IPPB5/423-1267/14-4/AS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Zwolnienie z opodatkowania dochodu (nadwyżki) powstałej w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na koszty pośrednie rozliczane ryczałtem niż kwota środków finansowych otrzymanych na realizację unijnych programów pomocowych wraz z określeniem podstawy prawnej tego zwolnienia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2014 r. (data wpływu 31 grudnia 2014 r.) oraz piśmie z dnia 12 marca 2015 r. (data nadania 12 marca 2015 r., data wpływu 16 marca 2015 r.) na wezwanie Nr IPPB5/423-1267/14-2/AS z dnia 18 lutego 2015 r. (data nadania 18 lutego 2015 r., data odbioru 6 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • zwolnienia z opodatkowania dochodu (nadwyżki) powstałej w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na koszty pośrednie rozliczane ryczałtem niż kwota środków finansowych otrzymanych na realizację Projektów:
  1. - „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie stosowania rozwiązań prośrodowiskowych”,
  2. - „Akademia Umiejętności”,
  3. - „Podniesienie kwalifikacji perspektywą na lepszą pracę
  i pozostające w działalności Spółki jako środki własne – jest prawidłowe;
 • podstawy prawnej tego zwolnienia – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu (nadwyżki) powstałej w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na koszty pośrednie rozliczane ryczałtem niż kwota środków finansowych otrzymanych na realizację ww. Projektów wraz z określeniem podstawy prawnej tego zwolnienia.

We wniosku przedstawiono następujące stany faktyczne.

Spółka realizuje trzy projekty unijne finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL).

Pierwszy projekt jest realizowany pod nadzorem Instytucji Wdrażającej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Priorytetu: II. „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących”, o numerze i nazwie poddziałania: „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach”.

Drugi projekt realizowany jest pod nadzorem Instytucji Wdrażającej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w W. w ramach Priorytetu: IX. „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” o numerze i nazwie poddziałania: „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych”.

Natomiast trzeci z projektów realizowany jest pod nadzorem Instytucji Wdrażającej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach Priorytetu: IX. „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” o numerze i nazwie Działania: 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

W ramach wymienionych Projektów Beneficjent przedstawia zakładane koszty Projektu we wniosku o dofinansowanie Projektu w formie budżetu zadaniowego, tj. przedstawia podział na:

 • koszty bezpośrednie (tj. koszty kwalifikowalne poszczególnych zadań realizowanych przez Beneficjenta w ramach Projektu, które są bezpośrednio związane z tymi zadaniami);
 • koszty pośrednie (tj. koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem Beneficjenta, których katalog jest określony w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL; w szczególności to te koszty, których bezpośrednie przyporządkowanie do konkretnego zadania realizowanego w ramach Projektu jest trudne lub niemożliwe).

Koszty pośrednie mogą być rozliczane na dwa sposoby:

 • ryczałtowo w oparciu o limity wskazane w Wytycznych;
 • na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków z pełnym udokumentowaniem wydatków.

Zgodnie z zawartymi umowami na realizację Projektów koszty pośrednie w Projektach Wnioskodawcy są rozliczane ryczałtem. Są to koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem Beneficjenta. Wielkość tych kosztów pośrednich finansowanych przez ww. jednostki w całości wynosi odpowiednio w powyższych projektach: 7,00%, 8,00%, oraz 9,00% wszystkich kosztów bezpośrednich. Uzgodniony limit procentowy jest wskazany w umowie o dofinansowanie Projektu i jest podstawą do rozliczenia kosztów pośrednich we wniosku o płatność w zależności od wysokości przedstawionych do rozliczenia wydatków bezpośrednich.

Koszty pośrednie rozliczone ryczałtem są traktowane jako wydatki poniesione. Zgodnie z Wytycznymi nie ma obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych w ramach Projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki pośrednie i nie podlegają kontroli na miejscu.

Po wyliczeniu kwoty kosztów pośrednich dla każdego z Projektów (odpowiednio 7,00%, 8,00%, oraz 9,00%) z kwoty wydatkowanych kosztów bezpośrednich, kwota kosztów pośrednich przelewana jest z konta Projektowego na konto Beneficjenta w celu dalszego rozliczenia kosztów pośrednich.

