktyczne oraz zdarzenia przysz3e.

Sp. z o.o. (dalej: „Spó3ka”) nale?y do brytyjskiej grupy kapita3owej W., prowadz1cej dzia3alnooa na rynku miedzynarodowym w zakresie doradztwa spo3eczno-ekonomicznego, biznesowego oraz in?ynieryjnego. Jedynym udzia3owcem Spó3ki jest W. Sp. z o.o.

Spó3ka specjalizuje sie w realizacji projektów skierowanych do sektora publicznego, dotycz1cych funkcjonowania administracji i sfery us3ug publicznych oraz wykorzystania orodków unijnych. Przedmiotem dzia3alnooci Spó3ki jest m.in.:

 • organizowanie i prowadzenie szkolen i doradztwa (z wyj1tkiem doradztwa prawnego), dla organizacji, doradców i szkoleniowców owiadcz1cych us3ugi dla podmiotów nale?1cych do sektora ma3ych i orednich przedsiebiorstw,
 • gromadzenie, opracowanie i udostepnienie informacji dotycz1cych us3ug dla sektora ma3ych i orednich przedsiebiorstw oraz owiadcz1cych je organizacji, doradców i szkoleniowców,
 • opracowanie i wdro?enie systemu certyfikacji doradców i szkoleniowców owiadcz1cych us3ugi dla ma3ych i orednich przedsiebiorstw,
 • organizowanie i prowadzenie we wspó3pracy z organizacjami, doradcami i szkoleniowcami owiadcz1cymi us3ugi na rzecz ma3ych i orednich przedsiebiorstw, programów doradczych, informacyjnych i szkoleniowych dla tego sektora.

Us3ugi bed1ce przedmiotem niniejszego wniosku zwi1zane s1 z projektami kszta3cenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego (dalej: Projekty).

Us3ugi tego typu realizowane s1 przez Spó3ke zazwyczaj w zwi1zku z:

 1. przyznan1 Spó3ce przez jednostke wdra?aj1c1 dotacj1,
 2. owiadczeniem us3ug na rzecz podmiotu, który otrzyma3 dotacje na kszta3cenie lub przekwalifikowanie zawodowe:
  1. us3ug kszta3cenia lub przekwalifikowania zawodowego,

PATRZ WNIOSEK ORD-IN

Jednostk1 wdra?aj1c1 wyp3acaj1c1 dotacje na realizacje Projektu jest zazwyczaj instytucja publiczna. Dotacje finansowane s1 ze orodków pochodz1cych z dotacji celowej z bud?etu panstwa i / lub z funduszy Unii Europejskiej. Wynagrodzenie za owiadczone przez siebie us3ugi Spó3ka otrzymuje jako zaliczki rozliczane w miare postepu prac lub zap3ate za zakonczone us3ugi. Podobnie rozliczana jest dotacja.

Orodki, które przekazywane s1 Spó3ce bezpoorednio przez instytucje przyznaj1c1 dotacje lub poorednio przez podmiot owiadcz1cy us3ugi kszta3cenia lub przekwalifikowania zawodowego na jej rzecz pochodz1 zazwyczaj z Funduszu Spójnooci i istniej1cych w ramach niego Programów Operacyjnych (np. Program Operacyjny Kapita3 Ludzki, Program Operacyjny Infrastruktura i Orodowisko), co znajduje odzwierciedlenie w zawieranych przez Spó3ke umowach z instytucj1 przekazuj1c1 finansowanie. Uzyskane od instytucji wdra?aj1cej orodki wp3ywaj1 na wydzielony rachunek bankowy podmiotu rozliczaj1cego/otrzymuj1cego dotacje zgodnie z harmonogramem uzgodnionym w umowie zawartej ze zleceniodawc1. Podmiot ten stosuj1c zasady rachunkowe identyfikuje otrzymane kwoty jako zwi1zane z konkretnym Projektem i ksieguje je na odrebnych kontach, przez co mo?liwe jest ich wyodrebnienie z pozosta3ej dzia3alnooci. W szczególnooci podmiot rozliczaj1cy/otrzymuj1cy dotacje posiada odrebne rachunki bankowe, na które przekazywane s1 orodki finansowe uzyskiwane na realizacje danego Projektu od instytucji wdra?aj1cej.

Projekty realizowane przez Spó3ke bed1ce przedmiotem niniejszego wniosku, chocia? finansowane s1 przez instytucje wdra?aj1c1 przy wykorzystaniu orodków publicznych (z bud?etu panstwa i/lub funduszy Unii Europejskiej) i stanowi1 pomoc publiczn1, w myol uzgodnien poczynionych w zawartej umowie na przeprowadzenie danego Projektu wymagaj1 jednak pewnej aktywizacji beneficjentów organizowanych szkolen/warsztatów, itp. W wiekszooci przypadków wymaga to od beneficjenta Projektu wykonania dodatkowych czynnooci, które potwierdz1 jego zaanga?owanie i chea uczestnictwa w prowadzonych zajeciach. Zazwyczaj dzia3ania te ograniczaj1 sie do wydania przez pracodawców beneficjentów ostatecznych (pracowników oddelegowanych przez pracodawce do uczestnictwa w sesji szkoleniowej/warsztatach) zaowiadczenia potwierdzaj1cego wyp3ate pracownikowi wynagrodzenia za czas uczestnictwa w szkoleniu. Zaowiadczenia te s1 nastepnie przekazywane do instytucji wdra?aj1cej, która na ich podstawie wyp3aca odpowiedni1 czeoa dotacji s3u?1cej pokryciu kosztów Projektu ponoszonych w zwi1zku z udzia3em danego uczestnika. Mo?e istniea równie? sytuacja, w której podmiot otrzymuj1cy dotacje pobiera od uczestników szkolen (beneficjentów ostatecznych) wk3ad w3asny w gotówce. Zebrane orodki pienie?ne podlegaj1 rozliczeniu z instytucj1 wdra?aj1c1.

