IPPP2/443-852/13-4/KOM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Zwolnienie świadczonych na zlecenie podmiotu będącego beneficjentem środków publicznych usług szkoleniowych, art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 7.08.2013 r. (data wpływu 12.08.2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9.09.2013 r. (data wpływu 12.09.2013 r.), o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych na zlecenie podmiotu będącego beneficjentem środków publicznych usług szkoleniowych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12.08.2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania świadczonych na zlecenie podmiotu będącego beneficjentem środków publicznych usług szkoleniowych.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 9.09.2013 r. (data wpływu 12.09.2013 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu z dnia 5.09.2013 r. Nr IPPP2/443-852/13-2/KOM (skuteczne doręczone dnia 9.09.2013 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka prowadzi działalność szkoleniową, prowadzi szkolenia komercyjne dla podmiotów z branży mięsnej. Spółka nie działa jako jednostka objęta systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz nie jest wpisana do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. Nie posiada akredytacji w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, a szkolenia nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Spółka zawarła umowę z Podmiotem „X” na przeprowadzenie szkolenia, zajęć teoretycznych i praktycznych w temacie „Profesjonalna ........”. Po szkoleniu Spółka wystawiła fakturę z należnym podatkiem VAT w stawce 23%. Zleceniodawca po otrzymaniu faktury zwrócił się z prośbą o wystawienie faktury korygującej, która zmieni stawkę podatku VAT należnego z 23% na stawkę zw - usługa zwolniona z podatku VAT. Zleceniodawca argumentuje swoją prośbę tym, że Spółka zrealizowała szkolenie na rzecz Beneficjenta środków publicznych, szkolenie było ujęte w projekcie „P” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i mimo, że Spółka była podwykonawcą, to usługa szkoleniowa jest zwolniona z VAT.

W uzupełnieniu z dnia 9.09.2013 r. (data wpływu 12.09.2013 r.) Spółka wskazała, że Podmiot „X”, Zleceniobiorca i Beneficjent to ten sam podmiot, to on zawarł umowę z Wnioskodawcą na przeprowadzenie szkolenia.

Szkolenia „Profesjonalna .......” skierowane jest do pracowników i kierowników stoisk mięsno-wędliniarskich. Szkolenia dzielą się na część teoretyczną i praktyczną.

 • Część teoretyczna: czynniki wpływające na obsługę klienta, rodzaje klientów, sposoby poruszania się klienta w sklepie warunkujące ułożenie ekspozycji, czynniki wpływające na budowanie ekspozycji towarowych w ladach, podział mięsa i zasady tworzenia ekspozycji mięsnej, zasady tworzenia ekspozycji wędliniarskiej.
 • Część praktyczna: praca w podgrupach z układania lady mięsnej i wędliniarskiej pod okiem trenera, w tym sposób układania pojemników w ladach, sposoby wyeksponowania mięsa, układanie różnego rodzaju wędlin, tworzenie dekoracji warzywno-owocowych.

W ocenie Wnioskodawcy, szkolenia spełniają definicję kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Z umowy z Podmiotem „X” wynika, że jest on jednocześnie Beneficjentem pomocy realizującym projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku. Umowa na przeprowadzenie szkolenia przez Wnioskodawcę jest realizowana właśnie w ramach tego projektu.

Wnioskodawca nie posiada jednakże żadnych dokumentów, z których wynikałoby, jaki poziom dofinansowania ma ten projekt. Wnioskodawca zakłada, że poziom dofinansowania przekracza 70% i na pisemny wniosek zapewne otrzyma podpisane oświadczenie od Podmiotu „X” o prawdziwości tego stanu.

Przedmiotowe szkolenia są finansowane ze środków publicznych, środki te otrzymuje Podmiot „X”.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z zaistniałym zdarzeniem Spółka może zastosować zwolnienie z VAT w stosunku do usługi szkoleniowej realizowanej na rzecz podmiotu, który pozyskał środki na to szkolenie z funduszy UE lub z budżetu Państwa...

Stanowisko Wnioskodawcy:

W ocenie Spółki zwolnienie takie nie ma zastosowania w przedstawionym stanie faktycznym. Spółka nie składała żadnych wniosków o dofinansowanie, co za tym idzie nie otrzymała żadnej dotacji. Wynagrodzenie od Zleceniodawcy zdaniem Spółki to własne środki Zleceniodawcy, niezależnie w jaki sposób pozyskane.

Spółka niebędąc bezpośrednio beneficjentem pomocy publicznej nie posiada żadnej wiedzy o warunkach jej udzielenia. Po pierwsze, jeśli zwolnienie miałoby dotyczyć także podwykonawców, to Spółka powinna posiadać dowód na zastosowanie zwolnienia, czyli posiadać umowę o dofinansowaniu, której nie jest stroną.