W przypadku poniesienia mniejszych wydatków na katalog kosztów pośrednich niż kwota ryczałtowa dotacji (7,00%, 8,00%, 9,00% kosztów bezpośrednich przedstawionych do rozliczenia) przelana na konto Beneficjenta nadwyżka dotacji stanowić będzie przychód w przedsiębiorstwie.

W uzupełnieniu do wniosku Spółka doprecyzowała, że:

Spółka realizuje trzy projekty współfinansowane ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

I projekt

pt. „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie stosowania rozwiązań prośrodowiskowych” realizowanych w ramach Działania 2.1 Rozwój kadry nowoczesnej gospodarki, poddziałania 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia XX.XX.2014 r. pomiędzy Beneficjentem, tj. Spółką, a Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia), tj. Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (...).

Spółka jest liderem Projektu, realizuje Projekt wspólnie z partnerem firmą A. Sp. z o.o., (...) na podstawie umowy partnerskiej.

Okres realizacji Projektu: XX.XX.2014 r. - XX.XX.2015 r.

Wsparcie przyznane Beneficjentowi na realizację Projektu w 85% pochodzi ze środków europejskich oraz w 15% jest to wsparcie w formie dotacji celowej z budżetu krajowego. Wsparcie wypłacane jest w transzach w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności, który stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie. Przekazywanie kolejnych transz uzależnione jest od wcześniejszego wydatkowania przez Beneficjenta co najmniej 70% dotychczas otrzymanej kwoty wsparcia i wykazania poniesionych wydatków co najmniej w tej wysokości we wniosku o płatność.

W ramach projektu Beneficjent przedstawia zakładane koszty Projektu we wniosku o dofinansowanie Projektu w formie budżety zadaniowego, tj. przedstawia podział na:

 • koszty bezpośrednia (tj. koszty kwalifikowalne poszczególnych zadań realizowanych przez Beneficjenta w ramach Projektu, które są bezpośrednio związane z tymi zadaniami),
 • koszty pośrednie (tj. koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem Beneficjenta).

Koszty pośrednie rozliczane są w formie ryczałtu w wysokości 7% kosztów bezpośrednich zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie.

Po wyliczeniu kosztów pośrednich z kwoty wydatkowanych kosztów bezpośrednich, kwota kosztów pośrednich przelewana jest z konta Projektu na konto Beneficjenta w celu dalszego rozliczenia kosztów pośrednich (szczegółowy opis kosztów pośrednich poniżej).

W ramach Projektu ponoszone są przez Spółkę następujące koszty pośrednie:

 1. koszty obsługi księgowej (zlecenia prowadzenia obsługi księgowej biuru rachunkowemu),
 2. koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne) związane z obsługą administracyjną projektu,
 3. opłaty za energię elektryczną cieplną śmieci,
 4. opłaty przesyłowe,
 5. amortyzacja aktywów używanych na potrzeby personelu,
 6. koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich związanych z obsługą administracyjną projektu,
 7. koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą administracyjną projektu,
 8. koszty ochrony,
 9. koszty sprzątania pomieszczeń związanych z obsługą administracyjną Projektu, w tym środki do utrzymania ich czystości.

Koszty pośrednia rozliczane ryczałtem są traktowane jako wydatki poniesione.

Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nie ma obowiązku zbierania i opisywania dokumentów księgowych w ramach Projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki pośrednie.

II projekt

pt. „Akademia Umiejętności” realizowany w ramach Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, poddziałania 9.6.2 Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowania z dnia XX.XX.2014 r. pomiędzy Beneficjentem, tj. Spółką, a Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia) tj. Wojewódzkim Urzędem Pracy (..).

Spółka jest liderem Projektu, realizuje Projekt wspólnie z partnerem XXYYZZ na podstawie umowy partnerskiej.

Okres realizacji Projektu: XX.XX.2014 r. - XX.XX.2015 r.

Wsparcie przyznane Beneficjentowi na realizację Projektu w 85% pochodzi ze środków europejskich oraz w 15% jest to wsparcie w formie dotacji celowej z budżetu krajowego.