Owiadczone przez Spó3ke us3ugi na rzecz podmiotu uzyskuj1cego dotacje na organizacje Projektu lub jego podwykonawcy s1 nierozerwalnie zwi1zane z celem Projektu i s1 niezbedne do jego wykonania.

Wynagrodzenie wyp3acane Spó3ce od podmiotu uzyskuj1cego dotacje za owiadczone us3ugi jest zasadniczo finansowane z dotacji uzyskanej przez podmiot, który zawar3 z instytucj1 wdra?aj1c1 umowe na wykonanie Projektu.

W odniesieniu do projektów realizowanych przez Spó3ke, bed1cych przedmiotem niniejszego wniosku, owiadczone przez Spó3ke us3ugi szkolenia i przekwalifikowania zawodowego oraz owiadczenie us3ug i dostawa towarów zwi1zanych z tymi us3ugami s1 finansowane z dotacji w co najmniej 70%.

W zwi1zku z powy?szym zadano nastepuj1ce pytania:

 1. Czy owiadczone przez Spó3ke us3ugi kszta3cenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego na rzecz podmiotu, który uzyska3 dotacje na ten cel (us3ugi wymienione w p. 2a stanu faktycznego), zak3adaj1ce aktywizacje beneficjentów Projektów, ale w ka?dym przypadku finansowane z dotacji w co najmniej 70% s1 zwolnione z podatku VAT zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 20 Rozporz1dzenia wykonawczego?
 2. Czy sprzedawane przez Spó3ke us3ugi i towary ociole zwi1zane z finansowanymi z dotacji us3ugami kszta3cenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego (us3ugi wymienione w p. 2 b i 3 stanu faktycznego), zak3adaj1cymi aktywizacje beneficjentów Projektów, ale w ka?dym przypadku finansowanymi z dotacji w co najmniej 70%, s1 zwolnione z podatku VAT zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 20 Rozporz1dzenia wykonawczego?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Ad 1

Zdaniem Spó3ki, owiadczenie przez ni1 us3ug kszta3cenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego na rzecz podmiotu, który uzyska3 dotacje na ten cel, zak3adaj1ce aktywizacje beneficjentów Projektów, ale w ka?dym przypadku finansowane z dotacji w co najmniej 70%, bedzie podlega3o zwolnieniu od podatku VAT zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 20 Rozporz1dzenia wykonawczego.

Uzasadnienie stanowiska:

Zgodnie z treoci1 § 13 ust. 1 pkt 20 Rozporz1dzenia wykonawczego, zwalnia sie od podatku us3ugi w zakresie kszta3cenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze orodków publicznych, oraz owiadczenie us3ug i dostawe towarów ociole z tymi us3ugami zwi1zane.

Spó3ka pragnie wskazaa na wstepie, i? w dniu 1 lipca 2006 r. wesz3y w ?ycie przepisy rozporz1dzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 paYdziernika 2005 r. ustanawiaj1cego orodki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartooci dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporz1dzenie Rady nr 1777/2005 wi1?e wszystkie panstwa cz3onkowskie i jest stosowane bezpoorednio. Oznacza to, i? przepisy tego rozporz1dzenia z dniem 1 lipca 2006 r. staj1 sie czeoci1 porz1dku prawnego, obowi1zuj1cego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez koniecznooci implementacji ich w drodze ustawy. Rozporz1dzenie Rady nr 1777/2005 przyjete zosta3o w celu jednolitego stosowania przez wszystkie panstwa cz3onkowskie systemu podatku od wartooci dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Panstw Cz3onkowskich dotycz1cych podatków obrotowych - Wspólny system podatku wartooci dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.).

Przepis art. 14 ww. rozporz1dzenia Rady nr 1777/2005 wyjaonia, co nale?y rozumiea przez us3ugi kszta3cenia zawodowego i przekwalifikowania. W myol tego przepisu us3ugi w zakresie kszta3cenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach okreolonych w art. 13 czeoa A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 1 lit i obowi1zuj1cej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartooci dodanej - Dz. U. L Nr 347, str. 1 ze zm.), obejmuj1 nauczanie pozostaj1ce w bezpoorednim zwi1zku z bran?1 lub zawodem, tak samo jak nauczanie maj1ce na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kszta3cenia zawodowego b1dY przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.

W owietle powy?szych uregulowan oraz opisu stanu faktycznego zawartego w niniejszym wniosku, nie budzi w1tpliwooci, i? szkolenia / warsztaty owiadczone przez Spó3ke stanowi1 us3ugi w zakresie szkolenia zawodowego i przekwalifikowania na gruncie rozporz1dzenia nr 1777/2005.