Po drugie, zastosowanie zwolnienia w stosunku do pierwszego podwykonawcy oznaczałoby, że każdy kolejny też może zastosować zwolnienie na podstawie stosowanej umowy, przyjmując „że to są ciągle te same publiczne pieniądze”, co byłoby absurdalne i trudne do udokumentowania w przypadku kontroli podatkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na mocy art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez świadczenie usług – w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Przy czym, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienia od opodatkowania podatkiem od towarów i usług możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w ww. ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez:

 1. jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania,
 2. uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo - rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym

- oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanym art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy wynika, że zwolnienie od podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Zatem, aby możliwe było skorzystanie z niniejszego zwolnienia, przewidzianego w powołanym przepisie ustawy, dany podmiot musi być jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz musi świadczyć usługi w zakresie kształcenia i wychowywania.

Z kolei w świetle art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, zwalnia się od podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

 1. prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, lub
 2. świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty - wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją, lub
 3. finansowane w całości ze środków publicznych, oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Ponadto na mocy § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 247), zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane i usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70 % ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Z uregulowań zawartych w wyżej cytowanych przepisach wynika, że zwolnieniu od podatku podlega świadczenie usług szkoleniowych w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w innych niż podatkowe (odrębnych) przepisach. Ze zwolnienia korzystają również takie usługi szkolenia, które prowadzone są przez podmioty posiadające akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. Wreszcie zwolnienie z podatku od towarów i usług obejmuje usługi w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego w całości finansowane ze środków publicznych – zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy. Nadto, na podstawie przepisu § 13 ust. 1 pkt 20 ww. rozporządzenia Ministra Finansów, ze zwolnienia korzysta także świadczenie usług finansowanych co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Krajowe przepisy z zakresu podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia „kształcenia zawodowego” i „przekwalifikowania zawodowego”. Wobec tego należy wskazać, iż w dniu 1 lipca 2011 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L Nr 77 str. 1).

Rozporządzenie Rady nr 282/2011 wiąże wszystkie państwa członkowskie i jest stosowane bezpośrednio. Oznacza to, iż przepisy tego rozporządzenia z dniem 1 lipca 2011 r. stały się częścią porządku prawnego, obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez konieczności ich implementacji w drodze ustawy. Rozporządzenie Rady nr 282/2011 zastąpiło rozporządzenie Rady nr 1777/2005, które przyjęte zostało w celu jednolitego stosowania przez wszystkie państwa członkowskie systemu podatku od wartości dodanej, opartego na postanowieniach Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich, dotyczących podatków obrotowych – Wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EEC ze zm.).

Przepis art. 44 ww. rozporządzenia nr 282/2011 wyjaśnia, co należy rozumieć przez usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania. W myśl tego przepisu, usługi w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania świadczone na warunkach określonych w art. 132 ust. 1 lit. i) Dyrektywy 2006/112/WE obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym przypadku znaczenia.

Zgodnie z brzmieniem art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.), przez beneficjenta rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, realizującą projekty finansowane z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie projektu.

Z okoliczności przedstawionych w złożonym wniosku wynika, iż Wnioskodawca prowadzi działalność szkoleniową dla podmiotów z branży mięsnej. Wnioskodawca zawarł umowę z Podmiotem „X” na przeprowadzenie szkolenia pn. „Profesjonalna ..........”. Wnioskodawca jest zatem wykonawcą zleconego przez Podmiot „X” szkolenia. Podmiot „X” jest Beneficjentem pomocy realizującym projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku. Umowa na przeprowadzenie szkolenia przez Wnioskodawcę jest realizowana właśnie w ramach tego projektu. Przedmiotowe szkolenia są zatem finansowane ze środków publicznych, którego poziom wedle wiedzy Wnioskodawcy przekracza 70%. Wnioskodawca zakłada, że gdyby wystąpił do Podmiotu „X” o oświadczenie potwierdzające prawdziwość tego stanu, to by je niewątpliwie otrzymał.

Ponadto Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT, wystawiającym faktury VAT. Nie jest podmiotem objętym systemem oświaty zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Wnioskodawca nie jest wpisany do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek

Świadczone przez Wnioskodawcę przedmiotowe usługi szkoleniowe dla podmiotów z branży mięsnej (w tym szkolenia pn. „Profesjonalna .........”) są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Wykonywane przez Wnioskodawcę usługi polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, a także mają na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych. Świadczone usługi nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Na tle powyższego Spółka powzięła wątpliwości odnośnie świadczonych przez siebie usług.

Dla oceny tego, czy szkolenia wykonywane przez Wnioskodawcę są zwolnione od podatku od towarów i usług, konieczne jest stwierdzenie:

 1. czy są to usługi w zakresie kształcenia i wychowania świadczone przez jednostkę objętą systemem oświaty lub
 2. czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz
  1. czy są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub
  2. czy są świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty lub
  3. czy szkolenia finansowane są w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie spełnia przesłanek o charakterze podmiotowym wymienionych w pkt 26, bowiem nie jest uczelnią, jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk, czy też jednostką badawczo-rozwojową, ani też w tym zakresie nie stanowi jednostki objętej systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Biorąc pod uwagę powyższe wskazać należy, iż realizowane przez Wnioskodawcę szkolenia, nie spełniają przesłanek umożliwiających skorzystanie ze zwolnienia od podatku, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy.