Wsparcie wypłacane jest w transzach w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności, który stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie. Przekazywanie kolejnych transz uzależnione jest od wcześniejszego wydatkowania przez Beneficjenta co najmniej 70% dotychczas otrzymanej kwoty wsparcia i wykazania poniesionych wydatków co najmniej w tej wysokości we wniosku o płatność.

W ramach Projektu Beneficjent przedstawia zakładane koszty Projektu we wniosku o dofinansowanie Projektu w formie budżetu zadaniowego, tj. przedstawia podział na:

 • koszty bezpośrednie (tj. koszty kwalifikowalne poszczególnych zadań realizowanych przez Beneficjenta w ramach Projektu, które są bezpośrednio związane z tymi zadaniami);
 • koszty pośrednie (tj. koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem Beneficjenta).

Koszty pośrednie rozliczane są w formie ryczałtu w wysokości 8% kosztów bezpośrednich zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie.

Po wyliczeniu kosztów pośrednich z kwoty wydatkowanych kosztów bezpośrednich, kwota kosztów pośrednich przelewana jest z konta Projektu na konto Beneficjanta w celu dalszego rozliczania kosztów pośrednich (szczegółowy opis kosztów pośrednich poniżej).

W ramach projektu ponoszone są przez Spółkę następujące koszty pośrednie:

 1. koszty obsługi księgowej (zlecenia prowadzenia obsługi księgowej biuru rachunkowemu),
 2. koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne) związane z obsługą administracyjną Projektu,
 3. opłaty za energię elektryczną cieplną śmieci, opłaty przesyłowe,
 4. amortyzacja aktywów używanych na potrzeby personelu,
 5. koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich związanych z obsługą administracyjną Projektu,
 6. koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą administracyjną Projektu,
 7. koszty ochrony;
 8. koszty sprzątania pomieszczeń związanych z obsługą administracyjną Projektu, w tym środki do utrzymania ich czystości.

Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem są traktowana jako wydatki poniesione.

Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nie ma obowiązku zbierania i opisywania dokumentów księgowych w ramach Projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki pośrednie.

III projekt

pt. „Podniesienie kwalifikacji perspektywą na lepszą pracę” realizowanych w ramach Działania 9. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 10 czerwca 2014 r. pomiędzy Beneficjentem, tj. Spółką, a Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia), tj. Jednostką Wdrażania Programów Unijnych (...).

Spółka jest liderem Projektu, realizuje Projekt wspólnie z partnerem prywatnym AABBCC na podstawia umowy partnerskiej.

Okres realizacji Projektu: XX.XX.2014 r. - XX.XX.2015 r.

Wsparcie przyznane Beneficjentowi na realizację Projektu w 85% pochodzi ze środków europejskich oraz w 15%. Jest to wsparcia w formie dotacji celowej z budżetu krajowego. Wsparcie wypłacane jest w transzach w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności, który stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie. Przekazywania kolejnych transz uzależnione jest od wcześniejszego wydatkowania przez Beneficjenta co najmniej 70% dotychczas otrzymanej kwoty wsparcia i wykazania poniesionych wydatków co najmniej w tej wysokości we wniosku o płatność.

W ramach Projektu Beneficjent przedstawia zakładane koszty Projektu we wniosku o dofinansowanie projektu w formie budżety zadaniowego, tj, przedstawia podział na:

 • koszty bezpośrednie (tj. koszty kwalifikowalne poszczególnych zadań realizowanych przez Beneficjenta w ramach Projektu, które są bezpośrednio związane z tymi zadaniami);
 • koszty pośrednie (tj. koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem Beneficjenta).

Koszty pośrednie rozliczane są w formie ryczałtu w wysokości 9% kosztów bezpośrednich zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie.

Po wyliczeniu kosztów pośrednich z kwoty wydatkowanych kosztów bezpośrednich, kwota kosztów pośrednich przelewana jest z konta Projektu na konto Beneficjenta w celu dalszego rozliczenia kosztów pośrednich (szczegółowy opis kosztów pośrednich poniżej).