Zgodnie z opisem stanu faktycznego, Spó3ka mo?e otrzymywaa wynagrodzenie za us3ugi kszta3cenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego od podmiotu, który uzyska3 dotacje na ten cel od instytucji wdra?aj1cych. Wysokooa dotacji bazuje na kwocie wydatków kwalifikowanych p3aconych w trakcie realizacji Projektu. Dotacje finansowane s1 ze orodków pochodz1cych z dotacji celowej z bud?etu panstwa i / lub z funduszy Unii Europejskiej. Dotacja mo?e bya przekazywana w formie zaliczek lub po zakonczeniu Projektu i przedstawieniu dowodów poowiadczaj1cych poniesienie/zap3ate kwalifikowanych wydatków.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 i art. 5 ust. 3 ustawy o Finansach Publicznych z 27 sierpnia 2009 r. orodkami publicznymi s1 dochody publiczne; orodki pochodz1ce z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj1ce zwrotowi orodki z pomocy udzielanej przez panstwa cz3onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); inne bezzwrotne orodki pochodz1ce ze Yróde3 zagranicznych; przychody bud?etu panstwa i bud?etów jednostek samorz1du terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodz1ce:

 1. ze sprzeda?y papierów wartoociowych,
 2. z prywatyzacji maj1tku Skarbu Panstwa oraz maj1tku jednostek samorz1du terytorialnego,
 3. ze sp3at po?yczek i kredytów udzielonych ze orodków publicznych,
 4. z otrzymanych po?yczek i kredytów,
 5. z innych operacji finansowych.

W konsekwencji, zdaniem Spó3ki, wynagrodzenie finansowane ze orodków pochodz1cych z dotacji celowej z bud?etu panstwa i/lub z funduszy Unii Europejskiej nale?y uznaa za wynagrodzenie finansowane zasadniczo ze orodków publicznych.

Jak zosta3o jednak równie? wskazane w opisie stanu faktycznego, umowy zawierane na realizacje Projektów przewiduj1 uzyskanie od beneficjentów ostatecznych (pracowników oddelegowanych przez pracodawce do uczestnictwa w sesji szkoleniowej) zaowiadczenia wydanego przez pracodawce oddelegowuj1cego ich na szkolenie/warsztat, potwierdzaj1ce wyp3ate pracownikowi wynagrodzenia za czas uczestnictwa w organizowanym szkoleniu. Mog1 one równie? przewidywaa obowi1zek pobrania od uczestników szkolen (beneficjentów ostatecznych) kwot odpowiadaj1cych pewnym kosztom organizacji danego Projektu.

Spó3ka pragnie przy tym podkreolia, ?e w stanie faktycznym bed1cym przedmiotem niniejszego wniosku kwoty wk3adów w3asnych beneficjentów szkolen nie przekraczaj1 30% kosztów danego szkolenia / warsztatu.

W konsekwencji, zdaniem Spó3ki, ze wzgledu na spe3nienie warunków okreolonych w § 13 ust. 1 pkt 20 Rozporz1dzenia wykonawczego owiadczenie przez ni1 us3ug kszta3cenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego, zak3adaj1ce aktywizacje beneficjentów organizowanych szkolen/warsztatów, ale w ka?dym przypadku finansowane z dotacji w co najmniej 70% bedzie podlega3o zwolnieniu od podatku VAT.

Ad 2

Towary i us3ugi, które s1 niezbedne do prawid3owego wykonania us3ug kszta3cenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego na rzecz podmiotu, który uzyska3 dotacje, zak3adaj1cych aktywizacje beneficjentów Projektów, ale w ka?dym przypadku finansowanych z dotacji w co najmniej 70%, s1 zwolnione od podatku VAT zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 20 Rozporz1dzenia wykonawczego.

Uzasadnienie stanowiska:

Zgodnie z treoci1 § 13 ust. 1 pkt 20 Rozporz1dzenia wykonawczego, zwalnia sie od podatku us3ugi w zakresie kszta3cenia, finansowane w co najmniej 70% ze orodków publicznych, oraz owiadczenie us3ug i dostawe towarów ociole z tymi us3ugami zwi1zane.

Zgodnie z § 13 ust. 8 Rozporz1dzenia wykonawczego zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 20 stosuje sie do dostawy towarów lub owiadczenia us3ug ociole zwi1zanych z us3ugami podstawowymi, pod warunkiem ?e:

 1. s1 one niezbedne do wykonania us3ugi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 20, lub
 2. ich g3ównym celem nie jest osi1gniecie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynnooci w stosunku do podatników niekorzystaj1cych z takiego zwolnienia.

Spó3ka owiadczy us3ugi i sprzedaje towary na rzecz podmiotu, który realizuje Projekty obejmuj1ce us3ugi kszta3cenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego finansowane zasadniczo z dotacji.

Jak zosta3o ju? szczegó3owo wykazane powy?ej, kwoty wk3adów w3asnych beneficjentów szkolen nie przekraczaj1 30% kosztów danego szkolenia.

W owietle przytoczonych przepisów Rozporz1dzenia wykonawczego, owiadczenie us3ug oraz dostawa towarów ociole zwi1zane z finansowanymi w co najmniej 70% z dotacji us3ugami kszta3cenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego bedzie zatem korzystaa ze zwolnienia z podatku VAT. Spó3ka pragnie podkreolia, ?e niezbednooa nabywania tego typu us3ug oraz towarów wynika ze specyfiki wykonywanych projektów. Potwierdzeniem tego faktu jest zaliczanie ich przez instytucje wdra?aj1c1 (oraz organy kontrolne tej instytucji) do wydatków kwalifikowanych, które s1 zwracane podmiotowi, który uzyska3 dotacje na Projekt w ramach którego owiadczy on us3ugi kszta3cenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego. Tylko bowiem wydatki niezbedne do pomyolnego zakonczenia prac projektowych mog1 bya podstaw1 do zwrotu poniesionych kosztów w zwi1zku z danym Projektem.