W związku z tym należy przeanalizować, czy spełnione zostaną przesłanki warunkujące prawo do skorzystania ze zwolnienia w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy.

Aby przedmiotowe usługi mogły korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy, muszą być uznane za usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz spełniać jeden z warunków określonych w lit. a-c powyższego przepisu. Powołane wyżej przepisy prawa podatkowego przewidują zwolnienie dla usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach lub świadczonych przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty – wyłącznie w zakresie usług objętych akredytacją lub finansowanych w całości ze środków publicznych.

Jak wynika z wniosku, świadczone usługi szkoleniowe dla podmiotów z branży mięsnej (w tym szkolenia pn. „Profesjonalna ........”) są usługami kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia te bowiem są skierowane do pracowników i kierowników stoisk mięsno-wędliniarskich i dzielą się na część teoretyczną oraz praktyczną. W części teoretycznej ww. osoby zdobywają wiedzę w zakresie: czynników wpływających na obsługę klienta, rodzajów klientów, sposobów poruszania się klienta w sklepie warunkujących ułożenie ekspozycji, czynników wpływających na budowanie ekspozycji towarowych w ladach, podziale mięsa i zasadach tworzenia ekspozycji mięsnej, zasadach tworzenia ekspozycji wędliniarskiej. Natomiast w części praktycznej osoby te uczą się pod okiem trenera układania lady mięsnej i wędliniarskiej, w tym sposobów układania pojemników w ladach, sposobów wyeksponowania mięsa, układania różnego rodzaju wędlin, tworzenia dekoracji warzywno-owocowych. Z opisu tego wynika zatem, ze szkolenia te obejmują nauczanie pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, jak również nauczanie mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie wiedzy do celów zawodowych.

Z uwagi na powyższe stwierdzić należy, iż spełniona została pierwsza przesłanka tj. usługi realizowane w ramach przedmiotowych szkoleń są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania, bowiem służą podwyższeniu kwalifikacji zawodowych i mają na celu rozwój zawodowy osób szkolących się.

Należy zatem zbadać pozostałe z wymaganych przesłanek warunkujących prawo do zastosowania zwolnienia z podatku VAT na postawie wskazanego przepisu. Wnioskodawca wskazał, iż świadczone usługi nie są prowadzone przez podmiot, który uzyskał akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty oraz nie są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach, co wyklucza zastosowanie zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt a i b ustawy o VAT.

W związku z powyższym należy przeanalizować, czy spełnione są przesłanki warunkujące prawo do skorzystania ze zwolnienia w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT bądź w oparciu o § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 ww. rozporządzenia Ministra Finansów.

Dokonując oceny przedstawionego stanu faktycznego należy mieć na względzie zasadę wykładni zwolnień, stanowiących w istocie odstępstwo od generalnej zasady powszechności opodatkowania podatkiem VAT. Tym samym wszelkie zwolnienia należy interpretować możliwie ściśle i wąsko tak, aby nie doprowadzić do rozszerzenia zwolnień. W związku z tym, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi spełniają pierwszą z przesłanek warunkujących zwolnienie od podatku, tj. uznane zostały za usługi, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o VAT oraz w § 13 ust. 1 pkt 19 i 20 rozporządzenia Ministra Finansów, zbadać należy kwestię ich finansowania.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), środkami publicznymi są:

 1. dochody publiczne;
 2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
 3. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2;
 4. przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące:
   1. ze sprzedaży papierów wartościowych,
   2. z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego,
   3. ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych,
   4. z otrzymanych pożyczek i kredytów,
   5. z innych operacji finansowych;
  1. przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

  Z powyższego wynika, iż ustawa o finansach publicznych wymienia wprost co należy uznać za środki publiczne. Przepisy zaliczają do środków publicznych dochody publiczne, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz wskazane przychody budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek sektora finansów publicznych, pochodzące z innych źródeł, środkami publicznymi są również środki pochodzące z funduszy strukturalnych.

  Należy także podkreślić, że szkolenia w zakresie kształcenia zawodowego i przekwalifikowania zawodowego przeprowadzane przez podmiot będący wykonawcą bezpośredniego beneficjenta środków można uznać za szkolenia finansowane ze środków publicznych. Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie, gdyż środki pieniężne, które otrzymał Wnioskodawca, tj. podmiot świadczący usługi przeprowadzania szkoleń na rzecz Podmiotu „X” (beneficjenta otrzymującego środki na ten cel z UE w ramach EFS na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku), stanowią środki publiczne.

  Wobec wskazania Wnioskodawcy, że wedle jego wiedzy poziom dofinansowania szkolenia pn. „Profesjonalna ........” przekroczył poziom 70 % i że otrzymane przez Podmiot „X” (beneficjenta pomocy) środki są środkami publicznymi należy stwierdzić, że spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT i w § 13 ust. 1 pkt 20 rozporządzenia, uprawniający do zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT świadczonych przez Wnioskodawcę szkoleń dla kierowników i pracowników stoisk mięsno-wędliniarskich.

  Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że zwolnienie z opodatkowania usług opisanych w stanie faktycznym nie będzie miało zastosowania, należy uznać za nieprawidłowe.

  Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.