W ramach Projektu ponoszone są przez Spółkę następujące koszty pośrednie:

 1. koszty obsługi księgowej (zlecenia prowadzenia obsług! księgowej biuru rachunkowemu),
 2. koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne) związane z obsługą administracyjną Projektu,
 3. opłaty za energię elektryczną, cieplną śmieci, opłaty przesyłowe,
 4. amortyzacja aktywów używanych na potrzeby personelu,
 5. koszty usług pocztowych, telefonicznych, Internetowych, kurierskich związanych z obsługą administracyjną Projektu,
 6. koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą administracyjną Projektu,
 7. koszty ochrony,
 8. koszty sprzątania pomieszczeń związanych z obsługą administracyjną Projektu, w tym środki do utrzymania ich czystości.

Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem są traktowane jako wydatki poniesione. Zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nie ma obowiązku zbierania i opisywania dokumentów księgowych w ramach Projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki pośrednie.

Ogółem koszty pośrednie dot. ww. Projektów poniesione przez Spółkę wynoszą 4.7319,17 zł, tj.

9.771,21 zł - zużycie materiałów i energii,

30.475,38 zł - usługi obce,

351,00 zł - podatki i opłaty,

373,65 zł - świadczenia na rzecz pracowników,

5.280,96 zł - amortyzacja,

752,66 zł - podróże służbowe,

314,31 zł - pozostałe koszty.

Natomiast przelana kwota środków na sfinansowanie tych kosztów to 54.054,36 zł

 • projekt „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie stosowania rozwiązań prośrodowiskowych” - kwota 16.400,22 zł,
 • projekt „Akademia Umiejętności” - kwota 24072,72 zł,
 • projekt „Podniesienie kwalifikacji perspektywą na lepszą pracę” - kwota 13.581,43 zł),

z czego wynika dochód w kwocie 6.735,19 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy dochód (nadwyżka) powstała w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (wynikające z niższych cen usług) niż kwota otrzymanej dotacji (7,00 %, 8,00%, 9,00 % kosztów bezpośrednich przedstawionych do rozliczenia), pozostające w działalności Wnioskodawcy jako środki własne, będzie stanowić dla Spółki dochód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym...

Wnioskodawca wskazał, że ww. pytanie dotyczy:

 • 1 projektu pt. „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie stosowania rozwiązań prośrodowiskowych”. Wsparcie przyznane Beneficjentowi na realizację Projektu w 85% pochodzi ze środków europejskich oraz w 15% jest to wsparcie w formie dotacji celowej z budżetu krajowego. Wsparci wypłacane jest w transzach w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności, który stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie;
 • 2 projektu pt. „Akademia Umiejętności”. Wsparcie przyznane Beneficjentowi na realizację Projektu w 85% pochodzi ze środków europejskich oraz w 15% jest to wsparcie w formie dotacji celowej z budżetu krajowego. Wsparci wypłacane jest w transzach w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności, który stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie;
 • 3 projektu pt. „Podniesienie kwalifikacji perspektywą na lepszą pracę”. Wsparcie przyznane Beneficjentowi na realizację Projektu w 85% pochodzi ze środków europejskich oraz w 15% jest to wsparcie w formie dotacji celowej z budżetu krajowego. Wsparci wypłacane jest w transzach w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności, który stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie.

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka nie płaci zaliczek na podatek dochodowy od przychodów uzyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 • 1 projektu pt. „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie stosowania rozwiązań prośrodowiskowych”. Wsparcie przyznane Beneficjentowi na realizację Projektu w 85% pochodzi ze środków europejskich oraz w 15% jest to wsparcie w formie dotacji celowej z budżetu krajowego. Wsparci wypłacane jest w transzach w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności, który stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie;
 • 2 projektu pt. „Akademia Umiejętności”. Wsparcie przyznane Beneficjentowi na realizację Projektu w 85% pochodzi ze środków europejskich oraz w 15% jest to wsparcie w formie dotacji celowej z budżetu krajowego. Wsparci wypłacane jest w transzach w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności, który stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie;
 • 3 projektu pt. „Podniesienie kwalifikacji perspektywą na lepszą pracę”. Wsparcie przyznane Beneficjentowi na realizację Projektu w 85% pochodzi ze środków europejskich oraz w 15% jest to wsparcie w formie dotacji celowej z budżetu krajowego. Wsparci wypłacane jest w transzach w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności, który stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych stanów faktycznych w zakresie:
 • zwolnienia z opodatkowania dochodu (nadwyżki) powstałej w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na koszty pośrednie rozliczane ryczałtem niż kwota środków finansowych otrzymanych na realizację Projektów:
  1. - „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie stosowania rozwiązań prośrodowiskowych”,
  2. - „Akademia Umiejętności”,
  3. - „Podniesienie kwalifikacji perspektywą na lepszą pracę
  i pozostające w działalności Spółki jako środki własne – jest prawidłowe;
 • podstawy prawnej tego zwolnienia – jest nieprawidłowe.