Podsumowuj1c, zdaniem Spó3ki, sprzedawane przez Spó3ke towary i us3ugi, które s1 niezbedne do prawid3owego wykonania us3ug kszta3cenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego finansowanych z dotacji w co najmniej 70% s1 zwolnione od podatku VAT zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 20 i § 13 ust. 8 Rozporz1dzenia wykonawczego.

W dniu 19 sierpnia 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyda3 interpretacje indywidualn1 znak IPPP3/443-716/11-2/KB, w której uzna3 stanowisko Wnioskodawcy za nieprawid3owe. W uzasadnieniu Organ stwierdzi3, i? orodki jakie podmiot g3ówny, wymieniony we wniosku jako otrzymuj1cy dotacje, owiadcz1cy jednoczeonie us3uge kszta3cenia i przekwalifikowania zawodowego, przeznaczaj1cy je na zakup us3ug od podwykonawcy tj. Spó3ki, nie stanowi1 orodków publicznych, bowiem nawet w przypadku gdy na zap3ate Spó3ce podmiot otrzymuj1cy dotacje przeznaczy3by fizycznie pieni1dze otrzymane za wykonane us3ugi finansowane ze orodków publicznych to orodki te stanowi1 w tym momencie przychody Spó3ki, trac1c charakter pozwalaj1cy uznaa je za orodki publiczne. W konsekwencji Organ uzna3, ?e wszystkie owiadczone przez Spó3ke us3ugi (wymienione w pkt 2a, 2b i 3 stanu faktycznego) bed1 opodatkowane podstawow1 stawk1 podatku.

Wyrokiem z dnia 07 listopada 2012 r. sygn. akt III SA/Wa 3481/11 Wojewódzki S1d Administracyjny w Warszawie uchyli3 zaskar?on1 interpretacje.

Wojewódzki S1d Administracyjny stwierdzi3, ?e pierwsz1 sporn1 kwesti1 w przedmiotowej sprawie jest interpretacja okreolonego w § 13 ust. 1 pkt 20 rozporz1dzenia wykonawczego, warunku zwolnienia us3ug kszta3cenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, jakim jest finansowanie w ca3ooci ze orodków publicznych. Odnosz1c sie do niniejszej kwestii S1d wskaza3 na wyroki WSA w Gdansku z dnia 4 paYdziernika 2011 r. sygn. akt I SA/Gd 859/11 oraz z dnia 4 lipca 2012 r. sygn. akt I SA/Gd 432/12 jak równie? wyrok WSA w Krakowie z dnia 15 listopada 2011 r. sygn. akt I SA/Kr 1534/11. S1d przywo3a3, i? przyznaj1c racje podatnikowi s1d w Gdansku stwierdzi3 miedzy innymi w uzasadnieniu wyroku I SA/Gd 859/11, ?e zapis „finansowane w ca3ooci ze orodków publicznych” nie odnosi sie do podmiotów dysponuj1cych orodkami, lecz rzeczywistego w kontekocie ekonomicznym Yród3a finansowania orodkami. W konsekwencji S1d podzieli3 powy?sze zapatrywanie i stwierdzi3, i? wynagrodzenie Skar?1cej za owiadczone us3ugi szkoleniowe, jest finansowane ze orodków publicznych. Bezspornym jest bowiem, i? podmiot który otrzyma3 dotacje finansowan1 ze orodków pochodz1cych z dotacji celowej z bud?etu panstwa i/lub z funduszy Unii Europejskiej dysponuje orodkami publicznymi na przeprowadzenie okreolonych szkolen. Orodki te musz1 bya przy tym przeznaczone na te szkolenia, czyli na pokrycie kosztów z nimi zwi1zanych. Nie mo?e ulegaa w1tpliwooci, ?e jednym z kosztów szkolenia, jest wynagrodzenie podmiotu przeprowadzaj1cego to szkolenie. W ?adnym bowiem przepisie, który mo?e zostaa zastosowany w niniejszej sprawie, nie zosta3 postawiony wymóg, aby podmiot organizuj1cy szkolenie, by3 jednoczeonie zobowi1zany do jego przeprowadzenia. Skoro tak, mo?e on zlecia przeprowadzenie takiego szkolenia i wyp3acia podmiotowi prowadz1cemu szkolenie odpowiednie wynagrodzenie z otrzymanych orodków publicznych. Oznacza to tym samym, ?e podmiot przeprowadzaj1cy szkolenie jest finansowany ze orodków publicznych.

Druga kwestia maj1ca znaczenie w rozpatrywanej sprawie, jak wskaza3 S1d, dotyczy okreolonego w § 13 ust. 8 rozporz1dzenia wykonawczego warunku zwolnienia dostawy towarów lub owiadczenia us3ug ociole zwi1zanych z us3ugami podstawowymi. Odnosz1c sie do niniejszej kwestii S1d wskaza3, i? w owietle powo3anych przepisów warunkiem zwolnienia dostawy towarów lub owiadczenia us3ug ociole zwi1zanych z us3ugami kszta3cenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego jest to, aby oba te rodzaje us3ug owiadczy3 ten sam podmiot. W tym miejscu S1d zauwa?y3, i? ze stanu faktycznego (zdarzenia przysz3ego) wskazanego we wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej wynika, ?e nie w ka?dym z opisanych przypadków us3uge podstawow1 owiadczy Skar?1ca (pkt 2b i pkt 3 czeoci G wniosku). W takiej sytuacji w ocenie S1du nie jest spe3niony powy?szy warunek zwolnienia z podatku od towarów i us3ug, bowiem Skar?1ca owiadczy us3ugi ociole zwi1zane z us3ugami podstawowymi, których sama nie wykonuje.