Na wstępie należy zauważyć, że Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zgodnie ze wstępnym projektem Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO), przyjętym w dniu 14 lutego 2006 r. przez Radę Ministrów, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w niej celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Należy wskazać, że zasady prowadzenia polityki rozwoju, podmioty prowadzące tą politykę oraz tryb współpracy między nimi określone zostały w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.). Szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej w ramach PO Kapitał Ludzki określone zostały natomiast w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 239, poz. 1598 ze zm.).

Rozważając charakter środków finansowych otrzymanych na realizację Projektów:

 1. - „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie stosowania rozwiązań prośrodowiskowych”,
 2. - „Akademia Umiejętności”,
 3. - „Podniesienie kwalifikacji perspektywą na lepszą pracę

należy odnieść się do regulacji art. 17 ust. 3 ww. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zgodnie z którą sposób zapewnienia wieloletniego finansowania programu operacyjnego ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych określają przepisy o finansach publicznych.

W niniejszej sprawie dla określenia charakteru otrzymanych środków pomocowych zastosowanie znajdzie tym samym ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Przepis art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych określa, że środkami publicznymi są m.in. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Zgodnie z art. 2 pkt 5 przywołanej ustawy do „środków europejskich” zalicza się środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4, czyli:

 1. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b;
 2. niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c i d:
  1. Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014,
  2. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014,
  3. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
  (...)
 3. środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej:
  1. Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej „Sekcja Gwarancji”,
  2. Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji,
  3. Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Środki europejskie, co do zasady, nie zostały włączone do budżetu państwa, ale stanowią jego odrębną część w formie budżetu środków europejskich. Reguluje to art. 111 pkt 16, zgodnie z którym: „dochodami podatkowymi i niepodatkowymi budżetu państwa są środki europejskie i środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, na realizację projektów pomocy technicznej oraz środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa”.

Na mocy art. 117 ust. 1 cytowanej ustawy o finansach publicznych przyjęto, że budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej.

W ustępie 2 tego artykułu skonkretyzowano, że w budżecie środków europejskich ujmuje się:

 1. dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 2. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

Co istotne, zgodnie z art. 121 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, programy finansowane z udziałem środków europejskich są ujmowane w załączniku do ustawy budżetowej jako jej element.

W myśl art. 126 ustawy o finansach publicznych dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Co ważne, na mocy art. 127 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych określono, iż „dotacjami celowymi” są także środki przeznaczone na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Nadmienić należy, że stosownie do art. 127 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 ustawy o finansach publicznych dotacjami celowymi są m. in. środki przeznaczone na:

 1. realizację projektów pomocy technicznej finansowanych z udziałem środków europejskich i środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b;
  (...)
 2. realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. c i d;
 3. współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Zatem dofinansowanie dokonywane jest w dwóch formach:

 1. płatności,
 2. dotacji celowej
  i w związku z powyższym beneficjenci otrzymują kolejne transze dofinansowania w dwóch przelewach:
  • płatność - w części dotyczącej środków europejskich,
  • dotację celową - w części dotyczącej współfinansowania krajowego.

Należy zatem stwierdzić, że środki dotacyjne z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na finansowanie Projektów:

 1. - „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie stosowania rozwiązań prośrodowiskowych”,
 2. - „Akademia Umiejętności”,
 3. - „Podniesienie kwalifikacji perspektywą na lepszą pracę”,

które Spółka otrzymała zarówno w formie płatności środków europejskich (85%), jak i dotacji celowej z budżetu krajowego (15%), mają charakter dofinansowania na realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich.

Szczegółowy sposób wydatkowania budżetu środków europejskich uregulowany został w art. 184-195 ustawy o finansach publicznych.

W myśl art. 186 ustawy o finansach publicznych wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, mogą być przeznaczone na:

 1. realizację projektów przez jednostki budżetowe;
 2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 3. dotacje celowe dla beneficjentów;
 4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe;
 5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Przepis art. 187 ww. ustawy określa, że za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej „płatnościami”, odpowiada Minister Finansów.

Zgodnie z art. 188 ust. 1 ustawy o finansach publicznych podstawą dokonania płatności na rzecz beneficjenta jest zlecenie płatności wystawione przez instytucję, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu, oraz pisemna zgoda dysponenta części budżetowej na dokonanie płatności, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy projekt realizuje instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca będąca zarządem województwa lub przez zarząd województwa upoważniona, zlecenia płatności są wystawiane przez zarząd województwa.

Przenosząc powyższe ustalenia formalne na grunt prawa podatkowego należy wskazać, że zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), przychodami są m.in. otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „otrzymane” oznacza, że momentem powstania przychodu pieniężnego jest moment otrzymania, czyli wpływu bezpośrednio do majątku podatnika wymienionych środków, skutkującego powstaniem po stronie podatnika możliwości dysponowania tymi środkami. O zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów decyduje definitywny jego charakter w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa podatnika. Otrzymane świadczenie może być uznane za przychód, jeżeli ma ono charakter definitywny, ostateczny oraz pewny w tym znaczeniu, że podatnik uzyskuje swobodę dysponowania określonym świadczeniem lub środkami pieniężnymi.

Zatem otrzymana przez Spółkę kwota dotacji – co do zasady – stanowi przychód podatkowy Wnioskodawcy.

Oceniając konsekwencje podatkowe dla Spółki w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację Projektów:

 1. - „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie stosowania rozwiązań prośrodowiskowych”,
 2. - „Akademia Umiejętności”,
 3. - „Podniesienie kwalifikacji perspektywą na lepszą pracę”,

należy zwrócić jednak uwagę na art. 17 ust. 1 pkt 47 i 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 47 wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Jak wynika z art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.

Otrzymane dofinansowanie w części ze środków europejskich (85%) korzysta zatem ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie cytowanego wyżej art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ Wnioskodawca jest „beneficjentem” środków stanowiących przedmiot umów o dofinansowanie ww. Projektów.

Ponadto, w odniesieniu do środków pomocowych na realizację ww. Projektów pochodzących w części z dotacji celowej z budżetu krajowego (15%) wskazać należy, że dotacje te będą korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przychód ten korzysta zatem ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych stosownie do ww. art. 17 ust. 1 pkt 47 i art. 17 ust. 1 pkt 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W oparciu o opisane we wniosku stany faktyczne i przywołane powyżej przepisy prawa w rozpatrywanej sprawie należało stwierdzić, że nadwyżka powstała w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (wynikające z niższych cen usług) niż kwota otrzymanej dotacji (7%, 8%, 9% kosztów bezpośrednich przedstawionych do rozliczenia), pozostająca w działalności Spółki jako środki własne, będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym. Zwolnieniu podlega bowiem cała kwota otrzymanej dotacji na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 i 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie:

 • zwolnienia z opodatkowania dochodu (nadwyżki) powstałej w wyniku poniesienia mniejszych wydatków na koszty pośrednie rozliczane ryczałtem niż kwota środków finansowych otrzymanych na realizację Projektów:
  1. - „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie stosowania rozwiązań prośrodowiskowych”,
  2. - „Akademia Umiejętności”,
  3. - „Podniesienie kwalifikacji perspektywą na lepszą pracę
  i pozostające w działalności Spółki jako środki własne, jest prawidłowe;
 • określenia podstawy prawnej tego zwolnienia, jest nieprawidłowe.

Podkreślić należy, że stanowisko Wnioskodawcy uznane zostało w części za nieprawidłowe wyłącznie z uwagi na to, że podstawą prawną przedmiotowego zwolnienia jest art. 17 ust. 1 pkt 47 i 52 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a nie jedynie powołany przez Spółkę art. 17 ust. 1 pkt 52 tej ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałych stanów faktycznych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzeń przedstawionych w stanach faktycznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.