W owietle obowi1zuj1cego stanu prawnego oraz bior1c pod uwage wnioski p3yn1ce z wyroku WSA w Warszawie z dnia 07 listopada 2012 r. sygn. akt III SA/Wa 3481/11 stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych oraz zdarzen przysz3ych uznaje sie za:

 • prawid3owe – w zakresie zastosowania zwolnienia wzgledem us3ug kszta3cenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego,
 • nieprawid3owe - w zakresie zastosowania zwolnienia wzgledem sprzedawanych towarów i us3ug ociole zwi1zanych z us3ugami kszta3cenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego.

W myol art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us3ug (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustaw1, opodatkowaniu podatkiem od towarów i us3ug podlegaj1 odp3atna dostawa towarów i odp3atne owiadczenie us3ug na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, przez owiadczenie us3ug rozumie sie ka?de owiadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemaj1cej osobowooci prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. wesz3a w ?ycie ustawa z dnia 29 paYdziernika 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i us3ug (Dz. U. Nr 226, poz. 1476). Przepisy nowelizacji uchylaj1 za31cznik nr 4 do ustawy, zawieraj1cy wykaz us3ug zwolnionych od podatku, który w pozycji 7 wymienia3 jako zwolnione us3ugi w zakresie edukacji (ex 80) i przenosz1 uregulowania dotycz1cych tej tematyki do treoci ustawy. Zasadnicze znaczenie ma w tym przypadku dodanie do art. 43 ustawy punktów 26-29, reguluj1cych zwolnienia od podatku dzia3alnooci edukacyjnej. Ponadto, przy okreolaniu zakresu zwolnien, które dotychczas by3y ujete w za31czniku nr 4 do ustawy, odst1piono od ich identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych okreolaj1c ich zakres z wykorzystaniem treoci zapisów prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa s1dów.

Co do zasady stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy wynosi 22%, z zastrze?eniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Natomiast zgodnie z treoci1 art. 146a pkt 1 ustawy, obowi1zuj1cego od dnia 01.01.2011 r., w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednak?e zarówno w treoci wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidzia3 opodatkowanie niektórych czynnooci stawkami obni?onymi lub zwolnienie od podatku.

Stosownie do treoci obowi1zuj1cego od 1 stycznia 2011 r. art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy zwalnia sie od podatku us3ugi owiadczone przez:

 1. jednostki objete systemem oowiaty w rozumieniu przepisów o systemie oowiaty, w zakresie kszta3cenia i wychowania
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kszta3cenia na poziomie wy?szym

- oraz dostawe towarów i owiadczenie us3ug ociole z tymi us3ugami zwi1zane.

Równoczeonie na podstawie uregulowan zawartych w pkt 29 niniejszego artyku3u zwalnia sie od podatku us3ugi kszta3cenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne ni? wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrebnych przepisach, lub
 2. owiadczone przez podmioty, które uzyska3y akredytacje w rozumieniu przepisów o systemie oowiaty - wy31cznie w zakresie us3ug objetych akredytacj1, lub
 3. finansowane w ca3ooci ze orodków publicznych

- oraz owiadczenie us3ug i dostawe towarów ociole z tymi us3ugami zwi1zane.

Przy czym na podstawie ust. 17 cytowanego artyku3u, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie maj1 zastosowania do dostawy towarów lub owiadczenia us3ug ociole zwi1zanych z us3ugami podstawowymi, je?eli:

 1. nie s1 one niezbedne do wykonania us3ugi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich g3ównym celem jest osi1gniecie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynnooci w stosunku do podatników niekorzystaj1cych z takiego zwolnienia.

Ponadto stosownie do ust. 17a niniejszego artyku3u zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18a, 23, 26, 28, 29 i 33 lit. a, maj1 zastosowanie do dostawy towarów lub owiadczenia us3ug ociole zwi1zanych z us3ugami podstawowymi, dokonywanych przez podmioty owiadcz1ce us3ugi podstawowe.

Ponadto zgodnie z treoci1 § 13 ust. 1 pkt 20 rozporz1dzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us3ug (Dz. U. z 2011 r., Nr 73, poz. 392 ze zm.), obowi1zuj1cego od dnia 6 kwietnia 2011 r., zwanego dalej rozporz1dzeniem, zwalnia sie od podatku us3ugi kszta3cenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze orodków publicznych, oraz owiadczenie us3ug i dostawe towarów ociole z tymi us3ugami zwi1zane.

W myol § 13 ust. 8 rozporz1dzenia, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 19, 20, 24, 25, 26 stosuje sie do dostawy towarów lub owiadczenia us3ug ociole zwi1zanych z us3ugami podstawowymi dokonywanych przez podmioty owiadcz1ce us3uge podstawow1.

Stosownie do § 13 ust. 9 rozporz1dzenia, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 19, 20, 24, 25 i 26, stosuje sie do dostawy towarów lub owiadczenia us3ug ociole zwi1zanych z us3ugami podstawowymi, pod warunkiem ?e:

 1. s1 one niezbedne do wykonania us3ugi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 19, 20, 24 i 25 oraz art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy, lub
 2. ich g3ównym celem nie jest osi1gniecie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynnooci w stosunku do podatników niekorzystaj1cych z takiego zwolnienia.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przysz3ego) wynika, i? Spó3ka specjalizuje sie w realizacji projektów skierowanych do sektora publicznego, dotycz1cych funkcjonowania administracji i sfery us3ug publicznych oraz wykorzystania orodków unijnych. Przedmiotem dzia3alnooci Spó3ki jest m.in.:

 • organizowanie i prowadzenie szkolen i doradztwa (z wyj1tkiem doradztwa prawnego), dla organizacji, doradców i szkoleniowców owiadcz1cych us3ugi dla podmiotów nale?1cych do sektora ma3ych i orednich przedsiebiorstw,
 • gromadzenie, opracowanie i udostepnienie informacji dotycz1cych us3ug dla sektora ma3ych i orednich przedsiebiorstw oraz owiadcz1cych je organizacji, doradców i szkoleniowców,
 • opracowanie i wdro?enie systemu certyfikacji doradców i szkoleniowców owiadcz1cych us3ugi dla ma3ych i orednich przedsiebiorstw,
 • organizowanie i prowadzenie we wspó3pracy z organizacjami, doradcami i szkoleniowcami owiadcz1cymi us3ugi na rzecz ma3ych i orednich przedsiebiorstw, programów doradczych, informacyjnych i szkoleniowych dla tego sektora.

Us3ugi bed1ce przedmiotem niniejszego wniosku zwi1zane s1 z projektami kszta3cenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego (dalej: Projekty). Us3ugi tego typu realizowane s1 przez Spó3ke zazwyczaj w zwi1zku z:

 1. przyznan1 Spó3ce przez jednostke wdra?aj1c1 dotacj1,
 2. owiadczeniem us3ug na rzecz podmiotu, który otrzyma3 dotacje na kszta3cenie lub przekwalifikowanie zawodowe:
  1. us3ug kszta3cenia lub przekwalifikowania zawodowego,
  2. innych us3ug niezbednych do owiadczenia us3ug kszta3cenia lub przekwalifikowania zawodowego,
 3. owiadczeniem us3ug na rzecz spó3ki, która owiadczy us3ugi kszta3cenia lub przekwalifikowania zawodowego na rzecz podmiotu, który otrzyma3 dotacje na ten cel.

Jednostk1 wdra?aj1c1 wyp3acaj1c1 dotacje na realizacje Projektu jest zazwyczaj instytucja publiczna. Dotacje finansowane s1 ze orodków pochodz1cych z dotacji celowej z bud?etu panstwa i / lub z funduszy Unii Europejskiej. Wynagrodzenie za owiadczone przez siebie us3ugi Spó3ka otrzymuje jako zaliczki rozliczane w miare postepu prac lub zap3ate za zakonczone us3ugi. Podobnie rozliczana jest dotacja.

Orodki, które przekazywane s1 Spó3ce bezpoorednio przez instytucje przyznaj1c1 dotacje lub poorednio przez podmiot owiadcz1cy us3ugi kszta3cenia lub przekwalifikowania zawodowego na jej rzecz pochodz1 zazwyczaj z Funduszu Spójnooci i istniej1cych w ramach niego Programów Operacyjnych (np. Program Operacyjny Kapita3 Ludzki, Program Operacyjny Infrastruktura i Orodowisko), co znajduje odzwierciedlenie w zawieranych przez Spó3ke umowach z instytucj1 przekazuj1c1 finansowanie. Uzyskane od instytucji wdra?aj1cej orodki wp3ywaj1 na wydzielony rachunek bankowy podmiotu rozliczaj1cego/otrzymuj1cego dotacje zgodnie z harmonogramem uzgodnionym w umowie zawartej ze zleceniodawc1. Podmiot ten stosuj1c zasady rachunkowe identyfikuje otrzymane kwoty jako zwi1zane z konkretnym Projektem i ksieguje je na odrebnych kontach, przez co mo?liwe jest ich wyodrebnienie z pozosta3ej dzia3alnooci. W szczególnooci podmiot rozliczaj1cy/otrzymuj1cy dotacje posiada odrebne rachunki bankowe, na które przekazywane s1 orodki finansowe uzyskiwane na realizacje danego Projektu od instytucji wdra?aj1cej.

Projekty realizowane przez Spó3ke bed1ce przedmiotem niniejszego wniosku, chocia? finansowane s1 przez instytucje wdra?aj1c1 przy wykorzystaniu orodków publicznych (z bud?etu panstwa i/lub funduszy Unii Europejskiej) i stanowi1 pomoc publiczn1, w myol uzgodnien poczynionych w zawartej umowie na przeprowadzenie danego Projektu wymagaj1 jednak pewnej aktywizacji beneficjentów organizowanych szkolen/warsztatów, itp. W wiekszooci przypadków wymaga to od beneficjenta Projektu wykonania dodatkowych czynnooci, które potwierdz1 jego zaanga?owanie i chea uczestnictwa w prowadzonych zajeciach. Zazwyczaj dzia3ania te ograniczaj1 sie do wydania przez pracodawców beneficjentów ostatecznych (pracowników oddelegowanych przez pracodawce do uczestnictwa w sesji szkoleniowej/warsztatach) zaowiadczenia potwierdzaj1cego wyp3ate pracownikowi wynagrodzenia za czas uczestnictwa w szkoleniu. Zaowiadczenia te s1 nastepnie przekazywane do instytucji wdra?aj1cej, która na ich podstawie wyp3aca odpowiedni1 czeoa dotacji s3u?1cej pokryciu kosztów Projektu ponoszonych w zwi1zku z udzia3em danego uczestnika. Mo?e istniea równie? sytuacja, w której podmiot otrzymuj1cy dotacje pobiera od uczestników szkolen (beneficjentów ostatecznych) wk3ad w3asny w gotówce. Zebrane orodki pienie?ne podlegaj1 rozliczeniu z instytucj1 wdra?aj1c1.

Owiadczone przez Spó3ke us3ugi na rzecz podmiotu uzyskuj1cego dotacje na organizacje Projektu lub jego podwykonawcy s1 nierozerwalnie zwi1zane z celem Projektu i s1 niezbedne do jego wykonania.

Wynagrodzenie wyp3acane Spó3ce od podmiotu uzyskuj1cego dotacje za owiadczone us3ugi jest zasadniczo finansowane z dotacji uzyskanej przez podmiot, który zawar3 z instytucj1 wdra?aj1c1 umowe na wykonanie Projektu.

W odniesieniu do projektów realizowanych przez Spó3ke, bed1cych przedmiotem niniejszego wniosku, owiadczone przez Spó3ke us3ugi szkolenia i przekwalifikowania zawodowego oraz owiadczenie us3ug i dostawa towarów zwi1zanych z tymi us3ugami s1 finansowane z dotacji w co najmniej 70%.

Przedmiotem w1tpliwooci Wnioskodawcy jest mo?liwooa zastosowania zwolnienia wynikaj1cego z § 13 ust. 1 pkt 20 rozporz1dzenia wzgledem owiadczonych us3ug kszta3cenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego na rzecz podmiotu, który uzyska3 dotacje na ten cel (us3ugi wymienione w pkt 2a stanu faktycznego), zak3adaj1ce aktywizacje beneficjentów Projektów, ale w ka?dym przypadku finansowane z dotacji w co najmniej 70%, oraz zastosowania tego zwolnienia wzgledem sprzedawanych us3ug i towarów ociole zwi1zanych z finansowanymi w co najmniej 70% z dotacji us3ugami kszta3cenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego (us3ugi wymienione w pkt 2b i 3 stanu faktycznego).

Z uregulowan zawartych w § 13 ust. 1 pkt 20 rozporz1dzenia zwalnia sie od podatku us3ugi kszta3cenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze orodków publicznych, oraz owiadczenie us3ug i dostawe towarów ociole z tymi us3ugami zwi1zane.

Dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia owiadczonych us3ug szkoleniowych istotne jest uznanie danej us3ugi za us3uge kszta3cenia zawodowego lub przekwalifikowania oraz finansowanie danego szkolenia w co najmniej 70%. .

Krajowe przepisy z zakresu podatku od towarów i us3ug nie definiuj1 pojea „kszta3cenie zawodowe” i „przekwalifikowanie zawodowe”, wobec tego nale?y wskazaa nale?y, i? w dniu 1 lipca 2006 r. wesz3y w ?ycie przepisy rozporz1dzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 paYdziernika 2005 r. ustanawiaj1cego orodki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartooci dodanej (Dz. U. L Nr 288 str. 1). Rozporz1dzenie Rady nr 1777/2005 wi1?e wszystkie panstwa cz3onkowskie i jest stosowane bezpoorednio. Oznacza to, i? przepisy tego rozporz1dzenia z dniem 1 lipca 2006 r. staj1 sie czeoci1 porz1dku prawnego, obowi1zuj1cego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez koniecznooci ich implementacji w drodze ustawy. Rozporz1dzenie Rady nr 1777/2005 przyjete zosta3o w celu jednolitego stosowania przez wszystkie panstwa cz3onkowskie systemu podatku od wartooci dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów Panstw Cz3onkowskich, dotycz1cych podatków obrotowych – Wspólny system podatku wartooci dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EWG ze zm.).

Przepis art. 14 ww. rozporz1dzenia nr 1777/2005 wyjaonia co nale?y rozumiea przez us3ugi kszta3cenia zawodowego i przekwalifikowania. W myol tego przepisu us3ugi w zakresie kszta3cenia zawodowego i przekwalifikowania zapewniane na warunkach okreolonych w art. 13 czeoa A ust. 1 lit. i) dyrektywy 77/388/EWG (analogiczne zwolnienie zawiera art. 132 ust. 1 lit. i obowi1zuj1cej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartooci dodanej - Dz. U. L Nr 347, str. 1 ze zm.), obejmuj1 nauczanie pozostaj1ce w bezpoorednim zwi1zku z bran?1 lub zawodem, tak samo jak nauczanie maj1ce na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kszta3cenia zawodowego b1dY przekwalifikowania nie ma znaczenia do tego celu.

Nadmienia nale?y, i? powy?sze Rozporz1dzenie z dniem 1 lipca 2011 r. zosta3o zast1pione przez rozporz1dzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiaj1ce orodki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartooci dodanej Dz. U. UE. L. Nr 77 str. 1), przy czym przytoczona powy?ej treoa regulacji co do swej istoty nie uleg3a zmianie, a zmiana mia3a jedynie charakter techniczny. Powy?szy przepis zosta3 przeniesiony do art. 44 rozporz1dzenia Rady UE.

Jednoczeonie orodkami publicznymi, w myol art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) s1:

 1. dochody publiczne;
 2. orodki pochodz1ce z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj1ce zwrotowi orodki z pomocy udzielanej przez panstwa cz3onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
 3. orodki pochodz1ce ze Yróde3 zagranicznych niepodlegaj1ce zwrotowi, inne ni? wymienione w pkt 2;
 4. przychody bud?etu panstwa i bud?etów jednostek samorz1du terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodz1ce:
  1. ze sprzeda?y papierów wartoociowych,
  2. z prywatyzacji maj1tku Skarbu Panstwa oraz maj1tku jednostek samorz1du terytorialnego,
  3. ze sp3at po?yczek i kredytów udzielonych ze orodków publicznych,
  4. z otrzymanych po?yczek i kredytów,
  5. z innych operacji finansowych;
 5. przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodz1ce z prowadzonej przez nie dzia3alnooci oraz pochodz1ce z innych Yróde3.

W przedmiotowym przypadku us3ugi bed1ce przedmiotem niniejszego wniosku zwi1zane s1 z projektami kszta3cenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Ponadto wynagrodzenie nale?ne Wnioskodawcy za owiadczone us3ugi wyp3acane w co najmniej w 70% z dotacji finansowanej ze orodków pochodz1cych z bud?etu panstwa i/lub funduszy Unii Europejskiej nale?y uznaa za finansowane w co najmniej 70% ze orodków publicznych. .

Zatem owiadczone przez Wnioskodawce us3ugi kszta3cenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego na rzecz podmiotu, który uzyska3 dotacje na ten cel - finansowane w co najmniej 70% z tej dotacji (us3ugi wymienione w pkt 2a stanu faktycznego) podlegaj1 zwolnieniu na podstawie § 13 ust. 1 pkt 20 rozporz1dzenia.

Wobec powy?szego, w tym zakresie stanowisko Wnioskodawcy nale?a3o uznaa za prawid3owe.

Z uregulowan zawartych w wy?ej cytowanych przepisach wynika, ?e zwolnieniu od podatku podlega m.in. owiadczenie us3ug i dostawa towarów ociole zwi1zane z us3ugami kszta3cenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego finansowanymi w co najmniej 70% ze orodków publicznych. Niemniej jednak zwolnienie dotycz1ce owiadczenia us3ug lub dostawy towarów ociole zwi1zanych z us3ugami podstawowymi (w przedmiotowym przypadku us3ugami kszta3cenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego) maj1 zastosowanie, je?eli:

 • owiadczenie us3ug lub dostawa towarów s1 niezbedne do wykonania us3ugi podstawowej korzystaj1cej ze zwolnienia,
 • g3ównym celem owiadczonych us3ug lub dostawy towarów nie jest osi1gniecie dodatkowego dochodu, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynnooci w stosunku do podatników niekorzystaj1cych z takiego zwolnienia,
 • owiadczenie us3ug lub dostawa towarów dokonywane s1 przez podmiot owiadcz1cy us3uge podstawow1.

W § 13 ust. 8 rozporz1dzenia wyraYnie zastrze?ono, ?e warunkiem zwolnienia dla owiadczenia us3ug lub dostawy towarów ociole zwi1zanych z us3ugami podstawowymi jest to?samooa podmiotu owiadcz1cego us3uge g3ówn1 oraz us3uge dodatkow1, b1dY dostawe towarów. Owiadczenie us3ug b1dY dostawy towarów dokonywane przez podmioty trzecie – choaby by3y ociole zwi1zane z us3ugami zwolnionymi – same nie bed1 korzystaa ze zwolnienia.

Zatem warunkiem zwolnienia dostawy towarów lub owiadczenia us3ug ociole zwi1zanych z us3ugami kszta3cenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego jest m.in. to, aby dostawy towarów lub owiadczenia us3ug ociole zwi1zane z us3ugami kszta3cenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz us3ugi kszta3cenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego owiadczy3 ten sam podmiot. Ze stanu faktycznego (zdarzenia przysz3ego) wskazanego we wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej wynika, ?e w przypadkach opisanym w pkt 2b i 3 Wnioskodawca owiadczy us3ugi ociole zwi1zane z us3ugami podstawowymi, których sam nie wykonuje.

W konsekwencji do sprzedawanych us3ug i towarów ociole zwi1zanych z finansowanymi co najmniej w 70% z dotacji us3ugami kszta3cenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego (us3ugi wymienione w pkt 2b i 3 stanu faktycznego) nie znajdzie zastosowanie zwolnienie wynikaj1ce z § 13 ust. 1 pkt 20 ustawy. Wzgledem sprzedawanych us3ug i towarów ociole zwi1zanych z finansowanymi w ca3ooci z dotacji us3ugami kszta3cenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego (us3ugi wymienione w pkt 2b i 3 stanu faktycznego) Wnioskodawca winien stosowaa podstawow1 stawke podatku VAT, tj. 23%.

Wobec powy?szego, w tym zakresie stanowisko Wnioskodawcy nale?a3o uznaa za nieprawid3owe.

Interpretacja dotyczy zaistnia3ych stanów faktycznych oraz zdarzen przysz3ych przedstawionych przez Wnioskodawce i stanu prawnego obowi1zuj1cego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionych stanach faktycznych, a w przypadku interpretacji dotycz1cej zdarzen przysz3ych – stanu prawnego obowi1zuj1cego w dniu wydania zaskar?onej interpretacji.

Stronie przys3uguje prawo do wniesienia skargi na niniejsz1 interpretacje przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodnooci z prawem. Skarge wnosi sie do Wojewódzkiego S1du Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piomie organu, który wyda3 interpretacje w terminie 14 dni od dnia, w którym skar?1cy dowiedzia3 sie lub móg3 sie dowiedziea o jej wydaniu – do usuniecia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed s1dami administracyjnymi – t.j. Dz. U. 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skarge do WSA wnosi sie (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doreczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usuniecia naruszenia prawa, a je?eli organ nie udzieli3 odpowiedzi na wezwanie, w terminie szeoadziesieciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skarge wnosi sie za poorednictwem organu, którego dzia3anie lub bezczynnooa s1 przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w P3ocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 P3ock.